Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 006026 20303525 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1713-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów regulujących: zagadnienia czasu pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; kwestię obowiązków pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, a także zasady obowiązujące co do okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Krótkie Komentarze Becka Czas pracy kierowców jest problematyką bardzo skomplikowaną, która nie doczekała się dotychczas bogatej literatury przedmiotu, tak więc proponowany Komentarz będzie kolejną próbą zapełnie- nia istniejącej w tym zakresie luki. W komentarzu zamieszczono wszystkie dostępne poglądy doktry- ny, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tego zakresu i oficjal- ne stanowiska dwóch instytucji kontrolnych szczególnie zaintere- sowanych tą tematyką, czyli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. W niezbędnym zakresie w Komentarzu znajdują się także odwołania do orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyż roz- strzygana przez nie problematyka transportowa w wielu punktach przeplata się z komentowaną ustawą. W celu lepszego zrozumienia omawianej problematyki na końcu Komentarza zamieszczono przepisy unijne i międzynarodowe doty- czące czasu pracy kierowców, gdyż odwołania do nich pojawiają się w wielu komentowanych przepisach. Takie przedstawienie komentowanej treści spowoduje, że Komen- tarz będzie użyteczny nie tylko dla prawników zajmujących się pro- blematyką transportową, czy prawa pracy, ale również dla osób prowadzących firmy transportowe, czy pracujących w działach transportu, czy kadr takich przedsiębiorstw. Łukasz Prasołek – doświadczony prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjali- zujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kie- rowców. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. ISBN 978-83-255-1713-7 z r a t n e m o K w ó c w o r e i k y c a r p e i s a z c o a w a t s U k e ł o s a r P Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 59,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ J. Grykiel, M. Lemkowski CZYNNOŚCI PRAWNE. ART. 56–81 KC A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW M. Horoszko, D. Pęchorzewski GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART. 56–61 KRO J. Ignaczewski OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128–1441 KRO W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko ŚWIADCZENIA RODZINNE, wyd. 3 G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. ART. 8–31 KK www.sklep.beck.pl Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz Łukasz Prasołek WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Ustawa o czasie pracy kierowców Stan prawny: czerwiec 2010 r. Redakcja: Aleksandra Dróżdż © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1713-7 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Tekst ustawy Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Nienaruszanie innych przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Odesłanie do KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4a. Motorniczy tramwajów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17 19 19 29 40 42 44 Rozdział 2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 45 Art. 5. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Art. 6. Czas pracy kierowcy – defi nicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Art. 7. Wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Art. 8. Doba rozliczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Art. 9. Czas dyżuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 10. Okresy pozostawania do dyspozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 11. Wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Art. 12. Wymiar tygodniowego czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 13. Przerwa w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 14. Nieprzerwany wypoczynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. System równoważnego czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 16. Przerywany czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Art. 17. Zadaniowy czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 18. Ustalenie systemów i rozkładu czasu pracy . . . . . . . . . . . 113 V Spis treści Art. 19. Dopuszczenie stosowania przerywanego czasu pracy . . . 121 Art. 20. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 21. Wykonywanie pracy w porze nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art. 21a. Pokrycie kosztów podróży służbowej. . . . . . . . . . . . . . . 134 Art. 22. Wyłączenie zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 23. Dopuszczalność wyższych norm minimalnych . . . . . . . . 140 Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Art. 24. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Art. 25. Ewidencja czasu pracy kierowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Art. 26. Warunki wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 4. Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 27. Zasady stosowania norm rozporządzenia i Umowy . . . . . 158 Art. 28. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Art. 29. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Art. 30. Uprawnienia ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Art. 31. Zaświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Rozdział 4a. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Art. 31a. Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu . . . . . 180 Art. 31b. Przerwa na odpoczynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 31c. Odpoczynek dzienny i tygodniowy . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 31d. Przerwy w przewozach regularnych . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 31e. Rozkład czasu pracy kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Rozdział 5. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 32. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 33. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Odnośnik 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Odnośnik 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 VI Spis treści C. Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskie- go i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, dla EOG) – Deklaracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 2. Oświadczenie rządowe w sprawie ratyfi kacji przez Rzecz- pospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy . . . . . . . . . 229 3. Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 4. 2007/230/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym notyfi kowana jako dokument nr C(2007) 1470) . . . . . . . . . . . . . . 283 5. Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfi kowana jako dokument nr C(2009) 9895) (Tekst mający znaczenie dla EOG) . . . . . . . . . . 287 6. Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 VII Przedmowa Niniejsze opracowanie jest pierwszym kompleksowym komentarzem poświęconym problematyce czasu pracy kierowców, w którym zebrano wszystkie dotychczasowe poglądy doktryny, orzecznictwo oraz stanowiska urzędowe Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Transportu dotyczące tych zagadnień. Omawiana przeze mnie problematyka nie wyczerpuje nie- stety całości tematów związanych z czasem pracy kierowców, gdyż przepisy unijne i międzynarodowe dotyczące tej grupy zawodowej zostały omówione jedynie w ograniczonym zakresie, który był niezbędny w celu zrozumienia poszczególnych instytucji uregulowanych w ustawie z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców. W komentarzu zawarłem wiele informacji natury praktycznej, które z pew- nością ułatwią zrozumienie pewnych instytucji czasu pracy i ich prawidłowe stosowanie w fi rmach transportowych. W pracy nad komentarzem bezcenne były moje doświadczenia zdobyte przez blisko 3 lata pracy w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, w którym odpowiadałem za proble- matykę związaną z czasem pracy i czasem pracy kierowców. Nie mniej cenne jednak okazują się doświadczenia wynikające z praktyki trenerskiej, gdyż prowadząc blisko 100 szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców dla wielu branż udało mi się dosyć dobrze poznać problemy, jakie rodzi stosowanie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Jestem pewien, że niniejszy komentarz okaże się przydatny dla wielu osób stykających się z problematyką czasu pracy kierowców, czy to z ra- cji prowadzenia działalności związanej z transportem, czy kontrolowania fi rm przewozowych (Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego), czy też z punktu widzenia prowadzenia sporów sądowych dotyczących czasu pracy, czy wynagrodzeń kierowców. Łukasz Prasołek IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CzPrKierU . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) DrogiPublU . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Dyrektywa 2002/15 . Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w za- kresie transportu drogowego (Dz.Urz. UE L Nr 80, s. 35) DzKultU . . . . . . . . . . ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa- dzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KryzysU . . . . . . . . . . ustawa z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035) RehZawU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo- łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) Rozporządzenie WE Nr 561/2006 . . . Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie harmo- nizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszą- cych się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 – Deklaracja (Dz.Urz. UE L Nr 102, s. 1) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) XI Wykaz skrótów TrDrogU . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) Umowa AETR . . . . . . Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe z 1.7.1970 r. w Genewie (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka GIP . . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektorat Pracy ITD . . . . . . . . . . . . . . Inspekcja Transportu Drogowego NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PIP . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma DF . . . . . . . . . . . . . . Dobra Firma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Pracy . . . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł (-y) dmc . . . . . . . . . . . . . . dopuszczalna masa całkowita lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera (-y) XII Wykaz skrótów m.in. . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt (-y) post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz XIII Wykaz literatury P. Ciborski, Czas pracy kierowców 2007. Nowe unijne krajowe regulacje, Gdańsk 2007. A. Lankamer-Prasołek, B. Naróg, M. Wacikowska, Vademecum kierowcy w fi rmie z dokumentacją, Gdańsk 2009. Ł. Leja, Czas pracy kierowców, MoPr 2004, Nr 9. F. Małysz, Czas pracy kierowców, Warszawa 2005. S. Paluch, Czas pracy. Vademecum kierowcy i pracodawcy, Piła 2007. W. Płocharz, Czas pracy kierowców – poradnik pracodawcy, Warszawa Ł. Prasołek, Zmiany w czasie pracy kierowców w 2007 r., MoPr 2007, Ł. Prasołek, Czas pracy kierowców. Procedury. Rozliczenia. Wzory, War- 2005. Nr 5. szawa 2009. Ł. Prasołek, Ustawa o czasie pracy kierowców – uwagi de lege ferenda, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecz- nej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Mu- szalskiemu, Warszawa 2009. M. B. Rycak, Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz, Warszawa M. Rycak, Zatrudnianie kierowców – czas pracy, MoPr 2006, Nr 3. M. Rycak, Czas pracy kierowców, [w:] W. Sanetra (red.), Europeizacja pol- skiego prawa pracy, Warszawa 2004. M. B. Rycak, E. Wronikowska, Zatrudnianie kierowców. Poradnik praktycz- ny, Warszawa 2006. A. Sobczyk, Międzynarodowe regulacje czasu pracy kierowców, [w:] A. Świąt- kowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kra- ków 2005. R. Strachowska, Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2009. 2010. XV A. Tekst ustawy Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) (zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 670; Dz.U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246) Spis treści Art. 1–4a Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–23 Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26 Rozdział 4. Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową AETR . . . . . . . . . . 27–31 Rozdział 4a. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31a–31e Rozdział 5. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33 Odnośnik 1. Odnośnik 5. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1.1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogo- 3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parla- wych; 1 Art. 1 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1497), która wcho- dzi w życie 21.10.2005 r.; art. 1 zmieniony ustawą z dnia 26.04.2007 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 661), która wchodzi w życie 20.06.2007 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: