Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 004186 24092164 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 283
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-860-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz jest pierwszym całościowym opracowaniem poruszającym istotne problemy, wynikłe na przestrzeni ponad dwóch lat obowiązywanie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). W książce Czytelnik znajdzie omówienie: Ponadto, opracowanie zawiera akty prawne oraz wzory dokumentów.
Stan prawny: Wrzesień 2005 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie W sprzeda¿y: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, 7. wyd. Du¿e Komentarze Becka Robert Kêdziora KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Robert Kêdziora KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KodeksSystem Miros³aw Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH. KOMENTARZ, 2. wyd. Krótkie Komentarze Becka Jan Olszewski PRAWO GOSPODARCZE. KOMPENDIUM, 3. wyd. Skrypty Becka Jerzy Kuciñski, Zenon Trzciñski PRAWO GOSPODARCZE Academia Oeconomica Zbigniew Leoñski NAUKA ADMINISTRACJI, 5. wyd. Literatura Akademicka Bogus³aw Banaszak, Mariusz Jab³oñski, Tina de Vries, Marcin Krzymuski POLSKO-NIEMIECKI S£OWNIK PRAWA I GOSPODARKI S³owniki Bogus³aw Banaszak (red.) PRAWA I WOLNOŒCI OBYWATELSKIE W KONSTYTUCJI RP Zarys Prawa www.sklep.beck.pl Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie Komentarz Jerzy Kopyra Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie Stan prawny: wrzesieñ 2005 r. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7387-860-2 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Przedmiot regulacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Definicje legalne i wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Zadania publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z admini- stracj¹ publiczn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Dzia³alnoœæ odp³atna i nieodp³atna po¿ytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. . . . . . . . . . . . . Art. 7. Dzia³alnoœæ nieodp³atna po¿ytku publicznego. . . . . Art. 8. Dzia³alnoœæ odp³atna po¿ytku publicznego. . . . . . . Art. 9. Dzia³alnoœæ gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Wyodrêbnienie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. . . Rozdzia³ 2. Prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych . . . . Art. 11. Wspieranie i powierzanie realizacji zadañ pu- blicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Oferta realizacji zadañ publicznych . . . . . . . . . . Art. 13. Otwarty konkurs ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Treœæ oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Rozpatrywanie ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Umowa o powierzenie zadania publicznego . . . . . Art. 17. Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego . . Art. 18. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego . . . Art. 19. Rozporz¹dzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 25 27 27 28 31 48 51 60 60 60 66 66 68 71 72 72 76 77 79 80 81 83 83 83 V Spis treœci Rozdzia³ 3. Organizacje po¿ytku publicznego . . . . . . . . . . Art. 20. Organizacje po¿ytku publicznego . . . . . . . . . . . . Art. 21. Podmioty z art. 3 ust. 3 pkt 1. . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Wpis do KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Sprawozdania roczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Zwolnienia od nale¿noœci publicznoprawnych. . . . Art. 25. S³u¿ba zastêpcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Media publiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Instytucja 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Nadzór nad opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Kontrola opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Czynnoœci kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Protokó³ pokontrolny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Treœæ protoko³u pokontrolnego . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Œrodki nadzoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Przepisy o finansach publicznych. . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego . . . . . . Art. 35. Zadania RDPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Sk³ad RDPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Eksperci i ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Koszty funkcjonowania RDPP. . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Rozporz¹dzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Obs³uga administracyjno-biurowa RDPP . . . . . . . Dzia³ III. Wolontariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Korzystaj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Kwalifikacje wolontariusza . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Porozumienie o wykonywanie œwiadczeñ wolon- tarystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Obowi¹zki korzystaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Œwiadczenia przys³uguj¹ce wolontariuszowi . . . . . Art. 47. Obowi¹zek informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Wolontariat miêdzynarodowy . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Koszty korzystaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Nie-darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Pierwsza kadencja RDPP . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. SprawozdDzia³Po¿Publ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. Obowi¹zywanie Dzia³Po¿PublU. . . . . . . . . . . . . 84 84 97 97 106 109 114 115 116 122 122 125 126 127 128 128 130 130 130 133 134 134 134 135 135 136 136 136 138 141 142 142 144 146 146 147 147 147 147 148 VI Spis treœci C. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy- konania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891). . . . . . . . . . 2. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci fun- dacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci dla niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami handlowymi, nieprowadz¹- cych dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego (Dz.U. Nr 147, poz. 1431) . . . . . . . . . 5. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) (wyci¹g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owego sposobu prowadzenia reje- strów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Rejestru S¹dowego oraz szczegó³owej treœci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) (wyci¹g) . . . . . . . . . . . . . D. Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 169 173 179 183 195 215 D.1. Formularze s¹dowe wraz z za³¹cznikami . . . . . . . . . . . 217 1. Wniosek o zmianê danych podmiotu w Krajowym Rejestrze S¹dowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja spo- ³eczna lub zawodowa – Formularz KRS-Z20. . . . . . . . . . . . 2. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego – za³¹cznik do wniosku o re- jestracjê lub zmianê danych podmiotu w Krajowym Rejestrze S¹dowym – Formularz KRS-W-OPP. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zmiana – dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego – za³¹cznik do wniosku o zmianê danych podmiotu w Krajowym Rejestrze S¹dowym – Formularz KRS-Z-OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wniosek o rejestracjê podmiotu w rejestrze stowarzyszeñ, in- 217 221 223 VII Spis treœci nych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji, pu- blicznych zak³adów opieki zdrowotnej – organizacja po¿ytku publicznego – Formularz KRS-W21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wniosek o zmianê danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji, pu- blicznych zak³adów opieki zdrowotnej – organizacja po¿ytku publicznego – Formularz KRS-Z21. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wniosek o zmianê wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty – Formularz KRS-Z30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Za³¹cznik do wniosku o wpis/zmianê danych w rejestrze przedsiêbiorców – sprawozdania finansowe i inne dokumenty – Formularz KRS-ZN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 229 233 236 8. Wniosek o wykreœlenie podmiotu z Krajowego Rejestru S¹do- wego – Formularz KRS-X2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 9. Oœwiadczenie Zarz¹du Fundacji w przedmiocie przeznaczenia ca³ego dochodu fundacji na dzia³alnoœæ statutow¹. . . . . . . . . 10. Oœwiadczenie cz³onka Rady Fundacji . . . . . . . . . . . . . . . . D.2. Inne dokumenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Statut fundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . 3. Porozumienie o wykonanie œwiadczeñ wolontarystycznych . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 242 243 243 249 256 259 VIII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Minê³y ponad dwa lata od wejœcia w ¿ycie ustawy z 24.4.2003 r. o dzia³al- noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie1 oraz ustawy z 24.4.2003 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo- lontariacie2. Mo¿na siê spieraæ czy pierwsza z nich stanowi „konstytucjê trze- ciego sektora”, ca³oœciowo normuj¹c problematykê organizacji pozarz¹do- wych, czy wrêcz przeciwnie – jest regulacj¹ cz¹stkow¹ i niewyczerpuj¹c¹3. Dziœ ju¿ jednak wiadomo, ¿e brak precyzji w konstruowaniu niektórych in- stytucji prawnych sta³ siê Ÿród³em krañcowo odmiennych wyk³adni przepi- sów powo³anej ustawy, byæ mo¿e czasem zupe³nie sprzecznych z intencjami ustawodawcy. Wystarczy wspomnieæ tu chocia¿by zagadnienie uzyskiwania statusu organizacji po¿ytku publicznego przez spó³ki kapita³owe, a tak¿e kontrowersje wokó³ wyk³adni Ministerstwa Finansów art. 27d ust. 1 i 2 usta- wy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych4, odma- wiaj¹cej podatnikom podatku liniowego mo¿liwoœci przekazywania do 1 podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego. Przed oddaniem niniejszego komentarza do druku Trybuna³ Konstytu- cyjny nie wypowiedzia³ siê jeszcze w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodnoœci art. 27d ust. 1 i 2 powo³anej ustawy z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.). Wydaje siê, ¿e tak¿e s¹dy rejestrowe nie wypra- cowa³y w miarê jednolitej linii orzeczniczej w zakresie postêpowañ w przedmiocie wpisu informacji o uzyskaniu statusu organizacji po¿ytku publicznego. Nie nale¿¹ do rzadkich przypadki, w których w bliŸniaczo po- dobnych sytuacjach faktycznych w tym samym wydziale jednego s¹du wy- dawano diametralnie ró¿ne postanowienia. Nie zapominaj¹c o nieza- wis³oœci sêdziowskiej, nale¿y stwierdziæ, i¿ takie rozbie¿noœci s¹ czêsto wynikiem b³êdnych interpretacji przepisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Jak na ponad dwa lata funkcjonowania rzeczonej ustawy, zaskakuj¹co ni- ska jest jej znajomoœæ. Zaledwie 60 organizacji pozarz¹dowych zna jej zapisy, przy czym co czwarta twierdzi, ¿e zna je dobrze, a kolejne 37 de- klaruje, ¿e zna je tylko w zarysie. Pozosta³e 30 s³ysza³o o uchwaleniu 1 Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. 2 Dz.U. Nr 96, poz. 874 ze zm. 3 Zob. komentarz do art. 3 Dzia³Po¿PublU. 4 Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. IX Przedmowa ustawy, jednak niewiele wie o jej treœci (15 ). 8 organizacji pozarz¹do- wych w ogóle nie wie, ¿e powo³ana ustawa wesz³a w ¿ycie1. Abstrahuj¹c od oceny poszczególnych przepisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, bez w¹tpienia, jest ona aktem praw- nym przygotowanym i uchwalonym przy aktywnym wspó³udziale œrodowi- ska organizacji pozarz¹dowych. Wa¿n¹ i pozytywn¹ cech¹ prac nad ustaw¹ by³a ich ci¹g³oœæ mimo zmieniaj¹cych siê na przestrzeni lat 1996–2003 ekip rz¹dowych2. Historia prac nad ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie siêga jeszcze roku 1996, kiedy to szef doradców w gabine- cie wicepremiera i ministra finansów, J. Hauser, poczyni³ pierwsze kroki na drodze stworzenia ustawy reguluj¹cej wspó³pracê pomiêdzy administracj¹ publiczn¹ a „trzecim sektorem”. „Doœwiadczenia lat dziewiêædziesi¹tych pokazuj¹, ¿e istotne znaczenie w tej wspó³pracy maj¹ zwyczaje i sposób sto- sowania prawa. W niektórych miejscowoœciach, np. w Warszawie, sa- morz¹dy nawi¹za³y modelow¹ wspó³pracê z organizacjami spo³ecznymi. Jest to dowód na to, ¿e jeœli istnieje potrzeba i chêæ, wspó³praca jest mo¿liwa bez szczegó³owych rozwi¹zañ na poziomie ustawowym”3. Istotnym wyda- rzeniem w procesie dochodzenia do obecnego kszta³tu ustawy o dzia³alno- œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie by³o uchwalenie przez parlament Konstytucji RP w 1997 r., w której zasada pomocniczoœci zosta³a ustano- wiona zasad¹ konstytucyjn¹. W marcu nastêpnego roku odby³o siê pierwsze posiedzenie Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Reform Spo³ecznych z udzia- ³em przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, podczas którego dyskuto- wano nad projektem ustawy. Jeszcze w paŸdzierniku tego samego roku Rada Ministrów przyjê³a przygotowany przez Pe³nomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Organizacji Pozarz¹dowych raport „Wspó³praca administra- cji rz¹dowej z organizacjami pozarz¹dowymi”. Zadecydowano o rozpoczê- ciu prac nad projektem ustawy o wspó³pracy administracji publicznej z or- ganizacjami pozarz¹dowymi, którego istotn¹ czêœci¹ sta³y siê zapisy wczeœniejszego projektu ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. Na pocz¹tku stycznia 1999 r. projekt ustawy o wspó³pracy organów administra- cji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi oraz o zmianie niektórych ustaw przes³ano do uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz konsultacji spo³ecznych. Po wyborach parlamentarnych w 2001 r. Ministrem Pracy 1 Stowarzyszenie Klon-Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych – raport z badania 2004, internet: www.ngo.pl, s. 43. 2 Szerzej na temat genezy Dzia³Po¿PublU, zob. wywiad z K. Wiêckiewiczem, Dyrektorem Departamentu Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, To by³o bardzo wa¿ne wyzwanie…, Fund. 2003, Nr 3–4, s. 3–4. 3 Tak te¿ M. Rymsza, A. Hryniewicka, P. Derwich, Zasada pomocniczoœci pañstwa w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczn¹, red. M. Rymsza, s. 181. X Przedmowa i Polityki Spo³ecznej zosta³ J. Hausner, który postanowi³ kontynuowaæ pra- ce nad przedmiotow¹ ustaw¹. Dnia 15.2.2002 r. ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie zosta³a skierowana pod obrady Sej- mu, zaœ 12 czerwca tego samego roku do Sejmu wp³yn¹³ projekt ustawy wprowadzaj¹cej. Dnia 21 czerwca mia³o miejsce pierwsze czytanie ustawy w³aœciwej oraz przepisów wprowadzaj¹cych. Dnia 26.3.2003 r. Sejm uchwali³ ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzaj¹ce, a nastêpnie 31 marca projekty trafi³y do Senatu. Dnia 24 kwietnia tego samego roku Sejm zaakceptowa³ poprawki wniesio- ne przez Senat i przes³a³ ustawy do Kancelarii Prezydenta. Dnia 20.5.2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaœniewski, zakoñczy³ d³ugotrwa³y proces legislacyjny, podpisuj¹c ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce usta- wê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie1. Zasadniczo obie ustawy obowi¹zuj¹ od 29.6.2003 r., jednak czêœæ ich przepisów wesz³a w ¿ycie w dniu 1.1.2004 r. Jeœli chodzi o prawo unijne, „Unia Europejska nie wprowadzi³a ujednoli- conych przepisów prawnych dotycz¹cych funkcjonowania organizacji po- zarz¹dowych. Ich dzia³ania s¹ regulowane prawem poszczególnych pañstw, jednak przyjêto szereg rozwi¹zañ wp³ywaj¹cych na dzia³ania organizacji trzeciego sektora”. Do Traktatu o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. z Ma- astricht2 do³¹czona zosta³a Deklaracja 23 podkreœlaj¹ca znaczenie stowa- rzyszeñ i fundacji dobroczynnych „okreœlaj¹c je jako instytucje odpowie- dzialne za zak³ady i s³u¿y opieki spo³ecznej”. Zapis ten zosta³ rozwiniêty w do³¹czonej do Traktatu Amsterdamskiego Deklaracji 38, która stanowi: „Uznaje siê istotny wk³ad pracy ochotniczej w rozwój solidarnoœci spo³ecz- nej. Wspólnota promowa³a bêdzie zachowanie wymiaru europejskiego w organizacjach ochotniczych, k³ad¹c szczególny nacisk na wymianê infor- macji i doœwiadczeñ oraz na udzia³ m³odego pokolenia i ludzi starszych w pracy ochotniczej”. Omawiaj¹c prawne podstawy dzia³ania organizacji pozarz¹dowych w Unii Europejskiej nie sposób nie wymieniæ Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, gwarantuj¹cej wolnoœæ zak³adania, przystêpo- wania lub wystêpowania z organizacji spo³ecznych. Natomiast pocz¹tek szerszej debaty o roli organizacji pozarz¹dowych oraz w³¹czaniu ich w pro- jektowanie polityki publicznej da³ przyjêty w 1993 r. przez Komisjê Wspól- not Europejskich dokument konsultacyjny dotycz¹cy europejskiej polityki spo³ecznej „Zielona Ksiêga Polityki Spo³ecznej”3. 1 Historiê powstawania ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie opraco- wano na podstawie materia³ów zamieszczonych na stronie internetowej www.ngo.pl. 2 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30. 3 Z uzasadnienia do projektu Dzia³Po¿PublU. XI Przedmowa Celem niniejszego komentarza jest nie tylko u³atwienie stosowania prze- pisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie samym organizacjom pozarz¹dowym, organom administracji publicznej, orzeczni- kom w s¹dach rejestrowych oraz wszystkim zainteresowanym problema- tyk¹ „trzeciego sektora”, lecz tak¿e poddanie pod publiczn¹ debatê roz- wi¹zañ budz¹cych kontrowersjê, czy te¿ wymagaj¹cych niezw³ocznej interwencji ustawodawcy. Warto pokreœliæ, i¿ komentarz jest pierwszym tego typu opracowaniem poruszaj¹cym istotne z punktu widzenia organiza- cji pozarz¹dowych problemy, wynik³e na przestrzeni dwóch lat obowi¹zy- wania ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Jego kszta³t jest tak¿e wynikiem praktycznych doœwiadczeñ autora nabytych w postêpowaniach s¹dowych o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku pu- blicznego dla organizacji pozarz¹dowych. Ze wzglêdu na fakt, i¿ komentarz adresowany jest nie tylko do prawni- ków, niezbêdne okaza³o siê bardziej szczegó³owe omówienie niektórych in- stytucji prawnych, zwi¹zanych z komentowan¹ ustaw¹, a tak¿e zasad wyk³adni prawa, u³atwiaj¹cych zrozumienie interpretacji poszczególnych przepisów. Poza przepisami samej ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicz- nego i o wolontariacie, komentarz omawia tak¿e przepisy j¹ wprowa- dzaj¹ce. Warszawa, sierpieñ 2005 r. Jerzy Kopyra XII Wykaz skrótów 1. Hród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dzia³Po¿PublU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu- blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) FinPublU. . . . . . . . . . . ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, œciami (tekst poz. 2603 ze zm.) KC. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 ze zm.) KPC. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) MSiGR . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzanie Ministra Sprawiedliwoœci z 15.4.1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wy- dawania i rozpowszechniania oraz podstawy usta- lania ceny numerów Monitora S¹dowego i Gospo- darczego i wysokoœci op³at za zamieszczenie w nim og³oszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr 45, poz. 204 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PodLokU. . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i op³atach lokal- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci go- spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ProwRejKRSR . . . . . . rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z 21.12.2000 r. w sprawie szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Kra- jowego Rejestru S¹dowego oraz szczegó³owej tre- œci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) PrStow. . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ publicz- nych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) PWDzia³Po¿PublU . . . ustawa z 24.4.2003 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo- lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RamFundR . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 8.5.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529) RamWzR. . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli- tyki Spo³ecznej z 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) SwobDzia³GospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) XIV ŒwOpZdrowU. . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz- nych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) Wykaz skrótów WpisCywR . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Sprawiedliwoœci z 17.12.1996 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.) WzUrzêdForm . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Ministra Sprawiedliwoœci z 21.12.2000 r. w sprawie okreœlenia wzorów urzêdowych formularzy wniosków o wpis do Kra- jowego Rejestru S¹dowego oraz sposobu i miejsca ich udostêpniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZaopTytWypadU . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wy- padków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.) ZryczPodDochU . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ga- nych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) 2. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . Fundacje – Prawo, Organizacja, Finanse Dz.U. Fund. OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego: Izba Cywilna; zbiór opracowany przez Biuro Orzecznictwa S¹du Najwy¿szego [do 1952 roku jako OSN (C) i OSN (K); od 1965 roku do koñca 1994 roku jako OSNCP – zbiór orzecznictwa SN Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych] OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad 3. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ dot. . . . . . . . . . . . . . . . dotyczy m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi np. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie SprawozdDzia³Po¿- PublU . . . . . . . . . . . . . Sprawozdanie z dzia³ania ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejœcia w ¿ycie do dnia 31.12.2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . ustêp ust. ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami INCL . . . . . . . . . . . . . . International Centre for Non-for-Profit Law XVI Wykaz literatury Wykaz literatury Wykaz literatury Arczewska M., O kroku milowym, którego nie by³o. Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i wspó³praca trzeciego sektora z administracj¹ publiczn¹ w Polsce, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracja publiczn¹, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 Arczewska M., Stec P., Spó³ki prawa handlowego nie powinny mieæ mo- ¿liwoœci uzyskania statusu organizacji po¿ytku publicznego, Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych 2005, Nr 35 Bajor-Stachañczyk M., Ekspertyza w sprawach stosowania przepisów ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne Kancelarii Sejmu 2003, Nr 4 Balcerowicz L., Czy polityka fiskalna powinna byæ instrumentem wspie- rania rozwoju organizacji spo³ecznych?, Trzeci Sektor 2004, Nr 1 Barczewska-Dziobek A., Uwagi w zakresie podmiotowego pojêcia organi- zacji pozarz¹dowej, Prawo–Administracja–Koœció³ 2003, Nr 4 Bielski P., Cel niezarobkowy spó³ek kapita³owych a status przedsiêbiorcy, Rej. 2001, Nr 4 Blicharz J., Status prawny organizacji pozarz¹dowych w œwietle ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Fund. 2003 (red. J. Kopyra), Nr 3–4 Blicharz R., Pawe³czyk M., Przedsiêbiorca, czyli kto?, PUG 2004, Nr 3, poz. 5 Borowicz K., Kurzajewski M., Ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodar- czej z komentarzem, Warszawa 2005 Bugajna-Sporczyk D., Organizacje po¿ytku publicznego a przedsiêbiorcy, Prawo Przedsiêbiorcy 2004, Nr 10 Ceglarski A., Organizacje po¿ytku publicznego, Warszawa 20005 Cieœlak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wikto- rowska A., Prawo administracyjne, wyd. 2., Warszawa 1999 Cioch H, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002 Cioch H., Organizacje po¿ytku publicznego i wolontariat – nowe regula- cje prawne, Rej. 2003, Nr 10 Cioch H., Prawo fundacyjne, Kraków 2005 Duniewska Z., Jaworska-Dêbska B., Michalska-Badziak R., Olejni- czak-Sza³owska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojêcia, instytu- cje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000 XVII Wykaz literatury Gnys A., Spó³ka to nie organizacja po¿ytku publicznego, Rzeczp. z 20.12.2004 r. International Centre for Non-for-Profit Law, Draft comments on the Laws on Public Benefits Activity and Volunteerism and on Regulations Im- plementing the Law on Public Benefit and Volunteerism Izdebski H., Fundacje i Stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skoro- widz, Anna Piechowiak ECO, wyd. 12., Warszawa 2004. Izdebski H., Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, internet: www.mgips.gov.pl/organizacje.php Jendroœka J., Obowi¹zek konsultowania organizacji pozarz¹dowych a no- wa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych, Instytut Spraw Publicz- nych, Warszawa 1999 Kidyba A., Glosa do postanowienia SN z dnia 30 listopada 2000 r. (I CKN 886/98, OSNC 2001, Nr 6, poz. 91), PPH 2002, Nr 2 Kidyba A., Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez fundacjê, PPH 1999, Nr 10 Kidyba A., Ustawa o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997 Klon-Jawor Stowarzyszenie, Podstawowe fakty o organizacjach po- zarz¹dowych – raport z badania 2004, internet: www.ngo.pl Ko³odziej K., Wolontariat. Co warto i trzeba o nim wiedzieæ?, S³u¿ba Pra- cownicza 2003, Nr 9 Kopyra J., Jacyszyn J., Dzia³alnoœæ gospodarcza fundacji, Fund. 2003 (red. J. Kopyra), Nr 1 Kopyra J., Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeñ i fundacji – jaka forma?, Rachunkowoœæ Stowarzyszeñ, Fundacji, Organizacji Non-profit 2004, Nr 7 Kosikowski C., Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000 Krawiec G., Zak³adanie fundacji przez gminê, Fund. 2003 (red. J. Kopy- ra), Nr 3–4 Leœ E., Wyk³ad wyg³oszony podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w dniu 27 listopada 2003 r., inter- net: www.ngo.pl Lewandowska I., Ulgi premiuj¹ce hojnoœæ, Rzeczp. z 10.12.2004 r. Marek A., Prawo karne. Zagadnienia z teorii i praktyki, Warszawa 1997 Marciniuk J. (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rok 2005, Warszawa 2005 Mariañski A., Opodatkowanie organizacji po¿ytku publicznego, Przegl¹d Podatkowy 2004, Nr 1 XVIII Wykaz literatury Marsza³kowska-Krzeœ E., Wpisy w rejestrze przedsiêbiorców dotycz¹ce spó³ek handlowych, Warszawa 2004 Michorowska R., Nadzór nad organizacjami po¿ytku publicznego, S³u¿ba Pracownicza 2004, Nr 7 Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej, Zasady tworzenia programu wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z organiza- cjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publiczne- go i o wolontariacie, internet: www.mgpips.gov.pl Mirek I., Opodatkowanie podmiotów trzeciego sektora podatkiem docho- dowym od osób prawnych, Trzeci Sektor 2004, Nr 1 Morawski L., Wyk³adnia orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002 Mróz T., Bieniek-Koronkiewicz E., Kontrowersje wokó³ pojêcia „przed- siêbiorca”, Pr. Sp. 2003, Nr 6 Musialska M., Nabycie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañ- stwa przez fundacjê w œwietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go- spodarce nieruchomoœciami, Rej. 2003, Nr 4 Niecikowska R., Sêdziowie KRS o rejestracji OPP, internet: www.ngo.pl Niemirka B., Statut fundacji, Myœl Prawnicza 1995, Nr 4 Nowacki J., Rz¹dy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995 Nowacki J., Tobor Z., Wstêp do prawoznawstwa, Katowice 1996 Ochendowski E., Prawo administracyjne. Czêœæ ogólna, Toruñ 1997 O¿óg I., Najpierw wp³ata, potem zeznanie, Rzeczp. z 2–3.10.2004 r. Pietrowski D., Wolontariat jako forma edukacji, [w:] Organizacje po- zarz¹dowe, [w:] spo³eczeñstwie obywatelskim – wyzwanie dla œrodo- wisk akademickich Lubelski Oœrodek Samopomocy, Lublin 2002 Pius XI, Quadragesimo anno 1982, Nr 7–9 Prawo Rodzinne i Opiekuñcze, pod red. T. Smyczyñskiego, t. 12, Warsza- wa 2003, System Prawa Prywatnego Radwañski Z., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 1995 Rymsza M., Hryniewicka A., Derwich P., Jak wprowadziæ w ¿ycie zasadê pomocniczoœci pañstwa: doœwiadczenia lat dziewiêædziesi¹tych, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczna, Insty- tut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 Rymsza M., Hryniewicka A., Derwich P., Zasada pomocniczoœci pañstwa w Ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczna, Insty- tut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 Schimanek T., Prawo „jednego procenta” w Polsce – obawy i wyzwania, [w:] Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczn¹, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: