Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 004863 21756870 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 145
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-781-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Polska jako pierwsze państwo europejskie wprowadziła ustawę całościowo regulującą funkcjonowanie kart płatniczych, pieniądza elektronicznego oraz podmiotów systemów płatności i ich wzajemnej relacji. W ciągu przeszło 10 lat obowiązywania ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych pojawiło się wiele publikacji dotyczących przede wszystkim cywilnoprawnych aspektów pieniądza elektronicznego, jego nośników, umowy o elektroniczny instrument płatniczy. Stosunkowo niewiele było natomiast publikacji, które dotyczyły instytucji pieniądza elektronicznego, co zapewne wynikało z faktu wadliwej regulacji, która stworzyła zbyt wiele barier w prowadzeniu tego typu działalności. Niniejszy komentarz ma na celu chociaż częściowe zapełnienie tej luki. Implementacja dyrektywy 2009/110/WE (EMD II) planowana jest w ustawie o usługach płatniczych, w związku z tym uchylone zostaną pozostające w mocy przepisy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Decyzja ustawodawcy co do uregulowania usług płatniczych w jednym akcie prawnym wymusiła do-stosowanie publikacji do przyszłego, zmienionego stanu prawnego.
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz skierowana jest do praktyków, przede wszystkim przedsiębiorców chcących prowadzić działalność jako instytucja pieniądza elektronicznego, a także pracowników organów regulacyjnych. Może także stanowić pomoc naukową dla dydaktyków i studentów zajmujących się prawem gospodarczym.
Mateusz Pacak – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent na konferencjach i autor artykułów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Członek kolegium redakcyjnego Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Aplikant radcowski, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi w charakterze of counsel.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna Dudzik Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-781-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informacja o stanie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dyrektywa EMD II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232) . . . 21 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ROZDZIAŁ 2. Agent rozliczeniowy i akceptant (art. 8–13) . . . . . . . . . . 50 ROZDZIAŁ 3. Karty płatnicze (art. 14–28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ROZDZIAŁ 4. Usługi bankowości elektronicznej (art. 29–35) . . . . . . . . . 78 ROZDZIAŁ 5. Wydawcy pieniądza elektronicznego (art. 36–54) . . . . . 79 ROZDZIAŁ 6. Instrument pieniądza elektronicznego (art. 55–64) . . . . 111 ROZDZIAŁ 7. Przepisy szczególne (art. 65–70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ROZDZIAŁ 8. Przepisy karne (art. 71–73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ROZDZIAŁ 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 74–79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Wykaz cytowanej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Dokumenty urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Źródła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5 Wykaz skrótów ATM CD dyrektywa 2000/46/WE dyrektywa 2006/48/WE Dz.U. Dz.Urz. UE Dz.Urz. WE EMD II EOG k.c. k.k. k.p.a. k.p.k. k.s.h. – ang. Automated Teller Machine, bankomat – ang. Cash Dispenser – dyrektywa 2000/46/WE z 18 września 2000 r. w sprawie podejmo- wania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elek- tronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. WE 2000 L 275/39 – akt uchylony) – dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia- łalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177/1) – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – ang. Electronic Money Directive II, dyrektywa 2009/110/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 r. w sprawie po- dejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działal- nością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 267/7) – Europejski Obszar Gospodarczy (państwa UE oraz Norwegia, Islan- dia i Lichtenstein) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KNF Konstytucja RP – Komisja Nadzoru Finansowego – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” KPP 7 Wykaz skrótów Lex LexPolonica MPrB NBP OSA PB PiP PPH pr.bank. projekt ustawy implementującej PSD PUG SEPA TFUE u.e.i.p. u.f.p. u.NBP – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – „Monitor Prawa Bankowego” – Narodowy Bank Polski – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Prawo Bankowe” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – projekt ustawy z 12 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – ang. Payment Services Directive – dyrektywa 2007/64/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE 2007 L 319/1 ze zm.) – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – Jednolity Obszar Płatności w Euro (ang. Single Euro Payments Area) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE 2010 C 83/1) – ustawa 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płat- niczych (Dz.U. tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) u.n.r.fi n. – ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1149 ze zm.) u.o.d.o. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst u.o.r.s.p. u.rach. u.u.p. WSA jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w syste- mach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 ze zm.) – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) – Wojewódzki Sąd Administracyjny Uwaga: Artykuły powołane w Komentarzu bez bliższego oznaczenia lub tylko z oznacze- niem „ustawa” są artykułami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232) 8 Wprowadzenie Polska jako pierwsze państwo europejskie wprowadziła ustawę całoś ciowo regulującą funkcjonowanie kart płatniczych, pieniądza elektronicznego oraz podmiotów systemów płatności i ich wzajem- nej relacji (R. Kaszubski, Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, War- szawa 2012, s. 169). Obecnie Polska posiada jedną z najlepszych w Europie infrastruktur systemów płatniczych, w tym np. termi- nali zbliżeniowych – jest ich obecnie około 80 tys., a organizacja Visa szacuje, że w 2015 r. będzie ich około 200 tys. (W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumen- ta, a osłoną socjalną, Warszawa 2009, s. 168; dane statystyczne za P. Poznański, Czy karta kredytowa to przeżytek, „Gazeta Wyborcza”, 10 lipca 2012 r., s. 1). Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płat- niczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1232) stanowiła pierwszą w Europie implementację nieobowiązującej dyrektywy 2000/46/WE z 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działal- ności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostroż- nościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. WE 2000 L 275/39), nazy- wanej dyrektywą EMD (ang. E-money Directive). W ciągu przeszło 10 lat obowiązywania ustawy pojawiło się wiele pu- blikacji dotyczących przede wszystkim cywilnoprawnych aspektów pieniądza elektronicznego, jego nośników, umowy o elektroniczny instrument płatniczy. Stosunkowo niewiele było natomiast publika- cji, które dotyczyły instytucji pieniądza elektronicznego, co zapewne wynikało z faktu wadliwej regulacji, która stworzyła zbyt wiele barier 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: