Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00245 003456 21550784 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1333
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6137-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz zawiera stan prawny na styczeń 2014 r.

Komentarz do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych autorstwa wybitnego grona specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Pawła Smolenia, eksperta w dziedzinie finansów, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny.

Nowe, zaktualizowane, 2 wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

Niniejsza pozycja, bazując na tekście jednolitym z 21.6.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in. wynikających z:

  1. obligatoryjnych elementów uzasadnienia projektu ustawy budżetowej jakim jest skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, który to plan ma być sporządzany w układzie zadań budżetowych grupujących wydatki według celów wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów;
  2. kwestii  związanych z wieloletnią prognozą finansową jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie danych, które muszą w takowej prognozie się znaleźć;
  3. konieczności doprowadzenia danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do zgodności nie tylko z ustawą budżetową na dany rok podatkowy, ale także w uzasadnionych przypadkach, do zgodności z danymi dotyczącymi przewidywanego wykonania ustawy budżetowej za poprzedni rok budżetowy;
  4. postanowienia, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych; działanie takie ma na celu zapewnienie spójności z ustawowym wymogiem zachowania realistyczności prognoz.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 885) (zm.: Dz.U. 2013, poz. 938, poz. 1646; Druk sejmowy Nr 1881) Dział I. Zasady finansów publicznych Literatura: T. Augustyniak-Górna, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1078, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, www.sejm.gov.pl; taż, Pojęcie i charakter prawny budżetu państwa, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003; S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010; C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen- tarz, Warszawa 2009; M. Bitner, E. Chojna-Duch, Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, w: E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk, Prawo finansowe, Warszawa 2010; J. Boć, Kontrola prawna administracji, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998; E. Bończak-Kucharczyk, Ko- mentarz do art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Lex/el. 2013; A. Borodo, Opinia ogólna o projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy wstępne, ZPBAS 2009, z. 6; tenże, Polskie prawo budżetowe. Zarys ogólny, Toruń 2005; tenże, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005; tenże, Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnych działalności gospo- darczej gmin, powiatów i województw, FK 2011, Nr 1–2; tenże, Wybrane zagadnienia prawne długu publicznego i deficytu budżetowego, w: Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubile- uszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002; J. Branna, R. Wąsowicz, Ramy prawne europejskiego okresu oceny i koordynacji polityki gospodar- czej, Informacja Oide: Semestr europejski. Przewodnik po kluczowych doku- mentach; http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/informacja oide/informacja OIDE styczen 2013.pdf; A. Branny, E. Kornberger-Sokołowska, M. Mekiński, Budżet państwa, w: E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2009; B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003; tenże, Zarys prawa finansów publicznych, Toruń 1998; tenże, Zasady two- rzenia prawa finansowego (próba sformułowania), PiP 1986, Nr 5; B. Brzeziń- ski, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów publicznych, Toruń 2001; J. M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, War- szawa 1997; R. Bucholski, Problematyka deficytu budżetowego w Wieloletnim planie finansowym państwa, w: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, 3 Przed Art. 1 Dział I. Zasady finansów publicznych Warszawa 2011; T. M. Budzyński, Opinia dotycząca ustawy budżetowej na 2011 r., Druk senacki Nr 1072, Senat VII kadencji; tenże, Opinia o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Senatu RP, Opinie i ekspertyzy 2010, Nr OE-159; tenże, Struktura wydatków budżetu państwa w latach 2002–2005, w: J. Głuchowski, A. Pomor- ska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarun- kowania i instrumenty, Lublin 2005; E. Chojna-Duch, Podstawy systemu finan- sów publicznych, w: E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe Warszawa 2009; taż, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2003; taż, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego ustawy o finansach publicznych, Kontrola Państwowa 2010, Nr 1; A. Ciąglewicz-Miśta, A. Talik, Jawność i przejrzystość finansów publicznych, w: W. Lachiewicz (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Warszawa 2010; M. Ciepiela, Formy komunalnej działalności gospodarczej, PUG 2001, Nr 6; taż, Pośrednia działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Spo- łeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004; A. Cisek, Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną zakładowi budżetowemu gminy, NZS 2002, Nr 3; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1995; I. Czaja- -Hliniak, Dopłaty publiczne, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; taż, Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych, Kraków 2006; S. Czarnow, Samorządowe osoby prawne – perspektywa nowej regulacji, ST 2009, Nr 7–8; Z. Czernik, Zarząd jako forma korzystania z nieruchomości stanowiącej własność państwa lub gminy, ST 1994, Nr 9; P. Czerski, Opłata skarbowa, w: A. Hanusz, P. Czerski, Gminne podatki opłaty budżetowe, Kraków 2004; D. Czerwińska-Kayzer, Podstawy rachunkowości, Warszawa 2010; W. Dawidowicz, Zagadnienia teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1972; T. Dębowska-Romanowska, Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, PiP 2000, Nr 5; taż, Charakter prawny i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych a granice swobody politycznej władz państwa, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lu- blin 2007; taż, Charakter prawny ustawy budżetowej – nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; taż, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010; taż, Realizacja jedności i powszechności w ustawie budżetowej, Warszawa 1982; ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finan- sowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010; B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Lex/el. taż, Wydatki publiczne, 4 Dział I. Zasady finansów publicznych Przed Art. 1 2007; R. Dowgier, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w: L. Etel (red.), System Prawa Finansowego, t. 3, Prawo daninowe, Warszawa 2010; P. Drapała, Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), Pr.Sp. 2002, Nr 7–8; A. Drwiłło, Cła i inne należności celne (instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego), w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; tenże, Cło, w: A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finanso- wego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009; tenże, Opłaty jako dochody niepodatkowe, w: E. Ruśkowski, C. Kosikowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003; W. Dubis, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010; B. Dunaj (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2007; A. Dyduch, J. Sawicka, A. Stronczek, Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, Warszawa 2004; M. Dylewski, Planowanie budżetowe w sektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Warszawa 2007; A. Dyduch, J. Sawicka, A. Stronczek, Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, Warszawa 2004; K. Działocha, uwagi do art. 92, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001; H. Dzwonkowski, Absolutorium z wykonania budżetu – przyczynek do rozważań na temat czwartej i piątej władzy, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjona- lizacji wydatków publicznych, t. 1, Lublin 2005; H. Dzwonkowski, Z. Zgierski (red.), Procedury podatkowe, Warszawa 2006; J. Dżedzyk, W sprawie odpo- wiedniego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do stosowania ulg w zakresie spłaty zobo- wiązań publicznoprawnych, NZS 2012, Nr 1; L. Etel, Korzystanie z pomocy publicznej w spłacie zobowiązań podatkowych, PiP 2011, Nr 3; tenże, Renta planistyczna i opłata adiacencka jako niepodatkowe należności budżetowe, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2010, Nr 6; tenże (red.), System Prawa Finansowego, t. 3, Prawo daninowe, Warszawa 2010; S. Franek, Priorytetyzacja zadań państwa a wieloletnie planowanie budżetowe, w: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warszawa 2011; N. Gajl, Budżet a Skarb Państwa, Warszawa 1974; taż, Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, Warszawa 1993; taż, Skarb Państwa, Warszawa 1996; P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999; tenże (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001; tenże (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005; Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część szczególna, LEX/el. 2010; B. Giesen, W. J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świder- ski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Komentarz, Lex/el. 2009; Z. Gilowska, A. Mierzwa, W. Misiąg, Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego 5 Przed Art. 1 Dział I. Zasady finansów publicznych w Polsce, Warszawa 1996; ciż, Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Gdańsk 1997; J. Gliniecka, Opłata publiczna, w: A. Drwiłło, D. Ma- śniak (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009; taż, Opłaty publiczne a inne formy władczych dochodów publicznych, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; taż, Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk 2007; taż, W kwestii opłat publicznych jako elementu systemu dochodów samorządowych, w: H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005; J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Bydgoszcz 2000; J. Glumińska-Pawlic, Ogólna charakterystyka danin nie- podatkowych, w: L. Etel (red.), System Prawa Finansowego, t. 3, Warszawa 2010; taż, Specyficzne zasady rachunkowości, sprawozdawczości, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w sektorze finansów publicznych w aspekcie charakterystyki gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010; Z. Gilowska, A. Mierzwa, W. Misiąg, Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce, Warszawa 1996 – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja gospodarki, z. 76; ciż, Projekt ustawy o finansach publicznych, Warszawa 1998; ciż, Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Gdańsk 1997; J. Głuchowski, Charakterystyka budżetu państwa, w: J. Głuchowski, R. Huterski, B. Kłosowska, J. Patyk, J. Wiśniewski, Finanse publiczne, Toruń 2005; tenże, Nadwyżka budżetowa, w: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. 2, Instytucje budżetowe, Ossolineum 1982; tenże, Uchwalanie budżetu państwa, Warszawa 1997; J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2009; J. Głuchowski, A. Po- morska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarun- kowania i instrumenty, Lublin 2005; ciż (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2, Kontrowersje wokół wydatkowa- nia środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, Lublin 2005; ciż (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010; tenże, O przekształceniach prawa do nieruchomości państwowych osób prawnych, PiP 1991, Nr 12; J. Gnoiński, Wybrane zagadnienia teorii kontroli, Kraków 1975; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010; W Goronowski, Układ budżetu, w: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. 2, Instytucje budżetowe, Ossolineum 1982; A. Hanusz, Opinia z 13.1.2008 r. o projekcie ustawy o finansach publicznych, RL-0303-73/08, PL 2009, Nr 1–2 (67/68); J. Harasimowicz, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977; tenże, Zasada nietworzenia funduszy celowych w ramach budżetu, w: J. Gliniecka, 6 Dział I. Zasady finansów publicznych Przed Art. 1 J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Gdańsk–Bydgoszcz 2000; Ł. Hardt, M. de Jong, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Warszawa 2011; A. Helin, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Warszawa 2009; tenże, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, War- szawa 2012; J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999; tenże, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007; taż, Samorządowe osoby prawne, ST 2011, Nr 1–2; C. Jozefiak, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, Warszawa 2006; J. Ja- goda, Samorządowe osoby prawne, ST 2011, Nr 1–2; M. Jastrzębska, Fakul- tatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, FK 2011, Nr 1–2; P. Jedliński, Efektywność, w: Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno C5 9B C4 87; C. Józefiak, P. Kra- jewski, M. Mackiewicz, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, Warszawa 2006; A. Jurcewicz (red.), Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, t. 26, Warszawa 2010; M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010; A. Klein, Ewolucja instytucji osobowości prawnej, w: E. Łętowska (red.), Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Ossolineum 1983; M. Klimowicz, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2010; B. Kołosowska, Ubezpieczenia społeczne i ich finansowanie, w: J. Głuchowski, R. Huterski, B. Kłosowska, J. Patyk, J. Wiśniewski, Finanse publiczne, Toruń 2005; T. Kocowski, Zlecanie samorządowym jednostkom organizacyjnym zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, NZS 2003, Nr 5; A. Komar, W. Łączkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1985; K. Kopyściańska, M. Ušak, Cywilnoprawny status gminnego zakładu budżetowego. Dotowanie zakładu budżetowego, NZS 2006, Nr 4; E. Kornberger-Sokołowska, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1078, Biuro Studiów i Eksperty z Kancelarii Sejmu RP; taż, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z 20.10.2008 r., Druk sejmowy Nr 1181; M. Korolewska, Budżet zadaniowy narzędziem realizacji polityki budżetowej, Studia Biura Analiz Sejmowych 2010, Nr 3(23); taż, Wydatki strukturalne, w: Leksykon budże- towy, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=61FAACC6122 A4FC5C1257A6200497BE7 litera=W, dostęp: 31.10.2013 r.; M. Korolewska, K. Marchewka-Bartkowiak, Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych – analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykła- dzie miast na prawach powiatu, w: Studia BAS Kancelarii Sejmu 2013, Nr 1(33) – Budżet zadaniowy; C. Kosikowski, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2006; tenże, w: C. Kosikowski, Z. Springer, Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku, Zielona Góra 2000; tenże, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2003; tenże, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2006; tenże, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2010; tenże, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porów- nawczym), Warszawa 2004; tenże, Formy prawne budżetowania, w: M. Weralski 7 Przed Art. 1 Dział I. Zasady finansów publicznych (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 2, Instytucje budżetowe, Ossolineum 1982; tenże, Naprawa finansów publicznych w Polsce. Przyczyny. Metodologia. Kierunki i Propozycje, Białystok 2011; tenże, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; tenże, Obowiązujące regulacje zagadnień ogólnych polskich finansów publicznych, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2006; tenże, Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych – referat wygłoszony na seminaryjnym posiedzeniu Kolegium Naj- wyższej Izby Kontroli w Warszawie 30.11.2005 r., dotyczący jawności i przej- rzystości finansów publicznych; tenże, Prawo finansowe. Część ogólna, War- szawa 2003; tenże, Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005; tenże, Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Bydgoszcz–Warszawa 2008; tenże, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finanso- wego, Białystok 2010; tenże, Reforma finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, PiP 2009, Nr 12; tenże, Sektor finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2006; tenże, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011; tenże, Ustawa podatkowa. Geneza, ewolucja i stan prawny, tworzenie, kontrola, wykładnia, wykonywanie, Warszawa 2006; tenże, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w: A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010; tenże, Zarządzanie finansami publicz- nymi, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2010; C. Kosikowski, E. Etel, Ordynacja podatkowa, Lex/el. 2013; E. Kosiński, Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Warszawa 2001; A. Kostecki, Interpretacja określeń – „obciążenie budżetu państwa” i „źródeł pokrycia” użytych w art. 17 tzw. Małej Konstytucji, Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP 1993, Nr 114(O2/93); U. Kosterna, Deficyt budżetowy państwa i jego skutki ekonomiczne, Warszawa 1995; J. Krawczyński, O. Leszczyńska-Luberek (red.), Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanie GUS we współpracy z Ministerstwem Finansów i NBP, Warszawa 2010; R. Kuc, Kontrola w systemie zarządzania, Warszawa 1987; tenże, Prakseologiczna teoria organizacji, w: A. K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie organizacji, Warszawa 1983; B. Kucia-Guściora, Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego, Warszawa 2010; B. Kucia-Guściora, Pakt stabilności i wzrostu, w: P. Smoleń (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Warszawa 2012; taż, Regulacje prawne wpływające na ograniczenie ryzyka przekroczenia II progu ostrożnościowego w warunkach kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, w: S. Patrycki (red.), Teorie kryzysu, Lublin 2013; M. Kulesza, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego pojęcia, Glosa 2000, Nr 10; J. Kunert, Zasady techniki prawodawczej w procesie stanowienia prawa miejscowego, ST 2008, Nr 1–2; L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Kry- siak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000; A. Kuś, Podstawy prawa celnego, w: W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów i prawa 8 Dział I. Zasady finansów publicznych Przed Art. 1 finansowego, Warszawa 2011; tenże, Prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2003; tenże, Wprowadzenie, w: Wspólnotowy Kodeks Celny. Wspólnotowy system zwolnień celnych. Polskie prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2004; W. Lachie- wicz, Udzielanie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych samorządu i jed- nostek organizacyjnych, w: W. Lachiewicz (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, War- szawa 2010; L. Lipiec-Warzecha, Co nie usprawiedliwia naruszenia dyscypliny finansowej?, Przegląd orzecznictwa, www.finanse-publiczne.pl; taż, Komentarz do ustawy o finansach publicznych, LEX/el. 2011; taż, Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości – nowe regulacje prawne, FP 2010, Nr 2, www.finansepubliczne.bdo.pl; taż, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011; G. Liszewski, Opłaty samorządowe – charakterystyka systemu, w: G. Liszewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, Białystok 2010; H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, Warszawa 1995; taż, Rachunkowość finansowa, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2010; H. Litwińczuk, P. Karwat (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1 i 2, Warszawa 2008; T. Lubińska (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Warszawa 2007; taż, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, War- szawa 2009; E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa–Rzeszów 2006; ciż, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007; K. Marchewka-Bartkowiak, Skonsolidowany system zarządzania płynnością sektora publicznego, Analizy Biura Analiz Sejmowych 2010, Nr 19; taż, Zarządzenie długiem publicznym w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2003; R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009; D. Maśniak, Zasady budżetowe, w: A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finan- sowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009; A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Warszawa 2010; W. Miemiec (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno-finansowe, Wrocław 2012; taż, Zasady pozyskiwania i wy- korzystywania bezzwrotnych środków zagranicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicz- nych, Warszawa 2010; A. Mierzwa, Wybrane zagadnienia prawa fundacyjnego, Kościół i Prawo 1991, Nr 9; A. Mikos-Sitek, Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – nowe instrumenty wieloletniego planowania finansowego, EP 2012, Nr 3; W. Misiąg, Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych – referat wygłoszony na seminaryjnym posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 30.11.2005 r., dotyczący jawności i przejrzystości finansów publicznych; tenże, Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, t. 1, Lublin 2005; tenże, Organizacja sektora finansów publicznych – niezbędne zmiany, KP 2006, Nr 2; tenże, Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego 9 Przed Art. 1 Dział I. Zasady finansów publicznych – refleksje i prognozy, w: Studia BAS Kancelarii Sejmu 2013, Nr 1(33) – Budżet zadaniowy; W. Misiąg, A. Niedzielski, Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 2001; A. Moroz, Gospodarka kasowa w samorządowej jednostce budżetowej, NZS 2013, Nr 2; M. Mróz, Czym jest skuteczność a czym efektyw- ność działań, http://www.4pm.pl/artykuly/czym-jest-skutecznosc-a-czym-efek- tywnosc-dzialan; M. Münnich, Cło w: P. Smoleń (red.), Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, Warszawa 2013; N. Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, War- szawa 1993; S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2004; J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, Nr 3; T. Nowak, Istota i charakter prawny postanowienia o dokonaniu potrącenia z urzędu, KPPod 1999, Nr 3–4; W. A. Nowak, Rachunkowość sektora pu- blicznego. Koncepcje. Metody. Uwarunkowania, Warszawa 1998; Z. Ofiarski, Dług publiczny w Polsce, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; tenże, Ogólne prawo podatkowe, Warszawa 2010; tenże, Prawo finansowe, Warszawa 2010; tenże, Prawo podatkowe, Warszawa 2008; J. Orłowski, Potrącenie zobowiązań podatkowych – zagadnienia podstawowe, KPPod 199, Nr 3–4; S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa1999; tenże, Opinia z 15.8.2007 r. do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, Druk sejmowy Nr 1912, Sejm V kadencji; S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surowka, Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, Warszawa 1993; P. Panfil, Minimalizacja ryzyka związanego z poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007; P. Panfil, Środki publiczne, w: A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009; J. Panowicz- -Lipska, Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, MoP 1998, Nr 4; A. Patulski, M. Winter, Status prawnoorganizacyjny głównego księgowego – paradoksy polskiego prawa pracy, MoPr 2008, Nr 7; B. G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999; K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Warszawa 2009; I. Pietrzak-Abucewicz, Dopuszczalność ustalenia terminu płatności i odsetek za zwłokę w przypadku renty planistycznej – glosa do wyr. NSA z 21.6.2012 r., II OSK 606/11, FK 2013, Nr 4; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2008; tenże (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2009; A. Pomorska, Zasady ogólne finansów publicznych, PUG 2002, Nr 6; M. Postuła, P. Perczyński (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Warszawa 2009; R. Poździk, M. Lejcyk, Fundusze unijne – zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007–2013, Lublin 2010; K. Pu- chacz, Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2010; M. Pyziak-Szafnicka, Wygaśnięcie zobowiązań, 10 Dział I. Zasady finansów publicznych Przed Art. 1 w: A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009; Z. Radwański, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., PS 2003, Nr 7–8; Z. Radwański, Poręczenie, w: J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004; H. Radziszewski, Nauka skarbowości, Warszawa 1918; T. Ro- baczyński, P. Gryska, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2006; E. Ruśkowski (red.), Deficyt budżetowy państwa i jego skutki ekono- miczne, Białystok 2003; tenże, Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych, w: E. Ruśkowski, C. Kosikowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2010; tenże, Zasady budżetowe, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2010; E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2007; ciż (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013; E. Ruśkowski, J. M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2010; E. Ruśkowski, J. M. Sa- lachna, Opinia prawna na temat części artykułowej projektu ustawy budżetowej na rok 2011, w: Budżet państwa na rok 2011. Ekspertyzy wstępne, ZPBAS 2010, Nr 4; K. Rybiński, Opinia ogólna o projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, w: Budżet państwa na rok 2009. Ekspertyzy wstępne, ZPBAS 2008, Nr 6; tenże, Opinia ogólna o projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy wstępne, ZPBAS 2009, Nr 6; J. M. Salachna, Środki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010; P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, Warszawa 1996; P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002; K. Sawicka, Jednostki budżetowe, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010; E. Sła- wińska-Tomtała, Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Warszawa 2010; J. Służewski (red.), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995; P. Smoleń, Kontrowersje dotyczące charakteru prawnego renty planistycznej, w: K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005; tenże, Opłaty, w: W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów i prawa finansowego, Warszawa 2008; tenże (red.), System organów podatkowych, Warszawa 2009; W. Sokolewicz, w: K. Działocha, L. Garlicki (red.), P. Sarnecki, W. Sokolewicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005; M. Sola, Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Warszawa 2009; tenże, Zasady koordynacji kontroli zarządczej (www.wspolnota.org.pl, dostęp: 30.6.2011 r.); T. Sowiński, Składka ubezpie- czeniowa, w: A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009; T. Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granice wykładni, Kraków 2006; W. Stachurski, komentarz do art. 68, w: E. Ruśkowski, J. M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2010; J. Stankiewicz, Debudżetyzacja finansów 11 Przed Art. 1 Dział I. Zasady finansów publicznych państwa, Białystok 2007; tenże, Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania finansowego w aspekcie budżetu zadaniowego i wieloletnich planów finansowych w Polsce, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010; J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004; J. Stelina, Odpowiedzialność dyscyplinarna, w: J. Stelina (red.), Lek- sykon prawa pracy, Warszawa 2008; S. Stonoga, Wydatki strukturalne oraz zasady sporządzania sprawozdania Rb – WS, Sprawozdawczość Budżetowa 2009, Nr 1; A. Sulikowska, Ocena stanu wdrożenia standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ZNUSz 2012, Nr 718; A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2004; R. Szarek, Problematyka stosowania ulg w spłacie należności wynikających z nałożonych mandatów karnych, FK 2010, Nr 12; A. Szewczuk, Samodzielność finansowa organów lokalnych w Polsce, w: J. Głu- chowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; J. Szołno-Koguc, Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin 2007; taż, Racjonalność wydatków publicznych a realizacja budżetowej zasady jedności, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wy- datków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych – uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005; Z. Szpringer, Sytuacja budżetowa państw UE w ramach funkcjonowania semestru europejskiego – zalecenia dla Polski, Studia Biura Analiz Sejmowych 2012, Nr 15; J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006; M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Kraków 2008; A. Szymańska, Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych i średnich firm. . . , czyli trochę praktycznych porad, Warszawa 2008; M. Ślifirczyk, Niepodatkowe należności budżetowe – pojęcie i systematyka, GSP 2007, t. XVI; tenże, Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Warszawa 1999; W. Śniecikowski, Administracyjno-prawne formy działania zakładu opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia), ST 2002, Nr 4; J. W. Tkaczynski, M. Świstak, E. Sztorc, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011; R. Trykozko, Umarzanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, FK 2010, Nr 4; tenże, Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych, PPLFS 2010, Nr 2; K. Trzepioła, Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację, BDO Podatki i Rachunkowość 2010, Nr 12 (38), http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/biuletyn/84/rachunkowosc- -w-praktyce/kto-ponosi-odpowiedzialnosc-za-inwentaryzacje.html; M. Uliasz, Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, MoP 2001, Nr 22; M. Ušak, Niepodatkowe należności budżetowe w nowej ustawie o finansach publicznych, FK 2010, Nr 4; Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, 30.9.2008 r., materiały opracowane przez Komisję Europej- ską, Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji, http://ec/europa.eu/competition/state 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 aid/studies reports/studies reports.cfm; A. Walasik, Stosowanie doktrynalnych zasad budżetowych w polskim prawie budżetowym, PiP 1999, Nr 1; J. Wan- toch-Rekowski, Składki na ubezpieczenia społeczne i ich charakter prawny, GSP 2007, t. XVI; J. Warda, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Lublin 2005; A. Wernik, Finanse publiczne, Warszawa 2011; M. Weralski, Budżet państwowy, w: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. 2, Instytucje budżetowe, Ossolineum 1982; P. Wieczorek, Organizacja obsługi finansowo-rachunkowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: W. Lechiewicz (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Warszawa 2010; P. Wieczorek, Wydatki strukturalne. Klasyfikacja, ewidencja, sprawozdawczość, Warszawa 2010; K. Winiarska, M. Koczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Warszawa 2010; E. Wolińska (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Warszawa 2011; W. Wójtowicz, Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa, w: W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finanso- wego, Warszawa 2011; taż, Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, w: W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011; taż (red.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Warszawa 2009; K. Wójtowicz, Równowaga budżetowa i jej brak (deficyt budżetowy) w Polsce, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008; S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004; taż, Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle Konstytucji i praktyki, w: A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005; S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993; A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Roma- nowska (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 3, Komentarz, SIP Lex/el. 2012; A. Zalcewicz, Państwowy dług publiczny na tle obowiązują- cych przepisów prawnych, PUG 2000, Nr 6; R. Zawłocki, Księgowemu trudno zasłaniać się niewiedzą, Rzeczpospolita z 24.11.2005 r., Nr 274; M. Zdyb, Zarys historii myśli organizatorskiej, Lublin 1987; M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004; W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2000; M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001; T. Żylicz, Skuteczność a efektywność, http://coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz/0610AURA.pdf. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa: 1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; Mierzwa 13 Art. 1 2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospo- Dział I. Zasady finansów publicznych darki budżetowej i państwowych funduszy celowych; 3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej; 4) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i roz- dysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 5) zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz pro- cedury ostrożnościowe i sanacyjne; 6) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa; wym; 7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej pro- gnozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadanio- 9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samo- rządu terytorialnego; 10) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych; 11) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych; 12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordy- nacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Spis treści I. Ustawa o finansach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przedmiot ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Finanse publiczne w Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . V. Uwagi szczegółowe i odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustawa o finansach publicznych Nb 1 2 7 10 17 1 1. Pierwsza próba kompleksowej regulacji prawa finansów publicz- nych miała miejsce w końcu lat 90. XX w. Ustawę z 26.11.1998 r. o finan- sach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) po- przedziły prace badawcze na temat – „Reforma prawnych podstaw finansów publicznych”, realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku na zlecenie Ministra Finansów, a finansowane z Programu PHARE FIESTA (projekt PL 9414-40). Powstały w wyniku tych prac 14 Mierzwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 raport (Z. Gilowska, A. Mierzwa, W. Misiąg, Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce, passim) zawierał opis stanu prawa finansów publicznych oraz wskazywał na konieczność zastąpienia przepisów prawa budżetowego (ustawa z 5.1.1991 r. – Prawo budżetowe, tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 ze zm.) nową ustawą o finansach publicznych. Taki projekt wkrótce powstał, a uchwalenie ustawy (ustawa o finansach publicznych z 1998 r., tekst pierwotny Dz.U. Nr 155, poz. 1014) uznano „za ważne wydarzenie w dziejach polskiego prawa finansowego” (C. Ko- sikowski, Finanse publiczne, 2003, s. 16). Komentowana ustawa stanowi trzecią próbę regulacji prawa finansów publicznych i zastępuje ustawę o finansach publicznych z 30.5.2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Systematyka przepisów trzech kolejnych ustaw o finansach publicznych jest bardzo podobna i dlatego można mówić jedynie o rozbudowywaniu treści regulacji, a nie o radykalnej zmianie ustrojowej. Kolejne „wersje” nie są niestety bardziej doskonałe i nastręczają nowych problemów interpretacyjnych, rzadko usuwając poprzednie. II. Uwagi ogólne 1. Zasady techniki prawodawczej wymagają zamieszczenia w prze- 2 pisach ogólnych każdej ustawy: określenia zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy, lub spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji, objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów, a także zamieszczenia postanowień wspólnych dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych zawartych w ustawie (zob. § 21 załącznika do rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908). Wskazanie zakresu przedmiotowego ustawy jest więc istotnym warunkiem uznania określonego aktu prawnego za poprawny z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej, nie ma natomiast przesądzającego znaczenia dla oceny spójności czy też kompleksowości regulacji. Wskazanie zakresu przedmiotowego ustawy może być pomocne przy dokonywaniu wykładni przepisów ustawy, a to w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia, czy określona problematyka może (powinna) być oceniana na podstawie danej regulacji. Porównując praktyczne znaczenie przepisów określających zakres przedmiotowy ustawy i przepisów wska- zujących sprawy oraz podmioty wyłączone spod danej regulacji, należy stwierdzić, że wyraźne wskazanie w ustawie spraw wyłączonych spod regulacji ma znaczenie podstawowe – ułatwia proces wykładni prawa, a w rezultacie umożliwia jego poprawne stosowanie. W komentowanej ustawie nie zamieszczono przepisu zawierającego wyłączenia stosowania jej przepisów, co dodatkowo utrudnia wykładnię zawartych w ustawie przepisów. Mierzwa 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: