Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 011139 21078800 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0078-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Szeroko zakrojona reforma nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r., przekształciła jednostki badawczo-rozwojowe w instytuty badawcze, czyli państwowe jednostki organizacyjne tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i znalezienia zastosowania wyników tych badań w praktyce. Publikacja omawia przepisy ustawy o instytutach badawczych, która stwarza instytucjonalne ramy dla połączenia wyników badań naukowców i potrzeb rynku, może przyczynić się też do zwiększenia absorpcji funduszy unijnych i przyspieszenia rozwoju gospodarczego.

Publikacja skierowana jest do każdego zainteresowanego, a w szczególności do pracowników instytutów badawczych oraz prawników zajmujących się praktycznymi aspektami funkcjonowania instytutów badawczych.

Dariusz Michta – adwokat, doktor nauk prawnych, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o instytutach badawczych Dariusz Michta WYDANIE 1 Stan prawny na 31 lipca 2013 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Dudzik Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak -Kondek Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Zdjęcia na okładce: Fotolia, © iStock.com/comotion_design, © iStock.com/Tempura © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0078-7 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexis nexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie i likwidacja instytutów (art. 4–15) . . . 30 ROZDZIAŁ 3. Zasady gospodarki instytutów (art. 16–20) . . . . . . . . . 59 ROZDZIAŁ 4. Państwowy instytut badawczy (art. 21–22) . . . . . . . . . 73 ROZDZIAŁ 5. Organy instytutu (art. 23–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ROZDZIAŁ 6. Rada Główna Instytutów Badawczych (art. 33) . . . . . . 94 ROZDZIAŁ 7. Nadzór nad działalnością instytutu (art. 34–37) . . . . . 96 ROZDZIAŁ 8. Centra naukowo -przemysłowe (art. 38) . . . . . . . . . . . . 104 ROZDZIAŁ 9. Pracownicy instytutu (art. 39–66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ROZDZIAŁ 10. Przepis końcowy (art. 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1. Wzór statutu instytutu badawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2. Wzór ogłoszenia o konkursie na dyrektora instytutu badawczego . . . 157 3. Wzór umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie trwania stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4. Wzór umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5. Wzór aktu mianowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6. Wzór regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w instytucie badawczym . . . . . 164 7. Wzór wniosku pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5 Spis treści 8. Wzór oświadczenia pracodawcy o akceptacji propozycji pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 9. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron . . . . . . 169 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p. k.p.c. k.p.k. k.s.h. p.z.p. u.KRS Publikatory Lex LexisNexis OSNAPiUS OSNKW OSNP OSNCP PiP PPH Nr 78, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilnej oraz Izba, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” 7 Wykaz skrótów Inne NSA PKD SN – Naczelny Sąd Administracyjny – Polska Klasyfi kacja Działalności – Sąd Najwyższy Uwaga: Powołane w książce artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.). Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Szeroko zakrojona reforma nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r., przekształciła jednostki badawczo -rozwojowe w instytuty ba- dawcze. Instytuty badawcze można zdefi niować jako państwowe jed- nostki organizacyjne, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i znalezienia zastosowania wyników tych badań w praktyce. Instytuty badawcze posiadają osobowość prawną, mogą prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki kapitałowe i przystępować do spółek już istniejących. Instytuty mogą także, współpracując z podmiotami gospo- darczymi, tworzyć centra naukowo -przemysłowe. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) stwarza zatem instytucjonalne ramy dla połączenia wyników badań naukowców i potrzeb rynku, może przyczynić się do zwiększenia absorpcji funduszy unijnych i przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Komentowana ustawa składa się z 67 artykułów ujętych w 10 rozdziałów (Przepisy ogólne; Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształ- canie i likwidacja instytutów; Zasady gospodarki instytutów; Państwowy instytut badawczy; Organy instytutu; Rada Główna Instytutów Badaw- czych; Nadzór nad działalnością instytutu; Centra naukowo -przemysłowe; Pracownicy instytutu; Przepis końcowy). Ustawa kompleksowo reguluje funkcjonowanie instytutów badawczych, zawiera jednak także liczne od- niesienia do innych ustaw oraz aktów wykonawczych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie treści ustawy osobom zainteresowanym, w szczególności pracownikom instytutów badaw- czych oraz prawnikom zajmującym się praktycznymi aspektami ich funkcjonowania. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: