Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 006228 22578659 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 182
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0513-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim jest aktem normatywnym lapidarnym, a jednocześnie interdyscyplinarnym. Może to prowadzić do trudności związanych z wykładnią i interpretacją jej przepisów, co utrudnia ustalenie właściwej normy postępowania w toku codziennego stosowania prawa. Taki stan rzeczy należy uznać za niepożądany, antidotum pozwalające ustrzec się błędów stanowi właśnie niniejszy komentarz.

Autor prezentuje kompleksowe spojrzenie na komentowaną materięsięga do instytucji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, własności intelektualnej, pojęć z zakresu lingwistyki czy nawet prawa karnego, które rzutują na interpretację przepisów, a co ważniejsze – praktykę ich stosowania. Odnosi się także do materii podustawowej i wskazuje przepisy aktów wykonawczych, które mają istotne znaczenie dla interpretacji pojęć użytych w ustawie o języku polskim. W komentarzu przytoczono ponadto orzecznictwo powstałe na tle stosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce, wraz z szeroką liczbą przykładów zastosowania powyższego komentarza w praktyce.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników, którzy na co dzień zajmują się problemami prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Będzie on także użyteczny dla osób, które w systemie prawa poszukują normatywnych aspektów ochrony języka polskiego.

Dr Paweł Czarnecki (ur. 1982 r.) – pracownik w Katedrze Postępowania Karnego UJ oraz asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego poza procesem karnym, przenikania się prawa administracyjnego z prawem karnym, ustroju organów wymiaru sprawiedliwości, a także konstytucyjnych aspektów praw i wolności obywatelskich. Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o języku polskim Paweł Czarnecki WYDANIE 1 Stan prawny na 15 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Od Autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) . . . . . . . . . . 43 Preambuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ 2. Ochrona prawna języka polskiego w życiu publicznym (art. 5–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ROZDZIAŁ 2a. Urzędowe poświadczanie znajomości języka polskiego (art. 11a–11d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 ROZDZIAŁ 3. Rada Języka Polskiego i jej kompetencje (art. 12–14) 154 ROZDZIAŁ 4. Przepisy karne (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ROZDZIAŁ 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe (art. 16–19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPC k.c. k.k. k.k.w. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121). – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.p.w. k.s.h. k.w. MPPOiP ord.pod. p.s.w. p.u.s.p. Nr 78, poz. 483 ze zm.). – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267). – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101). – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.). – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030). – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 482 ze zm.) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, załącznik). – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). – ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.). 7 Wykaz skrótów rozporządzenie nr 1870 rozporządzenie nr 1871 TFUE Traktat akcesyjny TWE u.d.a.r. u.i.h. u.j.pol. u.m.n.e.j.r. u.n.n.p.c. u.o.k.k. u.o.p. u.p.i.p. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 paź- dziernika 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych (Dz.U. Nr 191, poz. 1870). – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 paź- dziernika 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz.U. Nr 191, poz. 1871). – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm., wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/1). – traktat podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r., ogłoszony 30 kwietnia 2003 r. dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotew- skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm., załącznik). – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską wersja skonsolido- wana (Dz.Urz. UE 2006 C 321E/1) – ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 743 ze zm.). – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 148). – ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.), zwana także ustawą. – ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz- nych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 ze zm.). – ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). – ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.). – ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.). u.pr.a.p.p. – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). – ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.). – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410). – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). – ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.). u.pr.p. u.p.w.p. u.p.z.p. u.r.t. 8 u.s.c. u.s.d.g. u.s.g. u.s.p. u.s.w. u.u.m. u. VAT Wykaz skrótów – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.). – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.). – ustawa z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.). – ustawa o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). u.w.a.r.w. – ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo- u.z.n.k. z.t.p. wej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). – ustawa z 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). – załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerw- ca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908 ze zm.). 2. Czasopisma i inne promulgatory CBOSA Cz.PKiNP Dz.U. Dz.U. Śl Dz.Urz.UE Lexis.pl Mon.Pod. M.P. OTK OTK-A PPE PPH PPiA Prok. i Pr. Prz.Leg. TPP – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – Dziennik Ustaw (od 2012 r. bez numerów) – Dziennik Ustaw Śląskich – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od 1 lutego 2003 r.) – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Podatkowy” – Monitor Polski – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A – „Przegląd Prawa Europejskiego” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Legislacyjny” – „Transformacje Prawa Prywatnego” 3. Inne skróty ETPC ETS EWG GUS – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu – Europejska Wspólnota Gospodarcza – Główny Urząd Statystyczny 9 Wykaz skrótów IH Komisja – Inspekcja Handlowa – Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego MEN MENiS MS MSW NBP NIK NSA PAN PIP Rada albo RJN RP SA SG SN TK UOKiK USC WSA jako Obcego – Minister Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Minister Sprawiedliwości – Minister Spraw Wewnętrznych – Narodowy Bank Polski – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Polska Akademia Nauk – Państwowa Inspekcja Pracy – Rada Języka Polskiego – Rzeczypospolita Polska – Sąd Apelacyjny – Straż Graniczna – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Urząd Stanu Cywilnego – wojewódzki sąd administracyjny Od Autora Od Autora Od Autora Paweł Czarnecki Drogi Czytelniku! Znacząca część przedstawicieli współczesnej teorii i dogmatyki prawa w sposób zdecydowanie stanowczy potwierdza, że paremia łacińska clara non sunt interpretanda nie ma aktualnie zastosowania w procesie wykładni tekstu prawnego. O ile zatem można zgodzić się, że niektóre jednostki redakcyjne tekstu prawnego nie wywołują wątpliwości przy ustaleniu ich znaczenia, o tyle już nie sposób wskazać ustaw, których stosowanie nie prowadziłoby do powstania wielu wariantów interpre- tacyjnych danego przepisu. Niezależnie zatem od przyjmowanej kon- cepcji normy prawnej czy też rozumienia procesu stosowania prawa nie można zapominać o konieczności stałego kontrolowania, czy dane rozumienie ustawowego zwrotu jest właściwe i czy odpowiada ade- kwatnemu stanowi faktycznemu umożliwiającemu wydanie ostatecz- nej decyzji. Pisanie komentarza do każdej ustawy musi zostać poprzedzone posta- wieniem odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle taki komentarz jest po- trzebny. Bez uzyskania odpowiedzi twierdzącej taki zabieg należałoby uznać za wysoce nieracjonalny zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i pragmatycznego podejścia do stosowania prawa. We wstępie po- staram się wykazać, że w wypadku ustawy o języku polskim nie moż- na mieć wątpliwości, że zachodzi konieczność wydania aktualnego komentarza do wskazanej wyżej ustawy. Po pierwsze, na rynku wydawniczym brakuje pozycji, która byłaby w tej mierze aktualna. Takim komentarzem z całą pewnością nie jest publikacja Piotra Mostowika i Wojciecha Żukowskiego, która ukazała 11 Od Autora się w 2001 r. Od tego czasu nie pojawiło się kompleksowe omówienie ustawy, a przecież w ciągu tych 12 lat ukazało się wiele artykułów po- święconych zagadnieniom z zakresu przedmiotowej ustawy. Co wię- cej, już pobieżna lektura i obszerność wskazanego komentarza prowa- dzi do wniosku, że wiele zawartych tam rozważań prowadzonych było wyraźnie na marginesie regulacji ustawowej i praktycznej przydatno- ści. Nie można przy tym zapominać, że ustawa była również noweli- zowana, a to z kolei oznacza, że szereg dotychczas przyjmowanych stwierdzeń i postulatów zamieszczonych w tym komentarzu straciło aktualność. Ustawodawca był zobowiązany dostosować przepisy do zmieniającej się rzeczywistości, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Ponadto w międzyczasie uchwalono wiele istotnych ustaw związanych z ochroną konsumenta czy prawami mniejszości narodowych. Co więcej, w dobie poszerzającej się ochro- ny praw człowieka w kolejnych obszarach należy oczekiwać dalszego zwiększenia aktywności parlamentarnej w tym zakresie. W pracach legislacyjnych nad pierwotnym tekstem ustawy zawarto wiele kom- promisów, co pozwala stwierdzić, że niektóre rozwiązania są wyraź- nie ze sobą sprzeczne, a lektura pierwotnego uzasadnienia nie pozwa- la uzyskać odpowiedzi na szereg istotnych pytań. Po drugie, niezwłocznie po ukazaniu się ustawy w wielu czasopismach i przy okazji rozmaitych konferencji pojawiały się głosy, że ustawa jest niedopracowana, pełna sprzeczności, niepragmatyczna, a nierzadko można było usłyszeć, że stanowi wręcz „bubel” legislacyjny. Wielo- krotnie podnoszono, że kształt zaproponowanych w niej rozwiązań albo ma charakter marginalny, albo też zwyczajnie stanowi typowy przykład martwych przepisów. Stanowiska te były prezentowane przez teoretyków, ale przede wszystkim przez osoby, które na co dzień stosują komentowane przepisy. Nie w tym miejscu należy rozstrzygać o zasadności tych tez, w każdym razie komentarz stanowi z całą pew- nością idealną okazję, aby wypowiedzieć się także w tym zakresie. Ma to znaczenie z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, ponieważ organ, którego zadaniem jest wydanie decyzji na podstawie konkret- nego stanu faktycznego, nie może uznać, że przepisy niniejszej ustawy są niezrozumiałe, lecz ma obowiązek dokonać poszczególnych czyn- ności wykładniczych. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o języku polskim. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: