Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 003812 21722709 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0233-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa o kontroli skarbowej to zasadnicze źródło prawne tej instytucji, które określa jej cele, zakres przedmiotowy i podmiotowy, ustanawia jej organy oraz zasady ich powoływania, precyzuje formy i określa procedury, w jakich kontrola może być realizowana, wyznacza pozycję prawną oraz status osób biorących udział w czynnościach kontrolnych. Ustawodawca nie zdecydował się na kompleksowe uregulowanie w komentowanym akcie wszelkich zagadnień i aspektów funkcjonowania kontroli skarbowej. Zasady prowadzenia tej kontroli, strukturę, organizację i sposób funkcjonowania tego pionu administracji skarbowej określają także inne akty prawne, zarówno państwowe, jak i unijne. Znaczącym źródłem krajowych regulacji kontroli skarbowej są m.in. przepisy Ordynacji podatkowej. Dokonując interpretacji komentowanej ustawy, należy brać pod uwagę całokształt tych unormowań.

Komentarz uwzględnia obowiązujące w tym zakresie unormowania prawne zagadnień i aspektów funkcjonowania kontroli skarbowej zawarte w przepisach prawa krajowego i unijnego. Komentarz poszerzają liczne odwołania do orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Publikacja – będąca kompendium wiedzy o aktualnych problemach kontroli skarbowej – zainteresuje potencjalnych kontrolowanych i ich pełnomocników oraz pracowników organów kontroli skarbowej, organów podatkowych i sądów, a także prawników zajmujących się komentowaną materią w praktyce.

Dr Anna Michalak – doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, starszy radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i podatkowego.

 

Stan prawny na 15 lutego 2014 roku

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o kontroli skarbowej Anna Michalak WYDANIE 1 Stan prawny na 15 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) . . . . . . . . . . 27 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–7e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ROZDZIAŁ 2. Organy kontroli skarbowej (art. 8–11) . . . . . . . . . . . . . . . 88 ROZDZIAŁ 2a. Uprawnienia kontroli skarbowej (art. 11a–11g) . . . . . . 104 ROZDZIAŁ 3. Postępowanie kontrolne (art. 12–35) . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZDZIAŁ 3a. Przepisy karne (art. 35a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ 3b. Szczególny nadzór podatkowy (art. 35b–35h) . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ 4. Wywiad skarbowy (art. 36–37a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ROZDZIAŁ 5. Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej (art. 37b–43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 ROZDZIAŁ 5a. Kara pieniężna (art. 43a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 44–59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Orzecznictwo Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych . . . . . . . . . . . . 234 Wykaz rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.k. k.k.s. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) k.p.a. k.p.k. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. ord.pod. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Nr 89, poz. 555 ze zm.) u.c. u.f.p. UKC u.k.s. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 385) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – unijny kodeks celny – ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) u.p.d.o.f. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych u.s.c. u.s.d.g. u.ś.p.b. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) – ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i bro- ni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.) 7 Wykaz skrótów Organy GIKS NSA SN WSA Publikatory CBOSA Dz.U. Dz.Urz. UE Dz.Urz. WE Dz.Urz.KGP Dz.Urz.MF LexisNexis ONSA OSsG OTK OTK-A SIP – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw; od 2012 r. bez numeru – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – System Informacji Prawnej LexisNexis Polska – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Seria A – System informacji prawnej Wolters Kluwer Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie HISTORIA KONTROLI SKARBOWEJ W POLSCE 1. Początki funkcjonowania kontroli skarbowej w Polsce sięgają okre- su międzywojnia. W 1919 r. przyjęto ustawę z 31 lipca o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz.U. Nr 65, poz. 391), na mocy której nastąpiło całkowite oddzielenie w terenie administracji skarbowej od administracji rządowej, w tym celnej. Powstały wówczas urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, urzędy skarbowe ak- cyz i monopoli państwowych oraz kasy skarbowe, nadzorowane przez działające na szczeblu wojewódzkim izby skarbowe. Władzę kierow- niczą, nadzorczą i orzekającą w ostatniej instancji powierzono Mini- strowi Skarbu (Historia kontroli skarbowej, http://www.mf.gov.pl/ kontrola -skarbowa/kontrola -skarbowa/historia -kontroli -skarbowej; dostęp: 1.02.2014 r.). Organami wykonawczymi przy urzędach skar- bowych ds. akcyz i monopoli państwowych byli urzędnicy kontroli skarbowej. 2. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wy- konawczych władz skarbowych (Dz.U. z 1924 r. Nr 5, poz. 37) zakres działania urzędników skarbowych w dziedzinie podatków bezpośred- nich i opłat skarbowych obejmował: zbieranie danych, potrzebnych do wymierzenia podatków i opłat, pobór należności oraz ściąganie zale- głości. Natomiast w dziedzinie ceł poza miejscem urzędowania urzę- dów celnych: przeprowadzanie dodatkowej kontroli celnej wewnątrz kraju. Jednocześnie w obu powyższych dziedzinach oraz w dziedzinie podatków spożywczych i monopolów państwowych zadaniem urzęd- 9 Wprowadzenie ników skarbowych było: czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem prze- pisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych, podatkach spożywczych (akcyzach), cłach i monopolach państwowych oraz śle- dzenie czynów karygodnych, przewidzianych w przepisach o podat- kach, opłatach i cłach, wykrywanie ich i zawiadamianie o nich wła- ściwej władzy. Ustawodawca wyposażył organy wykonawcze kontroli skarbowej w instrumenty proceduralne, służące do wykonywania wyżej wskaza- nych działań. Zostali oni legitymowani do: kontrolowania zakładów handlowych i przemysłowych, podlegających urzędowemu dozorowi skarbowemu, oraz badania towarów, znajdujących się bądź na składzie w tychże zakładach, bądź też transportowanych do nich; przeszukiwa- nia zakładów handlowych i przemysłowych, podlegających urzędowe- mu dozorowi skarbowemu, przewidzianego w ustawach podatkowych oraz przepisach celnych; dokonywania rewizji dokumentów i ksiąg, znajdujących się w posiadaniu podatników, w granicach zakreślonych w odnośnych ustawach, żądania od podatników wyjaśnień co do oko- liczności faktycznych, których znajomość potrzebna jest do wymie- rzenia podatku, opłaty lub cła, albo ustalenia, czy zachodzą warunki zwolnienia od tych danin. Jednocześnie w celu wykrywania „czynów karygodnych w zakresie podatków spożywczych i monopolów państwowych” organy wykonaw- cze zostały wyposażone w prawo dokonywania tymczasowego zajęcia i wzięcia w przechowanie towarów i innych przedmiotów, przewożo- nych i przenoszonych, co do których zachodziło uzasadnione podejrze- nie, iż pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego (w razie koniecznej potrzeby wolno im było przeprowadzić rewizję osobistą); tymczasowe zajęcie lub wzięcie w przechowanie ograniczo- ne było przy tym do 8 dni, po których upływie towary lub przedmioty były zwracane, o ile zajęcie lub wzięcie w przechowanie nie zostało utrzymane w mocy przez właściwe władze według obowiązujących ustaw. Organy wykonawcze zostały również upoważnione do przepro- wadzania rewizji pomieszczeń, co do których zachodziło uzasadnio- ne podejrzenie, że są w nich złożone lub ukryte towary podlegające opodatkowaniu (ocleniu) lub opłacie stemplowej (karty do gry) albo 10 Wprowadzenie przyrządy służące do wyrobu takich towarów lub wyrobu produktów, będących przedmiotem monopolu państwowego. Rewizja tego rodza- ju pomieszczeń miała być przeprowadzana za zgodą organów władzy skarbowej co najmniej I instancji. Jednakże jeżeli zwłoka w jej uzyska- niu groziła niebezpieczeństwem zatarcia śladów przestępstwa skar- bowego, organ wykonawczy mógł samodzielnie wydać zarządzenie przeprowadzenia rewizji i zarządzenie to wykonać; rewizja przepro- wadzana była w obecności organu miejscowej władzy bezpieczeństwa publicznego (o ile było to możliwe), oraz dwóch bezstronnych świad- ków. Ponadto organy wykonawcze korzystały z ogólnych uprawnień, przysługujących władzom bezpieczeństwa publicznego przy ściganiu przestępstw, przewidzianych w ogólnej ustawie karnej, o ile przed- miotem dochodzenia były przestępstwa ścigane w drodze sądowej, a popełnione w związku z przestępstwami skarbowymi. Tego rodzaju dochodzenia organy wykonawcze miały zasadniczo przeprowadzać przy współudziale organów policji państwowej. Jednakże gdyby tych organów nie było na miejscu – mogły przeprowadzić je samodzielnie. Jednak w tym ostatnim przypadku urzędnicy skarbowi zobowiązani byli w ciągu 24 godzin poinformować o wyniku dochodzenia właści- wą komendę policji państwowej, właściwy sąd i właściwe organy wła- dzy skarbowej. W okresie międzywojennym struktura, umiejscowienie oraz funkcje organów kontrolnych były wielokrotnie modyfi kowane. 3. W okresie powojennym miała miejsce odbudowa aparatu skarbowe- go w oparciu o regulacje wypracowane przed II wojną światową. Na jego czele ponownie stanął Minister Skarbu. Organami administracji skarbowej II instancji były izby skarbowe oraz izby akcyzowo -celne, którym podporządkowano odpowiednio urzędy skarbowe i urzędy rewizyjne oraz urzędy akcyzowe i urzędy celne. Organami wykonaw- czymi władz skarbowych były inspektoraty karno -skarbowe oraz pod- ległe im brygady karno -skarbowe, a także placówki akcyzowe i celne. Już w 1945 r. Minister Skarbu powołał Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej, którego organy walczyły z przestępczością podatkową (Historia kontroli..., dostęp: 1.02.2014 r.). Niemniej jednak próba wdrożenia wcześniejszych, sprawdzonych już, rozwiązań administracyjnych szybko uległa ograniczeniu. Nowy mo- 11 Wprowadzenie del systemu podatkowego oraz organizacji administracji skarbowej do- stosowano do centralnie zarządzanej i planowanej gospodarki, opar- tej na własności państwowej. W 1950 r. urząd Ministra Skarbu został przekształcony w urząd Ministra Finansów, w gestii którego znalazł się całokształt spraw związanych z zarządzaniem gospodarką fi nan- sową państwa i koordynacją tejże. Swoje zadania Minister Finansów wypełniał przy pomocy utworzonych w tym samym roku Wydziałów i Oddziałów Finansowych Prezydium Rad Narodowych. Zadania izb i urzędów skarbowych przejęły Wydziały Finansowe. W roku 1975, w wyniku reformy administracji publicznej i nowego podziału admini- stracyjnego kraju, pracownicy aparatu skarbowego zostali przesunię- ci do urzędów gminnych. Wyodrębniono niezależny od administracji terenowej aparat skarbowy. Z dniem 1 stycznia 1983 r. utworzono 49 izb skarbowych, w tym 23 z uprawnieniami do kontroli fi nansowej, oraz podlegających im 311 urzędów skarbowych (Historia kontroli..., dostęp: 1.02.2014 r.; szerzej zob. J. Kulicki, Kontrola skarbowa. Komen- tarz, Warszawa 2004, s. 22–26). 4. Przemiany ustrojowe, zachodzące w Polsce po 1989 r., wymusi- ły konieczność dalszych przekształceń organizacyjnych. Ze struktur istniejącej administracji podatkowej wyodrębniono kontrolę i utwo- rzono nową służbę, która miała szybko, sprawnie i skutecznie prowa- dzić postępowania kontrolne. Taka konstrukcja prawna miała też za zadanie wyeliminowanie podstawowej wady istniejącego systemu, tj. orzekania przez organ kontrolujący jako organ drugiej instancji. Prace legislacyjne rozpoczęto w 1990 r., a 28 września 1991 r. Sejm X kadencji uchwalił ustawę powołującą do życia kontrolę skarbową. Nowe przepisy weszły w życie 7 lutego 1992 r. W tym czasie Mini- ster Finansów powołał Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, nadał statut urzędom kontroli skarbowej oraz określił ich zadania, siedziby i terytorialny zasięg działania (Historia kontroli..., dostęp: 1.02.2014 r.). W pierwotnym kształcie kontrola skarbowa obejmowała: po pierwsze, kontrolę podatkową, do której ustawodawca zaliczał: kontrolę rze- telności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu pań- 12 Wprowadzenie stwa; w ramach kontroli prowadzonej w tym zakresie możliwa była również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowa- nia oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatko- wych stanowiących dochód gminy oraz należności pieniężnych bud- żetu państwa, do których nie miały zastosowania przepisy o zobo- wiązaniach podatkowych, oraz wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego; po drugie, kontrolę w zakresie fi nansów publicznych, do której ustawodawca zaliczał: kontrolę prawidłowości obliczania i wpłacania innych niż podatkowe należności budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, do których stosowało się przepi- sy o zobowiązaniach podatkowych, kontrolę celowości i legalności wydatkowania środków budżetowych oraz kontrolę prawidłowości obliczania i wykorzystania dotacji budżetowych; po trzecie, kontro- lę gospodarowania mieniem państwa, do której ustawodawca zali- czał kontrolę wykorzystania mienia i rozporządzania mieniem pań- stwa, co miało polegać na ujawnianiu niedoborów oraz innych szkód w tym mieniu; po czwarte, kontrolę dewizową, do której ustawodaw- ca zaliczał badanie prawidłowości obrotu dewizowego; oraz po piąte, kontrolę cen, do której ustawodawca zaliczał badanie prawidłowo- ści stosowania cen urzędowych oraz umownych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu (por. art. 2 i 3 u.k.s. w pierwotnym brzmieniu – za: J. Kulicki, Kontrola skarbowa – wybrane zagadnienia, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2004, przyp. 33, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/r-228.pdf, dostęp: 1.02.2014 r.). Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej była wielokrot- nie nowelizowana, w wyniku czego z pierwotnego tekstu w nie- zmienionym kształcie (poza przepisami przejściowymi i końco- wymi) nie pozostał żaden artykuł. Zmiany legislacyjne wynikały m.in. z konieczności dostosowania regulacji do systemu prawa Unii Europejskiej, wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale były rów- nież wyrazem zmiany koncepcji legislacyjnej w zakresie sposobu funkcjonowania, zadań i zakresu kompetencji kontroli skarbowej, a także miejsca kontroli skarbowej w strukturze organów kontroli państwowej. 13 Wprowadzenie KONTROLA SKARBOWA JAKO ORGAN KONTROLI PAŃSTWOWEJ 5. Kontrola skarbowa jest jednym z podmiotów wykonujących funk- cje państwa w zakresie kontroli fi nansowej nad instytucjami, przed- siębiorstwami i obywatelami. Jednakże nie jest jedynym podmiotem uprawnionym do kontroli wywiązywania się podmiotów fi nansów publicznych z obowiązków prawnofi nansowych wynikających z ustaw (zob. Finanse publiczne i prawo fi nansowe, t. I, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2000, s. 227). Do organów kontrolnych posiadających kompetencje w zakresie kon- troli fi nansowej należy zaliczyć również: Najwyższą Izbę Kontroli, organy podatkowe należące do struktury administracji podatkowej, Służbę Celną, regionalne izby obrachunkowe oraz audytorów we- wnętrznych, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o fi - nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.; dalej: u.f.p.). KONTROLA SKARBOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA KONTROLA PA(cid:275)STWOWA Rys. 1. Kontrola skarbowa jako jeden z organów kontroli państwowej (opracowanie własne) Biorąc pod uwagę pozycję ustrojową wskazanych wyżej podmiotów oraz zadania i cele kontroli skarbowej, istotne znaczenie ma jej miej- sce w aparacie skarbowym państwa. Rządowa administracja skarbowa 14 Wprowadzenie skupia trzy – niezależne organizacyjnie względem siebie – struktury podległe Ministrowi Finansów, których wspólnym celem jest zapew- nienie efektywnej realizacji podatkowych wpływów budżetowych. Mimo odrębnych co do zasady podstaw prawnych funkcjonowania i innego zakresu działania kompetencje organów administracji podat- kowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej w zakresie podatków du- blują się (szerzej zob. K. Teszner, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 263 i n.). ADMINISTRACJA SKARBOWA KONTROLA SKARBOWA SŁUŻBA CELNA ADMINISTRACJA PODATKOWA Rys. 2. Schemat struktury organizacyjnej administracji skarbowej w Polsce (opraco- wanie własne) Jednocześnie organy kontroli skarbowej, mimo wykonywania funkcji w zakresie zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań po- datkowych stanowiących dochód budżetu państwa (zob. art. 1 ust. 1 u.k.s.), nie są organami podatkowymi w znaczeniu ustrojowym. Te ostatnie ustawodawca wyliczył enumeratywnie w katalogu organów podatkowych zamieszczonym w art. 13 ord.pod. Organy kontroli skar- bowej, mimo posiadanych kompetencji w zakresie prowadzenia kon- troli podatkowej i wydawania decyzji w rozumieniu Ordynacji podat- kowej (por. art. 13 ord.pod. i art. 24 ust. 1 pkt 1 u.k.s.), nie zostały w tym przepisie wymienione. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: