Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02236 005674 22955856 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami  kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 150
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0697-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego stanowi uzupełnienie dla tzw. konstytucji rynku kapitałowego, na którą składają się kilka ustaw. Komentowana ustawa reguluje wiele kwestii związanych z pojawieniem się na europejskich rynkach podmiotów świadczących usługi jednocześnie w wielu różnych sektorach rynków finansowych. To właśnie konieczność zapewnienia prawidłowego i rzetelnego nadzoru w skali Unii Europejskiej nad takimi podmiotami przesądziła o konieczności wprowadzenia dyrektyw, które z kolei zaimplementowane zostały do polskiego porządku prawnego właśnie komentowaną ustawą.

Niniejsza publikacja jest opracowaniem, które w syntetyczny sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z materią dotyczącą nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. Jest to pierwszy komentarz dotyczący tego zagadnienia na rynku. Zawiera praktyczne wskazówki oraz objaśnienia odnoszące się do materii uregulowanej ustawą.

Książka jest przeznaczona m.in. dla usługodawców i usługobiorców usług finansowych oraz osób sprawujących nadzór nad podmiotami działającymi na rynku finansowym. Komentarz można polecić osobom wykonującym zawody prawnicze, które mają styczność z problematyką rynku finansowego, tj. sędziom, adwokatom i radcom prawnym.

Aleksandra Zagajewska – adwokat, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się przede wszystkim sądowymi postępowaniami gospodarczymi i cywilnymi, a także transakcjami handlowymi i doradztwem korporacyjnym. Wśród zainteresowań zawodowych autorki, oprócz prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, znajdują się również aspekty związane z szeroko pojętym rynkiem kapitałowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego Aleksandra Zagajewska WYDANIE 1 Stan prawny na 23 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Aleksandra Zagajewska Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Identyfi kowanie konglomeratów fi nansowych (art. 4–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ROZDZIAŁ 3. Nadzór uzupełniający (art. 19–45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Oddział 1. Zasady nadzoru uzupełniającego (art. 19–20) . . . . . . . . . . 60 Oddział 2. Adekwatność kapitałowa (art. 21–28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Oddział 3. Znaczące transakcje wewnątrzgrupowe (art. 29–34) . . . . . 72 Oddział 4. Znacząca koncentracja ryzyka (art. 35–40) . . . . . . . . . . . . . 81 Oddział 5. Zarządzanie ryzykiem oraz kontrola wewnętrzna (art. 41–45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ROZDZIAŁ 4. Koordynator (art. 46–55a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ROZDZIAŁ 5. Współpraca i wymiana informacji (art. 56–60) . . . . . . . 104 ROZDZIAŁ 6. Środki sprawowania nadzoru uzupełniającego (art. 61–64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZDZIAŁ 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 65–75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów dyrektywa 2006/49/WE Dz.U. Dz.Urz. UE k.c. KDPW KNB KNF KPWiG Lexis.pl NSA OECD – dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerw- ca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej fi rm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. UE 2006 L 177/201 ze zm.; nieobo- wiązująca) – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od 1 lutego 2003 r.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA – Komisja Nadzoru Bankowego – Komisja Nadzoru Finansowego – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co -operation and Development) p.p.o.p.w. pr.bank. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.; nieobowiązująca) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. RP u.d.u. u.f.i. u.g.t. u.n.u. u.o.f.f.e. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – Rzeczpospolita Polska – ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.) – ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 157) – ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 197) – ustawa z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad insty- tucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nanso- wego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm.) – ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 989 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.o.i.f. u.rach. UE WTO – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) – Unia Europejska – Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation) Uwaga: artykuły powołane bez wskazania aktu prawnego oznaczają artykuły ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, za- kładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm.). Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ustawa z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad insty- tucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reaseku- racji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego została omówiona z uwzględnieniem jej najważniejszych aspektów teoretycznych i praktycznych. Bezpośrednią przyczyną wpro- wadzenia w życie tej ustawy była potrzeba wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębior- stwami inwestycyjnymi konglomeratu fi nansowego i zmieniającej dy- rektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE 2003 L 35/1). Celem zaś uchwalenia powyższej dyrektywy było uregulowanie kwestii związa- nych z pojawieniem się na europejskich rynkach podmiotów świadczą- cych usługi jednocześnie w wielu różnych sektorach fi nansowych. To właśnie konieczność zapewnienia prawidłowego i rzetelnego nadzoru w skali Unii Europejskiej nad takimi podmiotami przesądziła o wpro- wadzeniu wymienionych dyrektyw, a następnie zaimplementowaniu ich do polskiego porządku prawnego. W ustawie zostały przyjęte główne zasady regulacji wspólnotowej w przedmiotowej kwestii, do których należą: stworzenie jednolitych zasad nadzoru nad instytucjami fi nansowymi wchodzącymi w skład konglomeratów fi nansowych w skali całej Unii Europejskiej oraz za- pewnienie podstaw współpracy i wzajemnej wymiany informacji mię- 9 Wprowadzenie dzy organami odpowiedzialnymi za nadzór nad poszczególnymi pod- miotami będącymi częścią konglomeratu fi nansowego, w tym także z państw trzecich. Jak podnosili twórcy projektu komentowanej ustawy, sprawowany in- dywidualnie nadzór nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubez- pieczeń i fi rmami inwestycyjnymi oceniany jest jako niewystarczający. Do momentu wejścia w życie komentowanej ustawy nie istniała forma nadzoru ostrożnościowego obejmującego grupę podmiotów, jaką są wchodzące w skład konglomeratów fi nansowych instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i fi rmy inwestycyjne, jako całość, w szczególności w zakresie wypłacalności i koncentracji ryzyka w skali konglomeratu, transakcji wewnątrzgrupowych, wewnętrznych procesów zarządzania ryzykiem oraz odpowiednich kwalifi kacji zarządu dominującego pod- miotu nieregulowanego. Warto podkreślić, że konglomeraty stanowią największe grupy fi nansowe aktywne na międzynarodowych rynkach fi nansowych i świadczące usługi w skali globalnej. Trudności fi nan- sowe takiego podmiotu mogłyby poważnie zdestabilizować system fi nansowy i dotknąć zarówno deponentów, posiadaczy polis ubezpie- czeniowych, jak i inwestorów. Należy dodać, że ustanowienie nadzoru uzupełniającego nad instytu- cjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i fi rma- mi inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego jest jednym z etapów opracowywania na forum międzynarodowym rozszerzonego prawodawstwa ostrożnościowego dla tych podmiotów, zmierzającego do wypełnienia luki w obecnym ustawodawstwie kra- jowym i sektorowym – objęcia dodatkowych ryzyk ostrożnościowych w celu zapewnienia solidnych rozwiązań w odniesieniu do grup fi nan- sowych prowadzących działalność fi nansową w różnych sektorach. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719; zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119; z 2009 r. Nr 42, poz. 341; z 2012 r., poz. 1385; z 2013 r., poz. 1036; z 2014 r., poz. 586) Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi... Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady sprawowania nadzo- ru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego oraz zasady ob- jęcia nadzorem uzupełniającym innych podmiotów działających w konglomeracie fi nansowym, w tym dominujących podmiotów nieregulowanych. 2. Ustawa określa także zasady współpracy w zakresie sprawo- wania nadzoru uzupełniającego krajowego organu nadzoru z za- granicznymi organami nadzoru. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: