Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002531 22607363 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 192
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0094-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
W epoce rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego problematyka ochrony baz danych, szczególnie elektronicznych udostępnianych online, ma coraz większe znaczenie.

Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz jest kompleksowym omówieniem ustawy z 27 lipca 2001 r., którą wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowe prawo wyłączne ochronne sui generis przysługujące producentom baz danych.

Analiza komentowanej ustawy została dokonana w świetle prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy 96/9/WE, oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uwzględniony został także dorobek doktryny i orzecznictwa polskiego oraz niemieckiego w zakresie prawnoporównawczym.

W komentarzu wskazano praktyczne rozwiązania konstrukcyjne ochrony baz danych, które można wykorzystać w działalności gospodarczej, przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia bazy danych bądź zaangażowania w spór zmierzający do jej ochrony.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do prawników praktyków, którzy zawodowo zajmują się obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących działalność obejmującą tworzenie baz danych, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, w tym udostępnianych w Internecie, i obrót nimi, a także do przedsiębiorców świadczących usługi marketingowe oraz usługi doradcze.

Stan prawny na 5 czerwca 2013 roku
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o ochronie baz danych Komentarz Witold Chomiczewski • Dominik Lubasz Monika Namysłowska pod redakcją Dominika Lubasza i Moniki Namysłowskiej Wydanie 1 Stan prawny na 5 czerwca 2013 roku Warszawa 2013 Poszczególne części komentarza opracowali: Wprowadzenie Dominik Lubasz, Monika Namysłowska Witold Chomiczewski – art. 5, 9–12 Witold Chomiczewski, Dominik Lubasz – art. 4 Dominik Lubasz – art. 1, 3, 7, 8, 13–17 Dominik Lubasz, Monika Namysłowska – art. 2, 6 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Anna Dudzik Opracowanie techniczne: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0094-7 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) Art. 1. [Zakres stosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Art. 2. [Definicje ustawowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Art. 3. [Wypożyczenie baz danych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Art. 4. [Bazy danych a programy komputerowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 5. [Zakres zastosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art. 6. [Prawa producenta bazy danych – domniemanie dotyczące osoby producenta] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Art. 7. [Uprawnienia użytkownika bazy danych] . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 8. [Licencje ustawowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Art. 9. [Wyczerpanie prawa do kontrolowania odsprzedaży kopii bazy danych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 10. [Czas trwania prawa sui generis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 11. [Roszczenia związane z naruszeniem prawa sui generis] . . . . . . 138 Art. 11a. [Zabezpieczenie dowodów oraz roszczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 12. [Prawnokarna ochrona prawa sui generis] . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Art. 13. [Niezależność ochrony treści lub innych elementów bazy danych wynikającej z innych przepisów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Art. 14. [Zmiany w przepisach obowiązujących] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 15. [Przepisy intertemporalne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 16. [Przepisy intertemporalne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 Spis treści Art. 17. [Wejś cie w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6 Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 91/250/EWG – dyrektywa Rady z  14  maja 1991  r. w  sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (91/250/EWG) (Dz.Urz. WE 1991 L 122/42, polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 114 – uchylona) dyrektywa 92/100/EWG – dyrektywa Rady 92/100/EWG z  19  listopada 1992  r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w  zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. WE 1992 L 346/61, polskie wyda- nie specjalne 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 120 – uchylona) dyrektywa 96/9/WE – dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  11  marca 1996  r. w  sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE 1996 L 77/20, polskie wydanie spe- cjalne 2004, rozdz. 13, t. 15, s. 459) dyrektywa 2004/48/WE – dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE 2004 L 157/45) dyrektywa 2009/24/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z  23  kwietnia 2009  r. w  sprawie ochrony prawnej pro- gramów komputerowych (wersja skodyfikowana) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE 2009 L 111/16) k.c. k.k. k.p.c. k.s.h. k.w. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z  15  wrześ nia 2000  r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – ustawa z  20  maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 482) 7 Wykaz skrótów pr.aut. TRIPS UrhG u.o.b.d. u.o.d.o. u.o.n.p.k. u.p.n.p.r. u.s.d.g. u.z.n.k. WCT – – – – – – – – – – ustawa z  4  lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.  z  2006  r. Nr  90, poz.  631 ze zm.) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik 1C do porozumie- nia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, pod- pisanego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r., Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 ze zm.) Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z 9 wrześ nia 1965 r. (BGBl. I S. 1273) ustawa z  27  lipca 2001  r. o  ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw kon- sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z  2012  r., poz. 1225) ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) ustawa z  2  lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gos- podarczej (tekst jedn. Dz.U.  z  2010  r. Nr  220, poz.  1447 ze zm.) ustawa z  16  kwietnia 1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) World Copyright Treaty (Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o  prawie autorskim, sporzą- dzony w Genewie 20 grudnia 1996 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) Czasopisma i elektroniczne systemy informacji BGBl CML Rev CR ECLR EIPR EPS EWS GRUR IIC Bundesgesetzblatt „Common Market Law Review” „Computer und Recht” „European Competition Law Review” „European Intellectual Property Review” „Europejski Przegląd Sądowy” „Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht” „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” „International Review of Industrial Property and Copy right Law” „International Review of Law and Economics” „Intellectual Property Quarerly” – – – – – – – – – – – INRLEC IPQ 8 JBL K R KPP Lex Lexis Nexis MMR MoP NJW NJW-CoR OSNC OSP PiP PPH PS R.Pr. RPEiS TPP WRP Zb.Orz. ZNUJ PPWI ZNUJ PWiOWI ZUM Inne BGH EFTA KG LG NSA OGH OLG SN TSUE WIPO WSA WTO Wykaz skrótów „Journal of Business Law” „Kommunikation und Recht” „Kwartalnik Prawa Prywatnego” system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska „Multimedia und Recht” „Monitor Prawniczy” „Neue Juristische Wochenschrift” „Neue Juristische Wochenschrift Computerreport” Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądów Polskich „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Handlowego” „Przegląd Sądowy” „Radca Prawny” „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny „Transformacje Prawa Prywatnego” „Wettbewerb in Recht und Praxis” Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierw- szej Instancji „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” „Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht” Bundesgerichtshof European Free Trade Association (Europejskie Porozumie- nie o Wolnym Handlu) Kammergericht Landesgericht Naczelny Sąd Administracyjny Oberster Gerichtshof Oberlandesgericht Sąd Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej World Intellectual Property Organization (Światowa Orga- nizacja Własności Intelektualnej) wojewódzki sąd administracyjny World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 Wprowadzenie 1. Ustawą z  27  lipca 2001  r. o  ochronie baz danych (Dz.U.  Nr  128, poz.  1402 ze  zm.) wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowe prawo wyłączne ochronne sui generis przysługujące producen- tom baz danych. Komentowana ustawa była zarówno elementem prac ustawodawczych wynikających z art. 68 Układu Europejskiego usta- nawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, z 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.) nakładającego obowiązek implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej, jak i odpowiedzią na potrzeby obrotu związane z poszu- kiwaniem ochrony inwestycji, przede wszystkim w tworzenie, wery- fikację lub prezentację tak elektronicznych, jak i  nieelektronicznych zbiorów różnego rodzaju materiałów, w tym danych. 2. Ustawa o ochronie baz danych wdraża do polskiego porządku praw- nego regulację dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE 1996 L 77/20, polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 13, t. 15, s. 459). 3. Prawodawca unijny dostrzegł niedostateczną ochronę baz danych w państwach członkowskich, wynikającą z braku regulacji lub różnic w podstawach prawnych, już w roku 1988 w Zielonej Księdze dotyczą- cej wyzwań prawnych stających przed prawem autorskim, a związa- nych z rozwojem technologicznym [COM (88) 172 final]. W dyrektywie 96/9/WE dał temu wyraz w  pkt  1–3 preambuły. Zauważono także, że wraz ze  wzrostem możliwości elektronicznego przetwarzania danych, w  szczególności ich kopiowania, szczególnie istotnego zna- czenia nabrała ochrona inwestycji w sporządzanie bazy danych, która D. Lubasz, M. Namysłowska 11 Wprowadzenie wymaga zaangażowania znacznych zasobów ludzkich, środków tech- nicznych i finansowych (pkt 7 i 38 preambuły dyrektywy 96/9/WE) (zob. także C. Berger, Der Schutz elektronischer Datenbanken nach der EG-Richtlinie vom 11.3.1996, GRUR 1997, nr 3, s. 169–170). Jak pokreś lił prawodawca unijny w  pkt  8 preambuły dyrektywy 96/9/WE, nieuprawnione pobieranie danych lub wtórne ich wyko- rzystywanie stanowi działanie mogące mieć poważne gospodarcze i  techniczne konsekwencje. Powyższe przyczyny legły u  podstaw uzupełnienia ochrony prawem autorskim oryginalnego wyboru lub zestawienia zawartości bazy danych o  prawo sui generis służące zabezpieczeniu pozycji producentów baz danych przed przywłaszcza- niem rezultatów ich finansowych i zawodowych inwestycji, dokona- nych w celu uzyskania i zgromadzenia zawartości baz danych, przez ochronę całości lub istotnej części baz danych przed niektórymi dzia- łaniami użytkowników lub konkurentów (pkt  39 preambuły dyrek- tywy 96/9/WE). W konsekwencji prawo sui generis ukształtowano w ten sposób, że ma ono służyć zapewnieniu ochrony każdej inwestycji dokonanej w celu uzyskania, zweryfikowania lub przedstawienia zawartości bazy danych przed nieuprawnionym pobieraniem danych lub wtórnym ich wykorzystaniem w  całości lub w  istotnej części. Poza zakresem wyłącznego prawa producenta pozostało zatem wykorzystywanie nie- istotnej części bazy danych, jednakże z tym zastrzeżeniem, że nie jest dozwolone powtarzające się i  systematyczne pobieranie danych lub wtórne ich wykorzystanie w  nieistotnej części, jeśli czynności te są sprzeczne z normalnym korzystaniem z tej bazy danych lub w sposób nieuzasadniony naruszają słuszne interesy producenta bazy danych. Podkreślenia wymaga również, że nie było wolą prawodawcy unij- nego tworzenie nowego prawa ochronnego na części składowe bazy danych, a  jedynie ochrona jej jako takiej. Ponadto ochrona przewi- dziana dyrektywą 96/9/WE jest niezależna od ochrony treści i innych elementów bazy danych wynikającej z przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ustaw o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji, ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobo- wych, a także prawa cywilnego i prawa pracy. 12 D. Lubasz, M. Namysłowska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: