Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 006348 21531743 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0681-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji niejawnych, a także dostosowanie poziomu regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji do konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności obywatelskich.

Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo oraz praktyczne rozwiązania pomocne w stosowaniu niektórych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Książka adresowana jest do osób zarządzających bezpieczeństwem informacji – pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych – w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturach, a także w przedsiębiorstwach, w których są przetwarzane informacje niejawne. Rozwiązania praktyczne znajdą w książce również inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną informacji niejawnych lub interesujące się tą problematyką.

Dr Iwona Stankowska zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji od 1999 r., pełniła funkcje analityczne, kierownicze i eksperckie w centralnych organach administracji rządowej. W latach 2004–2006 jako Radca Szefa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowała Prezesa Rady Ministrów przed sądami administracyjnymi w procedurze odwoławczej od odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa. Prowadziła szkolenia i wykłady dotyczące praktycznego stosowania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Sejmie i Senacie, sądach, prokuraturach oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Jest autorką publikacji z zakresu ochrony informacji klasyfikowanych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa 9 7 Ustawa z dnia 5 sierp nia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz U Nr 182, poz  1228) ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art 1–4) 13 ROZDZIAŁ 2. Klasyfikowanie informacji niejawnych (art 5–9) 34 ROZDZIAŁ 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych (art 10–18) 48 ROZDZIAŁ 4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych (art 19–20) 74 ROZDZIAŁ 5. Bezpieczeństwo osobowe (art 21–34) 79 ROZDZIAŁ 6. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania (art 35–41) 144 ROZDZIAŁ 7. Kancelarie tajne Środki bezpieczeństwa fizycznego (art 42–47) 177 ROZDZIAŁ 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne (art 48–53) 192 ROZDZIAŁ 9. Bezpieczeństwo przemysłowe (art 54–71) 212 ROZDZIAŁ 10. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego (art 72–73) 261 ROZDZIAŁ 11. Zmiany w przepisach obowiązujących (art 74–180) 265 ROZDZIAŁ 12. Przepisy przejściowe i końcowe (art 181–191) 266 Literatura 269 Akty prawne Orzecznictwo 271 270 5 ABW art AW BOR CBA Dz U k p a k p k KRK Lexis pl MON niepubl Nr NSA ONSA OSNAPiUS OSP OTK ZU p a s c PiP pkt poz p p s a RP SG SIP1 SIP2 SKW Wykaz skrótów – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – artykuł – Agencja Wywiadu – Biuro Ochrony Rządu – Centralne Biuro Antykorupcyjne – Dziennik Ustaw – ustawa z  14  czerw ca 1960  r – Kodeks postępowania admini­ stracyjnego (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  267 ze zm ) – ustawa z  6  czerw ca 1997  r − Kodeks postępowania karnego (Dz U Nr 89, poz  555 ze zm ) – Krajowy Rejestr Karny – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – Ministerstwo Obrony Narodowej – niepublikowany – numer – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy – ustawa z 29 wrześ nia 1986 r − Prawo o aktach stanu cywilne­ go (tekst jedn Dz U z 2011 r Nr 212, poz  1264 ze zm ) – „Państwo i Prawo” – punkt – pozycja – ustawa z  30  sierp nia 2002  r − Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  270 ze zm ) – Rzeczpospolita Polska – Straż Graniczna – system informacji prawnej Wolters Kluwer − system informacji prawnej wydawnictwa C H  Beck – Służba Kontrwywiadu Wojskowego 7 Wykaz skrótów SN sprost SWW tekst jedn TK UE u o i n u s d g ust WSA ze zm ŻW – Sąd Najwyższy – sprostowanie – Służba Wywiadu Wojskowego – tekst jednolity – Trybunał Konstytucyjny – Unia Europejska – ustawa z  5  sierp nia 2010  r o  ochronie informacji niejawnych (Dz U Nr 182, poz  1228) – ustawa z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  672 ze zm ) – ustęp – Wojewódzki Sąd Administracyjny – ze zmianami – Żandarmeria Wojskowa www.lexisnexis.pl Przedmowa Objęcie przez Polskę przewodnictwa w  Radzie Unii Europejskiej w 2011 r postawiło przed polską administracją konieczność podjęcia działań mających na celu dostosowanie polskiego systemu ochrony in­ formacji niejawnych do reguł i  praktyki obowiązujących w  tym za­ kresie w  instytucjach Unii Europejskiej, NATO oraz innych krajach członkowskich Sytuacja taka wymusiła potrzebę podjęcia pracy nad nową ustawą o ochronie informacji niejawnych, która wprowadziłaby mechanizmy efektywnościowe do systemu ochrony informacji niejaw­ nych, przybliżyłaby ten system do warunków nowoczesnych techno­ logii, dostosowała dotychczasowe regulacje do zmieniających się standardów NATO i Unii Europejskiej, okreś lonych w przepisach regu­ lujących postępowanie z  informacjami niejawnymi wymienianymi w  ramach współpracy z  NATO i  Unią Europejską, a  także do analo­ gicznych zasad obowiązujących w  wewnętrznych przepisach innych krajów członkowskich System ochrony informacji niejawnych w Polsce wymagał zatem grun­ townych reform Poprzednia ustawa z 22 stycznia 1999 r o ochronie in formacji niejawnych, która dotychczas normowała bezpieczeństwo informacji klasyfikowanych w  Polsce, niewątp liwie odegrała istotną rolę w  okresie akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego Z upływem lat wiele przepisów tej ustawy straciło na znaczeniu i stało się niefunkcjonalnymi, z uwagi choćby na postęp technologiczny, jaki dokonał się w  ostatniej dekadzie, w  zakresie środków łączności oraz systemów teleinformatycznych W ciągu mijających 10 lat ustawa była nowelizowana 23 razy, a charakter tych zmian był rozmaity: od zmian 9 Przedmowa porządkujących, wynikających z nowelizacji bądź uchwalania nowych ustaw, po zasadnicze zmiany merytoryczne samej ustawy o ochronie informacji niejawnych Skutkiem była niespójna, a przez to i niejasna treść ustawy, co wywoływało wątp liwości interpretacyjne Stoso­ wanie jej przepisów w codziennej praktyce stwarzało trudności Prace nad projektem nowej ustawy o  ochronie informacji niejawnych rozpoczęły się z inicjatywy rządu w Kolegium do spraw Służb Specjal­ nych w 2009 r pod przewodnictwem Sekretarza Kolegium – Jacka Ci­ chockiego Rządowy projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw wpłynął do Sejmu 16 lutego 2010 r (druk nr 2791) W dniu 18 lutego 2010 r został skierowany do pierw­ szego czytania Czytanie miało miejsce na posiedzeniu Sejmu nr  62 w dniu 4 marca 2010 r Następnie projekt ustawy został skierowany do prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (prace przebiegały pod przewodnictwem posła Marka Biernackiego) Komisja wprowa­ dziła do niego poprawki mieszczące się w meritum rozwiązań rządo­ wych Drugie czytanie rządowego projektu ustawy nastąpiło na posie­ dzeniu Sejmu nr  69 w  dniu 23  czerw ca 2010  r W  trakcie drugiego czytania zgłoszono trzy dodatkowe poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm Pierwsza z nich poszerzyła katalog podmiotów uprawnio­ nych do wyrażenia zgody na jednorazowe udostępnienie okreś lonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej odpowiedniego poświad­ czenia bezpieczeństwa od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Druga po­ prawka wprowadziła delegację ustawową dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia na podstawie art  53 ust  4 ustawy Trzecia skreś liła projektowaną zmianę ustawy z 30 kwiet nia 2004 r o wyro­ bach medycznych jako bezprzedmiotową (w dniu wejścia w życie ko­ mentowanej ustawy będzie obowiązywać nowa ustawa o  wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r ) Trzecie czytanie odbyło się 24 czerw ca 2010  r na posiedzeniu Sejmu nr  69, podczas którego ustawa została uchwalona 263 głosami „za” (142 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”) W  dniu 28  czerw ca 2010  r ustawę przekazano Prezydentowi i  Marszałkowi Senatu Podczas prac komisji w  Senacie zostały wnie­ sione poprawki do ustawy Stanowisko Senatu było rozpatrywane na forum Sejmu na posiedzeniu nr  72 w  dniu 5  sierp nia 2010  r Sejm 10 www.lexisnexis.pl Przedmowa przyjął część poprawek Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 30 sierp nia 2010 r Obowiązująca ustawa wprowadza spójne, jednoznaczne do stoso­ wania regulacje w  zakresie ochrony informacji niejawnych Unowo­ cześnia system ochrony informacji niejawnych w taki sposób, by odpo­ wiadał warunkom nowoczesnych technologii Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz o  zmianie niektórych ustaw pozwala na zapewnienie spójności systemowej w  polskim porządku prawnym, upraszcza obowiązujące prawo, gdyż czyni je elastyczniejszym, zacho­ wuje przy tym wymagane standardy bezpieczeństwa dla informacji niejawnych Mam nadzieję, że podjęta przeze mnie próba opracowania komentarza do obowiązujących przepisów ułatwi właś ciwe stosowanie przepisów ustawy w  praktyce tym z  Państwa, którzy w  codziennej pracy zawo­ dowej posługują się informacjami niejawnymi, a być może zainteresuje również tych, którzy studiują problematykę ochrony informacji niejaw­ nych lub polemizują z nią w pracach naukowych Komentarz nie odwo­ łuje się do aktów wykonawczych do ustawy Zgodnie z art  189 ustawy (rozdział 12 – Przepisy przejściowe i końcowe) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z  22  stycznia 1999  r o  ochronie informacji niejawnych zachowują moc do dnia wejścia w  życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie komento­ wanej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie Obecnie akty wykonawcze jako projekty zostały przed­ łożone do Sejmu wraz z  projektem komentowanej ustawy Odwoły­ wanie się do nieobowiązujących przepisów uznałam za niezasadne, tym bardziej że przepisy mogą podczas prac legislacyjnych ulec zmianie Uchwalenie aktów wykonawczych do ustawy może posłużyć jako materiał do odrębnej publikacji W  drugim wydaniu komentarz został uzupełniony o  orzecznictwo i  praktyczne rozwiązania w  stosowaniu niektórych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych W związku z tym, że nie ma orzecz­ nictwa dotyczącego expressis verbis przepisów komentowanej ustawy, posiłkowano się wyrokami sądów w  zakresie wykładni przepisów 11 Przedmowa Kodeksu postępowania administracyjnego, do stosowania których od­ syła ustawa o ochronie informacji niejawnych, w zakresie nieuregulo­ wanym w tej ustawie Przeszło 4­letni okres obowiązywania komento­ wanej ustawy pozwala też na pewne refleksje w  praktycznym stosowaniu jej przepisów Dziś można jednoznacznie stwierdzić, że ustawa z  5  sierp nia 2010  r o  ochronie informacji niejawnych jest ko­ lejnym krokiem na drodze do pełnego wdrożenia w Polsce powszechnie przyjętych reguł podstawowych w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych Zapisane w niej rozwiązania w znacznym stopniu wyelimi­ nowały niedoskonałości poprzednio obowiązującego systemu, pozwo­ liły na usprawnienie współpracy międzynarodowej w  dziedzinach wymagających wymiany informacji niejawnych Wydaje się, że cel pro­ jektodawców komentowanej ustawy został osiąg nięty – nowa ustawa zapewniła elastyczne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa infor­ macji niejawnych, co z jednej strony podniosło efektywność całego sys­ temu ochrony informacji niejawnych, z  drugiej – ułatwiło sprawne i skuteczne wykonywanie zadań związanych z dostępem do tego typu informacji, zwłaszcza oznaczonych niższymi klauzulami tajności Jednocześ nie należy pamiętać, że nie ma aktu normatywnego, który byłby doskonały oraz spełniałby oczekiwania wszystkich podmiotów, których dotyczy Komentowana ustawa o ochronie informacji niejaw­ nych też nie jest takim aktem prawnym Ewentualne nowelizacje jej przepisów będą miały na celu ciągłe doskonalenie systemu ochrony informacji niejawnych Komentarz odzwierciedla stan prawny na dzień 15 maja 2014 roku Iwona Stankowska USTAWA z dnia 5 sierp nia 2010 r o ochronie informacji niejawnych* (Dz U z 1 października 2010 r Nr 182, poz  1228) Rozdział 1 Przepisy ogólne W  rozdziale  1 okreś lono zakres obowiązywania ustawy i  podmioty, do których jej przepisy mają zastosowanie, wskazując na zasady regu­ lujące ochronę informacji niejawnych Ustawa podaje definicje pod­ stawowych pojęć – do tzw słowniczka wprowadza pojęcia przedsię­ biorcy, kierownika przedsiębiorcy oraz przetwarzania informacji (brak wyjaś nienia tych zwrotów w poprzedniej ustawie wywoływał wątp liwości interpretacyjne i  utrudnienia w  ich stosowaniu) W  ko­ mentowanym rozdziale  ustawodawca odwołuje się do uregulowań występujących w Kodeksie postępowania administracyjnego, zastrze­ gając, że mają one zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie i tylko do postępowań sprawdzających, kontrolnych postę­ powań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysło­ wego Wprowadzenie expressis verbis do ustawy wybranych roz­ wiązań stosowanych w  procedurach administracyjnych i  dodatkowa delegacja do szerszego niż dotychczas stosowania konkretnych prze­ * Przypisy do ustawy o ochronie informacji niejawnych zostały w niniejszym opraco­ waniu pominięte 13 Art. 1 Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych pisów Kodeksu postępowania administracyjnego zasługują na apro­ batę i niewątp liwie okażą się pomocne przy realizacji procedur prze­ widzianych w komentowanej ustawie Art. 1. 1. Ustawa okreś la zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowo­ dować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opraco­ wywania oraz niezależnie od formy i  sposobu ich wyrażania, zwanych dalej „informacjami niejawnymi”, to jest zasady: 1) klasyfikowania informacji niejawnych; 2) organizowania ochrony informacji niejawnych; 3) przetwarzania informacji niejawnych; 4) postępowania sprawdzającego prowadzonego w  celu ustale­ nia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemni­ cy, zwanego dalej odpowiednio „postępowaniem sprawdzają­ cym” lub „kontrolnym postępowaniem sprawdzającym”; 5) postępowania prowadzonego w  celu ustalenia, czy przedsię­ biorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego”; 6) organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejaw­ nych; 7) ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycz­ nych; 8) stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w  odniesie­ niu do informacji niejawnych. 2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do: 1) organów władzy publicznej, w szczególności: a) Sejmu i Senatu, b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, c) organów administracji rządowej, d) organów jednostek samorządu terytorialnego, a  także in­ nych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych, 14 Iwona Stankowska Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 e) sądów i trybunałów, f) organów kontroli państwowej i ochrony prawa; 2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Na­ rodowej lub przez niego nadzorowanych; 3) Narodowego Banku Polskiego; 4) państwowych osób prawnych i  innych niż wymienione w pkt 1–3 państwowych jednostek organizacyjnych; 5) jednostek organizacyjnych podległych organom władzy pu­ blicznej lub nadzorowanych przez te organy; 6) przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o  zawarcie umów związanych z  dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonują­ cych na podstawie przepisów prawa zadania związane z  do­ stępem do informacji niejawnych. 3. Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie narusza­ ją przepisów innych ustaw o  ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem art. 5. ZAKRES STOSOWANIA USTAWY – PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY Przedmiotem ochrony komentowanej ustawy są informacje niejawne, czyli takie, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mo­ głoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie opraco­ wywania tych informacji oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyra­ żania Ujawnienie jest pojęciem szerokim Obejmuje to, co nazywamy wy­ jawieniem tajemnicy, udzieleniem komuś wiadomości stanowiącej tajemnicę, zakomunikowaniem takiej wiadomości, rozpowszechnie­ niem, opublikowaniem Ujawnienie to uczynienie jawnym tego, co dotychczas jawne nie było Działanie ma charakter jednorazowy – osoba ujawniająca informację niejawną czyni ją jawną dla kolejnych odbiorców Forma czy sposób ujawnienia mogą być różne – może to być wypowiedź ustna, udostępnienie pisma zawierającego informacje niejawne, okazanie dokumentu lub przedmiotu, opublikowanie w ma­ sowych środkach przekazu, przekazanie informacji klasyfikowanej za 15 Art. 1 Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych pośrednictwem technicznych środków przekazu, np   telefonu, faksu Sąd Najwyższy w wyroku z 17 marca 1971 r , III KR 260/70 (OSNKW 1971, nr 10, poz  151), dodał jako formę ujawnienia informacji niejaw­ nych (sąd użył okreś lenia ujawnienia wiadomości stanowiącej tajem­ nicę państwową) znak lub gest Informacja jest niejawna ze względu na jej treść Oznaczenie jej odpo­ wiednią klauzulą tajności jest tylko wskazówką dla odbiorcy do właś­ ciwej ochrony tej informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem czy zniszczeniem Ujawnienie jest bezprawne, jeśli informacja posiadająca atrybut tajności zostanie przekazana poza krąg osób prawnie do niej dopuszczonych lub wówczas gdy zostanie pozbawiona tego atrybutu wbrew obowiązkowi dyskrecji W definicji „informacji niejawnych” trudno doszukiwać się, znajomego z  poprzedniego stanu prawnego, podziału na tajemnicę państwową i tajemnicę służbową Ustawodawca przyjął jako filozofię ochrony in­ formacji niejawnych interes państwa – jeżeli państwo chroni infor­ mację, to jest ona ważna dla państwa, a nie dodatkowo ze względu na tajemnicę służbową dla jednostki organizacyjnej, zwłaszcza że tajem­ nice jednostek organizacyjnych czy obywateli są chronione innymi ustawami Konsekwencją tej zmiany jest rezyg nacja z wykazu rodzajów informacji, które mogły stanowić tajemnicę państwową Wykaz dołą­ czony w  formie załącznika do poprzedniej ustawy o  ochronie infor­ macji niejawnych w  praktyce nie zapewnił jednolitości w  klasyfiko­ waniu informacji stanowiących tajemnicę państwową Wytwórca, który nadawał klauzulę, i  tak postępował według włas nego uznania, niespecjalnie odwołując się do załącznika Prowadziło to do sytuacji, w której informacje, np  na szczeblu samorządowym dotyczące struk­ tury jednostki czy planu jej ochrony, były oznaczane różnymi klauzu­ lami tajności Dodać należy, że wykaz informacji niejawnych w formie załącznika nie funkcjonuje w  żadnym innym kraju o  ugruntowanym systemie demokratycznym i dorobku w dziedzinie ochrony informacji niejawnych Rozwiązanie przyjęte w  obecnej ustawie o  ochronie informacji nie­ jawnych wydaje się słuszne, choć jest powszechnie krytykowane 16 Iwona Stankowska Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Przeciwnicy tej koncepcji podczas prac komisji nad projektem ustawy (zarówno w Sejmie, jak i w Senacie) przekonywali, że odstąpienie od „wyliczan ki” w  formie wykazu informacji stanowiących tajemnicę państwową – który obowiązywał w poprzednim systemie informacji niejawnych, mając do dyspozycji jedynie art  5 ze zbiorem zwrotów niedookreś lonych – w praktyce nie zapewni właś ciwego nadawania klauzul, zgodnego z  zamiarem ustawodawcy Warto w  tym miejscu przypomnieć, że ustawa z  14  grudnia 1982  r o  ochronie tajemnicy państwowej i  służbowej nie zawierała katalogu informacji, które można było uznać za tajemnicę państwową, w formie dodatkowego załącznika (jedynie art   2 w  ust   1 i  2 zawierał przykładowe wyli­ czenie, ograniczone do sześciu kategorii informacji stanowiących ta­ jemnicę państwową) To rozwiązanie także spotykało się z formuło­ waniem wielu krytycznych opinii, zarzucających interpretacyjne rozszerzenie zakresu dokumentów, którym nadawano wówczas klauzulę „tajne specjalnego znaczenia” i „tajne” Na podstawie przy­ wołanych rozwiązań wydaje się zatem, że nie ma jednoznacznego rozwiązania, które byłoby idealne i  nie sprawiało problemów pod­ czas klasyfikowania informacji niejawnych Ustawodawca zapewnia w uzasadnieniu do komentowanej ustawy, że obecna regulacja przy­ czyni się do uproszczenia systemu ochrony informacji niejawnych Zapewne zrezyg nowanie z  dodatkowego dokumentu, jakim byłby wykaz informacji możliwych do zaklasyfikowania jako „ściśle tajne”, „tajne” czy „poufne”, uczyni ten system prostszym, ale o  jego funk­ cjonalności zadecyduje praktyka Dopiero codzienne stosowanie tych przepisów pozwoli ocenić ich efektywność Skutkiem wprowadzenia zwrotu „informacje niejawne” w  miejsce dotychczasowego podziału na tajemnicę państwową i służbową jest konieczność wprowadzenia zmian do wielu aktów prawnych, m in do Kodeksu karnego, i  wypracowania nowego orzecznictwa sądo­ wego oraz poglądów doktryny dotyczących po szczególnych kryte­ riów oznaczania informacji niejawnych odpowiednimi klauzulami tajności (zmiany obejmują 105 aktów normatywnych, zostały wpi­ sane do tekstu ustawy w  rozdziale  11 – Zmiany w  przepisach obo­ wiązujących) 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: