Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 002868 20676435 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-7506-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).

Komentarz zawiera rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW KOMENTARZ 2. WYDANIE Konrad Kohutek Małgorzata Sieradzka Warszawa 2014 Stan prawny na 1 września 2014 r. wraz z omówieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 945), które wejdą w życie 18 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Bartosz Stanisławski Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-3324-5 2. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Słowo wstępne ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów �������������� 39 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ����������������������������������������������������������������������������������������� 41 Art� 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 1. [Zakres przedmiotowy ustawy; praktyki ograniczające konkurencję] ����� 41 2. [Pojęcie konkurencji] ������������������������������������������������������������������������� 45 3. [Cele ustawy] ������������������������������������������������������������������������������������ 52 4. [Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy w trybie administracyjnym] ���������������������������������������������������������������� 54 5. [Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji] �������������������������������� 63 6. [Łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku – kryterium wyznaczającym terytorialny zakres stosowania ustawy] ����������������������������������������������� 69 7. [Zakres podmiotowy ustawy] ������������������������������������������������������������� 71 8. [Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów ustawy] ������������������������������������������������������������������������ 73 9. [Problematyka większej ekonomizacji prawa konkurencji] ������������������� 79 Art� 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89 1. [Prawa własności intelektualnej i przemysłowej] ��������������������������������� 89 2. [Umowy licencyjne i inne] ����������������������������������������������������������������� 92 Art� 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95 1. [Uwagi wstępne] ������������������������������������������������������������������������������� 95 2. [Artykuł 3 u.o.k.k. a wyłączenie reżimu antymonopolowego na mocy przepisu ustawy odrębnej] ���������������������������������������������������� 95 3. [Możliwości interpretacyjne art. 3 u.o.k.k.] ������������������������������������������ 96 4. [Artykuł 3 u.o.k.k. a przepisy ustaw sektorowych] ����������������������������� 101 5 Spis treści Art� 4 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102 1. [Przedsiębiorca (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.) – uwagi ogólne] ������������������������ 106 2. [Związki przedsiębiorców (art. 4 pkt 2 u.o.k.k.)] �������������������������������� 134 3. [Przedsiębiorca dominujący (art. 4 pkt 3 u.o.k.k.)] ����������������������������� 137 4. [Osoba zarządzająca (art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)] �������������������������������������� 139 5. [Przejęcie kontroli (art. 4 pkt 4 u.o.k.k.) – uwagi ogólne] �������������������� 141 6. [Porozumienia – uwagi ogólne (art. 4 pkt 5 u.o.k.k.)] ������������������������� 159 7. [Towary (art. 4 pkt 7 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������� 184 8. [Ceny (art. 4 pkt 8 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������������������� 185 9. [Rynek właściwy – uwagi ogólne (art. 4 pkt 9 u.o.k.k.)] ��������������������� 186 10. [Pozycja dominująca – uwagi ogólne oraz przesłanki jej posiadania (art. 4 pkt 10 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 204 11. [Konkurenci (art. 4 pkt 11 u.o.k.k.)] �������������������������������������������������� 219 12. [Konsument (art. 4 pkt 12 u.o.k.k.)] �������������������������������������������������� 220 13. [Organizacje konsumenckie (art. 4 pkt 13 u.o.k.k.)] ��������������������������� 237 14. [Grupa kapitałowa (art. 4 pkt 14 u.o.k.k.)] ����������������������������������������� 238 15. [Przeciętne wynagrodzenie (art. 4 pkt 16 u.o.k.k.)] ����������������������������� 240 16. [Prezes Urzędu (art. 4 pkt 18 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������� 241 17. [Rozporządzenia nr 1/2003, nr 139/2004 oraz nr 2006/2004 (art. 4 pkt 20–22 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������������� 241 Art� 5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 242 Art. 5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 242 DZIAŁ II ZAKAZ PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ���������������������� 243 Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję ���������������������������� 243 Art� 6 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243 1. [Porozumienia antykonkurencyjne – uwagi ogólne] ��������������������������� 243 2. [Porozumienia mające antykonkurencyjny cel – restrykcyjny reżim antymonopolowy oraz jego uzasadnienie] ����������������������������������������� 247 3. [Porozumienia mające antykonkurencyjny skutek] ����������������������������� 254 4. [Zakaz porozumień antykonkurencyjnych a swoboda umów] �������������� 257 5. [Porozumienia antykonkurencyjne między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej] ������������������������������������������������������������ 257 6. [Katalog i klasyfikacja porozumień antykonkurencyjnych; relacja tego katalogu do generalnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych] ��������������������������������������������������������������������� 261 7. [Skutki prawne zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego] ����������� 289 Art. 6a ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 293 1. [Uwagi ogólne] ������������������������������������������������������������������������������� 293 2. [Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] ����������������������������������������������������������������������������� 294 3. [Przesłanki oraz charakter odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] ���������� 297 6 Spis treści Art� 7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 Art. 7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 300 1. [Porozumienia bagatelne – uwagi ogólne] ����������������������������������������� 301 2. [Próg (granica) bagatelności porozumienia] ��������������������������������������� 302 3. [Reguła czasowej tolerancji (art. 7 ust. 2 u.o.k.k.)] ����������������������������� 305 4. [Obliczanie udziału w rynku przedsiębiorcy] ������������������������������������� 307 5. [Wyłączenie stosowania zwolnienia (art. 7 ust. 3 u.o.k.k.)] ����������������� 309 Art� 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 311 1. [Indywidualne wyłączenie (zwolnienie) spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych; relacja do wyłączeń (zwolnień) grupowych] ������������������������������������������������������������������������������������ 312 2. [Przesłanki zwolnienia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych – uwagi ogólne] ���������������������������������������������� 314 3. [Samoocena sytuacji prawnej przez przedsiębiorcę w celu wyłączenia indywidualnego; ryzyko prawne] ������������������������������������� 324 4. [Ciężar dowodu (art. 8 ust. 2 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������� 327 5. [Grupowe rozporządzenia zwalniające (art. 8 ust. 3 u.o.k.k.)] ������������� 327 6. [Teoria ograniczeń akcesoryjnych] ���������������������������������������������������� 329 Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej ���������������������������������������� 333 Art� 9 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 333 1. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej – uwagi ogólne] ����������������� 334 2� [Znaczenie pojęcia nadużywanie pozycji dominującej – uwagi ogólne] ��� 338 3. [Tak zwany transfer nadużycia pozycji dominującej (nadużycia lewarujące)] ������������������������������������������������������������������������������������ 349 4. [Ustawowo bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej a względność zakazu porozumień antykonkurencyjnych – aksjologiczno-konstrukcyjna niespójność regulacji] ������������������������ 354 5. [Materialnoprawne „obrony” (defences) przysługujące dominantowi] ��� 356 6. [Stosunek art. 9 u.o.k.k. (art. 102 TFUE) do art. 6–8 u.o.k.k. (art. 101 TFUE)] ����������������������������������������������������������������������������� 364 7. [Normatywne przykłady praktyk mogących stanowić nadużycie pozycji dominującej; znaczenie prawne katalogu z art. 9 ust. 2 oraz jego relacja do art. 9 ust. 1 u.o.k.k.] �������������������������������������������������� 366 8. [Inne rodzaje zachowań stanowiące nadużycie pozycji dominującej – praktyki nienazwane] �������������������������������������������������������������������� 425 9. [Skutki prawne stosowania praktyki będącej przejawem nadużycia pozycji dominującej] ����������������������������������������������������������������������� 427 Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję ������������ 428 Art� 10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 428 Art. 10 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 428 1. [Uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję: uwagi ogólne] ��������� 429 7 Spis treści 2. [Ciężar dowodu oraz okoliczności podlegające wykazaniu przez podmiot zarzucający naruszenie prawa konkurencji (art. 10 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 431 3. [Decyzja Prezesa UOKiK – jej treść oraz charakter prawny (art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������������� 435 4. [Zaprzestanie stosowania praktyki do czasu wydania decyzji; ciężar dowodu (art. 10 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������� 437 5. [Środki zaradcze – uwagi ogólne] ����������������������������������������������������� 439 6. [Rodzaje środków zaradczych określonych w ustawie (art. 10 ust. 4 pkt 1–4 u.o.k.k.)] ����������������������������������������������������������������������������� 440 7. [Ustawowy środek strukturalny – powierzenie wykonywania działalności gospodarczej (art. 10 ust. 5 u.o.k.k.)] ������������������������������ 443 8. [Środki behawioralne a środki strukturalne] ��������������������������������������� 445 9. [Wymóg proporcjonalności środków zaradczych (art. 10 ust. 6 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 447 10. [Środki zaradcze – zagadnienia proceduralne (art. 10 ust. 7–9 u.o.k.k.)] ����������������������������������������������������������������� 448 Art� 11 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450 Art. 11 (uchylony). ���������������������������������������������������������������������������������������������� 451 Art� 12 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 451 1. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia działania (zaniechania) w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków – uwagi ogólne; cel instytucji] ���������������������������������������������������������������������� 452 2. [Tryb postępowania w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 u.o.k.k.] �������� 453 3. [Przypadek zaprzestania naruszenia zakazów wskazanych w art. 12 ust. 1 (art. 12 ust. 1 zdanie drugie u.o.k.k.)] ��������������������������������������� 458 4. [Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązująca przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań (art. 12 ust. 1 in fine, ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������������� 459 5. [Korzyści prawne dla przedsiębiorcy (art. 12 ust. 4 u.o.k.k.)] �������������� 460 6. [Uchylenie decyzji przez Prezesa UOKiK (art. 12 ust. 5–7 u.o.k.k.)] ��� 462 Art. 12a �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 465 DZIAŁ III KONCENTRACJE PRZEDSIĘBIORCÓW ������������������������������������������������������ 467 Rozdział 1. Kontrola koncentracji ��������������������������������������������������������������������� 467 Art� 13 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 467 1� [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz przesłanki zwalniające z tego obowiązku (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] ����� 467 2. [Progi bagatelności koncentracji (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������� 470 3. [Kryteria przypisania obrotu przedsiębiorców do terytorium Polski (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������������������ 471 8 Spis treści 4. [Pojęcie koncentracji przedsiębiorców – uwagi ogólne (art. 13 ust. 2 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������������������������������ 473 5. [Zgłoszenie Komisji Europejskiej koncentracji o wymiarze unijnym] ���� 489 Art� 14 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 493 1. [Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji – uwagi ogólne] ������������������������������������������������������������������������������������������� 494 2. [Koncentracje z udziałem przedsiębiorcy nieosiągającego znacznych obrotów na terytorium Polski (art. 14 pkt 1 u.o.k.k.)] ������������������������� 494 3. [Czasowe nabycie akcji lub udziałów przez instytucję finansową – uwagi ogólne, cel przepisu (art. 14 pkt 2 u.o.k.k.)] �������������������������� 496 4. [Nabycie akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 14 pkt 3 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 502 5. [Koncentracja w upadłości – uwagi ogólne (art. 14 pkt 4 u.o.k.k.)] ������ 504 6. [Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 509 Art� 15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 511 [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] ����������� 511 Art� 16 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 512 1. [Reguły obliczania obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] ������������������������������������������������������������������������������� 513 2. [Obrót wewnętrzny] ������������������������������������������������������������������������ 515 3. [Koncentracje wieloetapowe (art. 16 ust. 5 u.o.k.k.)] �������������������������� 516 Art� 17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 517 Art. 17 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 517 1. [Rozporządzenie w sprawie obliczania obrotów przedsiębiorców – uwagi ogólne] ������������������������������������������������������������������������������ 517 2. [Reguła ogólna obliczania obrotu] ���������������������������������������������������� 518 3. [Obroty banków i innych instytucji finansowych] ������������������������������ 520 4. [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną] �������������������������������������������� 522 5. [Obrót jednostek samorządu terytorialnego] �������������������������������������� 523 6. [Tak zwany obrót wewnętrzny] ��������������������������������������������������������� 523 Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji ��������������������������������������������������� 523 Art� 18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 523 1. [Kryterium oceny koncentracji] �������������������������������������������������������� 523 2. [Istotne ograniczenie konkurencji na rynku wskutek koncentracji] ������ 524 3. [Czynniki mające wpływ na ocenę istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wskutek koncentracji] �������������������������������������� 527 4. [Doktryna upadającej firmy jako szczególne (dodatkowe) kryterium oceny koncentracji] ������������������������������������������������������������������������� 535 5. [Znaczenie testu dominacji] ������������������������������������������������������������� 537 6. [Decyzja Prezesa UOKiK] ��������������������������������������������������������������� 539 9 Spis treści 7. [Ograniczenia akcesoryjne w koncentracji – uwagi ogólne] ���������������� 540 Art� 19 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 546 1. [Modyfikacja koncentracji – cel instytucji] ���������������������������������������� 547 2. [Warunki nakładane na przedsiębiorców – uwagi ogólne] ������������������� 548 3. [Treść decyzji Prezesa UOKiK] �������������������������������������������������������� 554 4. [Utajnienie decyzji Prezesa UOKiK (art. 19 ust. 4–6 u.o.k.k.)] ������������ 555 Art� 20 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 557 1. [Decyzja o zakazie koncentracji (art. 20 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������� 557 2. [Zgoda na koncentrację skutkującą istotnym ograniczeniem konkurencji (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)] �������������������������������������������������� 558 Art� 21 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 560 1. [Uchylenie przez Prezesa UOKiK jego decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji (art. 21 ust. 1 u.o.k.k.)] ����������������������������� 560 2. [Środki służące przywróceniu konkurencji na rynku – przesłanki stosowania (art. 21 ust. 2 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������� 562 3. [Decyzja o dekoncentracji] ��������������������������������������������������������������� 563 4. [Poszczególne środki restytucyjne] ��������������������������������������������������� 564 5. [Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 2 i 3 (art. 21 ust. 4 u.o.k.k.)] ������ 568 Art� 22 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 569 1. [Wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji – uwagi ogólne] ������������������������������������������������������������������������������ 569 2. [Okres obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji] ����������������������������������������������������������������������������������� 570 3. [Skutki wygaśnięcia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację] �������� 570 4. [Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację (art. 22 ust. 2 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������� 571 Art� 23 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 573 [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] ������������������������������������������� 573 DZIAŁ IV ZAKAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW ������������������������������������������������������������������������������������������� 575 Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów �������������������� 575 Art� 24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 575 1. [Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – uwagi ogólne] ������������������������������������������������������������������������������������������� 575 2. [Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 575 3. [Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; elementy konstrukcyjne (art. 24 ust. 2 u.o.k.k.)] ��������������������������������� 576 10 Spis treści 4. [Typizacja nazwanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1–3 u.o.k.k.)] ����������������������������������� 602 5. [Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów – uwagi ogólne (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.)] �������������������������������������������������������������������� 657 Art� 25 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 668 1. [Realizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów na podstawie regulacji zawartych w innych aktach prawnych] ������������ 668 2. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym] �������������������������������������������������������������������� 668 3. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] ����������������������������������������������������������������������������������� 670 4. [Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie są stosowane do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] ���������������������������������������������������������������������������� 671 Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 675 Art� 26 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 675 1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 676 2. [Postanowienia dodatkowe (art. 26 ust. 2 u.o.k.k.)] ���������������������������� 677 3. [Wykonanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie] ������������������������� 684 Art� 27 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 686 1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania (art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������������� 686 2. [Ciężar udowodnienia zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 27 ust. 3 u.o.k.k.)] �������������������� 689 3. [Postanowienia dodatkowe (art. 27 ust. 4 u.o.k.k.)] ���������������������������� 691 Art� 28 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 693 1. [Decyzja zobowiązująca do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków (art. 28 ust. 1 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������ 695 2. [Istota decyzji zobowiązującej] ��������������������������������������������������������� 695 3. [Decyzja zobowiązująca – elementy wniosku przedsiębiorcy] ������������� 697 4. [Dyrektywy zastosowania art. 28 u.o.k.k.] ����������������������������������������� 700 5. [Wyłączenia (art. 28 ust. 4 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������� 714 11 Spis treści 6. [Trwałość decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 5–6 u.o.k.k.)] �������������������������������������������� 714 7. [Trwałość decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26–28 u.o.k.k.)] �� 717 8. [Decyzja zobowiązująca – brak prejudykatu] ������������������������������������� 720 9. [Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] ���� 721 DZIAŁ V ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ������������� 723 Rozdział 1. Prezes Urzędu ��������������������������������������������������������������������������������� 723 Art� 29 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 723 1. [Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 725 2. [Prezes UOKiK jako organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 29 ust. 2 u.o.k.k.)] �������� 726 3. [Odwołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 4 u.o.k.k.)] �������������������������� 727 4. [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 29 ust. 6 u.o.k.k.)] ��� 727 Art� 30 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 728 [Wiceprezesi UOKiK] ��������������������������������������������������������������������� 728 Art� 31 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 729 [Zadania Prezesa UOKiK] ��������������������������������������������������������������� 730 Art. 31a �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 732 Art� 32 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 733 Art. 32 (uchylony). ���������������������������������������������������������������������������������������������� 734 Art� 33 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 734 [Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] ������������������������������������������������������������������������������ 734 Art� 34 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 735 [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] ���������������������� 736 Art� 35 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 736 [Podległość Inspekcji Handlowej Prezesowi UOKiK] ����������������������� 736 Art. 36 (uchylony). ��������������������������������������������������������������������������������������������� 737 Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie ������������������������ 737 Art� 37 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 737 1. [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony konsumentów] ������ 737 Art� 38 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 739 Art. 38 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 739 [Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony konsumentów] ���� 739 12 Spis treści Art� 39 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 740 1. [Powiatowy (miejski) rzecznik ochrony interesów konsumentów (art. 39 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 740 2. [Wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ust. 2 u.o.k.k.)] 741 Art� 40 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 742 1. [Zatrudnienie rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 1 u.o.k.k.)] ����������� 742 2� [Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 2 u.o.k.k.)] �������������������������������� 742 3. [Podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 3 u.o.k.k.)] ����������������������������������������������� 743 4. [Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 4 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 744 5. [Biuro rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 5 u.o.k.k.)] ���������������������� 744 Art. 41 (uchylony). ���������������������������������������������������������������������������������������������� 745 Art� 42 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 745 1. [Zadania rzecznika konsumentów z zakresu ochrony konsumentów (art. 42 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 745 2. [Uprawnienia procesowe rzecznika konsumentów (art. 42 ust. 2 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 750 3. [Żądanie od przedsiębiorców udzielenia informacji i wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia rzecznika konsumentów oraz ustosunkowania się do jego uwag i opinii (art. 42 ust. 4 u.o.k.k.)] ������� 753 4. [Występowanie rzecznika konsumentów w charakterze amicus curiae (art. 42 ust. 5 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������� 754 5. [Reprezentant grupy w postępowaniu grupowym] ����������������������������� 754 Art� 43 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 754 1. [Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika konsumentów (art. 43 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 755 2. [Przekazanie sprawozdania z działalności rzecznika konsumentów delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 2 u.o.k.k.)] �������������������������������������� 755 3. [Obowiązek przekazywania wniosków i sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów (art. 43 ust. 3 u.o.k.k.)] ��������������� 755 Art� 44 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 756 1. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] ��� 757 2. [Zadania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 3 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 757 3. [Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] ���������������������������������������������������������������� 757 4. [Obsługa administracyjna Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 6–8 u.o.k.k.)] ������������������������������������������� 758 Art� 45 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 758 1. [Organizacje konsumenckie (art. 45 ust. 1 u.o.k.k.)] ��������������������������� 759 13 Spis treści 2. [Uprawnienia organizacji konsumenckich w sferze ochrony interesów konsumentów (art. 45 ust. 2 u.o.k.k.)] �������������������������������� 759 3. [Obowiązek zasięgania opinii organizacji konsumenckich (art. 45 ust. 3 u.o.k.k.)] ��������������������������������������������������������������������� 762 Art� 46 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 762 [Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych organizacji konsumenckich (art. 46 u.o.k.k.)] ������������������������������������������������������ 762 DZIAŁ VI POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU ������������������������������������������ 763 Rozdział 1. Przepisy ogólne ������������������������������������������������������������������������������� 763 Art� 47 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 763 [Postępowanie wyjaśniające a postępowanie antymonopolowe] ���������� 763 Art� 48 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 766 1. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: