Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 002630 22420122 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi. Wzory umów. Przepisy - ebook/pdf
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi. Wzory umów. Przepisy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-890-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tzw. ustawa deweloperska – weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Już w krótkim okresie jej obowiązywania okazało się, że stosowanie tych przepisów nasuwa wiele wątpliwości. Naprzeciw pilnej potrzebie ich rozstrzygnięcia – zarówno w odniesieniu do już rozpoczętych inwestycji, jak i planowanych przedsięwzięć – wychodzi właśnie niniejsza publikacja.
W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali uczestnicy organizowanych szkoleń z zakresu aspektów prawnych ustawy deweloperskiej. Aby uczynić to opracowanie jak najbardziej przydatnym, przyjęto formułę pytań i odpowiedzi, a na końcu zamieszczono aneks zawierający tekst ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz inne przywoływane przepisy. Dodatkowym walorem praktycznym książki są wzory najbardziej przydatnych umów.
Książka jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego.
Helena Ciepła – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.
Barbara Szczytowska – radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawie nieruchomości i inwestycji deweloperskich.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA DEWELOPERSK A Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów ∙ Przepisy Helena Ciepła Barbara Szczytowska Wydanie 1, 2013 Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Opracowanie techniczne: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Paragrafik Studio Grafiki Zdjęcie na okładce: wakila/iStockphoto.com © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-890-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .............................................................................................. 17 Wprowadzenie .............................................................................................. 19 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy konieczne jest dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy? ..................................... 23 2. Czy art. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określa kryteria zastosowania tej ustawy i czy można uznać, że w tym przepisie zawarta jest defi nicja zastosowania ustawy? ............................................................................. 24 3. Czy ustawa deweloperska ma zastosowanie do sprzedaży lokali wybudowanych, ale niewyodrębnionych? ............................................... 25 4. Czy z art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynika, że umowa przedwstępna do umowy deweloperskiej powinna zawierać wszystkie elementy umowy deweloperskiej określone w ustawie, czy też może być ona zawarta bez zachowania wymogów określonych ustawą? ............................................ 26 5 Spis treści 5. Czy do przyjęcia, że nastąpiło rozpoczęcie sprzedaży w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wymagane jest uzyskanie przez dewelopera pozwolenia na budowę oraz tytułu prawnego do gruntu? ....................... 28 6. Jaki jest stosunek przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do art. 9 ustawy o własności lokali? ..................................................................................................... 29 7. Czy deweloper musi założyć powierniczy rachunek mieszkaniowy, gdy nie chce tego nabywca? .......................................................................... 30 8. Czy gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa) ma charakter fakultatywny, czy obligatoryjny? ................................................................................... 31 9. Jakie najistotniejsze zmiany dla konsumenta wprowadza ustawa deweloperska? ........................................................................................ 32 10. Jakie zmiany (prawa i obowiązki) wynikają dla banków z wprowadzenia ustawy deweloperskiej? .......................................................................... 32 11. Jak długo bank ma obowiązek prowadzić mieszkaniowy rachunek powierniczy? .......................................................................................... 34 12. Czy bank może uzyskać zastaw rejestrowy na środkach zgromadzonych na rachunkach powierniczych? ............................................................... 35 13. Art. 11 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przewiduje, iż bank wypłaca środki z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia. W konsekwencji art. 12 nakłada na bank nowe obowiązki – kontroli zakończenia każdego z etapów inwestycji. W jaki sposób bank powinien takiej kontroli dokonać, zważywszy na fakt, że ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne nieprawidłowości tej kontroli? .......................................... 36 14. Jak stosować w praktyce art. 13 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? Jaki jest zakres badania przez bank skuteczności odstąpienia od umowy deweloperskiej, które jest przesłanką do dokonania wypłaty środków z rachunku przez bank? ........ 36 15. Czy bank może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności przysługującej mu od dewelopera na środkach zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym? ......................................................................... 38 6 Spis treści 16. Czy można zmusić bank do zawierania umów prowadzenia rachunku powierniczego (art. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)? Zawarcie przez dewelopera umowy rachunku powierniczego z bankiem wymaga współdziałania ze strony nabywców zobligowanych przez prawo do ustanowienia takiej formy ulokowania własnych środków – czy jest to trafne rozwiązanie? .......................................................................................... 38 17. Jak w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy bankowej należy rozumieć uzyskiwanie przez nabywców informacji dotyczących rachunku powierniczego? ....................................................................... 39 18. Czy bank jest władny ingerować w treść umowy deweloperskiej bądź weryfi kować akt notarialny, np. w sytuacji stwierdzenia stosowania przez dewelopera we wzorze umowy deweloperskiej postanowień uznanych na niedozwolone w umowach zawieranych z konsumentami (tzw. klauzul abuzywnych), w szczególności dotyczących zmiany stawki podatku VAT? ......................................................................................... 40 19. Jak powinien zachować się bank, jeśli stwierdza różny termin zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie deweloperskiej i prospekcie informacyjnym – czy uwzględniać termin zakończenia robót? ................. 41 20. Czy należy weryfi kować treść zawartego w umowie deweloperskiej zapewnienia dewelopera o zgodzie banku na bezobciążeniowe wydzielenie lokalu – czy bank może ograniczyć się do zapewnienia dewelopera, czy też powinien żądać dokumentu wystawionego przez bank kredytujący inwestycję? .................................................................. 41 21. Czy bank ma obowiązek sprawdzać, czy prospekt informacyjny jest podpisany, jeżeli stanowi on załącznik do umowy deweloperskiej sporządzonej przez notariusza? ................................................................... 42 22. Czy bank ma badać prawidłowość określenia powierzchni użytkowej i wielkość powierzchni do dofi nansowania przy kredytach z dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego? ........................................................... 43 23. Czy bank może kredytować nabycie nieruchomości od dewelopera bez ujawnionego na działce domu jednorodzinnego, jeśli dom faktycznie stoi, ale nie ma pozwolenia na użytkowanie? .......................................... 43 24. Kto ponosi koszty sporządzenia aneksu do umowy deweloperskiej w sytuacji, gdy bank mający kredytować nabycie lokalu mieszkalnego żąda zmiany zawartej uprzednio umowy deweloperskiej? ........................ 44 7 Spis treści 25. Jakie obowiązki ustawa nakłada na dewelopera, oprócz prospektu informacyjnego? Czy obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego jest obwarowany sankcjami prawnymi? ................................................... 45 26. Czy po zawarciu umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego zmiana prospektu informacyjnego (stanowiącego integralną część umowy deweloperskiej) powinna być dokonana – zgodnie z art. 77 Kodeksu cywilnego – jako aneks do umowy deweloperskiej sporządzony w formie aktu notarialnego? .................................................................... 46 27. Jaki wpływ na formę umowy deweloperskiej i sankcję jej niezachowania ma ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? ................................................................................... 48 28. Kiedy można odstąpić od umowy z deweloperem? ................................. 49 29. W jakiej formie powinno być złożone oświadczenie nabywcy o odstąpieniu od umowy? .................................................................................................... 50 30. Czy i jak można zmusić dewelopera do należytego wykonania umowy deweloperskiej i doprowadzić do przeniesienia prawa do lokalu, w przypadku gdy deweloper nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie? ... 51 31. Czy zawieranie umów rezerwacyjnych, niebędących umowami przedwstępnymi, może być traktowane jako obejście prawa w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? ................................................................................... 53 32. Czy niezbędne jest potwierdzanie przez klienta odbioru prospektu informacyjnego oraz zapoznania się z nim na etapie zawierania umów rezerwacyjnych? ..................................................................................... 54 33. Czy ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ma pierwszeństwo przed ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która w sposób odmienny od przepisów ustawy o spółdzielniach reguluje umowę o budowę lokalu? ... 54 34. Czy ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych jest regulacją szczególną i oznacza to akceptację uprzywilejowania prawnego spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do deweloperów działających w innych formach prawnych? Czy spółdzielnie nie są obciążone obowiązkami nałożonymi na deweloperów? ........................................... 54 35. Czy wymieniony w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zakres elementów, jakie 8 Spis treści ma zawierać umowa – w kontekście brzmienia defi nicji umowy deweloperskiej przyjętej w art. 3 pkt 5 ustawy – zawiera elementy niezbędne i konieczne do przyjęcia, że umowa spełnia warunki określone ustawą? Który ze wskazanych przepisów – art. 22 czy art. 3 pkt 5 – zawiera katalog elementów przedmiotowo istotnych umowy deweloperskiej decydujących o jej ważności? ......................................... 55 36. Czy w prospekcie informacyjnym w rubryce „Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach” należy wpisywać procentowy, szacunkowy podział kosztów? ............................................. 56 37. Czy wszystkie elementy harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego, które występują w umowie deweloperskiej, mają być identyczne z elementami w prospekcie informacyjnym? ......................... 57 38. W jaki sposób oraz w jakim zakresie należy przeprowadzić kontrolę zakończenia etapów przedsięwzięcia? .................................................... 58 39. Czy nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może oświadczyć w umowie deweloperskiej, że zrzeka się określonych praw wynikających z ustawy (jako praw podmiotowych)? ................................ 58 40. Czy zwrot środków nabywcom odbywa się proporcjonalnie, czy według stanu na rachunku zaewidencjonowanego dla poszczególnych nabywców? ............................................................................................. 59 41. Czy brak numeracji załączników powoduje konieczność zmiany umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego? .............................................. 59 42. Czy w przypadku rozpoczęcia inwestycji przed 29 kwietnia 2012 r. konieczne jest wskazywanie czterech etapów, jeżeli umowa deweloperska zawierana jest tuż przed zakończeniem przedsięwzięcia? ..... 60 43. Jakie konsekwencje ma wejście w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po dacie rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego? ...................................................................................... 60 44. Czy deweloper, który uzyskał pozwolenie na budowę po dniu wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a część gruntów w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego zamierza dopiero nabyć, prawidłowo uważa, że nastąpiło już rozpoczęcie sprzedaży w rozumieniu ustawy, ponieważ przed dniem wejścia w życie ustawy podał do publicznej wiadomości 9 Spis treści informację o rozpoczęciu procesu oferowania domów oraz zawarł z kilkoma nabywcami umowy przedwstępne? ......................................... 61 45. Czy po dniu wejścia w życie ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej do umowy sprzedaży? .............................................................................................. 62 46. Czy umowa deweloperska, o której mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jest typem umowy nazwanej, czy jest umową nienazwaną, przez którą rozumie się zbiór umów zobowiązujących do ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu lub przeniesienia własności domu? ........ 63 47. Jakiej treści umowę powinny zawrzeć strony, jeżeli budynek został wybudowany, a tym samym bezprzedmiotowy stał się jeden z elementów treści umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? ................................................................................... 64 48. Czy możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej do umowy deweloperskiej, a następnie – ze względu na stan zaawansowania inwestycji – zawarcie umowy przenoszącej własność z pominięciem umowy deweloperskiej? .......................................................................... 65 49. Czy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku lub po zgłoszeniu do użytkowania możliwe jest zawieranie umów przedwstępnych do umów sprzedaży? .................................................... 65 50. Czy możliwe jest zawieranie umów przedwstępnych do umów sprzedaży w przypadku, gdy deweloper uprzednio ustanowił odrębną własność lokali na swoją rzecz? .............................................................................. 66 51. Czy ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ma zastosowanie do sytuacji, w których przedsiębiorca kupuje zakończoną inwestycję w całości od innego przedsiębiorcy i rozpoczyna sprzedaż na rzecz nabywców? Jaki byłby cel stosowania ustawy w takim przypadku? .................................................................... 66 52. Czy ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ma zastosowanie w przypadku, gdy nabywca nie wpłaca żadnych środków na poczet ceny nabycia do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność? .............................................................. 66 10 Spis treści 53. Czy można w umowie deweloperskiej nałożyć na nabywcę dodatkowe zobowiązania, np. do ustanowienia służebności niezbędnej do korzystania z infrastruktury osiedla? ........................................................ 67 54. Czy wzór umowy, który jest załącznikiem do prospektu informacyjnego, może mieć charakter ogólny (dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego), czy powinien być zindywidualizowany przez wskazanie m.in. nabywcy, konkretnego lokalu i jego ceny? ...................... 67 55. Czy w umowie deweloperskiej może zostać zastrzeżone na rzecz nabywcy prawo odstąpienia od umowy w określonym terminie (umowne prawo odstąpienia)? ................................................................................ 68 56. Czy w umowie deweloperskiej może zostać zastrzeżone na rzecz nabywcy prawo odstąpienia od umowy – w innych przypadkach niż określone w art. 29 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – za zapłatą określonej kwoty (odstępne)? ...................... 68 57. Czy w przypadku zmiany granic przyszłej nieruchomości wspólnej (np. przez dołączenie działki sąsiedniej) w czasie między zawarciem umowy deweloperskiej a zawarciem umowy przenoszącej własność konieczne jest zawarcie aneksu do umowy deweloperskiej? ................... 69 58. Czy można zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego została zawarta umowa przedwstępna do umowy sprzedaży, ale nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie? .......................................................................................... 70 59. Czy ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może mieć zastosowanie do lokalu użytkowego? ......... 71 60. Czy można pominąć rygory umowy deweloperskiej w sytuacji, gdy grunt, na którym deweloper buduje, należy do majątku stanowiącego wspólność ustawową z jego żoną? ........................................................... 72 61. Czy umowa deweloperska jest umową przedwstępną, czy umową zobowiązującą? ...................................................................................... 73 62. Czy zawsze trzeba ujawniać roszczenie z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej? ............................................................................. 73 63. Czy prospekt informacyjny musi być fi zycznie załącznikiem do umowy deweloperskiej, czy też z samej treści ustawy wynika, że jest 11 Spis treści załącznikiem, i załączanie go w postaci dokumentu papierowego do umowy deweloperskiej nie jest konieczne, tym bardziej że może mieć postać elektroniczną? ............................................................................. 74 64. Jeżeli deweloper realizuje inwestycję w postaci budowy kilku bloków posadowionych na sąsiadujących ze sobą bezpośrednio gruntach, to czy prospekt informacyjny ma się odnosić tylko do konkretnego budynku, czy do wszystkich budynków łącznie, czy też należy to uzależnić od treści pozwolenia na budowę? ................................................................ 75 65. Czy notariusz może badać treść projektu budowlanego i odmówić dokonania czynności w przypadku jego niezgodności z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego? 75 66. Czy z treści art. 2 ust. 2 ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynika, iż umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy deweloperskiej musi być zawarta w formie aktu notarialnego, czy też zawarcie jej w formie pisemnej pozbawia jedynie przyszłego nabywcę roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, skutkując roszczeniem z tytułu uiszczonych wpłat na poczet przyszłej umowy i ewentualnie odszkodowania? ........................ 76 67. Czy stosuje się ustawę, jeżeli wydano już pozwolenie na użytkowanie budynku lub w przypadku gdy lokal został już wyodrębniony? ............... 78 68. Czy w razie zmiany pozwolenia na budowę po zawarciu umowy deweloperskiej należy dokonać zmiany uprzednio zawartej umowy deweloperskiej z udziałem stron, czy też możliwe jest zastrzeżenie takiej sytuacji w umowie deweloperskiej i zastosowanie w tym przypadku innych rozwiązań? .................................................................................. 79 69. Jakie konsekwencje w stosunku do nabywcy powodują zmiany prospektu informacyjnego w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu a zawarciem umowy deweloperskiej? ..................................................... 79 70. Jak powinien postąpić notariusz w przypadku, gdy przedłożony do zawarcia umowy deweloperskiej wzór umowy deweloperskiej (będący załącznikiem prospektu informacyjnego) nie będzie odpowiadał w swej treści umowie deweloperskiej? ............................................................... 80 71. Czy przed otrzymaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie notariusz może zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży? .................................................................................... 81 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi. Wzory umów. Przepisy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: