Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 003647 22425228 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 150
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1814-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Niniejsze opracowanie zawiera wyczerpujący komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, w którym autorzy wskazują podmioty uprawnione do kompensaty, zasady i tryb jej przyznawania oraz zasady współpracy w tym zakresie między organami pomocniczymi i orzekającymi RP a tymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Prezentowany Komentarz zawiera omówienie ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Po raz pierwszy osobom pokrzywdzo- nym przestępstwami (ofiarom), przyznano prawo do otrzyma- nia stosownych świadczeń odszkodowawczych bezpośrednio od Państwa. Staje się to istotne zwłaszcza gdy zawodzą inne sposoby uzyskania takich świadczeń, przewidziane prawem karnym i cywilnym. Państwowa kompensata nie jest szeroko znana, o czym świadczy niewielka liczba wniosków o jej przy- znanie, składanych przez osoby uprawnione. Komentarz przed- stawia przede wszystkim zasady i tryb przyznawania kompen- saty, wskazuje podmioty uprawnione do jej otrzymania oraz omawia współpracę organów pomocniczych i organów orzeka- jących w RP z organami pomocniczymi i organami orzekający- mi w innych państwach członkowskich UE. Książka uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo i publikacje naukowe w tym zakresie. Paweł Janda – sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, kie- rownik sekcji ds. postępowania upadłościowego i naprawcze- go, doktorant UMCS, autor wielu publikacji naukowych m.in. z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, w tym mono- grafii. Andrzej Kiełtyka – prokurator, zastępca Prokuratora Apelacyjne- go w Rzeszowie, doktor nauk prawnych, autor wielu opracowań naukowych, głównie z zakresu prawa karnego procesowego. w t s p ę t s e z r p h c y r ó t k e i n m o r a i f o j e c ą j u g u ł s y z r p e i c a s n e p m o k j e w o w t s ń a p o a w a t s ISBN 978-83-255-1814-1 Cena 59,00 zł U a k y t ł e i K , a d n a J C. H. Beck www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Polecamy nasze publikacje: Robert Zawłocki, Michał Królikowski (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 1–31, Tom 1 Duże Komentarze Becka Robert Zawłocki, Michał Królikowski (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 32–116, Tom 2 Duże Komentarze Becka Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 117–221, Tom 1, wyd. 4 Duże Komentarze Becka Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki (red.) KODEKS KARNY. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 222–316, Tom 2, wyd. 4 Duże Komentarze Becka Lech Garlicki (red.) KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTA- WOWYCH WOLNOŚCI. KOMENTARZ DO ART. 1–18, Tom 1 Duże Komentarze Becka Andrzej Sakowicz, Adam Górski, Katarzyna T. Boratyńska, Andrzej Ważny KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Jerzy Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Monografie Prawnicze Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz Paweł Janda Andrzej Kiełtyka WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Stan prawny: 1 lipca 2010 r. Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978–83–255–1814–1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przy- sługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Objaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady i tryb przyznawania kompensaty . . . . . . . . . Art. 3. Wysokość kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Ograniczenie do terytorium RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Warunki przyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Górny pułap kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Okoliczności przyznania lub nieprzyznania . . . . . . . . . . Art. 8. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Forma wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Organ pomocniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Wypłata kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Zwrot kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Roszczenie zwrotne Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Współpraca organów pomocniczych i organów orze- kających w Rzeczypospolitej Polskiej z organami pomocniczy- mi i organami orzekającymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 25 26 26 27 43 43 47 50 55 57 64 77 82 86 87 87 89 91 V Spis treści 91 95 98 98 Art. 15. Przekazywanie wniosków organom UE . . . . . . . . . . . . Art. 16. Informacje uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Koszty tłumaczeń i innych czynności . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Potwierdzenie otrzymania wniosku . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Czynności organów pomocniczych w państwach człon- kowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 20. Przesłuchanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 21. Odpis postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Art. 22. Korespondencja; protokoły z przesłuchań . . . . . . . . . . 102 Rozdział 4. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 23. Stosowanie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 24. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 C. Akty wykonawcze i dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszą- ca się do kompensaty dla ofiar przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Decyzja Komisji 2006/337/WE z dnia 19 kwietnia 2006 r. ust- nawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wnio- sków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszą- cej się do kompensaty dla ofiar przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 VI Przedmowa Uchwalenie 7.7.2005 r. ustawy o państwowej kompensacie przysługują- cej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zapoczątkowało nowy etap w rozwoju instytucji chroniących prawa pokrzywdzonych. Po raz pierwszy niektórym osobom pokrzywdzonym przestępstwami (ofiarom), przyznano prawo uzyskania stosownych świadczeń odszkodowawczych bezpośred- nio od państwa. Staje się to istotne zwłaszcza wówczas, gdy zawodzą inne sposoby uzyskania takich świadczeń, przewidziane przede wszystkim pra- wem karnym i cywilnym. O trudnościach jakie napotykało wprowadzenie do polskiego prawa państwowej kompensaty, świadczą m.in. dwie kolejne nowelizacje ustawy, w tym tak fundamentalna, jak odnosząca się do zmia- ny jej tytułu i wprowadzająca obecną nazwę: „o państwowej kompensa- cie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw”. Stosowanie tej nowej instytucji napotyka niekiedy na trudności. Nie jest ona także zbytnio zna- na, o czym świadczy ciągle niewielka liczba wniosków o przyznanie kom- pensaty, składanych przez osoby uprawnione. Państwowa kompensata jest również interesującą instytucją prawa z uwagi na jej interdyscyplinarność i międzynarodowe uwarunkowania. Mamy nadzieję, że niniejszy Komen- tarz, ułatwi pracę tym, którzy stosują ustawę oraz przybliży problematykę państwowej kompensaty osobom zainteresowanym jej uzyskaniem. Rzeszów, czerwiec 2010 r. Autorzy VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EwidLU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FUSU . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KompensataU . . . . . . ustawa z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6 1997 r. – Kodeks postępowania karne- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) IX Wykaz skrótów ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) RegUProkR . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech- nych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296) RegUProkR z 2007 r. . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.8.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech- nych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.) Zasady techniki prawodawczej . . . . . . załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Czasopisma ARE . . . . . . . . . . . . . Analizy, Raporty, Ekspertyzy Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez i Wojskowa Prokuraturę Generalną nych OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Pr. i Pod. UE . . . . . . . Prawo i Podatki Unii Europejskiej Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. . . . Prokuratura i Prawo – dodatek „orzecznictwo” PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita WPP . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. . . . . . . . . . . Zbiory Orzecznictwa X Wykaz skrótów 3. Organy orzekające ETPCz . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy US . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Skarbowy 4. Literatura M. Arciszewski, Kompensata . . . . . . . M. Arciszewski, Kompensata dla ofiar przestępstw, Pr. i Pod. UE 2006, Nr 2 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Ofiara przestępstwa . . E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa 2009 E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Uprawnienia pokrzywdzonego . . . E. Bieńkowska, L.Mazowiecka, Uprawnienia po- krzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2009 M. Gabriel-Węglowski, Regulamin . . . . . . . . M. Gabriel-Węglowski, Regulamin prokuratury. Komentarz, Warszawa 2009 A. Góra-Błaszczy- kowska, Środki zaskarżania . . A. Góra-Błaszczykowska, Środki zaskarżania. Art. 367–42412 KPC, Warszawa 2009 T. Marcinkowki, Medycyna . . . . . . . . . T. Marcinkowki, Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1993 M. Niełaczna, Kompensata . . . . . . . M. Niełaczna, Kompensata dla ofiar przestępstw. Analiza Prawna, Analizy, Raporty, Ekspertyzy, Warszawa 2007, Nr 3 S. Pieprzny, Państwowa kompensata . . . . . . . S. Pieprzny, Państwowa kompensata dla ofiar nie- których przestępstw umyślnych, Rzeszów 2008 XI Wykaz skrótów E. Samborski, Zarys metodyki . . . . . E. Samborski, Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008 A. Zoll (red.), Kodeks karny . . . . . . A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna, t. 1, Ko- mentarz, Kraków 2004 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł cz. . . . . . . . . . . . . . . . część dot. . . . . . . . . . . . . . . dotyczy itp. . . . . . . . . . . . . . . i tym podobnie m.in. . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zarz. . . . . . . . . . . . . . zarządzenie ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . zobacz XII Wykaz literatury Nr 2; Arciszewski M., Kompensata dla ofiar przestępstw, Pr. i Pod. UE 2006, Banasik K., Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV (art. 161 § 1 k.k.), Prok. i Pr. 2009, Nr 6; Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000; Bieńkowska E., Prawo ofiary przestępstwa do ochrony godności i poszano- wania – standardy europejskie i ich odzwierciedlenie w prawie polskim (wprowadzenie do problematyki), [w:] Poszanowanie godności ofiar przestępstw, Legionowo 2002; Bieńkowska E., Mazowiecka L., Uprawnienia pokrzywdzonego przestęp- stwem, Warszawa 2009; taż, Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009; taż, Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa Błachno A., Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika – zarys problematyki, Pal. 2006, Nr 7–8; Czerwiński W., Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, To- Gabriel-Węglowski M., Regulamin prokuratury. Komentarz, Warszawa 2009; Góra-Błaszczykowska A., Środki zaskarżania. Art. 367–42412 KPC, War- 2009; ruń 2009; szawa 2009; Kraków 2003; 2008, Nr 10; Nr 7–8; Gruca E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym, Grzeszczyk W., Glosa do post. SN z 8.1.2008 r., V KK 416/07, Prok. i Pr. tenże, Glosa do uchw. SN z 20.3.2008 r., I KZP 39/07, Prok. i Pr. 2008, tenże, Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2005, Nr 6; Hayduk-Hawrylak I., Szołucha S., Wybrane zagadnienia prawa do odmowy składania zeznań, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010; Hofmański P., Czy potrzebny jest nam dualizm w zakresie orzekania o na- prawieniu szkody w procesie karnym, [w:] P. Hofmański (red.), Węzło- we problemy procesu karnego, Warszawa 2010; Juszkiewicz W., Kompensata po poprawkach, Na Wokandzie 2010, Nr 1; XIII Wykaz literatury Kaczorkiewicz D., Tarnowska D., Formy dochodzenia rekompensaty za szkodę wyrządzoną przestępstwem w toku postępowania karnego, PS 2010, Nr 1; Kmiecik R., Glosa do uchw. SN z 20.3.2008 r., I KZP 39/07, WPP 2009, Nr 1; Kołodziejczyk P., Ne bis in idem w stosunku do orzeczeń zagranicznych, Prok. i Pr. 2006, Nr 8; 2010, Nr 1; Kruk M., Nowy fundusz – realna pomoc pokrzywdzonym, Na Wokandzie Krysmann G., Przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicz- nych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość, www.zielona-gora.po.gov.pl; Kulesza C., Realizacja europejskich standardów dotyczących traktowania ofiar przestępstw w polskim prawie karnym, [w:] T. Cielecki, J. B. Ba- nach-Gutierez, A. Suchorska (red.), Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo karne, Szczytno 2008; Lach A., Przesłuchanie na odległość w postępowaniu karnym, PiP 2006, z. 12; Łagodziński S., Przedmiot odmowy wszczęcia postępowania przygoto- Łukaszewicz A., Szybkie pieniądze dla poszkodowanych na leczenie i prze- wawczego, Prok. i Pr. 2003, Nr 9; życie, Rzeczp. z 15.2.2007 r.; Łupiński J., Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2007, Nr 5; tenże, W kwestii reasumpcji postanowienia o wszczęciu postępowania przy- gotowawczego, Prok. i Pr. 2006, Nr 1; Marcinkowki T., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1993; Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009; Mądro R., Teresiński G., Wróblewski K., Rozstrój zdrowia jako znamię przestępstwa z art. 157 k.k., Prok. i Pr. 1998, Nr 10; Niełaczna M., Kompensata dla ofiar przestępstw. Analiza Prawna, ARE 2007, Nr 3; twa, Warszawa 1998; umyślnych, Olsztyn 2007; Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznic- Pieprzny S., Zasady wypłaty kompensaty ofiarom niektórych przestępstw tenże, Państwowa kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych, Rzeszów 2008; szawa 2008; Polska karta praw ofiary. Karta z komentarzem, Rzeczp. 1999, Nr 254; Samborski E., Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym, War- tenże, Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008; Skwarczyński H., Wniosek prokuratora w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźba kary, Prok. i Pr. 2003, Nr 4; XIV Wykaz literatury Stefański R. A., Prawo odmowy zeznań w nowym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 7–8; Tarnowska D., Udział osoby najbliższej w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2008, Nr 12; Teresiński G., Mądro R., Rola dokumentacji medycznej w opiniowaniu są- dowo-lekarskim, Prok. i Pr. 2002, Nr 11; Trela A., Kompensata dla ofiar, Policja 997 2006, Nr 12; Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009; Wiśniewski P., Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, cz. 1, Prok. i Pr. tenże, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, cz. 2, Prok. i Pr. Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Zagrodnik J., Glosa do uchw. SN z 20.3.2008 r., I KZP 39/07, PiP 2009, 1997, Nr 10; 1997, Nr 11; Warszawa 2004; z. 1; 2009, Nr 10; Zawadzka Z., Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, Prok. i Pr. Zientek J., Karygodność i wina jako przesłanki odpowiedzialności w no- wym kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 6; Zoll A. (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna, t. 1, Komentarz, Kraków 2004. XV A. Tekst ustawy Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw1 z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1415) (zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 96, poz. 608; z 2009 r. Nr 79, poz. 665) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady i tryb przyznawania kompensaty . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Współpraca organów pomocniczych i organów orzekających w Rzeczypospolitej Polskiej z organami pomocniczymi i organami orzekającymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1–2 3–14 15–22 23–24 Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb przyzna- wania kompensaty oraz warunki współpracy organów w Rzeczypospolitej Polskiej z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej wła- ściwymi w sprawach postępowania o uzyskanie tego świadczenia. Art. 2.2 [Objaśnienie pojęć] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) ofiara – osobę fizyczną, która na skutek przestępstwa poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3), zwanej dalej „Kodeks karny”; 1 Tytuł ustawy w brzmieniu ustawy z dnia 3.04.2009 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 665), która wcho- dzi w życie 12.06.2009 r.; Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dy- rektywy Rady nr 2004/80/EC z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw (OJ L 261 z 6.08.2004). 2 Art. 2 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 3.04.2009 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 665), która wchodzi w życie 12.06.2009 r. 3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: