Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 003523 24070816 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 784
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1124-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentowana ustawa z 19.12.2008 r. , która weszła w życie z dniem 27.2.2009 r. określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako służącej realizacji zadań publicznych formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, mającej wspomagać modernizację kraju.

Autorzy w treści komentarza odwołują się do swoich doświadczeń oraz obserwacji zgromadzonych podczas obsługi prawnej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo. Omawiając przedstawione zagadnienia, odnoszą się również do doświadczeń zagranicznych, powołują źródła i komentatorów wypowiadających się o partnerstwie publiczno-prywatnym także w ramach analizowania pozaprawnych aspektów partnerstwa. Dzięki często zamieszczanym w tekście komentarza odesłaniom do literatury problemu i wprowadzenia do publikacji odwołań dotyczących teorii ekonomicznej oraz historii partnerstwa publiczno-prywatnego niniejszy komentarz może okazać się źródłem informacji także dla osób, interesujących się aspektami teoretycznymi partnerstwa publiczno-prywatnego.

Komentarz zawiera stan prawny na 1.12.2009 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka M. Bejm (red.) P. Bogdanowicz / P. Piotrowski Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Monika Tarska USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 3 Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 9 www.sklep.beck.pl Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz Redaktor Marcin Bejm Autorzy Marcin Bejm Piotr Bogdanowicz Paweł Piotrowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 Propozycja cytowania: Bejm (red.), Bogdanowicz, Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, art. 7, Nb 2, Warszawa 2010 Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 978–83–255–1124–1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . Art. 7–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przepisy przejściowe i przepis końcowy . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI 3 95 95 216 216 219 302 302 472 472 476 520 520 539 571 571 576 724 724 728 755 V Przedmowa Skala dokonujących się w Polsce od 1989 r. przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które w ostatnich latach utrzymują swoją dynamikę w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, stawia organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego przed koniecznością wykonywania rosnącej liczby zadań z zakresu zarządzania sprawami publicznymi. Podmioty publiczne, ze względu na ograniczone zasoby ekonomiczne, techniczne oraz organizacyjne, coraz częściej poszukują w związku z realizacją powyższych zadań możliwości współpracy z sektorem prywatnym. Przedmiotowa współpraca umożliwia podmiotom publicznym wykorzystanie wiedzy oraz wsparcia kapitałowego podmiotów prywatnych w związku z realizacją inwestycji w infrastrukturę techniczną, infrastruk- turę społeczną oraz świadczenie usług publicznych. Współpracę międzysektorową, o której mowa powyżej określa się w Polsce zwyczajowo mianem „partnerstwa publiczno-prywatnego”. Pojęcie „partnerstwo publiczno-prywatne” w polskich realiach nie posiada utrwalonego znaczenia. Mimo obowiązywania od 2005 r. ustawy o part- nerstwie publiczno-prywatnym, pojęcia tego wciąż używa się w Polsce w odniesieniu do wszelkich publiczno-prywatnych przedsięwzięć inwesty- cyjnych niezależnie od podstawy prawnej ich realizacji. Powyższy stan rzeczy nie może zaskakiwać. Dotychczas nie przeprowadzono w Polsce żadnego przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie szczególnej regulacji ustawowej dotyczącej partnerstwa. W odbiorze społecznym partnerstwo publiczno-prywatne uosabiają za- tem projekty przeprowadzone na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tzw. partnerstwo publiczno-prywatne sensu largo), których w Polsce zrealizowano dotychczas przynajmniej kilkanaście. Komentowana ustawa weszła w życie zaledwie kilka miesięcy temu. Oznacza to, iż w komentarzu nie mogliśmy odwoływać się do do- świadczeń zgromadzonych w toku realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego przeprowadzonych na podstawie jej przepisów, ani VII Przedmowa przytaczać orzecznictwa administracyjnego lub sądowego ukształtowanego w związku z praktyką stosowania tych przepisów. Rozpoczęliśmy pracę nad niniejszym komentarzem przy założeniu, iż w jej toku będziemy odwoływać się do naszych doświadczeń oraz obserwacji zgromadzonych podczas obsługi prawnej przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo. Uznaliśmy, iż znaczna część doświadczeń zdobytych przy obsłudze tych przedsięwzięć może zostać przez nas wykorzystana przy omawianiu przepisów komentowanej ustawy. Przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzone na podstawie komentowanej ustawy będą bowiem wykazywać wiele podobieństw w stosunku do dotychczas zrealizowanych w Polsce projektów partnerstwa publiczno-prywatnego sensu largo (i tak np. postanowienia umów o partnerstwie publiczno-pry- watnym pod względem swojej treści i zakresu regulowanych zagadnień w wielu przypadkach nie będą istotnie różnić się od postanowień długoterminowych umów inwestycyjnych, umów koncesyjnych lub umów wspólników, w przeszłości zawieranych w polskim obrocie prawnym). Omawiając zagadnienia przedstawione w komentarzu, wszędzie tam, gdzie było to, w naszej ocenie, zasadne odwoływaliśmy się do doświadczeń zagranicznych. Służyło to zazwyczaj wskazaniu w jaki sposób, w naszym przekonaniu, zagraniczne wzorce odcisną swoje piętno na projektach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych w Polsce. Proces ten będzie następował za sprawą przeszczepiania na grunt krajowy standardów przyjmowanych przez „trzeciego partnera” w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz banki, które będą w Polsce finansować realizację przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentowanie praktyki obcej było możliwe ze względu na nasze osobiste doświadczenia zawodowe zwią- zane z obsługą projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w innych krajach oraz możność wykorzystania zasobów wiedzy zagranicznych biur kancelarii Clifford Chance. W 2008 r. Clifford Chance doradzał przy projektach infrastrukturalnych o łącznej wartości 34,3 miliarda USD (światowy lider według firmy Dealogic), w tym w projekcie uznanym za projekt partnerstwa publiczno-prywatnego 2008 r. (Future Strategic Tanker Aircraft). Pozwoliło to Clifford Chance uzyskać tytuł „Doradcy prawnego 2008 roku w projektach infrastrukturalnych”, przyznany przez magazyn Infrastructure Journal. Omawiając poszczególne przepisy komentowanej ustawy kierowaliśmy się przyjętymi przez nas a priori założeniami co do tego, które problemy prawne wynikające z rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę będą mieć kluczowe znaczenie w procesie przygotowywania oraz realizacji usta- wowych przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Bez wątpienia VIII Przedmowa przyszła praktyka tych przedsięwzięć rozszerzy listę problemów prawnych związanych ze stosowaniem komentowanej ustawy o wiele nowych kwestii, których doniosłości na obecnym etapie nie mogliśmy przewidzieć. Chcieliśmy, aby komentarz mógł stanowić punkt wyjścia do własnych analiz Czytelników. W związku z tym powoływaliśmy źródła i ko- mentatorów wypowiadających się o partnerstwie publiczno-prywatnym także w ramach analizowania pozaprawnych aspektów partnerstwa. Zapre- zentowaliśmy także informacje dotyczące rozwoju regulacji ustawowego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Za sprawą stosunkowo często zamieszczanych w tekście komentarza odesłań do literatury problemu i wprowadzenia do komentarza odwołań dotyczących teorii ekonomicznej oraz historii partnerstwa publiczno-prywatnego pragnęliśmy uczynić niniejszy komentarz źródłem informacji także dla osób, interesujących się aspektami teoretycznymi partnerstwa publiczno-prywatnego. Pragniemy wierzyć, iż mimo mankamentów komentowanej ustawy i niejasności jej przepisów, a przede wszystkim pomimo braku orga- nizacyjnego wsparcia dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego ze strony ustawodawcy i administracji rządowej wejście w życie nowej ustawy będzie jednak oznaczało przełom w rozwoju instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Partnerstwo publiczno-prywatne jako służąca realizacji zadań publicz- nych forma współpracy między sektorem publicznym i prywatnym ma wspomagać modernizację naszego kraju. Chcielibyśmy, aby niniejszy komentarz wsparł powyższy proces. Warszawa, październik 2009 r. M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgRRolU . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 ze zm.) AutostrPłatneU . . . . . ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) DozElektrU . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozba- wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 ze zm.) DrPublU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) DzARzU . . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) DziałKultU . . . . . . . . ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa- dzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) EURO2012U . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1219 ze zm.) FinDrPublU . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o finansowaniu dróg publicz- nych (Dz.U. Nr 123, poz. 780 ze zm.) FinInfTransLU . . . . . ustawa z 16.12.2005 r. o finansowaniu infrastruk- tury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GospKomU . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) XI Wykaz skrótów GospNierRolSPU . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GrCmWojU . . . . . . . ustawa z 28.3.1933 r. o grobach i cmentarzach InfPublDostU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pub- wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) licznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) JęzPolU . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.). Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KoncRobBudU . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budow- lane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) LasU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) Nr 5, poz. 24 ze zm.) MuzeaU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OgłAktNormU . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) PAN . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.4.1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 ze zm.) PartPublPrywU . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) PartPublPrywU . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-pry- watnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) PAŻPU . . . . . . . . . . ustawa z 8.12.2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. Nr 249, poz. 1829 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) XII Wykaz skrótów PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PlanZagospPrzestrzU ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospoda- rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SystUbSpołU . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ŚwiadOpZdrU . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) TransKolU . . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) XIII Wykaz skrótów TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską spo- rządzony w Rzymie 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) WolontariatU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) ZasProwPolRozwU . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ZmPrZamPubl . . . . . ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) ZOZU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowot- nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ZryczPDOFizU . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga- nych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ZTP . . . . . . . . . . . . . załącznik do Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawo- dawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) rozporządzenia ŻeglŚródU . . . . . . . . ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości KE . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KIO . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza MF . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MG . . . . . . . . . . . . . Minister Gospodarki MI . . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UKIE . . . . . . . . . . . . Urząd Komitetu Integracji Europejskiej UZP . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny XIV Wykaz skrótów 3. Czasopisma i publikatory BIP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej BZP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych Dz.Urz. UE . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FK . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Izba Cywilna . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. PG . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prz. Sejm. . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny ZNSA . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . litera 4. Inne skróty art. lit. n. . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. Nr PFI por. post. poz. PPP red. rozp. s. t. t.j. . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . Private Finance Initiative . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . uchwała uchw. uchw. NSA(5) . . . . . uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie pięciu sędziów . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. wyr. ZA . . . . . . . . . . . . . . Zespół Arbitrów ze zm. zob. . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . zobacz XVI Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wprowadzenie Spis treści Nb 1 23 32 39 43 74 77 94 I. Zakres pojęciowy oraz podstawowe założenia kon- cepcji partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . II. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . III. Partnerstwo publiczno-prywatne na świecie . . . . . IV. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce . . . . . . V. Okres przed wejściem w życie PartPublPrywU . . VI. Okres po wejściu w życie PartPublPrywU . . . . . . VII. Projekt nowelizacji PartPublPrywU z 2006 r. . . . . VIII. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywat- nym z 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Postulaty zmian w prawie w okresie bezpośrednio poprzedzającym uchwalenie PartPublPrywU . . . . . 132 X. Projekt PartPublPrywU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 I. Zakres pojęciowy oraz podstawowe założenia koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Pojęcie partnerstwo publiczno-prywatne jest terminem, 1 którym praktycy i teoretycy prawa posługują się w Polsce od długiego czasu. Powyższy termin zaczął być powszechnie używany już kilka lat przed wejściem w życie pierwszego aktu normatywnego formalnie regulującego problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego. Przed uchwaleniem ustawy z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) pojęcie partnerstwo publiczno-prywatne nie stanowiło nazwy rodzajowej dla ściśle określonej formy współpracy między jednostkami sektora publicznego a podmiotami prywatnymi. Po wejściu w życie PartPublPrywU powyższa sytuacja nie uległa 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: