Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003171 21323706 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-917-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W komentarzu omówiono podatek od sprzedaży detalicznej nową daninę publiczną wprowadzoną do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 września 2016 r. ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetu państwa przeznaczonych m.in. na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus. Autor analizuje poszczególne regulacje prawne, wskazując na potencjalne ich niezgodności z prawem unijnym.

W publikacji przedstawiono formalne i materialne elementy konstrukcji podatku, w tym:
podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania,
obowiązek podatkowy i stawki podatku,
pobór podatku oraz właściwość organów podatkowych.

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych oraz pracowników działów finansowo-kadrowych dużych podmiotów handlowych. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Komentarz Adam Bartosiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 września 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne Katarzyna Paterak-Kondek Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-863-3 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .............................................................................. 7 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. – o podatku od sprzedaży detalicznej ....................................................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................... Rozdział 2. Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania podatkiem ................................................................................... 11 13 81 Rozdział 3. Obowiązek podatkowy i stawki podatku .............. 118 Rozdział 4. Pobór podatku ......................................................... 125 Rozdział 5. Właściwość organów podatkowych ....................... 133 Rozdział 6. Przepis końcowy ...................................................... 141 Bibliografia ..................................................................................... 143 5 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne dyrektywa 2006/112/WE dyrektywa akcyzowa k.c. Konstytucja RP Obwieszczenie – – – – – dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 lis‐ topada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.) dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylają‐ ca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, s. 12, z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków zwią‐ zanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C 384/03) (Dz. Urz. WE C 384 z 10.12.1998, s. 3) 7 Wykaz skrótów o.p. r.z.k.r. TFUE u.a.p. UKC u.p.d.o.f. u.r.l. ustawa o VAT Inne ETS LEX MoP 8 – – – – – – – – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obo‐ wiązku prowadzenia ewidencji przy zastoso‐ waniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1215) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47) ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1, ze sprost.) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do‐ chodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji le‐ ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 345 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) Europejski Trybunał Sprawiedliwości system informacji prawnej LEX – – – Monitor Prawniczy Wykaz skrótów M. Pod. NSA PiP PPH Prok. i Pr. TK WSA – Monitor Podatkowy – – – – – – Naczelny Sąd Administracyjny Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Prokuratura i Prawo Trybunał Konstytucyjny wojewódzki sąd administracyjny 9 USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155) ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprze‐ daży detalicznej, zwanym dalej „podatkiem”. Uwagi ogólne 1. Komentowana ustawa wprowadza do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to całkowicie nowy podatek. Tego rodzaju obciążenie publicznoprawne dotychczas bowiem nie istniało (zarówno pod tą nazwą, jak i w ogóle – jeśli chodzi o rodzaj czy też kategorię daniny). 2. Podobnego rodzaju podatki występują także w innych państwach Unii Europejskiej. Przykładowo na Węgrzech funkcjonuje ryczałtowy podatek od sklepów, którego wysokość wynosi 0,1 wartości sprzedaży netto. W 2014 r. pro‐ jektowano wprowadzenie progresywnej opłaty za urzędową kontrolę żywności, zależnej od wysokości osiąganego obrotu. Z uwagi na nega‐ tywną opinię Komisji Europejskiej opłaty nie wprowadzono. 13 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne We Francji obowiązuje podatek od sklepów o powierzchni ponad 400 m2 i obrotach powyżej 460 tys. euro rocznie. Podstawą podatku jest obrót przypadający na metr kwadratowy powierzchni sklepu. W Hiszpanii można spotkać się z podatkiem regionalnym, naliczanym od powierzchni lokali handlowych powyżej 2,5 tys. m2. W części regio‐ nów podatek został zniesiony ze względu na zakwestionowanie podatku przez Komisję Europejską. 3. Komentowana ustawa została uchwalona w dniu 6 lipca 2016 r., podczas 22. posiedzenia Sejmu VIII kadencji, w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 615). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicz‐ nych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w za‐ kresie przedłożenia rządowego, w większości o charakterze technicz‐ no-legislacyjnym. Poprawki Komisji m.in. zmieniły datę wejścia w życie ustawy. Ustawa została uchwalona w brzmieniu nadanym w projekcie rządowym, ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję. Poprawki zgłoszone przez mniejszość członków Komisji oraz poprawki zgłoszone na etapie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zostały odrzucone w trzecim czytaniu. Senat przyjął ustawę bez poprawek (mimo pewnych zastrzeżeń Biura Legislacyjnego co do treści uchwalonej przez Sejm ustawy) na posiedze‐ niu w dniu 22 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 30 lipca 2016 r. i została ona opu‐ blikowana dnia 1 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1155. 4. Jak określają to sami projektodawcy ustawy, wprowadzany podatek od sprzedaży detalicznej jest podatkiem o charakterze przychodowym. Jego pobór jest jednofazowy. Nie jest pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu. Obciąża bowiem tylko przychody ze sprzedaży detalicznej (czyli zasadniczo przychody na ostatnim etapie obrotu). 14 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Powyższe cechy odróżniają podatek od sprzedaży detalicznej od podatku od towarów i usług. Oznacza to, zdaniem projektodawców, że nie można utożsamiać podatku od sprzedaży detalicznej z podatkiem od towarów i usług. 5. Projektodawcy podkreślali przy tym, że podatek od sprzedaży detalicz‐ nej ma charakter podatku bezpośredniego, płaconego przez sprzedaw‐ ców detalicznych na konto urzędu skarbowego. Jest on związany bez‐ pośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Podatek – zdaniem projektodaw‐ ców – nie będzie przerzucany na konsumenta. W związku z tym zakła‐ dano również, że wprowadzenie podatku nie spowoduje wzrostu cen. Duża rywalizacja między sieciami handlowymi i ewentualne wzmoc‐ nienie konkurencji (co ma być – jak się wydaje – efektem wzrostu ko‐ sztów po stronie podatników faktycznie płacących podatek, czyli więk‐ szych podmiotów) będą – zdaniem projektodawców – przeszkodami do przeniesienia kosztów daniny na konsumenta. Projektodawcy podnosili w związku z tym, że ekonomiczny koszt po‐ datku poniosą sprzedawcy detaliczni, a nie konsumenci. 6. Nowy podatek powinien – czego nie ukrywali projektodawcy – przede wszystkim przyczyniać się do zwiększenia dochodów podatkowych bud‐ żetu państwa, a także wyrównać ubytek dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze stosowaniem praktyk optymalizacyjnych, czego skutkiem jest – zdaniem projekto‐ dawców – zapłata stosunkowo niskiej daniny lub niepłacenie jej przy relatywnie dużych przychodach. Jednocześnie dochody z podatku mają służyć bezpośrednio finansowa‐ niu wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomo‐ cy państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus. I to być może jest główny powód wprowadzenia komentowanego podatku. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: