Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002579 22737127 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-85-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania problemów związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, oceną pracy, wynagradzaniem oraz zwalnianiem pracowników samorządowych – również w powiązaniu z rozporządzeniami o wynagrodzeniu pracowników samorządowych oraz wieloma innymi aktami prawnymi, na które powołuje się ustawa o pracownikach samorządowych.

Autorka w bardzo przystępny i jasny sposób przedstawia poszczególne regulacje prawne. Komentarz został wzbogacony wieloma praktycznymi przykładami, wzorami pism, formularzy, regulaminów, w tym regulaminu wynagradzania, oraz oświadczeń wynikających z pragmatyk samorządowych.

Publikacja uwzględnia zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. W komentarzu Autorka zwróciła też uwagę na zmiany przepisów wprowadzone ustawą z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, które wchodzą w życie 18 listopada 2017 r.

Książka ta stanowi niezbędny element biblioteczki każdego działu kadr jednostek samorządu terytorialnego, tj. urzędów gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostkach pomocniczych gmin, a także wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

Magdalena Kasprzak – radca prawny, doktor nauk prawnych, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Obecnie jest doradcą prawnym w kancelariach prawnych, wykładowcą akademickim oraz prezesem zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o pracownikach samorządowych K o m e n t a r z Komentarze praktyczne magdalena Kasprzak Ustawa o pracownikach samorządowych K o m e n t a r z Ustawa o pracownikach samorządowych K o m e n t a r z Warszawa 2017 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Alicja Fal – redakcja merytoryczna Agnieszka Zuchowicz – redaktor graficzny Anna Seroczyńska – korekta Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2017 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-65887-85-6 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................. 7 Wstęp .......................................................................... 9 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) ............................................... 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–10) ........................................... 13 Rozdział 2. Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy (art. 11–23) ..................................................................... 43 Rozdział 3. Obowiązki pracownika samorządowego (art. 24–35) ................. 67 Rozdział 4. Uprawnienia pracownika samorządowego (art. 36–43) ............... 104 Rozdział 4a. Zmiany w podziale terytorialnym państwa (art. 43a–43c) ............ 150 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 44–52 – pominięte) ....... 153 Rozdział 6. Przepisy przejściowe (art. 53–59) .................................... 154 Rozdział 7. Przepisy końcowe (art. 60–61) ....................................... 158 Wykaz aktów prawnych .......................................................... 159 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) k.p. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) rozporządzenie o podróżach służbowych – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu- łu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych – rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samo- rządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.) rozporządzenie urlopowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycz- nia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.) u.p.s. – ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) JST – jednostki samorządu terytorialnego NBP– Narodowy Bank Polski SN – Sąd Najwyższy Inne 7 Wstęp Ustawa o pracownikach samorządowych określa przede wszystkim podstawy zatrud- nienia, kwalifikacje wymagane do pracy w jednostkach samorządowych, a także kwe- stie związane z nawiązaniem stosunku pracy (w tym z naborem na wolne stanowiska urzędnicze), ze zmianami stosunku pracy i zasadami odbywania służby przygotowaw- czej. Zawiera także podstawowe obowiązki pracowników samorządowych oraz ich naj- ważniejsze uprawnienia. W przeważającej części ustawa ta szczegółowo reguluje status prawny urzędników sa- morządowych. W mniejszym zakresie odnosi się zaś do osób zatrudnionych na innych stanowiskach pracy. Dlatego główny ciężar regulacyjny wobec osób zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych spoczywa na przepisach powszechnego prawa pracy. Nasz komentarz wskazuje i wyjaśnia zarówno szczególne regulacje, mające zastosowa- nie do pracowników samorządowych, jak i dokładnie omawia, w jakim zakresie i kiedy można stosować przepisy szeroko pojętego prawa pracy. Zawiera również wzory pism, oświadczeń i regulaminów charakterystycznych dla pragmatyk samorządowych. W komentarzu uwzględniono zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wej- dą w życie 1 stycznia 2018 r., jak również wskazano na zmiany przepisów ustawy o pra- cownikach samorządowych wprowadzone ustawą z 15 września 2017 r. o zmianie usta- wy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1930), która wchodzi w życie 18 listopada 2017 r. W komentarzu pominięto końcowe rozdziały 5, 6 i 7 ustawy o pracownikach samorzą- dowych, regulujące przepisy przejściowe i końcowe, które z racji upływu czasu nie mają już praktycznego zastosowania. 9 USTAWA z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania za- dań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Pracownicy samorządowi nie są klasyczną grupą zawodową. Realizowane przez nich za- dania mają charakter publiczny, a działania urzędu nie są ukierunkowane (jak większo- ści pracodawców prywatnych) na efekt w postaci zysku. Pracownicy samorządowi należą do szeroko pojętej sfery budżetowej. Przepisy, któ- re regulują status prawny pracowników samorządowych, zaliczane są do tzw. prawa urzędniczego. Prawo urzędnicze to zbiór pragmatyk zawodowych – czyli przepisów szczególnych adresowanych do konkretnych grup zawodowych. Do takich grup, poza pracownikami samorządowymi, zaliczymy również m.in. pracowników urzędów pań- stwowych, pracowników służby cywilnej, nauczycieli, pracowników jednostek pomo- cy społecznej czy instytucji kultury. Każda z tych grup zawodowych podlega odręb- nym przepisom, które w sposób mniej lub bardziej szczegółowy określają ich prawa i obowiązki, a także regulują tryb wewnętrznych postępowań (np. w sprawie wymagań i ocen pracowniczych, nawiązywania stosunku pracy, awansów czy wynagradzania). Pragmatyki zawodowe pracowników samorządowych – czyli m.in. ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych lub u.p.s.), czy rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagra- dzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie o wynagradzaniu pracow- ników samorządowych), to nie wszystkie przepisy, którym podlegają pracownicy samo- rządowi. W kwestiach nieuregulowanych pragmatykami stosuje się przepisy ogólnego prawa pracy, czyli przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy lub k.p.) oraz przepisy wydanych do k.p. rozporządzeń. Komentowany art. 1 u.p.s. wskazuje podstawowe standardy zatrudnienia o charakte- rze pracowniczym. Zadania publiczne powinny być realizowane zawodowo, rzetelnie 13 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne i bezstronnie. Wskazane tutaj przez pracodawcę wytyczne mają charakter uniwersalny – w sferze podmiotowej odnoszą się głównie do pracowników, zaś w sferze przedmio- towej do wszystkich rodzajów pracy w samorządzie. Ustawa o pracownikach samorządowych na pierwszym miejscu stawia zawodo- we wykonywanie zadań publicznych przez pracowników samorządu terytorialnego. Wskazuje to przede wszystkim na obowiązek wykonywania pracy na wysokim pozio- mie profesjonalizmu, fachowo i kompetentnie. Zasada profesjonalizmu jest ogólnie wy- magana od wszystkich pracowników samorządu terytorialnego. Dodatkowo do zajmo- wania konkretnych stanowisk wymaga się także pewnych kwalifikacji szczególnych. Rzetelność przy realizacji zadań polega na sumiennym i starannym wykonywaniu pracy przez pracownika samorządowego. W praktyce standard rzetelności wyznacza powin- ność stosowania obowiązujących przepisów i sprawnego działania przy wykonywaniu zadań publicznych przez pracowników. Bezstronne wykonywanie zadań sprowadza się do obiektywnego stosunku do sprawy i do podmiotów w niej uczestniczących. Bezstronność oznacza postawę nieopowiadającą się za żadną ze stron, osobę niebędącą stronniczą, osobę nieuprzedzoną, sprawiedliwą i obiektyw- ną. W przypadku pracowników samorządowych będzie to więc taki sposób realizacji zadań, w którym jedynym, wyłącznym pryzmatem, przez który pracownik rozważa sposób załatwie- nia sprawy, jest norma prawna, na podstawie której wydaje się decyzję – z uwzględnieniem zasady jednakowego traktowania podmiotów w sprawie i działania w sposób obiektywny. Jednocześnie bezstronność (w tym również apolityczność) powinna być rozumiana w sposób szeroki – jako niepodleganie wpływom zarówno partii czy stronnictw poli- tycznych, jak i innych organizacji społecznych czy zawodowych. Termin zadania publiczne jest pojęciem języka prawnego. Zadania publiczne służące za- spokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samo- rządu terytorialnego jako zadania własne (art. 166 Konstytucji RP). Jednocześnie, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić tym jednostkom wyko- nywanie innych zadań publicznych. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowied- nio do przypadających im zadań. Dochodami są dochody własne jednostki samorządowej lub subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale do- chodów publicznych. Należy to rozumieć w ten sposób, że poszczególne zadania publiczne reali- zowane przez jednostkę samorządu terytorialnego są finansowane z różnych źródeł. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: 1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 14 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach bu- dżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; 4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorial- nego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; 5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samo- rządu terytorialnego. Przepis ten wskazuje dokładnie, do jakich pracowników stosuje się ustawę o pracowni- kach samorządowych. Zawarty w tym przepisie katalog zbudowany jest według kryte- rium przedmiotowego. Wskazuje kategorię podmiotów, w których zatrudnienie wiąże się z uzyskaniem statusu pracownika samorządowego i powoduje objęcie przepisami u.p.s. O tym, czy dana osoba jest pracownikiem samorządowym, nie decyduje więc cha- rakter świadczonej przez nią pracy, sposób nawiązania stosunku pracy czy pełnienie określonych funkcji, lecz miejsce zatrudnienia. Z uwagi na strukturę (szczebel) administracji samorządowej przepisy u.p.s. określają pięć grup jednostek organizacyjnych, w których zatrudnione osoby są pracownikami sa- morządowymi. Mowa jest o jednostkach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, związ- kowych oraz placówkach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorial- nego. 1. Pierwszą grupą podmiotów są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie jednostki or- ganizacyjne. Kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek or- ganizacyjnych jest marszałek województwa (art. 43 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie województwa). Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne tworzone są w celu wykonywania zadań województwa (art. 8 ustawy o samorządzie województwa). Żadna z ustrojowych ustaw samorządowych nie zawiera definicji jednostki organizacyjnej. Dotyczy to rów- nież ustawy o samorządzie województwa, która, posługując się sformułowaniem „wo- jewódzka samorządowa jednostka organizacyjna”, również nie definiuje tego pojęcia. W przepisie (art. 8 ustawy o samorządzie województwa) nie przesądza się również o for- mie organizacyjno-prawnej takiej jednostki, lecz o celu, w jakim ma być ona utworzona. Celem tym jest realizacja zadania, do którego wykonania właściwy jest samorząd woje- wództwa. Jak wskazują eksperci, „jednostka organizacyjna” to inna niż urząd jednostka powołana przez organ samorządu terytorialnego w celu realizacji jego zadań. W praktyce, w skład takich jednostek wchodzą m.in.: ■■ wojewódzkie osoby prawne – np. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego; 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: