Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 005781 20267409 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-85-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania problemów związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, oceną pracy, wynagradzaniem oraz zwalnianiem pracowników samorządowych – również w powiązaniu z rozporządzeniami o wynagrodzeniu pracowników samorządowych oraz wieloma innymi aktami prawnymi, na które powołuje się ustawa o pracownikach samorządowych.

Autorka w bardzo przystępny i jasny sposób przedstawia poszczególne regulacje prawne. Komentarz został wzbogacony wieloma praktycznymi przykładami, wzorami pism, formularzy, regulaminów, w tym regulaminu wynagradzania, oraz oświadczeń wynikających z pragmatyk samorządowych.

Publikacja uwzględnia uchwalone zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. W komentarzu Autorka zwróciła też uwagę na zmiany przepisów przewidziane w ustawie z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, która na dzień oddawania niniejszego komentarza do druku po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Książka ta stanowi niezbędny element biblioteczki każdego działu kadr jednostek samorządu terytorialnego, tj. urzędów gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostkach pomocniczych gmin, a także wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanych jednostkach.

Magdalena Kasprzak – radca prawny, doktor nauk prawnych, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Obecnie jest doradcą prawnym w kancelariach prawnych, wykładowcą akademickim oraz prezesem zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania za- dań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych. Pracownicy samorządowi nie są klasyczną grupą zawodową. Realizowane przez nich za- dania mają charakter publiczny, a działania urzędu nie są ukierunkowane (jak większo- ści pracodawców prywatnych) na efekt w postaci zysku. Pracownicy samorządowi należą do szeroko pojętej sfery budżetowej. Przepisy, któ- re regulują status prawny pracowników samorządowych, zaliczane są do tzw. prawa urzędniczego. Prawo urzędnicze to zbiór pragmatyk zawodowych – czyli przepisów szczególnych adresowanych do konkretnych grup zawodowych. Do takich grup, poza pracownikami samorządowymi, zaliczymy również m.in. pracowników urzędów pań- stwowych, pracowników służby cywilnej, nauczycieli, pracowników jednostek pomo- cy społecznej czy instytucji kultury. Każda z tych grup zawodowych podlega odręb- nym przepisom, które w sposób mniej lub bardziej szczegółowy określają ich prawa i obowiązki, a także regulują tryb wewnętrznych postępowań (np. w sprawie wymagań i ocen pracowniczych, nawiązywania stosunku pracy, awansów czy wynagradzania). Pragmatyki zawodowe pracowników samorządowych – czyli m.in. ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych lub u.p.s.), czy rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagra- dzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie o wynagradzaniu pracow- ników samorządowych), to nie wszystkie przepisy, którym podlegają pracownicy samo- rządowi. W kwestiach nieuregulowanych pragmatykami stosuje się przepisy ogólnego prawa pracy, czyli przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy lub k.p.) oraz przepisy wydanych do k.p. rozporządzeń. Komentowany art. 1 u.p.s. wskazuje podstawowe standardy zatrudnienia o charakte- rze pracowniczym. Zadania publiczne powinny być realizowane zawodowo, rzetelnie 13 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne i bezstronnie. Wskazane tutaj przez pracodawcę wytyczne mają charakter uniwersalny – w sferze podmiotowej odnoszą się głównie do pracowników, zaś w sferze przedmio- towej do wszystkich rodzajów pracy w samorządzie. Ustawa o pracownikach samorządowych na pierwszym miejscu stawia zawodo- we wykonywanie zadań publicznych przez pracowników samorządu terytorialnego. Wskazuje to przede wszystkim na obowiązek wykonywania pracy na wysokim pozio- mie profesjonalizmu, fachowo i kompetentnie. Zasada profesjonalizmu jest ogólnie wy- magana od wszystkich pracowników samorządu terytorialnego. Dodatkowo do zajmo- wania konkretnych stanowisk wymaga się także pewnych kwalifikacji szczególnych. Rzetelność przy realizacji zadań polega na sumiennym i starannym wykonywaniu pracy przez pracownika samorządowego. W praktyce standard rzetelności wyznacza powin- ność stosowania obowiązujących przepisów i sprawnego działania przy wykonywaniu zadań publicznych przez pracowników. Bezstronne wykonywanie zadań sprowadza się do obiektywnego stosunku do sprawy i do podmiotów w niej uczestniczących. Bezstronność oznacza postawę nieopowiadającą się za żadną ze stron, osobę niebędącą stronniczą, osobę nieuprzedzoną, sprawiedliwą i obiektyw- ną. W przypadku pracowników samorządowych będzie to więc taki sposób realizacji zadań, w którym jedynym, wyłącznym pryzmatem, przez który pracownik rozważa sposób załatwie- nia sprawy, jest norma prawna, na podstawie której wydaje się decyzję – z uwzględnieniem zasady jednakowego traktowania podmiotów w sprawie i działania w sposób obiektywny. Jednocześnie bezstronność (w tym również apolityczność) powinna być rozumiana w sposób szeroki – jako niepodleganie wpływom zarówno partii czy stronnictw poli- tycznych, jak i innych organizacji społecznych czy zawodowych. Termin zadania publiczne jest pojęciem języka prawnego. Zadania publiczne służące za- spokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samo- rządu terytorialnego jako zadania własne (art. 166 Konstytucji RP). Jednocześnie, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić tym jednostkom wyko- nywanie innych zadań publicznych. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowied- nio do przypadających im zadań. Dochodami są dochody własne jednostki samorządowej lub subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale do- chodów publicznych. Należy to rozumieć w ten sposób, że poszczególne zadania publiczne reali- zowane przez jednostkę samorządu terytorialnego są finansowane z różnych źródeł. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: 1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 14 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach bu- dżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; 4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorial- nego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; 5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samo- rządu terytorialnego. Przepis ten wskazuje dokładnie, do jakich pracowników stosuje się ustawę o pracowni- kach samorządowych. Zawarty w tym przepisie katalog zbudowany jest według kryte- rium przedmiotowego. Wskazuje kategorię podmiotów, w których zatrudnienie wiąże się z uzyskaniem statusu pracownika samorządowego i powoduje objęcie przepisami u.p.s. O tym, czy dana osoba jest pracownikiem samorządowym, nie decyduje więc cha- rakter świadczonej przez nią pracy, sposób nawiązania stosunku pracy czy pełnienie określonych funkcji, lecz miejsce zatrudnienia. Z uwagi na strukturę (szczebel) administracji samorządowej przepisy u.p.s. określają pięć grup jednostek organizacyjnych, w których zatrudnione osoby są pracownikami sa- morządowymi. Mowa jest o jednostkach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, związ- kowych oraz placówkach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorial- nego. 1. Pierwszą grupą podmiotów są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie jednostki or- ganizacyjne. Kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek or- ganizacyjnych jest marszałek województwa (art. 43 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie województwa). Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne tworzone są w celu wykonywania zadań województwa (art. 8 ustawy o samorządzie województwa). Żadna z ustrojowych ustaw samorządowych nie zawiera definicji jednostki organizacyjnej. Dotyczy to rów- nież ustawy o samorządzie województwa, która, posługując się sformułowaniem „wo- jewódzka samorządowa jednostka organizacyjna”, również nie definiuje tego pojęcia. W przepisie (art. 8 ustawy o samorządzie województwa) nie przesądza się również o for- mie organizacyjno-prawnej takiej jednostki, lecz o celu, w jakim ma być ona utworzona. Celem tym jest realizacja zadania, do którego wykonania właściwy jest samorząd woje- wództwa. Jak wskazują eksperci, „jednostka organizacyjna” to inna niż urząd jednostka powołana przez organ samorządu terytorialnego w celu realizacji jego zadań. W praktyce, w skład takich jednostek wchodzą m.in.: ■■ wojewódzkie osoby prawne – np. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego; 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: