Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 002443 20661301 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-208-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.:
art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32 (dokumentacja medyczna);
art. 46, 52-53; (Rzecznik Praw Pacjenta)
art. 67b-67o. (postępowanie przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych).
Publikacja została uzupełniona o najnowsze orzecznictwo oraz bibliografię.


Adresaci:
Komentarz adresowany jest do osób wykonujących zawody medyczne, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także do przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, takich jak: menedżerowie, pracownicy NFZ, pracownicy socjalni, liderzy i działacze organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia oraz prawnicy. Publikacja będzie przydatna również dla wykładowców i studentów szkół wyższych kształcących się w zakresie nauk medycznych oraz słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. [Cele i funkcje ustawy] Celem ustawy jest wprowadzenie w.jednym. akcie normatywnym uniwersalnego, powszechnego katalogu praw pacjen- ta, uporządkowanie poszczególnych praw i.powołanie Rzecznika Praw Pacjenta. Do chwili uchwalenia komentowanej ustawy stan regulacji praw pacjenta mógł stwarzać wrażenie, że gwarancje tych praw obowiązywały tylko wtedy, gdy świadczenia zdrowotne udzielane były w.zakładach opieki zdrowotnej. Wynikało to z.faktu umieszczenia katalogu praw pa- cjenta wyłącznie w.ustawie.o.zakładach opieki zdrowotnej (tylko w.art..19. u.z.o.z. ustawodawca posługiwał się sformułowaniem „prawa pacjenta”). Natomiast powołany urząd Rzecznik Praw Pacjenta ma chronić prawa pacjenta oraz podejmować i.inicjować działania w.celu wzmocnienia prawnych i.społecznych standardów ich ochrony (art..41 u.p.p.). W życiu społecznym ustawa powinna spełniać określone funkcje (planowane.i.nieplanowane), rozumiane jako obiektywny skutek, rezultat istnienia przyjętych norm i.powołania instytucji Rzecznika Praw Pacjen- ta. Należy wziąć tu pod uwagę przede wszystkim funkcje: ochronną – wspieranie istotnych wartości; kontrolną – poddanie społecznej kontroli działań podmiotów oraz instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych; orzeczniczą – rozstrzyganie sporów między podmiotami. A.ponadto.funk- cje: dynamizacyjną – promowanie zmian; organizacyjną – tworzenie in- stytucjonalnych warunków; stabilizacyjną – utrwalanie istniejącego ładu; wychowawczą – kształtowanie pożądanych społecznie postaw adresatów tego.prawa26. Prawa pacjenta powinny służyć rozwijaniu u człowieka poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i.życie oraz stanowić prawny stan- dard ochrony (punkt odniesienia) przed nadużyciami ze strony podmiotów zobowiązanych i.uprawnionych do organizacji i.finansowania oraz udzie- lania świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty zobligowane do przestrze- gania praw pacjenta są zobowiązane do zapewnienia każdemu człowie- kowi warunków niezbędnych do poszanowania godności osoby ludzkiej, w.szczególności w.oparciu o.uniwersalną zasadę dobra pacjenta i.jego. prawa.do.dokonywania.swobodnego.i.świadomego wyboru w.zakresie swojego zdrowia i.życia. 26 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawodawstwa, Warszawa 1999, s. 9 i.n.. 30 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 2. [Pojęcie „prawa pacjenta”] Określenie „prawa pacjenta” jest po- wszechnie używane zarówno w.polskim języku prawnym, jak i.prawni- czym. Podobnie jest również w.innych krajach członkowskich UE i.krajach spoza UE. Rozwój w.Polsce koncepcji praw pacjenta wiązał się ze stałym i.dynamicznym wzrostem źródeł prawnych zarówno ustawowych, jak i.innych kategorii aktów normatywnych, a.także z.ratyfikacją aktów praw- nomiędzynarodowych, dotyczących szeroko rozumianej relacji, jaka za- chodzi między pacjentem a.całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Niewątpliwie w.tej relacji zaciera się różnica między tzw. sferą publiczną a.prywatną oraz między tradycyjnym stosunkiem lekarz – pacjent, gdyż obecnie udzie- lanie świadczeń opieki zdrowotnej następuje przy udziale zbiurokratyzo- wanego systemu opieki zdrowotnej i.wielu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Potwierdza to art..2 u.p.p., wskazując kata- log podmiotów zobowiązanych do przestrzegania praw pacjenta. W polskiej literaturze przedmiotu podkreśla się, że o.prawach pacjen- ta można mówić w.relacji pacjent a.władza publiczna oraz pacjent a.kon- kretny podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych27.. W.kontekście pierwszej relacji mowa jest o.pacjencie-obywatelu, wzglę- dem którego władza publiczna jest zobowiązana do podjęcia określonych działań w.celu realizacji zarówno zobowiązań pozytywnych, jak i.nega- tywnych. Chodzi o.urzeczywistnienie w.ramach funkcjonującego państwa zarówno praw o.charakterze społecznym, jak i.obywatelskim..Prawa. pacjenta mają tu charakter norm abstrakcyjnych i.ogólnych. W.kontekście drugiego poziomu relacji „prawa pacjenta mają charakter norm konkret- nych, które z.jednej strony wskazują na obowiązki podmiotów udzielają- cych świadczeń zdrowotnych, (...) z.drugiej zaś na prawa pacjentów zwią- zane z.ochroną ich dóbr osobistych”28. Co do zasady celem koncepcji praw pacjenta jest ochrona autonomii (wolności) pacjenta przed ingerencją ze strony innych podmiotów (aspekt 27 M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2006, s. 121 i.n.. 28.Ibidem. 31 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne negatywny), ale również prawo domagania się należytych warunków realizacji swoich uprawnień (aspekt pozytywny). 3. [Klasyfikacja praw pacjenta] W.polityce zdrowotnej tradycyjnie wyróżnia się dwie kategorie praw pacjenta. Pierwsza kategoria praw, o.charakterze społecznym, rozpatrywana jest w.relacji pacjent – państwo (władza publiczna). Prawa te zobowiązują państwo do podejmowania odpowiednich działań dla zapewnienia równego dostępu do opieki zdro- wotnej finansowanej ze środków publicznych (pozytywne zobowiązania państwa). Państwo jest zobowiązane do dostarczania opieki zdrowotnej właściwej jakości, o.której decydują zarówno optymalne standardy tech- nologiczne, jak i.jakość stosunków pomiędzy pacjentami a.osobami świad- czącymi opiekę zdrowotną. Celem tych praw jest likwidacja wszelkich dyskryminacji i.barier dostępności świadczeń zdrowotnych, a.tym.samym. zakaz prowadzenia przez państwo polityki zdrowotnej ograniczającej ludności prawo do ochrony zdrowia, a.szczególnie równy dostęp do świad- czeń opieki zdrowotnej w.rozumieniu art. 68 ust. 2 Konstytucji RP 29. Druga.kategoria.praw.to.prawa.o.charakterze podmiotowym, postrze- gane jako uszczegółowienie obywatelskich praw człowieka. Zobowiąza- nia dotyczące praw obywatelskich sprowadzają się do zagwarantowania ochrony głównie w.sposób negatywny i.pośredni, a.mianowicie poprzez represjonowanie zachowań organów publicznych bądź jednostek mogą- cych zaszkodzić lub zagrozić integralności fizycznej lub psychicznej osoby ludzkiej. Najogólniej ujmując, pacjent może żądać realizacji swo- ich praw, a.w.przypadku ich naruszenia może ich dochodzić przed wy- raźnie określonymi podmiotami. W.tym katalogu znajdą się zarówno te prawa, które przysługują człowiekowi zawsze, jak również te, które przy- sługują mu tylko z.uwagi na status pacjenta. Współcześnie ochrona wie- lu praw pacjenta wymaga podejmowania przez państwo działań w.obu. wymienionych powyżej sferach. Na przykład podstawowe podmiotowe prawo pacjenta do integralności psychofizycznej zakłada nie tylko po- wstrzymanie się państwa od wszelkich działań naruszających życie bądź 29 Szerzej ta kwestia została omówiona w: D. Karkowska, Prawa pacjenta…, wyd..II, s..216.i.n.. 32 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 zdrowie jednostki, lecz również podjęcie szerokich działań pozytywnych, zmierzających do ochrony dóbr jednostkowych. Komentowana ustawa co do zasady nie podejmuje problematyki regulacji praw przynależnej do pierwszej kategorii. Prawa pacjenta jako świadczeniobiorcy reguluje odrębna ustawa z.dnia.27.sierpnia.2004.r.. o.świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz- nych (tekst jedn.: Dz. U. z.2008 r. Nr 164, poz. 1027 z.późn. zm.). W komentowanej ustawie stosowane jest natomiast rozróżnienie na indywidualne.i.zbiorowe prawa pacjenta. Skonstruowany w.niej.katalog. indywidualnych praw pacjenta odnosi się do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zarówno w.podmiotach leczniczych, jak i.prak- tykach zawodowych. Ustawa wyodrębnia ogólne i.szczegółowe prawa pacjenta. Katalog praw jest rozbudowany i.obejmuje: 1) prawo: a) do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktu- alnej wiedzy medycznej, b) do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, c) do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego, d) do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia; 2) prawo do informacji: a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i.leczniczych, dających się przewi- dzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w.tym żądania pełnej informacji, b) o stanie zdrowia w.zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej, c) o stanie zdrowia w.zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody, d) o prawach pacjenta, e) o rodzaju i.zakresie udzielanych przez dany podmiot świadczeń 3) prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w.zakresie zdrowotnych; wskazanym przez pacjenta; 33
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: