Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002609 20673507 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 281
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3874-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Autorzy skupiając się na wybranych zagadnieniach ustaw:  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej oraz ustawy „refundacyjnej” omawiają m.in. kwestie dotyczące:

Komentarz skierowany jest nie tylko do prawników zajmujących się daną tematyką, ale także do dyrektorów placówek medycznych, lekarzy będących w trakcie kursów specjalizacyjnych oraz studentów studiów prawniczych, jaki i medycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K R Ó T K I E K O M E N T A R Z E B E C K A Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych Ustawa „refundacyjna” Ustawa o działalnoÊci leczniczej KOMENTARZ PRAKTYCZNY ze wzorami Milena Szuchnik | Michał Rojewski Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych Ustawa „refundacyjna” Ustawa o działalnoÊci leczniczej K R Ó T K I E K O M E N T A R Z E B E C K A Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych Ustawa „refundacyjna” Ustawa o działalnoÊci leczniczej KOMENTARZ PRAKTYCZNY ze wzorami Milena Szuchnik | Michał Rojewski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Stan prawny: 10 czerwca 2012 r. Wydawca: Natalia Adamczyk Ilustracja na okładce: © Ioanna Davies/iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3873-6 ISBN e-book 978-83-255-3874-3 Spis treści Wstęp ............................................................................................... Wykaz skrótów .................................................................................. A. Komentarz ................................................................................... Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) ................................. I. Uwagi wstępne .................................................................... II. Terminy problematyczne ..................................................... III. Odszkodowanie oraz podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego ....................... IV. Obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych ... V. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ........................................................................ VI. Podsumowanie .................................................................... Rozdział 2. Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ................................. I. Zakres podmiotowy ustawy oraz objaśnienia określeń ustawowych ........................................................................ II. Zadania władz publicznych ................................................. III. Przepisy ogólne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej .... IV. Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych .............................................. V. Agencja Oceny Technologii Medycznych ............................. VI. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej ................................... VII. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej .. VIII. Programy zdrowotne .......................................................... 7 9 13 15 30 31 31 32 33 39 40 40 52 58 83 98 111 117 125 5 Spis treści IX. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej .......................................................................... X. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ................. XI. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu.................. XII. Transport sanitarny ............................................................. XIII. Przetwarzanie i ochrona danych ....................................... XIV. Przepisy karne ..................................................................... Rozdział 3. Ustawa z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) jako ustawa kompleksowo regulująca materię refundacji ........................................................... I. Podatek ............................................................................... II. Grupy limitowe ................................................................... III. Budżet przeznaczony na refundację .................................... IV. Poziom odpłatności i marże leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ..................................................................... V. Eliminacja produktów w drodze do refundacji. Postępowanie ...................................................................... VI. Utworzenie i zasady działania Komisji Ekonomicznej ......... VII. Zakaz „zachęt” .................................................................... VIII. Sankcje .............................................................................. IX. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego X. Zakaz prowadzenia programów lojalnościowych przez apteki .................................................................................. XI. Umowy na realizację recept ................................................ XII. Nowelizacja do ustawy........................................................ XIII. Podsumowanie .................................................................... Rozdział 4. Ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) ..................................................... I. Wprowadzenie .................................................................... II. Terminy ............................................................................... III. Działalność lecznicza a udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i metod leczenia .................................................................. IV. Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej ............................ V. Stosowanie znaków identyfikacyjnych ................................ VI. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ............. VII. Zagrożenia .......................................................................... B. Aneks ........................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................ 6 128 138 149 184 188 196 199 200 200 201 206 210 218 218 219 224 224 225 228 229 231 231 231 233 240 242 243 263 265 277 Wstęp Niniejsza publikacja opisuje w sposób kompleksowy kontrowersyjne tematy związane z czterema najważniejszymi ustawami z zakresu prawa medycznego, które w ostatnim czasie wzbudziły wiele zamieszania na arenie ochrony zdrowia. Komentarz uporządkowuje poszczególne zagadnienia, wskazuje problemy, które pojawiają się w trakcie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycz- nego stosowania. Ponadto rozwiewa niejasności oraz sprzeczne doniesienia z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Autorzy wskazują również swój pogląd na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce oraz starają się wskazać rozwiązania przy wątpliwościach interpretacyjnych. Podkreślają fakt iż prawa posiadają nie tylko świadczeniobiorcy, ale również lekarze i inny personel medyczny. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów zdrowotnych są niezbędnym fundamentem państwa prawa a prawidłowy obrót środkami fi- nansowymi pomiędzy nimi jest gwarancją stabilności systemu ochrony zdrowia. Niniejsza pozycja z pewnością będzie bardzo przydatna dla lekarzy, prawników oraz innych osób zajmujących i interesujących się problematyką ochrony zdrowia. Książka podzielona jest na cztery rozdziały. Rozdział 1 dotyczy ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zmian legislacyjnych, które nastąpiły w konsekwencji wejścia w życia ustawy z 2.6.2011 r. Poru- szony w nim został temat nowej instytucji, jaką są wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Drugi rozdział poświęcony jest ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – z uwzględnieniem przepisów w zakresie pojęcia świadczeń zdrowotnych oraz podmiotu, jakim jest Agencja Oceny Technologii Medycznych. Roz- dział 3 zawiera komentarz odnośnie kwestii refundacji środków spożywczych 7 Wstęp specjalnego znaczenia. Rozdział 4 poświęcony jest ustawie o działalności lecz- niczej z 15.4.2011 r., zawierającej zagadnienia dotyczące działalności leczniczej i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek. Zagadnienia opisane w publikacji do dnia dzisiejszego podlegają ciągłym zmianom legislacyjnym, stąd komentarz uwzględnia stan prawny na 10.6.2012 r. Autorzy pragną wyrazić podziękowania wszystkim swoim współpracow- nikom z placówek medycznych oraz uczelni wyższych za sugestie i uwagi, które przyczyniły się do kształtu i treści niniejszego opracowania. Milena Szuchnik Michał Rojewski 8 Wykaz skrótów Źródła prawa DziałLeczU FinPublU KC KK Konstytucja RP KP KPA KPC KPK KPW OchrDanOsU PomSpołU ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 9 Wykaz skrótów PostZawUNFZR PRatMedU PrFarm PrPacjU PrPostAdm RefundLekU SwobDzGospU ŚwOpZdrU ZawLekU rozp. Ministra Zdrowia z 15.12.2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Naro- dowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w roko- waniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. Nr 273, poz. 2719) ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me- dycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) ustawa z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spo- żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den- tysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) Organy, organizacje, instytucje Agencja Oceny Technologii Medycznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy Wojewódzki Sąd Administracyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Czasopisma, publikatory Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna AOTM KRUS NSA SN WSA ZUS OSA OSNC 10 Wykaz skrótów Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Inne skróty Krajowy Rejestr Sądowy następny (-a, -e) Narodowy Fundusz Zdrowia rozporządzenie samodzielny (-e) publiczny (-e) zakład (-y) opieki zdro- wotnej tekst jednolity uchwała Unia Europejska wyrok OTK OTK-A ZNSA KRS n. NFZ rozp. SP ZOZ t.j. uchw. UE wyr. 11 A Komentarz Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) wyciąg  Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej; 3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta; 4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta; 5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe pra- wa pacjentów; 6) zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przy- padku zdarzeń medycznych.  Art. 14. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonu- jące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy infor- macje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy: 1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 15 Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta... 2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pa- cjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych in- nym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed woje- wódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 3. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i ust. 2a, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.  Art. 26. Udostępnienie dokumentacji 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumen- tację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumen- tację medyczną również: 1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli doku- mentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wyko- nywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie nie- zbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; 3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzeczni- kom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 16 Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta... 4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytu- cjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; 5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełno- sprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakre- sie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowot- nych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycz- nych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania; 10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycz- nych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwia- jących identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.  Art. 28. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określo- nych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sys- temie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme- ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udo- stępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 17 Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta... 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób okre- ślony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdro- wotnych. 4. Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w po- przednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Staty- stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo- nitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo- łecznych; 2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekra- czać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycz- nej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wyko- nujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przecięt- nego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.  Art. 67a. Zdarzenia medyczne; zakres przedmiotowy 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następ- stwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóź- niła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego – zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”. 2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpi- talu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.  Art. 67b. Podmioty składające wniosek 1. W przypadku: 1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, o których mowa w art. 67a ust. 1 – pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego, 18 Rozdział 1. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta... 2) śmierci, o której mowa w art. 67a ust. 1 – wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć spadkobiercy pacjenta – zwani dalej „podmiotami składającymi wniosek”. 2. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zda- rzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1: 1) zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępo- wania karnego w sprawie o przestępstwo; 2) nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o od- szkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie. 3. W przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orze- kania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, podejmuje się z urzędu.  Art. 67c. Wniosek 1. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej „wnio- skiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. 2. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. 3. Złożenie wniosku, w wyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. 4. W przypadku śmierci pacjenta, o której mowa w art. 67a ust. 1, termin, o którym mowa w ust. 2, nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.  Art. 67d. Dane we wniosku 1. Wniosek zawiera: 1) dane pacjenta: 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: