Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003111 21540206 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 921
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6388-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza pozycja przedstawia wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz do Ustawy z 4.2.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bogato ilustrowany :

Publikacja składa się z 15 rozdziałów opisujących:

Komentarz obejmuje także tematykę szczególną prawa autorskiego m.in.: przepisy dotyczące programów komputerowych i utworów audiowizualnych, a także regulacji dotyczących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Niniejsze, 2. wydanie Komentarza  zawiera omówienie wszelkich zmian od czasu ukazania się poprzedniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem  zmian (obecnie jeszcze de lege ferenda) wynikających z konieczności implementacji 2 kluczowych w tym zakresie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – tzw. dyrektywy w sprawie „utworów osieroconych” oraz dyrektywy „muzycznej”.

Dyrektywa w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych wprowadza jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady korzystania z dzieł osieroconych (w myśl dyrektywy są to utwory lub przedmioty praw pokrewnych, których podmioty uprawnione nie są znane lub nawet jeżeli są znane, to ich odnalezienie jest niemożliwe; przy czym, w przypadku utworu, do którego istnieje kilka podmiotów uprawnionych, jeżeli co najmniej jeden z nich został zidentyfikowany i odnaleziony, to utworu takiego nie uważa się za utwór osierocony), które zostały po raz pierwszy opublikowane lub – w przypadku braku publikacji – nadane na terytorium państwa członkowskiego UE. Zakresem dyrektywy objęte są także dzieła, które nie zostały nigdy nadane ani opublikowane, pod warunkiem, że zostały one publicznie udostępnione za zgodą uprawnionych podmiotów przez organizacje kultury, które wymienia dyrektywa. Jednocześnie przepisy dyrektywy nadają pewne uprawnienia tym organizacjom (tj. ogólnodostępnym bibliotekom, placówkom oświatowym, muzeom, archiwom, instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe oraz dźwiękowe a także nadawcom publicznym mającym siedzibę w państwach członkowskich), w zakresie przeprowadzenia masowej digitalizacji swoich zbiorów lub archiwów w celu utworzenia europejskich bibliotek cyfrowych.

Dyrektywa muzyczna ma na celu wprowadzenie odpowiednich ram prawnych regulujących zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, którymi administrują organizacje zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw autorskich, poprzez określenie przepisów zapewniających skuteczniejsze zarządzanie wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich większą przejrzystość, a także poprzez promowanie i ułatwianie udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące twórców licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych. Dyrektywa ma na celu szczegółowe uregulowanie działań w zakresie dostosowania usług świadczonych na rzecz członków i użytkowników tych organizacji w zakresie wydajności, dokładności, przejrzystości i odpowiedzialności do wymagań organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we wszystkich sektorach. Wraz z rozwojem jednolitego rynku internetowych treści kulturowych wystąpiła konieczność dokonania zmiany w systemie udzielania licencji dotyczących praw autorskich, zwłaszcza licencji dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych, w związku z trudnościami doświadczanymi przez dostawców internetowych usług muzycznych w nabywaniu licencji na wykorzystanie zbiorczego repertuaru na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Komentarz, oprócz wydawców i producentów oraz samych twórców i artystów-wykonawców będzie z pewnością przydatny dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z tematyki Prawa autorskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Janusz Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE, Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego Piotr Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) PRAWO PRASOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Beata Giesen UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM. STRUKTURA I CHARAKTER PRAWNY Monografie Prwnicze Jakub Kępiński GRANICE PRAWA AUTORSKIEGO, Tom 1 Zarys Prawa Własności Intelektualnej Jakub Kępiński KONKURENCJA A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, Tom 2 Zarys Prawa Własności Intelektualnej Jakub Kępiński PRAWA POKREWNE, Tom 3 Zarys Prawa Własności Intelektualnej www.ksiegarnia.beck.pl o prawie autorskim Ustawa i prawach pokrewnych Komentarz Autorzy prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, dr Joanna Szyjewska-Bagińska, dr Andrzej Drzewiecki, dr Krzysztof Gienas, dr Sławomir Tomczyk 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Propozycja cytowania: K. Gienas, [w:] Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, art. 7, Nb 3, Warszawa 2014 Poszczególne części komentarza opracowali: prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko: objaśnienia do art. 1–7, 8–15a, 16–18, 20–22, 81–84, 1101–11023 dr Joanna Szyjewska-Bagińska: objaśnienia do art. 41–68 dr Andrzej Drzewiecki: objaśnienia do art. 19–195, 78, 79–80 dr Krzysztof Gienas: dr Sławomir Tomczyk: objaśnienia do art. 23–35, 69–73, 74–772, 11024–11030, 115–123 objaśnienia do art. 36–40, 85–103, 104–110, 111–114, 124–129 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6387-5 ISBN e-book 978-83-255-6388-2 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8–15a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Treść prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Autorskie prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów . . . . . . Art. 23–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych . . . . . Art. 36–40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych . . . . . . . . Art. 41–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizu- alnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów kompu- terowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74–772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych . . . . . . . . . . . Art. 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . Art. 79–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 3 7 104 106 147 147 148 160 162 202 204 302 302 314 320 457 458 475 476 515 516 549 551 V Spis treści Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Prawa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . Art. 85–93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów . . . . . . . . Art. 94–96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Prawa do nadań programów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 991–995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrew- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100–103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 121. Komisja Prawa Autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1101–11010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . Art. 11011–11016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Rozstrzyganie sporów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Pozostałe postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Postępowanie przed sądem . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11020–11023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 122. Kontrola produkcji nośników optycznych . . . . . . Art. 11024–11030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Fundusz Promocji Twórczości . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 622 624 657 659 666 666 707 707 721 721 725 725 737 737 742 743 747 772 773 773 794 794 809 809 811 811 813 813 814 814 817 817 826 826 Spis treści Rozdział 14. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . Art. 124–129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 834 881 881 891 893 VII Przedmowa Prawo autorskie oraz prawa pokrewne dynamicznie się rozwijają. Nowe technologie wymuszają poszukiwanie rozwiązań prawnych, za- bezpieczających interesy już nie tylko twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów, ale coraz bardziej powiększającego się grona osób fizycznych i prawnych, korzystających zawodowo z cudzej twórczości (nadawców, emitentów, reemitentów, tworzących organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych). Istnieje niemal stała potrzeba studiowania przepisów ustawy, analizowania ich, komentowania, wyjaśniania, tak by znaleźć odpowiedź na problemy, których dostarcza życie w tej dziedzinie. Komentarz został napisany przez zespół pracowników naukowo-dydak- tycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego, a także prokuratora dr Krzysztofa Gienasa. Autorzy starali się jasno przedstawić trudne zagadnienia ustawy, mając na względzie potrzeby nie tylko nauki, ale także dydaktyki, wydawców i producentów oraz samych twórców i artystów wykonawców. Nasilony w ostatnich latach dynamizm zmian w praktyce prawa skłonił Autorów do przygotowania kolejnego wydania. W niniejszym, 2. wydaniu prezentowanego Komentarza Autorzy uwzględnili i zaprezentowali nowe tendencje w linii orzeczniczej oraz wykładni przepisów Prawa autorskiego, które pojawiły się od czasu publikacji wydania pierwszego, a także odnieśli się do koniecznych zmian (obecnie jeszcze de lege ferenda) wynikających z obowiazku implementacji 2 dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – tzw. dyrektywy w sprawie „utworów osieroconych” oraz dyrektywy „muzycznej”. Zmiany te są na tyle istotne, że powinny znaleźć omówienie w literaturze. Komentarz może być przydatny również dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Szeroko uwzględniono w nim najnowszy dorobek judykatury i literaturę. Warszawa, maj 2014 r. Prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 2000/31/WE . . . . . . . dyrektywa 2000/31/WE z 8.6.2000 r. w spra- wie niektórych aspektów prawnych usług społe- czeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE 2000 L Nr 178, s. 1) dyrektywa 2001/84/WE . . . . . . . dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.9.2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.Urz. UE 2001 L Nr 272, s. 32) dyrektywa 2001/29/WE . . . . . . . dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE 2001 L Nr 167, s. 10) dyrektywa 2004/48/WE . . . . . . . dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2004 L Nr 157, s. 45) dyrektywa 2009/24/WE . . . . . . . dyrektywa 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.4.2009 r. w sprawie ochrony praw- nej programów komputerowych (wersja skodyfiko- wana) (Dz.Urz. UE 2009 L Nr 111, s. 16) XI Wykaz skrótów dyrektywa 2012/28/UE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25.10.2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz.Urz. UE 2012 L Nr 299, s. 5) dyrektywa 2014/26/UE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami po- krewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorial- nych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE 2014 L Nr 84, s. 72) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, z 2014 r. poz. 121) poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) NormU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, OchrBazDU . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. poz. 1386 ze zm.) Nr 128, poz. 1402 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) . . . . ustawa z 29.3.1926 r. o prawie autorskim (t.j. Dz.U. PrAut z 1926 r. PrAut z 1952 r. . . . . ustawa z 10.7.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) Nr 34, poz. 234 ze zm.) z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) poz. 24 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzyna- rodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrStow . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrSzkolWyż . . . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ŚwiadUsłElektU . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) TRIPS . . . . . . . . . . . porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), stano- wiące załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO) (załącznik do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) WIPO . . . . . . . . . . . Traktat WIPO z 20.12.1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny XIII Wykaz skrótów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis 3. Czasopisma i publikatory AUWr Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. EPS . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w la- tach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Ad- ministracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej, od 1.1.2003 r. Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna XIV Wykaz skrótów OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach i Wojskowa Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Są- dów Polskich (1929–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.) OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RP . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Patentowy R. Pr. Rzeczp. S.C. SI TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ZN AGH . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . Wokanda w Krakowie ZNUJ PWiOWI . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności In- telektualnej ZNUJ PPWI . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. ZNUSz . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . część . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) 4. Inne skróty cz. FPT . . . . . . . . . . . . . Fundusz Promocji Twórczości n. niepubl. Nr orz. post. poz. . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . rozporządzenie rozp. s. SystPrCyw . . . . . . . . System Prawa Cywilnego SystPrPryw . . . . . . . System Prawa Prywatnego t. t.j. tj. uchw. uchw. SN(7) . . . . . . . uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . uchwała sędziów . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . w związku UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska wyr. w zw. z. zn. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . . znak XVI Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) Tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631)2 (zm.: Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843; 2007, Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293; 2009, Nr 157, poz. 1241; 2010, Nr 152, poz. 1016) 1 Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w życie 1.05.2004 r. Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 31.05.2006 r. Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Literatura: J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007; J. Barta, R. Markiewicz (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2001; ciż, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013; ciż, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Warszawa 1994, 1999; J. Błeszyński, Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Rzeczp. z 8.2.2010 r.; E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 r., ZNUJ PWiOWI 2000, z. 75; R. Golat, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwzględnieniem ostatnio uchwalonych i proponowanych zmian, Warszawa–Jaktorów 2002; S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973; J. Hartman (red.), Słownik filozofii, Kraków 2004; W. Machała, Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013; J. Marszałek- -Kawa, Cywilnoprawna ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, Toruń 2000; M. Poźniak-Niedzielska (red.), J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2007; S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937; J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009. Literatura do art. 1: J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1980, z. 20; tenże, Ograniczenia wykonywania praw autorskich do utworu muzycznego, ZNUJ PWiOWI 1980, z. 23; tenże, Plagiat muzyczny, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 17; J. Barta, R. Markiewicz, Główne problemy prawa komputero- wego, Warszawa 1993; ciż, Wolne oprogramowanie a prawo patentowe, [w:] E. Wikło (red.), Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003; ciż, Wokół definicji bazy danych, KPP 2002, z. 1; M. Bieganowska, Ochrona autorsko-prawna pracowniczych utworów naukowych, PUG 1998, Nr 11; J. Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1980, 3 Ferenc-Szydełko
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: