Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 005490 22573373 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 562
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-862-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pod kątem prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, międzynarodowego, europejskiego oraz karnego.

W publikacji omówiono m.in. zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz aspekty kryminologiczne, psychologiczne i medyczne narkomanii.

Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów, m.in. do sędziów, adwokatów, prokuratorów, pracowników organów administracji publicznej, lekarzy, terapeutów, pracowników naukowych oraz studentów zainteresowanych problematyką przeciwdziałania narkomanii.

Drugie wydanie Komentarza uwzględnia nowelizację ustawy dotyczącą definicji konopi włóknistych i dofinansowania kosztów szkoleń w dziedzinie uzależnienia, najnowsze akty wykonawcze i orzecznictwo.


Stan prawny: Listopad 2007 r.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: P. Ksiê¿ak BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE W. Kotowski, B. Kurzêpa KODEKS POSTÊPOWANIA W SPRAWCH O WYKROCZENIA R. Flejszar POSTÊPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH W. Maciejko POSTÊPOWANIE WOBEC D£U¯NIKÓW ALIMENTACYJ- NYCH ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA M. Sorysz, A. Oklejak KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH B. Draniewicz, £. Piebiak POSTÊPOWANIA ODRÊBNE T. Szewc OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W. Kotowski PRAWNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO M. Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. TOM I I II A. Pabisiak, M. Wojewódka INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZA- NIE Z NIMI KONSULTACJI www.sklep.beck.pl Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii Komentarz Tomasz Srogosz Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii Stan prawny: listopad 2007 Redakcja: Aleksandra Dró¿d¿ © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 978-83-7483-862-7 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa do wydania drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Przeciwdzia³anie narkomanii; finansowanie prze- ciwdzia³ania narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Produkty lecznicze, substancje i preparaty che- miczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Podmioty realizuj¹ce zadania w zakresie przeciw- dzia³ania narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Podmioty zobowi¹zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narko- manii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Krajowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii . . . . Art. 8. Informacja o realizacji Programu. . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Wojewódzki Program Przeciwdzia³ania Narkoma- nii; ekspert wojewódzki do spraw informacji o narko- tykach i narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii . . . Art. 11. Obowi¹zek sprawozdawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Rada do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii. . . . . Art. 13. Sk³ad Rady do Spraw Przeciwdzia³ania Narko- 1 3 69 71 71 76 85 86 146 146 167 174 175 180 184 187 188 manii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Art. 14. Odwo³ywanie cz³onków Rady do Spraw Przeciw- dzia³ania Narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 15. Zadania Rady do Spraw Przeciwdzia³ania Narko- manii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 V Spis treœci Art. 16. Udzia³ specjalistów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Zespo³y robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Zwrot kosztów podró¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 197 198 Rozdzia³ 3. Dzia³alnoœæ wychowawcza, edukacyjna, informa- cyjna i zapobiegawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 19. Zakres dzia³alnoœci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Zakaz reklamy i promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Podstawy programowe i programy przygotowania 198 205 zawodowego nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 22. Podmioty zobowi¹zane do prowadzenia dzia³al- noœci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i za- pobiegawczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Szkolenia; badania potwierdzaj¹ce pope³nienie przestêpstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Postêpowanie z osobami uzale¿nionymi. . . . . . . . Art. 25. Zasada dobrowolnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Podmioty uprawnione do leczenia, rehabilitacji 209 213 221 228 229 i reintegracji; bezp³atnoœæ leczenia. . . . . . . . . . . . . . . . 231 Art. 27. Certyfikaty instruktora i specjalisty terapii uzale- ¿nieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27a. Dofinansowanie kosztów szkoleñ . . . . . . . . . . . . Art. 28. Leczenie substytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Zak³ady poprawcze, schroniska dla nieletnich i jednostki organizacyjne S³u¿by Wiêziennej . . . . . . . . . Art. 30. Niepe³noletnia osoba uzale¿niona . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Prekursory, œrodki odurzaj¹ce i substancje psy- chotropowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Podzia³ œrodków odurzaj¹cych . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Podzia³ substancji psychotropowych. . . . . . . . . . . Art. 33. Dozwolone u¿ywanie œrodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Posiadanie, przepadek i zniszczenie . . . . . . . . . . . Art. 35. Zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i przerób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36. Zezwolenia na zbiór lub sporz¹dzanie wyci¹gów . . Art. 37. Obrót miêdzynarodowy i wewn¹trzwspólnotowy. . . Art. 38. Informacje o prekursorach . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 241 243 246 251 254 264 265 266 267 275 285 287 301 305 VI Spis treœci Art. 40. Obrót hurtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Obrót detaliczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Dozwolone posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Nadzór; realizacja rozp. 273/2004 i 111/2005; podrabiane, zepsute lub sfa³szowane œrodki odurzaj¹ce, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1 . . . . . Rozdzia³ 6. Uprawa maku i konopi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Ograniczenia uprawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Warunki legalnoœci upraw i skupu . . . . . . . . . . . . Art. 47. Zezwolenie na uprawê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Obowi¹zki producenta rolnego . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Uprawa prowadzona na potrzeby szczególne . . . . . Art. 50. Nadzór nad uprawami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Rozwiniêcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. Zadania zlecone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Przepisy karne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo prze- rób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. Przyrz¹dy, naczynia; karalne przygotowania. . . . . . Art. 55. Nielegalny obrót miêdzynarodowy i wewn¹trz- 314 318 324 327 329 345 348 349 360 363 364 365 365 366 367 367 374 wspólnotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Art. 56. Wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w ob- rocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Karalne przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Udzielanie oraz u³atwianie, umo¿liwianie albo 391 396 nak³anianie do u¿ycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Art. 59. Udzielanie oraz u³atwianie albo nak³anianie do u¿ycia w celu osi¹gniêcia korzyœci . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Niezawiadomienie o przestêpstwie . . . . . . . . . . . . Art. 61. Nielegalny obrót prekursorami . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Nielegalne posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Nielegalna uprawa i zbiór . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Kradzie¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi w³óknistych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Nielegalny obrót prekursorami . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Naruszenie zasad ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Nielegalna reklama lub promocja. . . . . . . . . . . . . Art. 69. Tryb orzekania; przepadek . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Przepadek; nawi¹zka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 415 423 426 433 436 441 442 444 446 450 453 VII Spis treœci Art. 71. Postêpowanie w przedmiocie leczenia lub rehabi- litacji osób uzale¿nionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. Zawieszenie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73. Zawieszenie postêpowania s¹dowego . . . . . . . . . . Art. 74. Wy³¹czenie stosowania art. 96–98 KK . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych oraz prze- pisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–81. (pominiêto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82. Wa¿noœæ zezwoleñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83. Zezwolenia na leczenie substytucyjne. . . . . . . . . . Art. 84. Wa¿noœæ zezwoleñ na kontraktacjê . . . . . . . . . . . Art. 85. Certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Obowi¹zek ukoñczenia szkolenia. . . . . . . . . . . . . Art. 87. Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Nar- komanii, mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Przepisy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. E. Gloc – Biologiczne uwarunkowania uzale¿nieñ . . . . . . . 2. T. Srogosz – Nielegalny obrót narkotykami na œwiecie z kry- 459 466 467 472 472 472 472 473 474 474 475 475 476 476 479 479 481 483 minologicznego punktu widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 3. Rozporz¹dzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europej- skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekurso- rów narkotykowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okreœlaj¹ce zasady nadzorowania handlu prekurso- rami narkotyków pomiêdzy Wspólnot¹ a pañstwami trzeci- mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 519 533 VIII Przedmowa do wydania drugiego W drugim wydaniu komentarza uwzglêdniono stan prawny i orzecznic- twa na dzieñ 1.10.2007 r. W szczególnoœci tekst zosta³ poprawiony i uzu- pe³niony pod k¹tem zmian ustawodawstwa w latach 2006–2007 i nowych orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Czêstochowa, 1.10.2007 r. Tomasz Srogosz IX Wykaz skrótów 1. Iród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów ABWAWU . . . . . . . AlkU . . . . . . . . . . . . FinPublU . . . . . . . . . Jednolita Konwencja KC . . . . . . . . . . . . . . KK. . . . . . . . . . . . . . KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Jednolita Konwencja z 30.3.1961 r. o œrodkach odu- rzaj¹cych (Dz.U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konwencja o substancjach psychotropowych . . Konwencja z 21.2.1971 r. o substancjach psycho- tropowych (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 180) Konwencja o zwalczaniu nielegalnego obrotu Konwencja z 20.12.1988 r. o zwalczaniu nielegal- nego obrotu œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . KPA. . . . . . . . . . . . . KPC. . . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPK. . . . . . . . . . . . . KPW . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . KW . . . . . . . . . . . . . NarkU . . . . . . . . . . . NarkU z 1997 r. . . . NarkU z 1985 r. . . . NielU. . . . . . . . . . . . PolU . . . . . . . . . . . . PomSpo³U . . . . . . . . PrFarm. . . . . . . . . . . PrSzkolWy¿ . . . . . . rozp. 111/2005 . . . . rozp. 273/2004 . . . . RTVU . . . . . . . . . . . SamGminU . . . . . . . SamWojU . . . . . . . . XII ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdzia³aniu narkoma- nii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) ustawa z 24.4.1997 r. o przeciwdzia³aniu narkoma- nii (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm.) ustawa z 31.1.1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm.) ustawa z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) ustawa z 6.4.1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿- szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z 22.12.2004 r. okreœlaj¹ce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiêdzy Wspól- not¹ a pañstwami trzecimi (Dz.Urz. WE L 22/2005, s. 1) rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 273/2004 z 11.2.2004 r. w sprawie prekur- sorów narkotykowych (Dz.Urz. WE L 47/2004, s. 1) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) telewizji i Wykaz skrótów ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ustawa z 27.8.2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) ustawa z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) ustawa z 30.8.1991 r. o zak³adach opieki zdrowot- nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) SubPrepChemU. . . . SwobDzia³GospU . . SysOœU . . . . . . . . . . ŒwOpZdrowU . . . . . ZatrSocU . . . . . . . . . ZOZU . . . . . . . . . . . 2. Czasopisma An. UMCS . . . . . . . Annales UMCS Lublin AUNC . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Dz.Urz. WE. . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich GSP . . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S¹dowe M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSA. . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacji Bia³ostockiej OSN. . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izby Karnej . . . . . . . . . . . . Monitor Polski i Wojskowej Pañstwo i Prawo Prokuratura i Prawo PiP . . . . . . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica 3. Organy orzekaj¹ce NSA. . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny S¹d Najwy¿szy XIII Wykaz skrótów 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . ABW . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego art. AW . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu EMCDDA . . . . . . . . Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków artyku³ i Narkomanii litera Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Pañstwowa Inspekcja Sanitarna na przyk³ad numer GPPN . . . . . . . . . . . Gminny Program Przeciwdzia³ania Narkomanii GIF . . . . . . . . . . . . . G³ówny Inspektor Farmaceutyczny GIS . . . . . . . . . . . . . G³ówny Inspektor Sanitarny ISPCh . . . . . . . . . . . KBPN . . . . . . . . . . . Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii KGP. . . . . . . . . . . . . Komenda G³ówna Policji KPPN . . . . . . . . . . . Krajowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii KŒO. . . . . . . . . . . . . Komisja Œrodków Odurzaj¹cych ONZ lit. . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi MOKN . . . . . . . . . . Miêdzynarodowy Organ Kontroli Narkotyków NFZ . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia PIS. . . . . . . . . . . . . . np. . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . ONZ . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych pkt . . . . . . . . . . . . . . por. . . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . przyp. aut. . . . . . . . . rozdz. . . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . RPN. . . . . . . . . . . . . Rada ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii s. . . . . . . . . . . . . . . . SG . . . . . . . . . . . . . . SW. . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UNTS . . . . . . . . . . . United Nations Treaty Series w zw. WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WHO . . . . . . . . . . . . Œwiatowa Organizacja Zdrowia WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy WPPN . . . . . . . . . . . Wojewódzki Program Przeciwdzia³ania Narkoma- punkt porównaj pozycja przypis autora rozdzia³ rozporz¹dzenie strona Stra¿ Graniczna S³u¿ba Wiêzienna tekst jednolity . . . . . . . . . . . w zwi¹zku nii XIV ze zm. . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . ¯W . . . . . . . . . . . . . ¯andarmeria Wojskowa ze zmianami zobacz Wykaz skrótów XV Literatura Anisimow £. N., Narkotiki: prawowoj re¿im, Leningrad 1974; Literatura Literatura Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne, t. I. Przestêpstwa przeciwko pamiêci narodowej, obronnoœci, bezpieczeñstwu osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2002; Chatterjee S. K., A Guide to the International Drugs Conventions, London 1988; Chruœciel T. L., Preiss-Mys³owska M., Ustawa o przeciwdzia³aniu narko- manii. Komentarz, Warszawa 2000; Commentary on the Convention on Psychotropic Substances, New York 1976; Commentary on the Protocol Amending the Single Convention on Narco- tic Drugs 1961, New York 1976; Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs 1961, New York 1973; Commentary on the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, New York 1998; Ehrenfeld R., Narcoterrorism, New York 1990; Goodrich L. M., New Trends in Narcotics Control, International Concilia- tion 1960, Nr 530; Gossop M., Narkomania: mity i rzeczywistoœæ, Warszawa 1993; Grzegorczyk M., Miêdzynarodowa kontrola narkotyków, KSP 1968, z. 1–2; Hanausek T., Hanausek W., Narkomania: studium kryminologiczno-kry- minalistyczne, Warszawa 1976; Ho³yst B., Narkomania a przestêpczoœæ, Warszawa 1993; Ho³yst B., Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Warszawa 1996; Jarocki P., Karna charakterystyka przestêpstw przemytu narkotyków, Prok. i Pr. 2003, Nr 10; Krajewski K., Mêtne argumenty, Rzeczp. 1998, Nr 12; Krajewski K., Pojêcie œrodka odurzaj¹cego na gruncie Kodeksu karnego, PiP 2003, z. 11; Krajewski K., Prawnokarna problematyka nowej ustawy o przeciw- dzia³aniu narkomanii, PiP 1998, z. 4; Krajewski K., Prawo karne wobec œrodków odurzaj¹cych i psychotropo- wych (z problematyki teorii kryminalizacji), Archiwum Kryminologii 1995, t. 21; XVII Literatura Krajewski K., Problematyka kryminalizacji posiadania œrodków odu- rzaj¹cych i psychotropowych w œwietle regulacji prawnomiêdzynaro- dowych, PiP 1997, z. 1; Krajewski K., Sens i bezsens prohibicji: prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001; Krajewski K., Wylewanie dziecka z k¹piel¹, Rzeczp. 1999, Nr 1; Krajewski K., Zawieszenie postêpowania wobec osoby uzale¿nionej od œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych w œwietle przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z 1997 roku, w: Za- sady procesu karnego wobec wyzwañ wspó³czesnoœci. Ksiêga ku czci prof. Stanis³awa Waltosia, (red.) J. Czapska, A. Gaberla, A. Œwiat³ow- ski, A. Zoll, Warszawa 2000; Laskowska K., Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Bia³ystok 1999; Lowes P. D., The Genesis of International Narcotics Control, Geneva 1966; May H. L., Narcotic Drug Control, International Conciliation 1952, Nr 485; Narkomania znakiem czasu, (red.) R. £. D¹browski, Warszawa 1983; Nowicka J., Egierszdorf I., Wspó³praca miêdzynarodowa w dziedzinie zwalczania narkomanii, Farmacja Polska 1973, Nr 4; Petrovic S. P., Narkotyki i cz³owiek, Warszawa 1988; Przyborowska-Klimczak A., Miêdzynarodowa kontrola narkotyków, An. UMCS 1979, vol. XXVI; Psychoactive Drug Control: Issues and Recommendations, (red.) J. J. Mo- ore, C. R. B. Joyce, J. Woodcock, Rome 1973; Redo S., Narkomania. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Toruñ 1979; Redo S., Zjawisko narkomanii – próba wyjaœnienia pojêæ, Acta Universita- tis Nicolai Copernici, Prawo XVII – Nauki humanistyczno-spo³eczne 1979, z. 10; Rogala J., Narkotyki, Warszawa 1983; Sawicki S., Kontrola wytwarzania i handlu narkotykami w œwietle prawa miêdzynarodowego, ZN WSO 1976, Nr 3 (14); Sokalska M. E., Aktualne zagadnienia wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie zapobiegania narkomanii, Serwis Informacyjny Narko- mania 1996, Nr 4; Sokalska M. E., Miêdzynarodowa strategia zapobiegania narkomanii, w: Nawyk alkoholizowania siê i ulegania narkomanii w okresie obec- nych przemian spo³ecznych, (red.) T. Marcinkowski, Szczecin 1983; Stankowski A., Narkomania – narkotyki – narkomani, Katowice 1988; Œlusarczyk B., Narkomania. Problemy prawnokryminologiczne, Warszawa 1991; XVIII Literatura Œlusarczyk B., Zjawisko narkomanii we wspó³czesnym œwiecie, NP 1987, Nr 9; Wieniawski W., Drug Abuse Prevention – Recent International Efforts, Eu- rocriminology 1990, vol. 3; Wieniawski W., Miêdzynarodowa kontrola nad œrodkami odurzaj¹cymi. Nowe koncepcje i nowe trudnoœci, Zdrowie Publiczne 1974, Nr 10; Wieniawski W., Miêdzynarodowa kontrola nad œrodkami psychotropowy- mi, Zdrowie Publiczne 1974, Nr 1; Wojciechowski M., Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, ¿e ktoœ siê uzale¿nia, Warszawa 1993; Ziobro Z., Mêtne kryteria, Rzeczp. 1998, Nr 11; Ziobro Z., Spór o nieznaczn¹ iloœæ narkotyków, Rzeczp. 1999, Nr 2; Zwalczanie narkomanii w Polsce i w œwiecie, (red.) J. J. W¹sik, M. Stania- szek, Wroc³aw 1993. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: