Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00588 004949 22932747 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości 2016 - kodeks księgowego - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości 2016 - kodeks księgowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-732-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości. Najnowsze, obowiązujące od 2016 r. zmiany, zostały w tekście ustawy wyróżnione - dzięki czemu łatwo je odnaleźć. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K O D E K S K S I Ę G O W E G O dwutygodnikMONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Ustawa o rachunkowości 2016 Stan prawny na 18 marca 2016 r. U S T A W A O R A c h U N K O W O ś c I 2 0 1 6 ISBN 978-83-7440-732-8 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego USTAWA z dniA 29 WrześniA 1994 r. o rAchUnkoWości ......................................................3 Rozdział.1.. Przepisy.ogólne....................................................................................................................................3 Rozdział.2.. Prowadzenie.ksiąg.rachunkowych..................................................................................................12 Rozdział.3.. Inwentaryzacja....................................................................................................................................18 Rozdział.4.. Wycena.aktywów.i.pasywów.oraz.ustalenie.wyniku.finansowego.............................................19 Rozdział.4a.. Łączenie.się.spółek............................................................................................................................30 Rozdział.5.. Sprawozdania.finansowe.jednostki.................................................................................................32 Rozdział.6.. Skonsolidowane.sprawozdania.finansowe.grupy.kapitałowej....................................................37 Rozdział.6a.. Sprawozdanie.z.płatności.na.rzecz.administracji.publicznej......................................................42 Rozdział.7.. Badanie,.składanie.do.właściwego.rejestru.sądowego,.udostępnianie.i.ogłaszanie. . sprawozdań.finansowych..................................................................................................................44 Rozdział.8.. Ochrona.danych.................................................................................................................................47 Rozdział.8a.. Usługowe.prowadzenie.ksiąg.rachunkowych................................................................................48 Rozdział.9.. Odpowiedzialność.karna...................................................................................................................49 Rozdział.10.. Przepisy.szczególne.i.przejściowe..................................................................................................49 Rozdział.11.. Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.końcowe......................................................... 51 Załączniki.do.ustawy.................................................................................................................................................92 Załącznik.nr.1.. .Zakres.informacji.wykazywanych.w.sprawozdaniu.finansowym,.o.którym.mowa. w.art..45.ustawy,.dla.jednostek.innych.niż.banki,.zakłady.ubezpieczeń.i.zakłady.. reasekuracji.............................................................................................................................. 52 Załącznik.nr.2.. .Zakres.informacji.wykazywanych.w.sprawozdaniu.finansowym,.o.którym.mowa. w.art..45.ustawy,.dla.banków................................................................................................. 63 Załącznik.nr.3.. .Zakres.informacji.wykazywanych.w.sprawozdaniu.finansowym,.o.którym.mowa. w.art..45.ustawy,.dla.zakładów.ubezpieczeń.i.zakładów.reasekuracji............................ 70 Załącznik.nr.4.. .Zakres.informacji.wykazywanych.w.sprawozdaniu.finansowym,.o.którym.mowa. w.art..45.ustawy,.dla.jednostek.mikro.................................................................................. 77 Załącznik.nr.5.. .Zakres.informacji.wykazywanych.w.sprawozdaniu.finansowym,.o.którym.mowa. w.art..45.ustawy,.dla.jednostek.małych.korzystających.z.uproszczeń.odnoszących.się.. do.sprawozdania.finansowego............................................................................................. 78 WykAz AkTóW WykonAWczych do USTAWy o rAchUnkoWości....................................83 WykAz krAJoWych STAndArdóW rAchUnkoWości ...............................................................84 USTAWA O rAchUnkOWOści art. 1–2 3 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1 (Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)2 papierami. wartościowymi,. przepisów. o. fundu- szach.inwestycyjnych,.przepisów.o.działalności. ubezpieczeniowej.i.reasekuracyjnej,.przepisów. o.spółdzielczych.kasach.oszczędnościowo-kre- dytowych.lub.przepisów.o.organizacji.i.funkcjo- nowaniu. funduszy. emerytalnych,. bez. względu. na.wielkość.przychodów; .gmin,. powiatów,. województw. i. ich. związków,. a.także: a). .państwowych,.gminnych,.powiatowych.i.wo- jewódzkich.jednostek.budżetowych, b). .gminnych,. powiatowych. i. wojewódzkich. za- kładów.budżetowych, c). .(uchylona); .jednostek.organizacyjnych.niemających.osobo- wości. prawnej,. z. wyjątkiem. spółek,. o. których. mowa.w.pkt.1.i.2; .oddziałów.i.przedstawicielstw.przedsiębiorców. zagranicznych,.w.rozumieniu.przepisów.o.swo- bodzie.działalności.gospodarczej; .jednostek. niewymienionych. w. pkt. 1–6,. jeżeli. otrzymują. one. na. realizację. zadań. zleconych. dotacje.lub.subwencje.z.budżetu.państwa,.bud- żetów. jednostek. samorządu. terytorialnego. lub. funduszów.celowych.–.od.początku.roku.obro- towego,.w.którym.dotacje.lub.subwencje.zosta- ły.im.przyznane. 4). . . . 5). 6). 7). Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]3 Ustawa.określa.zasady.rachunkowości,.tryb.bada- nia.sprawozdań.finansowych.przez.biegłych.rewiden- tów.oraz.zasady.wykonywania.działalności.w.zakre- sie.usługowego.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] 1..Przepisy.ustawy.o.rachunkowości,.zwanej.dalej. „ustawą”,.stosuje.się,.z.zastrzeżeniem.ust..3,.do.ma- jących.siedzibę.lub.miejsce.sprawowania.zarządu.na. terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej: 1). .spółek.handlowych.(osobowych.i.kapitałowych,. w. tym. również. w. organizacji). oraz. spółek. cy- wilnych,.z.zastrzeżeniem.pkt.2,.a.także.innych. osób. prawnych,. z. wyjątkiem. Skarbu. Państwa. i.Narodowego.Banku.Polskiego; .osób.fizycznych,.spółek.cywilnych.osób.fizycz- nych,. spółek. jawnych. osób. fizycznych. oraz. spółek.partnerskich,.jeżeli.ich.przychody.netto. ze.sprzedaży.towarów,.produktów.i.operacji.fi- nansowych.za.poprzedni.rok.obrotowy.wyniosły. co. najmniej. równowartość. w. walucie. polskiej. 1.200.000.euro; .jednostek.organizacyjnych.działających.na.pod- stawie.Prawa.bankowego,.przepisów.o.obrocie. 2). 3). 1. . . . . 2. . . . . . . 3. . .Niniejsza.ustawa.dokonuje.w.zakresie.swojej.regulacji.wdrożenia.następujących.dyrektyw.Wspólnot.Europejskich: 1). .dyrektywy.2001/65/WE.z.dnia.27.września.2001.r..zmieniającej.dyrektywy.78/660/EWG,.83/349/EWG.oraz.86/635/. /EWG.w.zakresie.zasad.oceny.rocznych.i.skonsolidowanych.sprawozdań.finansowych.niektórych.rodzajów.spółek,. a.także.banków.oraz.innych.instytucji.finansowych.(Dz..Urz..WE.L.283.z.27.10.2001); 2). .dyrektywy.2003/38/WE.z.dnia.13.maja.2003.r..zmieniającej.dyrektywę.78/660/EWG.w.sprawie.rocznych.sprawozdań. finansowych.niektórych.rodzajów.spółek.w.odniesieniu.do.kwot.wyrażonych.w.euro.(Dz..Urz..WE.L.120.z.15.05.2003); 3). .dyrektywy.2003/51/WE.z.dnia.18.czerwca.2003.r..zmieniającej.dyrektywy.78/660/EWG,.83/349/EWG,.86/635/EWG. oraz.91/674/EWG.w.sprawie.rocznych.i.skonsolidowanych.sprawozdań.finansowych.niektórych.rodzajów.spółek. banków.i.innych.instytucji.finansowych.oraz.zakładów.ubezpieczeń.(Dz..Urz..WE.L.178.z.17.07.2003). .Dane.dotyczące.ogłoszenia.aktów.prawa.Unii.Europejskiej,.zamieszczone.w.niniejszej.ustawie.–.z.dniem.uzyskania. przez. Rzeczpospolitą. Polską. członkostwa. w. Unii. Europejskiej. –. dotyczą. ogłoszenia. tych. aktów. w. Dzienniku. Urzędowym.Unii.Europejskiej.–.wydanie.specjalne. .Ujednolicony.tekst.ustawy.zawiera.zmiany,.które.weszły.w.życie.1.stycznia.2016.r.,.wprowadzone: –. .ustawą.z.dnia.15.maja.2015.r..–.Prawo.restrukturyzacyjne.(Dz.U..z.2015.r.,.poz..978), –. .ustawą.z.dnia..25.czerwca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U.. z.2015.r.,.poz..1045), –. .ustawą.z.dnia..23.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.rachunkowości.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..z.2015.r.,.poz..1333), –. .ustawą.z.dnia..11.września.2015.r..o.działalności.ubezpieczeniowej.i.reasekuracyjnej.(Dz.U..z.2015.r.,.poz..1844). Zmiany,.które.weszły.w.życie.1.stycznia.2016.r.,.zostały.wyróżnione czcionką pogrubioną. .Zmiany,.które.wejdą.w.życie.19.maja.2016.r.,.zostały.wyróżnione..na.szarym.tle...Zostały.one.wprowadzone.ustawą. z.dnia.25.września.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.U..z.2015.r.,.poz..1893). .Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji. KODEKS.księgowego IFK 4 art. 3 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 2..Osoby.fizyczne,.spółki.cywilne.osób.fizycznych,. spółki.jawne.osób.fizycznych.oraz.spółki.partnerskie. mogą. stosować. zasady. rachunkowości. określone. ustawą.również.od.początku.następnego.roku.obro- towego,.jeżeli.ich.przychody.netto.ze.sprzedaży.towa- rów,.produktów.i.operacji.finansowych.za.poprzedni. rok.obrotowy.są.niższe.niż.równowartość.w.walucie. polskiej.1.200.000.euro..W.tym.przypadku.osoby.te. lub.wspólnicy.przed.rozpoczęciem.roku.obrotowego. są.obowiązani.do.zawiadomienia.o.tym.urzędu.skar- bowego,.właściwego.w.sprawach.opodatkowania.po- datkiem.dochodowym.. Zacznie obowiązywać od 19 maja 2016 r. 2..Osoby.fizyczne,.spółki.cywilne.osób.fizycz- nych,. spółki. jawne. osób. fizycznych. oraz. spółki. partnerskie. mogą. stosować. zasady. rachunkowo- ści.określone.ustawą.również.od.początku.następ- nego.roku.obrotowego,.jeżeli.ich.przychody.netto. ze.sprzedaży.towarów,.produktów.i.operacji.finan- sowych.za.poprzedni.rok.obrotowy.są.niższe.niż. równowartość.w.walucie.polskiej.1.200.000.euro.. W. tym. przypadku. osoby. te. lub. wspólnicy. przed. rozpoczęciem.roku.obrotowego.są.obowiązani.do. zawiadomienia.o.tym.urzędu.skarbowego,.właści- wego.w.sprawach.opodatkowania.podatkiem.do- chodowym..Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawia- domienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 2a..Do.spółek.jawnych.osób.fizycznych.oraz.spó- łek.partnerskich,.których.przychody.netto.ze.sprze- daży.towarów,.produktów.i.operacji.finansowych.za. poprzedni. rok. obrotowy. wyniosły. mniej. niż. równo- wartość.w.walucie.polskiej.1.200.000.euro.i.które.nie. stosują.zasad.rachunkowości.określonych.ustawą.na. podstawie.ust..2,.stosuje.się.art..70a. 3.. Jednostki. sporządzające. sprawozdania. finan- sowe.zgodnie.z.Międzynarodowymi.Standardami.Ra- chunkowości,.Międzynarodowymi.Standardami.Spra- wozdawczości. Finansowej. oraz. związanymi. z. nimi. interpretacjami.ogłoszonymi.w.formie.rozporządzeń. Komisji. Europejskiej,. zwanymi. dalej. „MSR”,. stosują. przepisy.ustawy.oraz.przepisy.wykonawcze.wydane. na.jej.podstawie,.w.zakresie.nieuregulowanym.przez. MSR. 4..Kościelne.osoby.prawne.nieprowadzące.działal- ności. gospodarczej. prowadzą. rachunkowość. zgod- nie.z.przepisami.wewnętrznymi.tych.osób. 5.. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po- żytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i wa- runkach określonych w tej ustawie.4 Art. 3. [Definicje] .1..Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). 2). 3). 3a). 3b). 4). 5). 5a). 6). .jednostce. –. rozumie. się. przez. to. podmioty. i.osoby.określone.w.art..2.ust..1; .banku.–.rozumie.się.przez.to.jednostkę.działają- cą.na.podstawie.przepisów.Prawa.bankowego; .zakładzie. ubezpieczeń. –. rozumie. się. przez. to. jednostkę.prowadzącą.działalność.ubezpiecze- niową. na. podstawie. przepisów. o. działalności. ubezpieczeniowej; .przepisach. o. obrocie. papierami. wartościo- wymi. –. rozumie. się. przez. to. przepisy. ustawy. o. obrocie. instrumentami. finansowymi,. ustawy. o. nadzorze. nad. rynkiem. kapitałowym,. ustawy. o.ofercie.publicznej.i.warunkach.wprowadzania. instrumentów. finansowych. do. zorganizowane- go. systemu. obrotu. oraz. o. spółkach. publicz- nych; .zakładzie. reasekuracji. –. rozumie. się. przez. to. jednostkę. prowadzącą. działalność. reasekura- cyjną. na. podstawie. przepisów. o. działalności. reasekuracyjnej; .udziałach.lub.udziałowcach.–.rozumie.się.przez. to. również. odpowiednio. akcje. lub. akcjonariu- szy; .krajowych. środkach. płatniczych,. walutach. ob- cych.i.dewizach.–.rozumie.się.przez.to.krajowe. środki.płatnicze,.waluty.obce.i.dewizy,.o.których. mowa.w.przepisach.Prawa.dewizowego; .członku.organu.jednostki.–.rozumie.się.przez.to. osobę.fizyczną,.pełniącą.funkcję.członka.zarzą- du.lub.innego.organu.zarządzającego,.członka. rady. nadzorczej. lub. innego. organu. nadzorują- cego,.jak.również.innego.organu.administrują- cego.jednostki,.powołaną.do.pełnienia.tej.funk- cji. zgodnie. z. postanowieniami. umowy. spółki,. statutu. lub. innymi. obowiązującymi. jednostkę. przepisami.prawa; kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarzą- dzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem peł- nomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników pro- wadzących sprawy spółki, w przypadku spół- ki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo- -akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kie- rownika jednostki uważa się tę osobę; do osób 4. .Art..2.ust..5.dodany.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.23.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.rachunkowości.oraz.niektórych. innych.ustaw.(Dz.U..z.2015.r.,.poz..1333)..Zmiana.weszła.w.życie.1.stycznia.2016.r. kwiecień.2016 IFK . . . . . . . wykonujących wolne zawody przepis ten sto- suje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;5 .organie. zatwierdzającym. –. rozumie. się. przez. to.organ,.który.zgodnie.z.obowiązującymi.jed- nostkę.przepisami.prawa,.statutem,.umową.lub. na. mocy. prawa. własności. jest. uprawniony. do. zatwierdzania. sprawozdania. finansowego. jed- nostki..W.przypadku.spółki.osobowej,.z.wyjąt- kiem.spółki.komandytowo-akcyjnej,.oraz.spółki. cywilnej.przez.organ.zatwierdzający.rozumie.się. jej.wspólników; .okresie. sprawozdawczym. –. rozumie. się. przez. to.okres,.za.który.sporządza.się.sprawozdanie. finansowe. w. trybie. przewidzianym. ustawą. lub. inne. sprawozdania. sporządzone. na. podstawie. ksiąg.rachunkowych; .roku.obrotowym.–.rozumie.się.przez.to.rok.ka- lendarzowy.lub.inny.okres.trwający.12.kolejnych. pełnych. miesięcy. kalendarzowych,. stosowany. również.do.celów.podatkowych..Rok.obrotowy. lub. jego. zmiany. określa. statut. lub. umowa,. na. podstawie. której. utworzono. jednostkę.. Jeżeli. jednostka.rozpoczęła.działalność.w.drugiej.po- łowie. przyjętego. roku. obrotowego,. to. można. księgi. rachunkowe. i. sprawozdanie. finansowe. za.ten.okres.połączyć.z.księgami.rachunkowymi. i.sprawozdaniem.finansowym.za.rok.następny.. W.przypadku.zmiany.roku.obrotowego.pierwszy. po.zmianie.rok.obrotowy.powinien.być.dłuższy. niż.12.kolejnych.miesięcy; .dniu.bilansowym.–.rozumie.się.przez.to.dzień,. na.który.jednostka.sporządza.sprawozdanie.fi- nansowe; .przyjętych. zasadach. (polityce). rachunkowości. –. rozumie. się. przez. to. wybrane. i. stosowane. przez.jednostkę.rozwiązania.dopuszczone.usta- wą,.w.tym.także.określone.w.MSR,.zapewniają- ce.wymaganą.jakość.sprawozdań.finansowych; .aktywach.–.rozumie.się.przez.to.kontrolowane. przez. jednostkę. zasoby. majątkowe. o. wiary- godnie.określonej.wartości,.powstałe.w.wyniku. przeszłych. zdarzeń,. które. spowodują. w. przy- szłości.wpływ.do.jednostki.korzyści.ekonomicz- nych; .aktywach.trwałych.–.rozumie.się.przez.to.akty- wa.jednostki,.które.nie.są.zaliczane.do.aktywów. obrotowych,.o.których.mowa.w.pkt.18; .wartościach. niematerialnych. i. prawnych. –. ro- zumie.się.przez.to,.z.zastrzeżeniem.pkt.17,.na- byte. przez. jednostkę,. zaliczane. do. aktywów. trwałych,.prawa.majątkowe.nadające.się.do.go- spodarczego.wykorzystania,.o.przewidywanym. 7). 8). 9). 10). 11). 12). 13). 14). USTAWA O RACHUNKOWOŚCI art. 3 5 okresie. ekonomicznej. użyteczności. dłuższym. niż.rok,.przeznaczone.do.używania.na.potrzeby. jednostki,.a.w.szczególności: a). .autorskie. prawa. majątkowe,. prawa. pokrew- ne,.licencje,.koncesje, b). .prawa.do.wynalazków,.patentów,.znaków.to- warowych,.wzorów.użytkowych.oraz.zdobni- czych, c). .know-how. W.przypadku.wartości.niematerialnych.i.prawnych. oddanych.do.używania.na.podstawie.umowy.najmu,. dzierżawy.lub.leasingu,.wartości.niematerialne.i.praw- ne. zalicza. się. do. aktywów. trwałych. jednej. ze. stron. umowy,. zgodnie. z. warunkami. określonymi. w. ust..4.. Do. wartości. niematerialnych. i. prawnych. zalicza. się. również.nabytą.wartość.firmy.oraz.koszty.zakończo- nych.prac.rozwojowych; 15). .środkach.trwałych.–.rozumie.się.przez.to,.z.za- strzeżeniem. pkt. 17,. rzeczowe. aktywa. trwałe. i. zrównane. z. nimi,. o. przewidywanym. okresie. ekonomicznej. użyteczności. dłuższym. niż. rok,. kompletne,.zdatne.do.użytku.i.przeznaczone.na. potrzeby.jednostki..Zalicza.się.do.nich.w.szcze- gólności: a). .nieruchomości. –.w. tym. grunty,. prawo. użyt- kowania. wieczystego. gruntu,. budowle. i. bu- dynki,. a. także. będące. odrębną. własnością. lokale,.spółdzielcze.własnościowe.prawo.do. lokalu. mieszkalnego. oraz. spółdzielcze. pra- wo.do.lokalu.użytkowego, b). .maszyny,. urządzenia,. środki. transportu. i.inne.rzeczy, 17). c). .ulepszenia.w.obcych.środkach.trwałych, d). .inwentarz.żywy. Środki.trwałe.oddane.do.używania.na.podstawie. umowy.najmu,.dzierżawy.lub.leasingu.zalicza.się.do. aktywów. trwałych. jednej. ze. stron. umowy,. zgodnie. z.warunkami.określonymi.w.ust..4; 16). .środkach. trwałych. w. budowie. –. rozumie. się. przez.to.zaliczane.do.aktywów.trwałych.środki. trwałe.w.okresie.ich.budowy,.montażu.lub.ulep- szenia.już.istniejącego.środka.trwałego; .inwestycjach. –. rozumie. się. przez. to. aktywa. posiadane. przez. jednostkę. w. celu. osiągnięcia. z. nich. korzyści. ekonomicznych. wynikających. z. przyrostu. wartości. tych. aktywów,. uzyskania. przychodów.w.formie.odsetek,.dywidend.(udzia- łów.w.zyskach).lub.innych.pożytków,.w.tym.rów- nież.z.transakcji.handlowej,.a.w.szczególności. aktywa.finansowe.oraz.te.nieruchomości.i.war- tości.niematerialne.i.prawne,.które.nie.są.użytko- wane.przez.jednostkę,.lecz.są.posiadane.przez. nią.w.celu.osiągnięcia.tych.korzyści..W.przypad- ku.zakładów.ubezpieczeń.i.zakładów.reasekura- cji.przez.inwestycje.rozumie.się.lokaty; 5. . .Art..3.ust..1.pkt.6.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..411.pkt.1.ustawy.z.dnia.15.maja.2015.r..–.Prawo.restrukturyzacyjne. (Dz.U..z.2015.r.,.poz..978)..Zmiana.weszła.w.życie.1.stycznia.2016.r. KODEKS.księgowego IFK 6 18). . . . . 19). 20). 21). 22). 23). 21a). .rezerwach art. 3 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI .aktywach.obrotowych.–.rozumie.się.przez.to.tę. część.aktywów.jednostki,.które.w.przypadku: a). .aktywów. rzeczowych,. o. których. mowa. w. pkt. 19. –. są. przeznaczone. do. zbycia. lub. zużycia.w.ciągu.12.miesięcy.od.dnia.bilanso- wego. lub. w. ciągu. normalnego. cyklu. opera- cyjnego. właściwego. dla. danej. działalności,. jeżeli.trwa.on.dłużej.niż.12.miesięcy, b). .aktywów. finansowych,. o. których. mowa. w.pkt.24.–.są.płatne.i.wymagalne.lub.prze- znaczone.do.zbycia.w.ciągu.12.miesięcy.od. dnia.bilansowego.lub.od.daty.ich.założenia,. wystawienia.lub.nabycia,.albo.stanowią.akty- wa.pieniężne, c). .należności. krótkoterminowych. –. obejmują. ogół.należności.z.tytułu.dostaw.i.usług.oraz. całość.lub.część.należności.z.innych.tytułów. niezaliczonych. do. aktywów. finansowych,. a.które.stają.się.wymagalne.w.ciągu.12.mie- sięcy.od.dnia.bilansowego, d). .rozliczeń.międzyokresowych.–.trwają.nie.dłu- żej.niż.12.miesięcy.od.dnia.bilansowego; .rzeczowych. aktywach. obrotowych. –. rozumie. się.przez.to.materiały.nabyte.w.celu.zużycia.na. własne. potrzeby,. wytworzone. lub. przetworzo- ne. przez. jednostkę. produkty. gotowe. (wyroby. i. usługi). zdatne. do. sprzedaży. lub. w. toku. pro- dukcji,.półprodukty.oraz.towary.nabyte.w.celu. odprzedaży.w.stanie.nieprzetworzonym; .zobowiązaniach. –. rozumie. się. przez. to. wyni- kający. z. przeszłych. zdarzeń. obowiązek. wy- konania. świadczeń. o. wiarygodnie. określonej. wartości,. które. spowodują. wykorzystanie. już. posiadanych.lub.przyszłych.aktywów.jed.nostki; .rezerwach.–.rozumie.się.przez.to.zobowiązania,. których.termin.wymagalności.lub.kwota.nie.są. pewne; techniczno-ubezpieczeniowych – rozumie się przez to rezerwy techniczno- -ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości tworzone przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;6 .zobowiązaniach. krótkoterminowych. –. rozumie. się. przez. to. ogół. zobowiązań. z. tytułu. dostaw. i.usług,.a.także.całość.lub.tę.część.pozostałych. zobowiązań,.które.stają.się.wymagalne.w.ciągu. 12.miesięcy.od.dnia.bilansowego; .instrumentach.finansowych.–.rozumie.się.przez. to.kontrakt,.który.powoduje.powstanie.aktywów. finansowych. u. jednej. ze. stron. i. zobowiązania. finansowego. albo. instrumentu. kapitałowego. u. drugiej. ze. stron. pod. warunkiem,. że. z. kon- traktu. zawartego. między. dwiema. lub. więcej. stronami. jednoznacznie. wynikają. skutki. go- spodarcze,. bez. względu. na. to,. czy. wykonanie. . . . . . 24). 25). 26). praw.lub.zobowiązań.wynikających.z.kontraktu. ma. charakter. bezwarunkowy. albo. warunkowy.. Do. instrumentów. finansowych. nie. zalicza. się. w.szczególności: a). .rezerw.i.aktywów.z.tytułu.odroczonego.po- datku.dochodowego, b). .umów.o.gwarancje.finansowe,.które.ustalają. wykonanie. obowiązków. z. tytułu. udzielonej. gwarancji,. w. formie. zapłacenia. kwot. odpo- wiadających.stratom.poniesionym.przez.be- neficjenta. na. skutek. niespłacenia. wierzytel- ności.przez.dłużnika.w.wymaganym.terminie, c). .umów.o.przeniesienie.praw.z.papierów.war- tościowych. w. okresie. pomiędzy. terminem. zawarcia. i. rozliczenia. transakcji,. gdy. wyko- nanie. tych. umów. wymaga. wydania. papie- rów. wartościowych. w. określonym. terminie,. również.wtedy,.gdy.przeniesienie.tych.praw. następuje. w. formie. zapisu. na. rachunku. pa- pierów. wartościowych,. prowadzonym. przez. podmiot. upoważniony. na. podstawie. odręb- nych.przepisów, d). .aktywów. i. zobowiązań. z. tytułu. programów,. z.których.wynikają.udziały.pracowników.oraz. innych. osób. związanych. z. jednostką. w. jej. kapitałach. lub. w. kapitałach. innej. jednostki. z.grupy.kapitałowej,.do.której.należy.jednost- ka, e). .umów.połączenia.spółek,.z.których.wynikają. obowiązki.określone.w.art..44b.ust..9; .aktywach. finansowych. –. rozumie. się. przez. to. aktywa. pieniężne,. instrumenty. kapitałowe. wy- emitowane.przez.inne.jednostki,.a.także.wynika- jące.z.kontraktu.prawo.do.otrzymania.aktywów. pieniężnych. lub. prawo. do. wymiany. instrumen- tów. finansowych. z. inną. jednostką. na. korzyst- nych.warunkach; .aktywach.pieniężnych.–.rozumie.się.przez.to.ak- tywa.w.formie.krajowych.środków.płatniczych,. walut.obcych.i.dewiz..Do.aktywów.pieniężnych. zalicza. się. również. inne. aktywa. finansowe,. w.tym.w.szczególności.naliczone.odsetki.od.ak- tywów.finansowych..Jeżeli.aktywa.te.są.płatne. lub.wymagalne.w.ciągu.3.miesięcy.od.dnia.ich. otrzymania,.wystawienia,.nabycia.lub.założenia. (lokaty),. to. na. potrzeby. rachunku. przepływów. pieniężnych.zalicza.się.je.do.środków.pienięż- nych,. chyba. że. ujmuje. się. je. w. przepływach. z.działalności.inwestycyjnej.(lokacyjnej); .instrumentach.kapitałowych.–.rozumie.się.przez. to.kontrakty,.z.których.wynika.prawo.do.mająt- ku.jednostki,.pozostałego.po.zaspokojeniu.lub. zabezpieczeniu. wszystkich. wierzycieli,. a.także. zobowiązanie. się. jednostki. do. wyemitowa- nia. lub. dostarczenia. własnych. instrumentów. 6. .Art..3.ust..1.pkt.21a.dodany.przez.art..446.pkt.1.ustawy.z.dnia.11.września.2015.r..o.działalności.ubezpieczeniowej. i.reasekuracyjnej.(Dz.U..z.2015.r.,.poz..1844)..Zmiana.weszła.w.życie.1.stycznia.2016.r. kwiecień.2016 IFK 7 o. charakterze. publicznoprawnym. nieobcią- żających.kosztów, e). .z.utworzeniem.i.rozwiązaniem.rezerw,.z.wy- jątkiem. rezerw. związanych. z. operacjami. fi- nansowymi, f). .z.odpisami.aktualizującymi.wartość.aktywów. i.ich.korektami,.z.wyjątkiem.odpisów.obcią- żających.koszty.finansowe, g). .z.odszkodowaniami.i.karami, h). .z. przekazaniem. lub. otrzymaniem. nieodpłat- nie,. w. tym. w. drodze. darowizny. aktywów,. w. tym. także. środków. pieniężnych. na. inne. cele. niż. dopłaty. do. cen. sprzedaży,. nabycie. lub.wytworzenie.środków.trwałych,.środków. trwałych. w. budowie. albo. wartości. niemate- rialnych.i.prawnych, i). .ze.zdarzeniami.losowymi; .zyskach. i. stratach. nadzwyczajnych. –. rozumie. się.przez.to.zyski.i.straty.powstające.w.bankach,. zakładach.ubezpieczeń,.zakładach.reasekuracji. oraz.spółdzielczych.kasach.oszczędnościowo- -kredytowych. na. skutek. zdarzeń. trudnych. do. przewidzenia,. poza. działalnością. operacyjną. jednostki.i.niezwiązane.z.ogólnym.ryzykiem.jej. prowadzenia; .sprawowaniu.kontroli.nad.inną.jednostką.–.rozu- mie.się.przez.to.zdolność.jednostki.do.kierowa- nia.polityką.finansową.i.operacyjną.innej.jedno- stki,.w.celu.osiągania.korzyści.ekonomicznych. z.jej.działalności; .sprawowaniu.współkontroli.nad.inną.jednost- ką. –. rozumie. się. przez. to. zdolność. wspólni- ka.jednostki.współzależnej.na.równi.z.innymi. wspólnikami,.na.zasadach.określonych.w.za- wartej.pomiędzy.nimi.umowie,.umowie.spółki. lub.statucie.do.kierowania.polityką.finansową. i. operacyjną. tej. jednostki,. w. celu. osiągania. wspólnie. korzyści. ekonomicznych. z. jej. dzia- łalności; .znaczącym.wpływie.na.inną.jednostkę.–.rozumie. się. przez. to. niemającą. znamion. sprawowania. kontroli. lub. współkontroli. zdolność. jednostki. do.wpływania.na.politykę.finansową.i.operacyj- ną.innej.jednostki,.w.szczególności.przez: a). .udział. w. podejmowaniu. decyzji. w. sprawie. podziału.zysku.lub.pokrycia.straty.lub b). .zasiadanie.w.organie.zarządzającym,.nadzo- rującym.lub.administrującym,.lub c). .przeprowadzanie. istotnych. transakcji. z. tą. kapitałowych,.a.w.szczególności.udziały,.opcje. na.akcje.własne.lub.warranty; .zobowiązaniach. finansowych. –. rozumie. się. przez. to. zobowiązanie. jednostki. do. wydania. aktywów. finansowych. albo. do. wymiany. instru- mentu.finansowego.z.inną.jednostką,.na.nieko- rzystnych.warunkach; .zobowiązaniach. warunkowych. –. rozumie. się. przez.to.obowiązek.wykonania.świadczeń,.któ- rych.powstanie.jest.uzależnione.od.zaistnienia. określonych.zdarzeń; .aktywach. netto. –.rozumie. się. przez. to. aktywa. jednostki.pomniejszone.o.zobowiązania,.odpo- wiadające.wartościowo.kapitałowi.(funduszowi). własnemu; .przychodach. i. zyskach. –. rozumie. się. przez. to. uprawdopodobnione. powstanie. w. okresie. sprawozdawczym. korzyści. ekonomicznych,. o. wiarygodnie. określonej. wartości,. w. formie. zwiększenia. wartości. aktywów,. albo. zmniej- szenia. wartości. zobowiązań,. które. doprowa- dzą.do.wzrostu.kapitału.własnego.lub.zmniej- szenia. jego. niedoboru. w. inny. sposób. niż. wniesienie. środków. przez. udziałowców. lub. właścicieli; .kosztach. i. stratach. –. rozumie. się. przez. to. uprawdopodobnione. zmniejszenia. w. okresie. sprawozdawczym. korzyści. ekonomicznych,. o. wiarygodnie. określonej. wartości,. w. formie. zmniejszenia. wartości. aktywów,. albo. zwięk- szenia.wartości.zobowiązań.i.rezerw,.które.do- prowadzą. do. zmniejszenia. kapitału. własnego. lub.zwiększenia.jego.niedoboru.w.inny.sposób. niż.wycofanie.środków.przez.udziałowców.lub. właścicieli; .pozostałych.kosztach.i.przychodach.operacyj- nych.–.rozumie.się.przez.to.koszty.i.przychody. związane.pośrednio.z.działalnością.operacyjną. jednostki,.a.w.szczególności.koszty.i.przychody. związane: a). .z.działalnością.socjalną, b). .ze.zbyciem.środków.trwałych,.środków.trwa- łych. w. budowie,. wartości. niematerialnych. i.prawnych,.a.także.nieruchomości.oraz.war- tości.niematerialnych.i.prawnych.zaliczonych. do.inwestycji, c). .z.utrzymywaniem.nieruchomości.oraz.warto- ści. niematerialnych. i. prawnych. zaliczonych. do. inwestycji,. w. tym. także. z. aktualizacją. wartości. tych. inwestycji,. jak. również. z. ich. przekwalifikowaniem. odpowiednio. do. środ- ków.trwałych.oraz.wartości.niematerialnych. i.prawnych,.jeżeli.do.wyceny.inwestycji.przy- jęto. cenę. rynkową. bądź. inaczej. określoną. wartość.godziwą, d). .z. odpisaniem. należności. i. zobowiązań. przedawnionych,. umorzonych,. nieściągal- nych,. z. wyjątkiem. należności. i. zobowiązań. . . . . . 33). 34). 35). 36). . . . . . . 27). 28). 29). 30). 31). 32). . . . . . USTAWA O RACHUNKOWOŚCI art. 3 jednostką,.lub d). .udostępnianie.tej.jednostce.informacji.tech- nicznych. o. zasadniczym. znaczeniu. dla. jej. działalności,.lub e). .możliwość. powoływania. i. odwoływania. członków. organów. zarządzających,. nadzo- rujących.lub.administrujących,.lub f). .posiadanie. nie. mniej. niż. 20 . ogólnej. liczby. głosów.w.organie.stanowiącym.tej.jednostki; KODEKS.księgowego IFK art. 3 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 8 37). . . . . . .jednostce. dominującej. –. rozumie. się. przez. to. jednostkę. będącą. spółką. handlową. lub. przed- siębiorstwem.państwowym,.sprawującą.kontro- lę.nad.jednostką.zależną,.w.szczególności: a). .posiadającą. bezpośrednio. lub. pośrednio. większość. ogólnej. liczby. głosów. w. organie. stanowiącym. jednostki. zależnej,. także. na. podstawie. porozumień. z. innymi. uprawnio- nymi. do. głosu,. wykonującymi. prawa. głosu. zgodnie.z.wolą.jednostki.dominującej,.lub b). .będącą. udziałowcem. jednostki. zależnej. i.uprawnioną.do.kierowania.polityką.finanso- wą.i.operacyjną.tej.jednostki.zależnej.w.spo- sób. samodzielny. lub. przez. wyznaczone. przez.siebie.osoby.lub.jednostki.na.podsta- wie.umowy.zawartej.z.innymi.uprawnionymi. do.głosu,.posiadającymi.na.podstawie.statu- tu.lub.umowy.spółki,.łącznie.z.jednostką.do- minującą,. większość. ogólnej. liczby. głosów. w.organie.stanowiącym,.lub c). .będącą. udziałowcem. jednostki. zależnej. i.uprawnioną.do.powoływania.i.odwoływania. większości. członków. organów. zarządzają- cych,.nadzorujących.lub.administrujących.tej. jednostki.zależnej,.lub d). .będącą. udziałowcem. jednostki. zależnej,. której.więcej.niż.połowę.składu.organów.za- rządzających,.nadzorujących.lub.administru- jących.w.poprzednim.roku.obrotowym,.w.cią- gu. bieżącego. roku. obrotowego. i. do. czasu. sporządzenia.sprawozdania.finansowego.za. bieżący.rok.obrotowy.stanowią.osoby.powo- łane. do. pełnienia. tych. funkcji. w. rezultacie. wykonywania. przez. jednostkę. dominującą. prawa.głosu.w.organach.tej.jednostki.zależ- nej,. chyba. że. inna. jednostka. lub. osoba. ma. w.stosunku.do.tej.jednostki.zależnej.prawa,. o.których.mowa.w.lit..a,.c.lub.e,.lub e). .będącą. udziałowcem. jednostki. zależnej. i. uprawnioną. do. kierowania. polityką. finan- sową.i.operacyjną.tej.jednostki.zależnej,.na. podstawie. umowy. zawartej. z. tą. jednostką. zależną.albo.statutu.lub.umowy.tej.jednostki. zależnej; 37a). .jednostce.dominującej.niższego.szczebla.–.ro- zumie.się.przez.to.spółkę.handlową,.która.jest. jednocześnie.jednostką.zależną.od.innej.spółki. handlowej. lub. przedsiębiorstwa. państwowego. i.jednostką.dominującą.w.stosunku.do.co.naj- mniej.jednej.spółki.handlowej; 37b). .jednostce. dominującej. wyższego. szczebla. –.rozumie.się.przez.to.jednostkę.będącą.spółką. handlową.lub.przedsiębiorstwem.państwowym,. która.jest.jednostką.dominującą.w.stosunku.do. jednostki.dominującej.niższego.szczebla; 37c). .wspólniku.jednostki.współzależnej.–.rozumie.się. przez.to.jednostkę.będącą.spółką.handlową.lub. przedsiębiorstwem. państwowym,. sprawującą. kwiecień.2016 wraz.z.innymi.udziałowcami.współkontrolę.nad. jednostką.współzależną; 41). 40). 38). 39). 37d). .zaangażowaniu.w.kapitale.–.rozumie.się.przez. to.jakikolwiek.udział.w.kapitale.innej.jednostki,. mający. charakter. trwałego. powiązania;. trwa- łe. powiązanie. występuje. zawsze. w. przypadku. nabycia,.zakupu.lub.pozyskania.w.innej.formie. udziału. w. kapitale. jednostki. stowarzyszonej,. chyba. że. zbycie. udziału. w. krótkim. okresie. od. dnia.jego.nabycia,.zakupu.lub.pozyskania.w.in- nej. formie. jest. wysoce. prawdopodobne,. po- przez.zawarcie.umowy.lub.podjęcie.innych.ak- tywnych.działań.dotyczących.zbycia; .znaczącym. inwestorze. –. rozumie. się. przez. to. jednostkę. będącą. spółką. handlową. lub. przed- siębiorstwem.państwowym,.która.posiada.zaan- gażowanie.w.kapitale.innej.jednostki.i.wywiera. znaczący.wpływ.na.tę.jednostkę; .jednostce. zależnej. –.rozumie. się. przez. to. jed- nostkę.będącą.spółką.handlową.lub.podmiotem. utworzonym. i. działającym. zgodnie. z. przepisa- mi. obcego. prawa. handlowego,. kontrolowaną. przez.jednostkę.dominującą; .jednostce.współzależnej.–.rozumie.się.przez.to. jednostkę,.która.jest.współkontrolowana.przez. wspólników. na. podstawie. zawartej. pomiędzy. nimi.umowy,.umowy.spółki.lub.statutu; .jednostce. stowarzyszonej. –.rozumie. się. przez. to.jednostkę.będącą.spółką.handlową.lub.pod- miotem. utworzonym. i. działającym. zgodnie. z.przepisami.obcego.prawa.handlowego,.w.któ- rej. znaczący. inwestor. posiada. zaangażowanie. w. kapitale,. oraz. na. którą. wywiera. znaczący. wpływ; .jednostkach.podporządkowanych.–.rozumie.się. przez. to. jednostki. zależne,. współzależne. oraz. stowarzyszone; .jednostkach. powiązanych. –. rozumie. się. przez. to. dwie. lub. więcej. jednostek. wchodzących. w.skład.danej.grupy.kapitałowej; .grupie. kapitałowej. –. rozumie. się. przez. to. jed- nostkę.dominującą.wraz.z.jednostkami.zależny- mi; .konsolidacji. –. rozumie. się. przez. to. łączenie. sprawozdań.finansowych.jednostek.tworzących. grupę.kapitałową.przez.sumowanie.odpowied- nich.pozycji.sprawozdań.finansowych.jednostki. dominującej.i.jednostek.zależnych,.z.uwzględ- nieniem.niezbędnych.wyłączeń.i.korekt; .kapitałach. mniejszości. –. rozumie. się. przez. to. część.aktywów.netto.jednostki.zależnej,.objętej. skonsolidowanym.sprawozdaniem.finansowym,. która.należy.do.udziałowców.innych.niż.jednos- tki.grupy.kapitałowej; .metodzie.praw.własności.–.rozumie.się.przez.to. przyjętą. przez. jednostkę. dominującą,. wspólni- ka.jednostki.współzależnej.lub.znaczącego.in- westora. metodę. wyceny. udziałów. w. aktywach. 42). 43). 47). 46). 44). 45). IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości 2016 - kodeks księgowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: