Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 006308 22576211 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wydanie 6 - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wydanie 6 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 743
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0878-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a rozszerzającej krąg osób (podmiotów) uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono też zmianom wynikającym z procesu dostosowania ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczącym wyodrębnienia jednostek gospodarczych mikro jako oddzielnej grupy podmiotów, w stosunku do których zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, zwłaszcza w zakresie sprawozdania finansowego.

W niniejszym Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych i finansowych. Jednakże ze względu na przystępny sposób przedstawiania zagadnień może być również przewodnikiem po zawiłościach prawa bilansowego dla prawników i innych grup zawodowych związanych z dziedziną szeroko pojętych finansów.

Komentarz jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niektórzy z Autorów są też biegłymi rewidentami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 USTAWA z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . z  2013 r ., poz .  330 ze zm .) 15 ROZDZIAŁ 1 . Przepisy ogólne (art . 1–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2 . Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art . 9–25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ROZDZIAŁ 3 . Inwentaryzacja (art . 26–27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 ROZDZIAŁ 4 . Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (art . 28–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4 .1 . Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów (art . 28–28a) . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4 .2 . Szczegółowe zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów (art . 29–41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 4 .3 . Ustalanie wyniku finansowego (art . 42–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 ROZDZIAŁ 4a . Łączenie się spółek (art . 44a–44d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 ROZDZIAŁ 5 . Sprawozdania finansowe jednostki (art . 45–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ROZDZIAŁ 6 . Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (art . 55–63d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 6 .1 . Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej według ustawy o rachunkowości (art . 55–63d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 6 .2 . Konsolidacja sprawozdań finansowych w regulacjach międzynarodowych . . 604 6 .2 .1 . Międzynarodowe regulacje rachunkowości w zakresie konsolidacji . . . 604 6 .2 .2 . Konsolidacje sprawo zdań finansowych zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 6 .2 .3 . Konsolidacja sprawo zdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR . . . . . . . 617 6 .2 .4 . Podstawowe różnice między regulacjami rachunkowości w zakresie skonsolidowanych sprawo zdań finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 ROZDZIAŁ 7 . Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (art . 64–70) . . . . . . . . . . . . . . . . 634 ROZDZIAŁ 8 . Ochrona danych (art . 71–76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 ROZDZIAŁ 8a . Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art . 76a–76i) . . . . . . . 690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 ROZDZIAŁ 9 . Odpowiedzialność karna (art . 77–79) 5 ROZDZIAŁ 10 . Przepisy szczególne i przejściowe (art . 80–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 ROZDZIAŁ 11 . Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (art . 84–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Skorowidz alfabetyczno-rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 Spis treści Wykaz skrótów dyrektywa 2006/43/WE – dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  17  maja 2006  r . w  sprawie ustawowych badań rocznych sprawo zdań finanso- wych zmieniająca dyrektywę Rady 84/253/EWG z 10 kwiet nia 1984 r . w sprawie zatwierdzenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie usta- wowych kontroli dokumentów rachunkowych (Dz .Urz . UE 2006 L 157/87 ze zm .) dyrektywa 2006/46/WE – dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 78/660/EWG w  sprawie rocznych sprawo zdań finansowych niektórych rodzajów spó łek, 83/349/EWG w  sprawie skonsolidowanych sprawo zdań finansowych, 86/635/EWG w  sprawie rocznych i  skonsolidowanych sprawo zdań fi- nansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w  sprawie rocznych i  skonsolidowanych sprawo zdań finansowych za- kładów ubezpieczeń (Dz .Urz . UE 2006 L 224/1) dyrektywa 2013/34/UE IV dyrektywa FRRwP IASC IFAC k .c . KIBR k .k . k .p . KRS k .s .h . KSR KSR nr 1 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerw ca 2013  r . w  sprawie rocznych sprawo zdań finansowych, skonsolidowa- nych sprawo zdań finansowych i  powiązanych sprawo zdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/249/EWG (Dz .Urz . UE 2013 L 182/19) – dyrektywa 78/660/EWG Parlamentu Europejskiego i  Rady z  25  lipca 1978 r . w sprawie rocznych sprawo zdań finansowych niektórych rodza- jów spó łek (Dz .Urz . WE 1978 L 222/11 ze zm .; uchylona) – Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce – International Accounting Standards Committee – Międzynarodowa Federacja Księgowych – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r . – Kodeks cywilny (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 121 ze zm .) – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – ustawa z  6  czerw ca 1997  r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr  88, poz .  553 ze zm .) – ustawa z 26 czerw ca 1974 r . – Kodeks pracy (tekst jedn . Dz .U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r . – Kodeks spó łek hand lowych (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 1030 ze zm .) – Krajowy Standard Rachunkowości – uchwała nr  5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z  10  maja 2011  r . w  sprawie przyjęcia poprawionego Krajowego Standardu Ra- chunkowości nr  1 „Rachunek przepływów pieniężnych” (Dz .Urz . MF Nr 6, poz . 26) 7 – uchwała nr  7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z  20  kwiet nia 2010  r . w  sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” (Dz .Urz . MF Nr 7, poz . 31) – uchwała nr 9/09 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 paździer- nika 2009 r . w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standar- du Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (Dz .Urz . MF Nr 16, poz . 88) – uchwała nr  2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z  14  lutego 2012  r . w  sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (Dz .Urz . MF, poz . 15) – uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 13 grudnia 2011  r . w  sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr  5 „Leasing, najem i  dzierżawa” (Dz .Urz . MF Nr  9, poz . 52) – uchwała nr  3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z  4 marca 2014  r . w  sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr  5 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz .Urz . MF z 2014 r ., poz . 12) – uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 24 kwiet nia 2012 r . w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, po- prawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (Dz .Urz . MF, poz . 34) – uchwała nr  1/14 Komitetu Standardów Rachunkowości z  21  stycznia 2014 r . w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (Dz .Urz . MF, poz . 5) – uchwała nr  6/14 Komitetu Standardów Rachunkowości z  15  kwiet nia 2014 r . w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności” (Dz .Urz . MF, poz . 17) – Krajowe Standardy Rewizji Finansowej – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – Narodowy Bank Polski – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozporządzenie Ministra Finansów z  12  grudnia 2001  r . w  sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i  sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz .U . Nr  149, poz . 1674 ze zm .) – rozporządzenie Ministra Finansów z  25  wrześ nia 2009  r . w  sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, za- kłady ubezpieczeń i  zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawo- zdań finansowych grup kapitałowych (Dz .U . Nr 169, poz . 1327) – spółka akcyjna – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ustawa z 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pod- miotach uprawnionych do badania sprawo zdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . Nr 77, poz . 649 ze zm .) – ustawa z 9 maja 2014 r . o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektó- rych zawodów regulowanych (Dz .U . z 2014 r ., poz . 768) KSR nr 2 KSR nr 3 KSR nr 4 KSR nr 5 KSR nr 6 KSR nr 7 KSR nr 8 KSR nr 9 KSRF MSR MSRF MSSF NBP PFRON r .i .f . r .s .s .f . SA SKwP spółka z o .o . u .b .r . u .d .w .z .r . 8 Wykaz skrótów u .p .d .o .f . u .p .d .o .p . u .rach . u .s .d .g . – ustawa z 26 lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn . Dz .U . z 2012 r ., poz . 361 ze zm .) – ustawa z 15 lutego 1992 r . o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 851 ze zm .) – ustawa z  29  wrześ nia 1994  r . o  rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 330 ze zm .) – ustawa z 2 lipca 2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 672 ze zm .) ustawa o VAT – ustawa z  11  marca 2004  r . o  podatku od towarów i  usług (tekst jedn . VAT Wn w .n .p . ZFŚS ZPK Dz .U . z 2011 r . Nr 177, poz . 1054 ze zm .) – podatek od towarów i usług – winien – wartości niematerialne i prawne – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zakładowy plan kont Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia lub z okreś leniem „ustawa” są artykułami ustawy o ra- chunkowości . Wykaz skrótów Uwagi wstępne Przemianom gospodarczym w Polsce od początku towarzyszy ewolucja przepisów odnoszących się do rachunkowości . Pierwszy etap procesu jej reformowania sta- nowiło wydanie w  1991  r . rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie zasad prowadzenia rachunkowości . Kolejny etap łączył się z uchwaleniem 29 wrześ nia 1994  r . ustawy o  rachunkowości (Dz .U . Nr  121, poz .  591), która od 1  stycznia 1995 r . stała się podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości oraz tryb badania sprawo zdań finansowych, upoważniając do używania okreś lenia „polskie prawo bilansowe” . Zmiany ekonomiczne, rosnąca konkurencja, przystąpienie Polski do Unii Europej- skiej przyczyniły się do wielokrotnych uzupełnień i  modyfikacji ustawy . Taki tryb okazał się jednak niewystarczający . W 1999 r . zostały więc podjęte prace nad kom- pleksową nowelizacją polskiego prawa bilansowego . Zakończyły się one uchwale- niem 9 lis topada 2000 r . ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz .U . Nr 113, poz . 1186 ze zm .) oraz 23 sierp nia 2001 r . ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr  102, poz .  1117) . Opublikowany w  2002  r . jednolity tekst ustawy ulegał jednak w następnych latach kolejnym zmianom . Do podstawowych celów modyfikacji dokonanych w tamtym okresie można zali- czyć w szczególności: 1) korektę wcześ niejszych oraz wprowadzenie nowych definicji i regulacji, jak de- finicje inwestycji, leasingu, połączonych spó łek, udziałów mniejszości, różnic podatkowych, zasad prowadzenia rachunkowości za pomocą komputera; 2) eliminację luk w ustawie przez objęcie nią nowych zagadnień, np . pochodnych instrumentów finansowych, leasingu finansowego, wyników długotermino- wych umów o budowę, łączenia się spó łek, zestawienia zmian kapitału (fun- duszu) włas nego; 3) ograniczenie kosztów prowadzenia rachunkowości i  badania sprawo zdań finansowych; 4) nawiązanie do innych regulacji istotnych dla prowadzenia działalności gospo- darczej, jak Kodeks spó łek hand lowych, ustawa o swobodzie działalności go- spodarczej, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym; 11 5) uregulowanie zasad i  zakresu korzystania z  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a  także zmiany w dyrektywach UE wywierających wpływ na polskie rozwiązania . Kolejna istotna nowelizacja ustawy o  rachunkowości nastąpiła na mocy ustawy z  18  marca 2008  r . o  zmianie ustawy o  rachunkowości (Dz .U . Nr  63, poz .  393 ze zm .) . Jej celem była, z jednej strony, transpozycja do polskiego prawa bilanso- wego postanowień dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady (Dz .Urz . UE 2006 L  224/1), a  z  drugiej – dostosowanie okreś lonych przepisów ustawy o  rachunkowości do realiów życia gospodarczego oraz innych ustaw . Wprowadzone zmiany miały różny charakter, zakres i  znaczenie . Oprócz zmian polegających na doprecyzowaniu i ujednoliceniu pojęć wystąpiły zmiany istotne . W sumie zmieniono przepisy w 43 artykułach, dwa artykuły uchylono oraz wpro- wadzono nowy rozdział  8a „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”, przy czym jego unormowania jeszcze w  2008  r . zostały częściowo zmienione przez ustawę z 21 lis topada 2008 r . zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o rachunko- wości (Dz .U . Nr 223, poz . 1466) . W związku z dokonanymi zmianami kolejny raz został opublikowany tekst jednolity ustawy (Dz .U . z  2009  r . Nr  152, poz .  1223 ze zm), na którego modyfikację wpłynęły kolejne nowelizacje, polegające na dal- szym dostosowywaniu i  aktualizowaniu przepisów ustawy o  rachunkowości w  związku z  innymi regulacjami krajowymi i  dyrektywami UE . Znalazło to od- zwierciedlenie w  następnym jednolitym jej tekście opublikowanym w  2013  r . (Dz .U . z 2013 r ., poz . 330 ze zm .), który wobec wprowadzanych modyfikacji wy- maga dalszej aktualizacji . W 2014 r . znacząco na zawartość ustawy o rachunkowości wpłynęły: 1) ustawa z 9 maja 2014 r . o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych za- wodów regulowanych (Dz .U . z 2014 r ., poz . 768), której przepisy spowodowały przede wszystkim zmiany w  rozdziale  8a „Usługowe prowadzenie ksiąg ra- chunkowych”, modyfikując i uchylając znaczne jego fragmenty, 2) ustawa z  11  lipca 2014  r . o  zmianie ustawy o  rachunkowości (Dz .U . z 2014 r ., poz .  1100) wdrażająca częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2013/34/UE (Dz .Urz . UE 2013 L 182/19) w  zakresie odnoszącym się do obo- wiązków sprawo zdawczych nowej – w ustawie o rachunkowości – kategorii pod- miotów gospodarczych, jaką są jednostki mikro prowadzące księgi rachunkowe . Należy jednocześ nie podkreś lić, iż w związku dyrektywą 2013/34/UE można się spodziewać następnych modyfikacji ustawy o  rachunkowości . Jest to konse- kwencją procedur dostosowawczych w związku z powiązaniem polskiego prawa z regulacjami unijnymi . W obecnym kształcie ustawa o rachunkowości składa się z trzynastu rozdziałów . Zawarte w  niej regulacje odnoszą się do wszystkich jednostek objętych ustawą, 12 Uwagi wstępne przy czym warto podkreś lić, że część rozwiązań dotyczy tylko niektórych pod- miotów gospodarczych, np . opracowujących skonsolidowane sprawo zdania finan- sowe, wykorzystujących pochodne instrumenty finansowe, świadczących długo- terminowe usługi, podlegających fuzji, objętych obowiązkiem badania sprawo zdań finansowych czy jednostek mikro . Zakres podmiotowy komentarza obejmuje głównie jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń . W  związku z  dużym zakresem zmian i  często nowatorskim ich charakterem za- miarem autorów niniejszego komentarza jest przybliżenie ich Czytelnikom . W celu zapewnienia kompleksowego ujęcia zagadnień przedmiotem rozważań są także wcześ niejsze unormowania ustawy, w związku z czym niekiedy występują powtó- rzenia, ale dzięki temu Czytelnik otrzymuje wyczerpujące ujęcie omawianego pro- blemu . Układ komentarza jest dostosowany do rozdziałów ustawy, a w ich ramach do kolejności jej artykułów . Zagadnienia są komentowane w  tezach autorskich, zamieszczonych pod odpowiednimi artykułami ustawy . Dokonywane interpre- tacje nie ograniczają się tylko do ustawy o rachunkowości, ale uwzględniają także rozstrzyg nięcia Krajowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a  także dyrektyw UE, jeżeli dotyczą one omawianego zagadnienia . Ponadto w uzasadnionych wypadkach komentarz odwołuje się do przepisów po- datkowych i  innych regulacji polskiego prawa . W  celu lepszego zobrazowania i wyjaś nienia omawianych zagadnień autorzy posługują się też schematami, tabe- lami i przykładami liczbowymi . Niniejsze opracowanie zostało przygotowane według stanu prawnego na 31 lipca 2014  r . z  uwzględnieniem projektu rozporządzenia ministra finansów dotyczą- cego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z  zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunko- wych . Sygnalizuje się też możliwe zmiany ustawowe odnoszące się do wyodręb- nienia obowiązków sprawo zdawczych małych jednostek gospodarczych . Autorzy, będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni, a  niektórzy jedno- cześ nie biegłymi rewidentami, mają nadzieję, że niniejszy komentarz – dzięki szero- kiemu i wyczerpującemu omówieniu po szczególnych przepisów ustawy o rachunko- wości – ułatwi Czytelnikom zrozumienie zawiłości współczesnej rachunkowości . Jako redaktor opracowania chcę podziękować panu Markowi Rublewskiemu za pomoc, przy każdym wydaniu komentarza, we wstępnym opracowaniu redak- cyjnym całości . Dziękuję też Piotrowi Kiziukiewiczowi za rozwianie wątp liwości w zakresie wykładni prawa . Recenzentem opracowania jest prof . dr hab . Edward Nowak . Teresa Kiziukiewicz Uwagi wstępne USTAWA z dnia 29 wrześ nia 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 330; zm . Dz .U . z 2013 r ., poz . 613; z 2014 r ., poz . 768, poz . 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne W niniejszym rozdziale ustawy unormowane zostały zagadnienia dotyczące: 1) podmiotowego zakresu stosowania ustawy o rachunkowości (art . 2); 2) podstawowych pojęć występujących w ustawie (art . 3 ust . 1); 3) zasad przeliczania wielkości wyrażonych w euro na złote polskie (art . 3 ust . 2 i 3); 4) klasyfikacji umów leasingowych (art . 3 ust . 4–6); 5) przedmiotowego zakresu rachunkowości (art . 4); 6) odpowiedzialności kierownika jednostki za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości (art . 4 ust . 5, art . 4a); 7) stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości (art . 4–8) . Art. 1. ZAKRES REGULACJI Art. 1. Ustawa okreś la zasady rachunkowości, tryb badania sprawo zdań fi- nansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalno- ści w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 1. Pojęcie rachunkowości. Rachunkowość jest systemem odzwierciedlania w mier- niku pieniężnym sytuacji majątkowej i  finansowej jednostek gospodarczych oraz kompletnego ujmowania zachodzących w nich zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań orga- nizacyjnych i technicznych . Dzięki temu uzyskuje się sformalizowany, wewnętrznie Waldemar Gos 15 Art. 1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości spójny i  zbilansowany obraz działalności gospodarczej o  uniwersalnym charak- terze [T . Kiziukiewicz (red .), Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizo- wanych regulacji krajowych i międzynarodowych, Wrocław 2009, s . 15) . Umożliwia to zaspokojenie potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych . Główne kierunki postrzegania rachunkowości zawiera tabela nr 1 . Tabela nr 1 . Wieloaspektowe ujęcie rachunkowości Aspekt rachunkowości 1 Rachunkowość jako dyscyplina naukowa Rachunkowość jako język działalności gospodarczej Rachunkowość jako zbiór założeń koncepcyjnych, unormowań prawnych i standardów Rachunkowość jako system pomiaru i wyceny Charakterystyka 2 „Jako nauka stosowana, rachunkowość jest nastawiona na pomiar przepły- wu wartości majątku podmiotów gospodarczych w celu ułatwienia doko- nywania wyborów (decyzji) oraz rozliczenia z ekonomicznej i społecznej efektywności i podziału nadwyżki” (1) . „Jako nauka stosowana, rachunko- wość ma cel praktyczny, czyli pomiar przepływów i  przyrostu wartości w podmiocie, dokonywany po to, aby ułatwić podejmowanie decyzji i roz- liczyć ze społecznej i ekonomicznej efektywności” (2) . W niektórych kra- jach rachunkowość jest samodzielną dyscypliną naukową, np . w  USA . W  Polsce rachunkowość jest subdyscypliną nauk ekonomicznych, nato- miast w Niemczech – nauk o zarządzaniu . „Jako język biznesu rachunkowość ma wiele wspólnych elementów z inny- mi językami . Różne działalności gospodarcze firm są przedstawione w sprawo zdaniach rachunkowości przy użyciu języka rachunkowości, tak samo jak wiadomości o wydarzeniach są przedstawione w gazetach” (3) . Uznanie rachunkowości za język biznesu wymaga standaryzacji rachunko- wości w  celu podobnej interpretacji sprawo zdawczości finansowej przez różnych użytkowników . „Zbiór podstawowych logicznie powiązanych ze sobą założeń koncepcyj- nych, które stanowią podstawę oceny polityki i  praktyki rachunkowości (zasad pomiaru, wyceny i  prezentacji danych finansowych stosowanych przy sporządzaniu sprawo zdań finansowych, a także tworzą ramy referen- cyjne i wytyczne przy formułowaniu i wdrażaniu nowych dotychczas nie- uregulowanych zasad, norm i standardów rachunkowości” (4) . Rachunko- wość może być rozpatrywana jako powiązany zbiór: teorii, polityki, praktyki i użytkowników . „Rachunkowość jest rozpatrywana jako teoria pomiaru ekonomicznego (pomiar wartości) oraz jako system tego pomiaru w  przedsiębiorstwach i instytucjach” (5) . „Rachunkowość jest sztuką pomiaru, opisu i interpreto- wania działalności gospodarczej” (6) . Wynika z tego, że rachunkowość jest postrzegana jako system pomiaru i wyceny, który pozwala kwantyfikować opis i analizę zasobów nabytych i zużywanych w procesie gospodarowania, a także strumienie przychodów i kosztów . 16 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Rachunkowość jako system informacyjny Art. 1 2 Rachunkowość jest często okreś lana jako podstawowy system informacyj- ny przedsiębiorstwa . „Rachunkowość jest to szczególny system informacyj- no-kontrolny o charakterze retro- i prospektywnym dostosowanym do ce- lów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (organizacji)” (7) . „Zwarty system gromadzenia i  przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych” (8) . „Rachunko- wość jest systemem informacyjnym przedsiębiorstwa, rejestrującym zmia- ny wartości zasobów i zobowiązań oraz wpływ tych zmian na kapitał włas- ny w  celu prezentacji informacji przydatnych jej użytkownikom przy podejmowaniu decyzji” (9) . Źródło: Opracowanie włas ne na podstawie: (1) A .  Helin, Model sprawo zdania finansowego według MSR a teoria i praktyka polskiej sprawo zdawczości, Warszawa 2002; (2) Współczesne problemy rachun- kowości, red . A . Jaruga, Warszawa 1991, s . 13; (3) Y . Ijiri, Theory of Accounting Measurement, ,,Acco- unting Research Study” 1975, nr 10, s . 15; (4) E . Hendriksen, M . van Breda, Teoria rachunkowości, Warszawa 2002, s . 20; (5) E . Burzym, Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej har- monizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” 1993, nr 23, s . 7; (6) R .E . Meigs, W .H .  Meigs, Financial Accounting, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1995, s .  4; (7)  W .  Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości, Częstochowa 1998, s .  21; (8) K .  Sawicki, Pojęcie współczesnej rachunkowości, w:  Podstawy rachunkowości, red . K .  Sawicki, Warszawa 2005, s .  14; (9) S . Hońko, Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Szczecin 2008, s . 9 . 2. Biegły rewident. Zawód biegłego rewidenta okreś la ustawa z  7  maja 2009  r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawo zdań finansowych oraz o  nadzorze publicznym (Dz .U . Nr  77, poz .  649 ze  zm .) . Zgodnie z  postanowieniami art .  2 pkt  1 u .b .r . tylko biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawo zdań finansowych . Podstawowym celem ba- dania sprawo zdań finansowych jest okreś lenie, czy sprawo zdania finansowe są prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finan- sową oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej (szerzej na ten temat zob . ko- mentarz do rozdziału 7) . 3. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości okreś la zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozdziale 8a (szerzej na ten temat zob . komentarz do rozdziału 8a) . 4. Zgodność ustawy o  rachunkowości z  przepisami unijnymi. Rachunkowość w  skali Unii Europejskiej reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2013/34/UE z 26 czerw ca 2013 r . w sprawie rocznych sprawo zdań finansowych, skonsolidowanych sprawo zdań finansowych i  powiązanych sprawo zdań niektó- rych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i  83/249/EWG (Dz .Urz . UE 2013 L 182/19) . Należy podkreś lić, że rozwiązania ustawy o rachun- kowości powinny być zgodne z przepisami wymienionej dyrektywy . Waldemar Gos 17 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Art. 2. ZAKRES PODMIOTOWY Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z  zastrzeżeniem ust.  3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) spó łek hand lowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organi- zacji) oraz spó łek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fizycznych, spó łek cywilnych osób fizycznych, spó łek jawnych osób fizycznych oraz spó łek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprze- daży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro- towy wyniosły co najmniej równowartość w  walucie polskiej 1 200 000 euro; 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekura- cyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: a) państwowych, gminnych, powiatowych i  wojewódzkich jednostek bud żetowych, b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów bud żetowych; c) (uchylona); 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z  wyjąt- kiem spó łek, o których mowa w pkt 1 i 2; 6) oddziałów i  przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w  rozu- mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z bud żetu państwa, bud żetów jed- nostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz- nych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości okreś- lone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i  operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w  walucie polskiej 1 200 000 euro. W  tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczę- ciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skar- bowego, właś ciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 18 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 3. Jednostki sporządzające sprawo zdania finansowe zgodnie z Międzynaro- dowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z  nimi interpretacjami ogłoszonymi w  formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowa- dzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 1. Uwagi ogólne. Art . 2 ust . 1 okreś la podmiotowy zakres ustawy . W związku z tym ważne jest jednoznaczne zdefiniowanie podmiotów prowadzących rachunkowość . Ogólne zasady dotyczące podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg ra- chunkowych zawiera tabela nr 2 . Tabela nr 2 . Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o  ra- Obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości Istnieje, jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finanso- wych w ubiegłym roku obrotowym przekro- czyły w  złotych równowartość kwoty 1 200 000 euro . Istnieje bez względu na kwotę osiąg niętych przychodów . chunkowości Podmiot 1) spółka jawna, 2) spółka partnerska, 3) spółka cywilna, 4) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar- czą . 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organi- zacji, 3) spółka akcyjna, 4) spółka akcyjna w organizacji, 5) przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, szkoły wyższe, fundacje, 6) banki państwowe, banki spółdzielcze, banki komer- cyjne, 7) gminy, powiaty, województwa i  ich związki, pań- stwowe, gminne i powiatowe jednostki bud żetowe, gminne, powiatowe i  wojewódzkie zakłady bud- żetowe, 8) Lasy Państwowe, 9) oddziały i  przedstawiciele przedsiębiorców zagra- nicznych, 10) jednostki, które otrzymują dotacje lub subwencje na realizację zadań zleconych . Źródło: opracowanie włas ne . Waldemar Gos 19 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 2. Spółki hand lowe. Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łą- czenie, podział i  przekształcanie spó łek reguluje Kodeks spó łek hand lowych . Zgodnie z tą ustawą spółkami hand lowymi są spółki osobowe, takie jak: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, a także spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna . 3. Spółka jawna. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębior- stwo pod włas ną firmą i której każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką . Zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółki jawnej regu- luje tytuł II, dział I k .s .h . 4. Spółka partnerska. Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgo- wego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, po- łożnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego oraz tłumacza przysięgłego . Zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółki part- nerskiej reguluje tytuł II, dział II k .s .h . 5. Spółka komandytowa. Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod włas ną firmą, w  której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (koman- dytariusza) jest ograniczona . Zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółki komandytowej reguluje tytuł II, dział III k .s .h . 6. Spółka komandytowo-akcyjna. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką oso- bową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod włas ną firmą, w  której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjona- riuszem . Zasady tworzenia, działania i  rozwiązywania spółki komandytowo-ak- cyjnej reguluje tytuł II, dział IV k .s .h . 7. Spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe stanowią spółki z  ograniczoną odpowie- dzialnością (tytuł III, dział I k .s .h .) oraz spółki akcyjne (tytuł III, dział II k .s .h .) . Należy zaznaczyć, że zgodnie z art . 161 i 323 k .s .h . wyróżnia się spółkę z ograni- czoną odpowiedzialnością w organizacji oraz spółkę akcyjną w organizacji . Spółki te powstają z  chwilą zawarcia umowy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością lub z  chwilą zawiązania spółki akcyjnej . Spółka z  ograniczoną odpowiedzialno- ścią w  organizacji albo spółka akcyjna w  organizacji z  chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców staje się spółką z  ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną . 20 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 8. Spółka cywilna. Istotę spółki cywilnej normuje art .  860 k .c ., zgodnie z  którym przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiąg nięcia wspólnego celu gospodarczego . Należy podkreś lić, że zgodnie z art . 4 ustawy z 2 lipca 2004 r . o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn . Dz .U . z  2013  r ., poz .  672 ze zm .) spółka cywilna nie jest podmiotem gospodarczym (przedsiębiorcą) . Przed- siębiorcą jest każdy wspólnik spółki . Jednakże księgi rachunkowe prowadzi się dla całości spółki, a nie dla każdego wspólnika oddzielnie . 9. Inne osoby prawne. Przez pojęcie „inne osoby prawne” rozumie się w szczegól- ności: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, szkoły wyższe, fundacje, ko- ścielne osoby prawne . Z tej kategorii osób na mocy art . 2 ust . 4 zostały wyłączone kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej, jako niepodle- gające przepisom ustawy o  rachunkowości, a  jedynie przepisom wewnętrznym tych osób . 10. Jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Prawa banko- wego, przepisów o  obrocie papierami wartościowymi, przepisów o  fundu- szach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reaseku- racyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Do tych jednostek organizacyjnych należy zaliczyć głównie banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje finansowe, instytucje kredytowe itp ., czyli jednostki dzia- łające zgodnie z ustawą z 29 sierp nia 1997 r . – Prawo bankowe (tekst jedn . Dz .U . z 2012 r ., poz . 1376 ze zm .) . W  wypadku innych podmiotów finansowych zasady ich tworzenia, organizacji i funkcjonowania okreś lają następujące przepisy prawa: 1) ustawa z 29 lipca 2005 r . o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz .U . Nr 183, poz . 1537 ze zm .); 2) ustawa z  21  lipca 2006  r . o  nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn . Dz .U . z 2012 r ., poz . 1149 ze zm .); 3) ustawa z 29 lipca 2005 r . o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in- strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spół- kach publicznych (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 1382); 4) ustawa z  29  lipca 2005  r . o  obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 94 ze zm .); 5) ustawa z 28 sierp nia 1997 r . o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery- talnych (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 989 ze zm .); 6) ustawa z  22  maja 2003  r . o  działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 950 ze zm .); 7) ustawa z  27  maja 2004  r . o  funduszach inwestycyjnych (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 157 ze zm .) . 11. Jednostki sfery bud żetowej. Przepisy ustawy o rachunkowości stosują również: jednostki bud żetowe, zakłady bud żetowe . Należy zaznaczyć, że jednostek sfery Waldemar Gos 21 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości bud żetowej wymienionych w art . 2 ust . 1 pkt 4 nie obowiązują przepisy ustawy okreś lone w  rozdziale  5 (sprawo zdania finansowe jednostki) oraz w  rozdziale  6 (skonsolidowane sprawo zdania finansowe grupy kapitałowej) . 12. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Art .  2 ust .  1 pkt  5 dotyczy np . jednostki Lasy Państwowe, gdyż zgodnie z art . 4 ustawy z 28 wrześ nia 1991 r . o lasach (tekst jedn . Dz .U . z 2011 r . Nr 12, poz . 59 ze zm .) lasami stanowią- cymi włas ność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe . 13. Oddziały i  przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. Definicję osoby zagranicznej, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych zawiera art . 5 pkt 2 u .s .d .g . Przez pojęcie osoby zagranicznej rozumie się: 1) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 2) osobę prawną z siedzibą za granicą; 3) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, mającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą . Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność go- spodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność za granicą (art . 5 pkt 3 u .s .d .g .) . Oddział i  przedstawicielstwo przedsiębiorstw zagranicznych stanowią wyodręb- nioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wyko- nywania działalności . Można więc stwierdzić, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Euro- pejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Eu- ropejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Go- spodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkow- skimi, podejmują działalność gospodarczą na tych samych zasadach jak osoby pol- skie . W związku z tym: 1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, mająca miejsce zamiesz- kania za granicą, będzie prowadziła księgi rachunkowe po przekroczeniu progu przychodów netto 1 200 000 euro; 2) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych będą stosowały w każdym przypadku przepisy ustawy o rachunkowości, czyli bez względu na wielkość przychodów . 14. Dotacje i  subwencje. Przepisy ustawy stosuje się również do jednostek niewy- mienionych w  pkt  1–6 omawianego artykułu, jeżeli na wykonywanie zleconych zadań otrzymują one dotacje lub subwencje z bud żetu państwa, bud żetów jedno- stek samorządu terytorialnego . W tym wypadku księgi rachunkowe należy otwo- 22 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 rzyć od początku roku, w którym jednostka otrzymała dotację lub subwencję, przy czym jeżeli jednostka otrzymała dotację 18 marca, to księgi rachunkowe powinna otworzyć na dzień 1  marca . Oznacza to, że nie ma potrzeby zakładania ksiąg wstecz, chodzi tylko o ich niezwłoczne założenie . 15. Limit przychodów netto. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek stosowania ustawy o  rachunkowości od następnego roku, gdy przychody netto ze sprzedaży oraz przychody finansowe w  danym roku będą większe niż równowartość 1 200 000 euro . Należy zaznaczyć, że do limitu nie zalicza się pozostałych przychodów ope- racyjnych oraz zysków nadzwyczajnych . Ponadto istotny jest zapis, według któ- rego wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 wrześ nia roku poprzedzają- cego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych (art . 3 ust . 3) . Na przykład w celu ustalenia obowiązku pro- wadzenia ksiąg rachunkowych w  2014  r . należy podaną kwotę 1 200 000 euro przeliczyć na walutę polską liczoną po średnim kursie ogłoszonym przez Naro- dowy Bank Polski na 30  wrześ nia 2013  r . Zgodnie z  tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 z 30 wrześ nia 2013 r . średni kurs euro na ten dzień wyniósł 4,2135 zł/euro . Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r . dotyczy zatem jednostek, których przychody w  2013  r . wyniosły: 1 200 000 euro × 4,2135 zł/euro = 4 059 560 zł . 16. Fakultatywne stosowanie ustawy o rachunkowości. Ustęp 2 art . 2 dotyczy fa- kultatywnego stosowania ksiąg rachunkowych . Rygorom ustawy o rachunkowości mogą poddać się osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne z  wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przy- chody w roku obrotowym były niższe niż równowartość w złotych 1 200 000 euro . W tej sytuacji wymienione podmioty przed rozpoczęciem roku obrotowego są zo- bowiązane zawiadomić kierownika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych jako podstawy rozliczeń podatkowych . Zawiadomienie na- leży złożyć w urzędzie skarbowym właś ciwym w sprawach opodatkowania podat- kiem dochodowym, co wynika z art . 2 ust . 2 . 17. Stosowanie przepisów ustawy przez jednostki sporządzające sprawo zdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Możli- wość i obowiązek sporządzania sprawo zdań finansowych zgodnie z MSR okreś la art . 45 i 55 u .rach . (por . komentarz do rozdziału 5) . Z art . 2 ust . 3 wynika, że jed- nostki sporządzające sprawo zdania finansowe zgodnie z  MSR stosują przepisy ustawy o rachunkowości wyłącznie w sprawach nieuregulowanych przez te stan- dardy . Pewnego rodzaju symetryczną zasadę wyrażono w art . 10 ust . 3, zgodnie z którym jednostki podlegające przepisom ustawy o rachunkowości mogą zasto- Waldemar Gos 23 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sować MSR tylko w sprawach nieuregulowanych jej przepisami i w braku odpo- wiedniego standardu krajowego . Warto podkreś lić, że według ustawy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości obejmują: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zob . tabela nr 28 – wykaz obowiązu- jących MSR i MSSF) . Do podstawowych regulacji okreś lających zasady sporządzania sprawo zdań fi- nansowych według MSR/MSSF należy zaliczyć: 1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 lis topada 2008 r . przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządze- niem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz .Urz . UE 2008 L 320/1 ze zm .); 2) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z 10 grudnia 2008 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 23 (Dz .Urz . UE 2008 L 338/10); 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2008 z 16 grudnia 2008 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 14 Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2008 L 338/25); 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2008 z 16 grudnia 2008 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2008 L 338/21); 5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2008 z 16 grudnia 2008 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (Dz .Urz . UE 2008 L 339/17); 6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 1 (Dz .Urz . UE 2008 L 339/3); 24 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 7) rozporządzenie Komisji (WE) nr  495/2009 z  3  czerw ca 2009  r . zmieniające rozporządzenie nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (Dz .Urz . 2009 L 149/22); 8) rozporządzenie Komisji (WE) nr  494/2009 z  3  czerw ca 2009  r . zmieniające rozporządzenie nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (Dz .Urz . UE 2009 L 149/6); 9) rozporządzenie Komisji (WE) nr  460/2009 z  4  czerw ca 2009  r . zmieniające rozporządzenie nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2009 L 139/6); 10) rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z 22 lipca 2009 r ., zmieniające roz- porządzenie nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds . Interpre- tacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2009 L 191/5); 11) rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2009 z 15 wrześ nia 2009 r . zmieniające rozporządzenie nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 (Dz .Urz . UE 2009 L 244/6); 12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z 25 lis topada 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (Dz .Urz . UE 2009 L 311/6); 13) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z 26 lis topada 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2009 L 312/8); 14) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2009 z 27 lis topada 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Waldemar Gos 25 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4 i  MSSF 7 (Dz .Urz . UE 2009 L 314/21); 15) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2009 z 27 lis topada 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 18 Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (Dz .Urz . UE 2009 L 314/15); 16) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2009 z 30 lis topada 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji Komitetu ds . In- terpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 9 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 (Dz .Urz . UE 2009 L 314/43); 17) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2009 z 23 grudnia 2009 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 32 (Dz .Urz . UE 2009 L 347/23); 18) rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2010 z 23 marca 2010 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (Dz .Urz . UE 2010 L 77/33); 19) rozporządzenie Komisji (WE) nr  244/2010 z  23  marca 2010  r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (Dz .Urz . UE 2010 L 77/42); 20) rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2010 z 23 czerw ca 2010 r . zmieniające rozporządzenie nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe stan- dardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla- mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 1) (Dz .Urz . UE 2010 L 157/3); 21) rozporządzenie Komisji (WE) nr  574/2010 z  30  czerw ca 2010  r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (Dz .Urz . UE 2010 L 166/6); 26 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 22) rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2010 z 19 lipca 2010 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji IFRIC 14 Ko- mitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (Dz .Urz . UE 2010 L 186/10); 23) rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2010 z 19 lipca 2010 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Spra- wozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (Dz .Urz . UE 2010 L 186/1); 24) rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2010 z 23 lipca 2010 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji Komitetu ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (Dz .Urz . UE 2010 L 193/1); 25) rozporządzenie Komisji (WE) nr  149/2011 z  18  lutego 2011  r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do Zmian Międzynarodo- wych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (Dz .Urz . UE 2011 L 46/1); 26) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2011 z 22 lis topada 2011 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (Dz .Urz . UE 2011 L 305/16); 27) rozporządzenie Komisji (UE) nr  475/2012 z  5  czerw ca 2012  r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachun- kowości (MSR) 19 (Dz .Urz . UE 2012 L 146/1); 28) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2012 z 11 grudnia 2012 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Spra- Waldemar Gos 27 Art. 2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdaw- czości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r .) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r .) (Dz .Urz . UE 2012 L 360/1); 29) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2012 z 11 grudnia 2012 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawoz- dawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds . Interpre- tacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20 (Dz .Urz . UE 2012 L 360/78); 30) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1256/2012 z 13 grudnia 2012 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 (Dz .Urz . UE 2012 L 360/145); 31) rozporządzenie Komisji (UE) nr 183/2013 z 4 marca 2013 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (Dz .Urz . UE 2013 L 61/6); 32) rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2013 z 27 marca 2013 r . zmieniające roz- porządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Między- narodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009–2011 (Dz .Urz . UE 2013 L 90/78); 33) rozporządzenie Komisji (UE) nr  313/2013 z  4  kwiet nia 2013  r . przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządze- niem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentu Skonsolidowane sprawo zdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji na temat udziałów w  innych jednost- kach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany Międzyna- rodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10, 11 i 12) (Dz .Urz . UE 2013 L 95/9); 34) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1174/2013 z 20 lis topada 2013 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par- lamentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do Międzynarodowych Stan- 28 Waldemar Gos Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 3 dardów Sprawozdawczości Finansowej nr  10 i  12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (Dz .Urz . UE 2013 L 312/1); 35) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1374/2013 z 19 grudnia 2013 r . zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości 36 (Dz .Urz . UE 2013 L 346/38); 36) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1375/2013 z 19 grudnia 2013 r ., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące okreś lone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Stan- dardu Rachunkowości 39 (Dz .Urz . UE 2013 L 346/42) . Art. 3. DEFINICJE Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby okreś lone w art. 2 ust. 1; 2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepi- sów Prawa bankowego; 3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o  działalności ubezpieczeniowej; 3a) przepisach o  obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nad- zorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o  ofercie publicznej i  warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów o  działalności re- asekuracyjnej; 4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowied- nio akcje lub akcjonariuszy; 5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i  dewizy, o  których mowa w przepisach Prawa dewizowego; 5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełnią- cą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowienia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wydanie 6
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: