Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005924 20278273 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości. Przepisy. Wydanie 12 - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości. Przepisy. Wydanie 12 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4679-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy ustawy Art. 1.2.Ustawa.okreś.la.zasady.rachunkowości,.tryb.badania. sprawozdań.finansowych.przez.biegłych.rewidentów.oraz.zasady. wykonywania.działalności.w.zakresie.usługowego.prowadzenia. ksiąg.rachunkowych. Obszar stosowania i podmioty podlegające ustawie Art. 2. 1. Przepisy.ustawy.o.rachunkowości,.zwanej.dalej. „ustawą”,.stosuje.się,.z.zastrzeżeniem.ust..3,.do.mających.siedzi­ bę.lub.miejsce.sprawowania.zarządu.na.terytorium.Rzeczypospo­ litej.Polskiej: 1). spółek.handlowych.(osobowych.i.kapitałowych,.w.tym.rów­ nież.w.organizacji).oraz.spółek.cywilnych,.z.zastrzeżeniem. pkt.2,.a.także.innych.osób.prawnych,.z.wyjątkiem.Skarbu. Państwa.i.Narodowego.Banku.Polskiego; 2). osób.fizycznych,.spółek.cywilnych.osób.fizycznych,.spółek. jawnych.osób.fizycznych,.spółek.partnerskich.oraz.spółdzielni. socjalnych,.jeżeli.ich.przychody.netto.ze.sprzedaży.towarów,. produktów.i.operacji.finansowych.za.poprzedni.rok.obroto­ 2.Art..1.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,. poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie. po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za.rok.obrotowy.rozpoczynający. się.w.2009.r. 9 Ustawa o rachunkowości wy.wyniosły.co.najmniej.równowartość.w.walucie.polskiej. 1.200.000.euro; jednostek.organizacyjnych.działających.na.podstawie.Prawa. bankowego,.przepisów.o.obrocie.papierami.wartościowymi,. przepisów.o.funduszach.inwestycyjnych,.przepisów.o.dzia­ łalności.ubezpieczeniowej.i.reasekuracyjnej.lub.przepisów. o.organizacji.i.funkcjonowaniu.funduszy.emerytalnych,.bez. względu.na.wielkość.przychodów; 4)3. gmin,.powiatów,.województw.i.ich.związków,.a.także: a). państwowych,.gminnych,.powiatowych.i.wojewódzkich. jednostek.budżetowych, b). gminnych,.powiatowych.i.wojewódzkich.zakładów.bu­ Art. 2 3). dżetowych, 5). c). państwowych.funduszy.celowych; jednostek.organizacyjnych.niemających.osobowości.prawnej,. z.wyjątkiem.spółek,.o.których.mowa.w.pkt.1.i.2; 7). 6)4. osób.zagranicznych,.oddziałów.i.przedstawicielstw.przedsię­ biorców.zagranicznych,.w.rozumieniu.przepisów.o.swobo­ dzie.działalności.gospodarczej; jednostek.niewymienionych.w.pkt.1–6,.jeżeli.otrzymują.one. na.realizację.zadań.zleconych.dotacje.lub.subwencje.z.budże­ tu.państwa,.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego. lub.funduszów.celowych.—.od.początku.roku.obrotowego,. w.którym.dotacje.lub.subwencje.zostały.im.przyznane. 2. Osoby.fizyczne,.spółki.cywilne.osób.fizycznych,.spółki.jaw­ ne.osób.fizycznych.oraz.spółki.partnerskie.mogą.stosować.zasady. rachunkowości.okreś.lone.ustawą.również.od.początku.następnego. roku.obrotowego,.jeżeli.ich.przychody.netto.ze.sprzedaży.towarów,. produktów.i.operacji.finansowych.za.poprzedni.rok.obrotowy.są. 3.Art..2.ust..1.pkt.4.zmieniony.przez.art..21.ustawy.z.dnia.27.sierpnia.2009.r..—. Przepisy.wprowadzające.ustawę.o.finansach.publicznych.(Dz..U..Nr.157,.poz..1241). z.dniem.1.stycznia.2011.r. 4.Art..2.ust..1.pkt.6.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.18.marca. 2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia.2009.r.. i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za.rok.obrotowy. rozpoczynający.się.w.2009.r. 10 Ustawa o rachunkowości Art. 3 niższe.niż.równowartość.w.walucie.polskiej.1.200.000.euro..W.tym. przypadku.osoby.te.lub.wspólnicy.przed.rozpoczęciem.roku.obro­ towego.są.obowiązani.do.zawiadomienia.o.tym.urzędu.skarbowego,. właściwego.w.sprawach.opodatkowania.podatkiem.dochodowym. 3. Jednostki.sporządzające.sprawozdania.finansowe.zgodnie. z.Międzynarodowymi.Standardami.Rachunkowości,.Międzynaro­ dowymi.Standardami.Sprawozdawczości.Finansowej.oraz.związa­ nymi.z.nimi.interpretacjami.ogłoszonymi.w.formie.rozporządzeń. Komisji.Europejskiej,.zwanymi.dalej.„MSR”,.stosują.przepisy.ustawy. oraz.przepisy.wykonawcze.wydane.na.jej.podstawie,.w.zakresie. nieuregulowanym.przez.MSR. Słownik pojęć ustawowych 1). Art. 3. 1. Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: jednostce.—.rozumie.się.przez.to.podmioty.i.osoby.okreś.lone. w.art..2.ust..1; 2). banku.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.działającą.na.podsta­ wie.przepisów.Prawa.bankowego; 3). zakładzie.ubezpieczeń.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę. prowadzącą.działalność.ubezpieczeniową.na.podstawie.prze­ pisów.o.działalności.ubezpieczeniowej; 3a). przepisach.o.obrocie.papierami.wartościowymi.—.rozumie.się. przez.to.przepisy.ustawy.o.obrocie.instrumentami.finanso­ wymi,.ustawy.o.nadzorze.nad.rynkiem.kapitałowym,.ustawy. o.ofercie.publicznej.i.warunkach.wprowadzania.instrumen­ tów.finansowych.do.zorganizowanego.systemu.obrotu.oraz. o.spółkach.publicznych; 3b). zakładzie.reasekuracji.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.pro­ wadzącą.działalność.reasekuracyjną.na.podstawie.przepisów. o.działalności.reasekuracyjnej; 4). udziałach.lub.udziałowcach.—.rozumie.się.przez.to.również. odpowiednio.akcje.lub.akcjonariuszy; 5). krajowych.środkach.płatniczych,.walutach.obcych.i.dewizach. —.rozumie.się.przez.to.krajowe.środki.płatnicze,.waluty.obce. i.dewizy,.o.których.mowa.w.przepisach.Prawa.dewizowego; 11 Art. 3 Ustawa o rachunkowości 5a)5. członku.organu.jednostki.—.rozumie.się.przez.to.osobę.fi­ zyczną,.pełniącą.funkcję.członka.zarządu.lub.innego.organu. zarządzającego,.członka.rady.nadzorczej.lub.innego.organu. nadzorującego,.jak.również.innego.organu.administrującego. jednostki,.powołaną.do.pełnienia.tej.funkcji.zgodnie.z.posta­ nowieniami.umowy.spółki,.statutu.lub.innymi.obowiązujący­ mi.jednostkę.przepisami.prawa; 6)6. kierowniku.jednostki.—.rozumie.się.przez.to.członka.za­ rządu.lub.innego.organu.zarządzającego,.a.jeżeli.organ.jest. wieloosobowy.—.członków.tego.organu,.z.wyłączeniem.peł­ nomocników.ustanowionych.przez.jednostkę..W.przypadku. spółki.jawnej.i.spółki.cywilnej.za.kierownika.jednostki.uważa. się.—.wspólników.prowadzących.sprawy.spółki,.w.przypad­ ku.spółki.partnerskiej.—.wspólników.prowadzących.sprawy. spółki.albo.zarząd,.a.w.odniesieniu.do.spółki.komandytowej. i.spółki.komandytowo–akcyjnej.—.komplementariuszy.pro­ wadzących.sprawy.spółki..W.przypadku.osoby.fizycznej. prowadzącej.działalność.gospodarczą.za.kierownika.jednostki. uważa.się.tę.osobę;.przepis.ten.stosuje.się.odpowiednio.do. osób.wykonujących.wolne.zawody..Za.kierownika.jednostki. uważa.się.również.likwidatora,.a.także.syndyka.lub.zarządcę. ustanowionego.w.postępowaniu.upadłościowym; 7). organie.zatwierdzającym.—.rozumie.się.przez.to.organ,.który. zgodnie.z.obowiązującymi.jednostkę.przepisami.prawa,.statu­ tem,.umową.lub.na.mocy.prawa.własności.jest.uprawniony.do. zatwierdzania.sprawozdania.finansowego.jednostki..W.przy­ padku.spółki.osobowej,.z.wyjątkiem.spółki.komandytowo– akcyjnej,.oraz.spółki.cywilnej.przez.organ.zatwierdzający. rozumie.się.jej.wspólników; 5.Art..3.ust..1.pkt.5a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.pierwsze.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 2.maja.2008.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za. rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2008.r. 6.Art..3.ust..1.pkt.6.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.drugie.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 2.maja.2008.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za. rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2008.r. 12 Ustawa o rachunkowości Art. 3 8). okresie.sprawozdawczym.—.rozumie.się.przez.to.okres,.za. który.sporządza.się.sprawozdanie.finansowe.w.trybie.prze­ widzianym.ustawą.lub.inne.sprawozdania.sporządzone.na. podstawie.ksiąg.rachunkowych; 9). roku.obrotowym.—.rozumie.się.przez.to.rok.kalendarzowy. lub.inny.okres.trwający.12.kolejnych.pełnych.miesięcy.ka­ lendarzowych,.stosowany.również.do.celów.podatkowych.. Rok.obrotowy.lub.jego.zmiany.okreś.la.statut.lub.umowa,. na.podstawie.której.utworzono.jednostkę..Jeżeli.jednostka. rozpoczęła.działalność.w.drugiej.połowie.przyjętego.roku. obrotowego,.to.można.księgi.rachunkowe.i.sprawozdanie. finansowe.za.ten.okres.połączyć.z.księgami.rachunkowymi. i.sprawozdaniem.finansowym.za.rok.następny..W.przypadku. zmiany.roku.obrotowego.pierwszy.po.zmianie.rok.obrotowy. powinien.być.dłuższy.niż.12.kolejnych.miesięcy; 10). dniu.bilansowym.—.rozumie.się.przez.to.dzień,.na.który. jednostka.sporządza.sprawozdanie.finansowe; 11). przyjętych.zasadach.(polityce).rachunkowości.—.rozumie.się. przez.to.wybrane.i.stosowane.przez.jednostkę.rozwiązania. dopuszczone.ustawą,.w.tym.także.okreś.lone.w.MSR,.zapew­ niające.wymaganą.jakość.sprawozdań.finansowych; 12). aktywach.—.rozumie.się.przez.to.kontrolowane.przez.jed­ nostkę.zasoby.majątkowe.o.wiarygodnie.okreś.lonej.wartości,. powstałe.w.wyniku.przeszłych.zdarzeń,.które.spowodują. w.przyszłości.wpływ.do.jednostki.korzyści.ekonomicznych; 13). aktywach.trwałych.—.rozumie.się.przez.to.aktywa.jednostki,. które.nie.są.zaliczane.do.aktywów.obrotowych,.o.których. mowa.w.pkt.18; 14)7. wartościach.niematerialnych.i.prawnych.—.rozumie.się.przez. to,.z.zastrzeżeniem.pkt.17,.nabyte.przez.jednostkę,.zaliczane. do.aktywów.trwałych,.prawa.majątkowe.nadające.się.do. 7.Art..3.ust..1.pkt.14.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.trzecie.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 13 Art. 3 Ustawa o rachunkowości gospodarczego.wykorzystania,.o.przewidywanym.okresie. ekonomicznej.użyteczności.dłuższym.niż.rok,.przeznaczone. do.używania.na.potrzeby.jednostki,.a.w.szczególności: a). autorskie.prawa.majątkowe,.prawa.pokrewne,.licencje,. b). prawa.do.wynalazków,.patentów,.znaków.towarowych,. wzorów.użytkowych.oraz.zdobniczych, koncesje, c). know–how. . W.przypadku.wartości.niematerialnych.i.prawnych.oddanych. do.używania.na.podstawie.umowy.najmu,.dzierżawy.lub. leasingu,.wartości.niematerialne.i.prawne.zalicza.się.do.akty­ wów.trwałych.jednej.ze.stron.umowy,.zgodnie.z.warunkami. okreś.lonymi.w.ust..4..Do.wartości.niematerialnych.i.prawnych. zalicza.się.również.nabytą.wartość.firmy.oraz.koszty.zakoń­ czonych.prac.rozwojowych; 15)8. środkach.trwałych.—.rozumie.się.przez.to,.z.zastrzeżeniem. pkt.17,.rzeczowe.aktywa.trwałe.i.zrównane.z.nimi,.o.przewi­ dywanym.okresie.ekonomicznej.użyteczności.dłuższym.niż. rok,.kompletne,.zdatne.do.użytku.i.przeznaczone.na.potrzeby. jednostki..Zalicza.się.do.nich.w.szczególności: a). nieruchomości.—.w.tym.grunty,.prawo.użytkowania. wieczystego.gruntu,.budowle.i.budynki,.a.także.będące. odrębną.własnością.lokale,.spółdzielcze.własnościowe. prawo.do.lokalu.mieszkalnego.oraz.spółdzielcze.prawo. do.lokalu.użytkowego, b). maszyny,.urządzenia,.środki.transportu.i.inne.rzeczy, c). ulepszenia.w.obcych.środkach.trwałych, d). inwentarz.żywy. Środki.trwałe.oddane.do.używania.na.podstawie.umowy.naj­ mu,.dzierżawy.lub.leasingu.zalicza.się.do.aktywów.trwałych. jednej.ze.stron.umowy,.zgodnie.z.warunkami.okreś.lonymi. w.ust..4; . 8.Art..3.ust..1.pkt.15.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.trzecie.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 14 Ustawa o rachunkowości Art. 3 17). 16). środkach.trwałych.w.budowie.—.rozumie.się.przez.to.zalicza­ ne.do.aktywów.trwałych.środki.trwałe.w.okresie.ich.budowy,. montażu.lub.ulepszenia.już.istniejącego.środka.trwałego; inwestycjach.—.rozumie.się.przez.to.aktywa.posiadane.przez. jednostkę.w.celu.osiągnięcia.z.nich.korzyści.ekonomicznych. wynikających.z.przyrostu.wartości.tych.aktywów,.uzyska­ nia.przychodów.w.formie.odsetek,.dywidend.(udziałów. w.zyskach).lub.innych.pożytków,.w.tym.również.z.transak­ cji.handlowej,.a.w.szczególności.aktywa.finansowe.oraz.te. nieruchomości.i.wartości.niematerialne.i.prawne,.które.nie. są.użytkowane.przez.jednostkę,.lecz.są.posiadane.przez.nią. w.celu.osiągnięcia.tych.korzyści..W.przypadku.zakładów. ubezpieczeń.i.zakładów.reasekuracji.przez.inwestycje.rozu­ mie.się.lokaty; 18). aktywach.obrotowych.—.rozumie.się.przez.to.tę.część.akty­ wów.jednostki,.które.w.przypadku: a). aktywów.rzeczowych,.o.których.mowa.w.pkt.19.—.są. przeznaczone.do.zbycia.lub.zużycia.w.ciągu.12.miesięcy. od.dnia.bilansowego.lub.w.ciągu.normalnego.cyklu.ope­ racyjnego.właściwego.dla.danej.działalności,.jeżeli.trwa. on.dłużej.niż.12.miesięcy, b). aktywów.finansowych,.o.których.mowa.w.pkt.24.—.są. płatne.i.wymagalne.lub.przeznaczone.do.zbycia.w.ciągu. 12.miesięcy.od.dnia.bilansowego.lub.od.daty.ich.założenia,. wystawienia.lub.nabycia,.albo.stanowią.aktywa.pieniężne, c). należności.krótkoterminowych.—.obejmują.ogół.należno­ ści.z.tytułu.dostaw.i.usług.oraz.całość.lub.część.należności. z.innych.tytułów.niezaliczonych.do.aktywów.finanso­ wych,.a.które.stają.się.wymagalne.w.ciągu.12.miesięcy.od. dnia.bilansowego, d). rozliczeń.międzyokresowych.—.trwają.nie.dłużej.niż. 12.miesięcy.od.dnia.bilansowego; 19). rzeczowych.aktywach.obrotowych.—.rozumie.się.przez.to. materiały.nabyte.w.celu.zużycia.na.własne.potrzeby,.wytwo­ rzone.lub.przetworzone.przez.jednostkę.produkty.gotowe. 15 Art. 3 Ustawa o rachunkowości (wyroby.i.usługi).zdatne.do.sprzedaży.lub.w.toku.produkcji,. półprodukty.oraz.towary.nabyte.w.celu.odprzedaży.w.stanie. nieprzetworzonym; 20). zobowiązaniach.—.rozumie.się.przez.to.wynikający.z.prze­ szłych.zdarzeń.obowiązek.wykonania.świadczeń.o.wiarygod­ nie.okreś.lonej.wartości,.które.spowodują.wykorzystanie.już. posiadanych.lub.przyszłych.aktywów.jednostki; 21). rezerwach.—.rozumie.się.przez.to.zobowiązania,.których. termin.wymagalności.lub.kwota.nie.są.pewne; 23). 22). zobowiązaniach.krótkoterminowych.—.rozumie.się.przez.to. ogół.zobowiązań.z.tytułu.dostaw.i.usług,.a.także.całość.lub. tę.część.pozostałych.zobowiązań,.które.stają.się.wymagalne. w.ciągu.12.miesięcy.od.dnia.bilansowego; instrumentach.finansowych.—.rozumie.się.przez.to.kontrakt,. który.powoduje.powstanie.aktywów.finansowych.u.jednej. ze.stron.i.zobowiązania.finansowego.albo.instrumentu.kapi­ tałowego.u.drugiej.ze.stron.pod.warunkiem,.że.z.kontraktu. zawartego.między.dwiema.lub.więcej.stronami.jednoznacznie. wynikają.skutki.gospodarcze,.bez.względu.na.to,.czy.wyko­ nanie.praw.lub.zobowiązań.wynikających.z.kontraktu.ma. charakter.bezwarunkowy.albo.warunkowy..Do.instrumentów. finansowych.nie.zalicza.się.w.szczególności: a). rezerw.i.aktywów.z.tytułu.odroczonego.podatku.docho­ dowego, b). umów.o.gwarancje.finansowe,.które.ustalają.wykonanie. obowiązków.z.tytułu.udzielonej.gwarancji,.w.formie.za­ płacenia.kwot.odpowiadających.stratom.poniesionym. przez.beneficjenta.na.skutek.niespłacenia.wierzytelności. przez.dłużnika.w.wymaganym.terminie, c). umów.o.przeniesienie.praw.z.papierów.wartościowych. w.okresie.pomiędzy.terminem.zawarcia.i.rozliczenia. transakcji,.gdy.wykonanie.tych.umów.wymaga.wydania. papierów.wartościowych.w.okreś.lonym.terminie,.również. wtedy,.gdy.przeniesienie.tych.praw.następuje.w.formie. zapisu.na.rachunku.papierów.wartościowych,.prowadzo­ 16 Ustawa o rachunkowości Art. 3 nym.przez.podmiot.upoważniony.na.podstawie.odręb­ nych.przepisów, d)9. aktywów.i.zobowiązań.z.tytułu.programów,.z.których. wynikają.udziały.pracowników.oraz.innych.osób.związa­ nych.z.jednostką.w.jej.kapitałach.lub.w.kapitałach.innej. jednostki.z.grupy.kapitałowej,.do.której.należy.jednostka, e). umów.połączenia.spółek,.z.których.wynikają.obowiązki. okreś.lone.w.art..44b.ust..9; 24). aktywach.finansowych.—.rozumie.się.przez.to.aktywa.pie­ niężne,.instrumenty.kapitałowe.wyemitowane.przez.inne.jed­ nostki,.a.także.wynikające.z.kontraktu.prawo.do.otrzymania. aktywów.pieniężnych.lub.prawo.do.wymiany.instrumentów. finansowych.z.inną.jednostką.na.korzystnych.warunkach; 25). aktywach.pieniężnych.—.rozumie.się.przez.to.aktywa.w.for­ mie.krajowych.środków.płatniczych,.walut.obcych.i.dewiz..Do. aktywów.pieniężnych.zalicza.się.również.inne.aktywa.finan­ sowe,.w.tym.w.szczególności.naliczone.odsetki.od.aktywów. finansowych..Jeżeli.aktywa.te.są.płatne.lub.wymagalne.w.cią­ gu.3.miesięcy.od.dnia.ich.otrzymania,.wystawienia,.nabycia. lub.założenia.(lokaty),.to.na.potrzeby.rachunku.przepływów. pieniężnych.zalicza.się.je.do.środków.pieniężnych,.chyba. że.ujmuje.się.je.w.przepływach.z.działalności.inwestycyjnej. (lokacyjnej); instrumentach.kapitałowych.—.rozumie.się.przez.to.kontrak­ ty,.z.których.wynika.prawo.do.majątku.jednostki,.pozostałego. po.zaspokojeniu.lub.zabezpieczeniu.wszystkich.wierzycieli,. a.także.zobowiązanie.się.jednostki.do.wyemitowania.lub.do­ starczenia.własnych.instrumentów.kapitałowych,.a.w.szcze­ gólności.udziały,.opcje.na.akcje.własne.lub.warranty; 27). zobowiązaniach.finansowych.—.rozumie.się.przez.to.zobo­ wiązanie.jednostki.do.wydania.aktywów.finansowych.albo. 26). 9.Art..3.ust..1.pkt.23.lit..d).zmieniona.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.piąte.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 17 Art. 3 Ustawa o rachunkowości do.wymiany.instrumentu.finansowego.z.inną.jednostką,.na. niekorzystnych.warunkach; 28). zobowiązaniach.warunkowych.—.rozumie.się.przez.to.obo­ wiązek.wykonania.świadczeń,.których.powstanie.jest.uzależ­ nione.od.zaistnienia.okreś.lonych.zdarzeń; 29). aktywach.netto.—.rozumie.się.przez.to.aktywa.jednostki. pomniejszone.o.zobowiązania,.odpowiadające.wartościowo. kapitałowi.(funduszowi).własnemu; 30). przychodach.i.zyskach.—.rozumie.się.przez.to.uprawdopo­ dobnione.powstanie.w.okresie.sprawozdawczym.korzyści. ekonomicznych,.o.wiarygodnie.okreś.lonej.wartości,.w.formie. zwiększenia.wartości.aktywów,.albo.zmniejszenia.wartości. zobowiązań,.które.doprowadzą.do.wzrostu.kapitału.własnego. lub.zmniejszenia.jego.niedoboru.w.inny.sposób.niż.wniesienie. środków.przez.udziałowców.lub.właścicieli; 31). kosztach.i.stratach.—.rozumie.się.przez.to.uprawdopodob­ nione.zmniejszenia.w.okresie.sprawozdawczym.korzyści. ekonomicznych,.o.wiarygodnie.okreś.lonej.wartości,.w.formie. zmniejszenia.wartości.aktywów,.albo.zwiększenia.wartości. zobowiązań.i.rezerw,.które.doprowadzą.do.zmniejszenia.kapi­ tału.własnego.lub.zwiększenia.jego.niedoboru.w.inny.sposób. niż.wycofanie.środków.przez.udziałowców.lub.właścicieli; 32)10.pozostałych.kosztach.i.przychodach.operacyjnych.—.ro­ zumie.się.przez.to.koszty.i.przychody.związane.pośrednio. z.działalnością.operacyjną.jednostki,.a.w.szczególności.koszty. i.przychody.związane: a). z.działalnością.socjalną, b). ze.zbyciem.środków.trwałych,.środków.trwałych.w.bu­ dowie,.wartości.niematerialnych.i.prawnych,.a.także.nie­ ruchomości.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych. zaliczonych.do.inwestycji, 10.Art..3.ust..1.pkt.32.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.szóste.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 18 Ustawa o rachunkowości Art. 3 c). z.utrzymywaniem.nieruchomości.oraz.wartości.niema­ terialnych.i.prawnych.zaliczonych.do.inwestycji,.w.tym. także.z.aktualizacją.wartości.tych.inwestycji,.jak.również. z.ich.przekwalifikowaniem.odpowiednio.do.środków. trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych,.jeżeli. do.wyceny.inwestycji.przyjęto.cenę.rynkową.bądź.inaczej. okreś.loną.wartość.godziwą, d). z.odpisaniem.należności.i.zobowiązań.przedawnionych,. umorzonych,.nieściągalnych,.z.wyjątkiem.należności. i.zobowiązań.o.charakterze.publicznoprawnym.nieobcią­ żających.kosztów, e). z.utworzeniem.i.rozwiązaniem.rezerw,.z.wyjątkiem.re­ zerw.związanych.z.operacjami.finansowymi, f). z.odpisami.aktualizującymi.wartość.aktywów.i.ich.korek­ tami,.z.wyjątkiem.odpisów.obciążających.koszty.finan­ sowe, g). z.odszkodowaniami.i.karami, h). z.przekazaniem.lub.otrzymaniem.nieodpłatnie,.w.tym. w.drodze.darowizny.aktywów,.w.tym.także.środków.pie­ niężnych.na.inne.cele.niż.dopłaty.do.cen.sprzedaży,.naby­ cie.lub.wytworzenie.środków.trwałych,.środków.trwałych. w.budowie.albo.wartości.niematerialnych.i.prawnych; 33). stratach.i.zyskach.nadzwyczajnych.—.rozumie.się.przez. to.straty.i.zyski.powstające.na.skutek.zdarzeń.trudnych.do. przewidzenia,.poza.działalnością.operacyjną.jednostki.i.nie­ związane.z.ogólnym.ryzykiem.jej.prowadzenia; 34). sprawowaniu.kontroli.nad.inną.jednostką.—.rozumie.się. przez.to.zdolność.jednostki.do.kierowania.polityką.finansową. i.operacyjną.innej.jednostki,.w.celu.osiągania.korzyści.ekono­ micznych.z.jej.działalności; 35)11.sprawowaniu.współkontroli.nad.inną.jednostką.—.rozumie. się.przez.to.zdolność.wspólnika.jednostki.współzależnej.na. równi.z.innymi.wspólnikami,.na.zasadach.okreś.lonych.w.za­ 11.Art..3.ust..1.pkt.35.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.siódme.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 19 Art. 3 Ustawa o rachunkowości wartej.pomiędzy.nimi.umowie,.umowie.spółki.lub.statucie. do.kierowania.polityką.finansową.i.operacyjną.tej.jednost­ ki,.w.celu.osiągania.wspólnie.korzyści.ekonomicznych.z.jej. działalności; 36)12.znaczącym.wpływie.na.inną.jednostkę.—.rozumie.się.przez. to.niemającą.znamion.sprawowania.kontroli.lub.współkon­ troli.zdolność.jednostki.do.wpływania.na.politykę.finansową. i.operacyjną.innej.jednostki,.w.szczególności.przez: a). udział.w.podejmowaniu.decyzji.w.sprawie.podziału.zysku. lub.pokrycia.straty, administrującym, b). zasiadanie.w.organie.zarządzającym,.nadzorującym.lub. c). przeprowadzanie.istotnych.transakcji.z.tą.jednostką, d). udostępnianie.tej.jednostce.informacji.technicznych.o.za­ sadniczym.znaczeniu.dla.jej.działalności, e). możliwość.wymiany.członków.organów.zarządzających,. nadzorujących.lub.administrujących; 37)13.jednostce.dominującej.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.bę­ dącą.spółką.handlową.lub.przedsiębiorstwem.państwowym,. sprawującą.kontrolę.nad.inną.jednostką,.a.w.szczególności: a). posiadającą.bezpośrednio.lub.pośrednio.przez.udziały. większość.ogólnej.liczby.głosów.w.organie.stanowiącym. innej.jednostki.(zależnej),.także.na.podstawie.porozumień. z.innymi.uprawnionymi.do.głosu,.wykonującymi.swe. prawa.głosu.zgodnie.z.wolą.jednostki.dominującej,.lub 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 12.Art..3.ust..1.pkt.36.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.siódme.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 13.Art..3.ust..1.pkt.37.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.siódme.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 20 Ustawa o rachunkowości Art. 3 b). uprawnioną.do.kierowania.polityką.finansową.i.opera­ cyjną.innej.jednostki.(zależnej).w.sposób.samodzielny. lub.przez.wyznaczone.przez.siebie.osoby.lub.jednostki. na.podstawie.umowy.zawartej.z.innymi.uprawnionymi. do.głosu,.posiadającymi,.na.podstawie.statutu.lub.umowy. spółki,.łącznie.z.jednostką.dominującą,.większość.ogólnej. liczby.głosów.w.organie.stanowiącym,.lub c). uprawnioną.do.powoływania.i.odwoływania.większości. członków.organów.zarządzających,.nadzorujących.lub. administrujących.innej.jednostki.(zależnej),.lub d). będącą.udziałowcem.jednostki,.której.członkowie.zarządu. w.poprzednim.roku.obrotowym,.w.ciągu.bieżącego.roku. obrotowego.i.do.czasu.sporządzenia.sprawozdania.finan­ sowego.za.bieżący.rok.obrotowy,.stanowią.jednocześnie. więcej.niż.połowę.składu.zarządu.tej.jednostki.(zależnej). lub.osoby,.które.zostały.powołane.do.pełnienia.tych.funk­ cji.w.rezultacie.wykonywania.przez.jednostkę.dominującą. prawa.głosu.w.organach.tej.jednostki.(zależnej); 37a)14.jednostce.dominującej.niższego.szczebla.—.rozumie.się.przez. to.spółkę.handlową,.która.jest.jednocześnie.jednostką.zależną. od.innej.spółki.handlowej.lub.przedsiębiorstwa.państwowego. i.jednostką.dominującą.w.stosunku.do.co.najmniej.jednej. spółki.handlowej; 37b)15.jednostce.dominującej.wyższego.szczebla.—.rozumie.się. przez.to.jednostkę.będącą.spółką.handlową.lub.przedsię­ biorstwem.państwowym,.która.jest.jednostką.dominującą. w.stosunku.do.jednostki.dominującej.niższego.szczebla; 14.Art..3.ust..1.pkt.37a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.ósme.ustawy.z.dnia. 18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia. 2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za.rok. obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 15.Art..3.ust..1.pkt.37b.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.ósme.ustawy.z.dnia. 18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia. 2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za.rok. obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 21 Art. 3 Ustawa o rachunkowości 37c)16.wspólniku.jednostki.współzależnej.—.rozumie.się.przez.to. jednostkę.będącą.spółką.handlową.lub.przedsiębiorstwem. państwowym,.sprawującą.wraz.z.innymi.udziałowcami. współkontrolę.nad.jednostką.współzależną; 38)17.znaczącym.inwestorze.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.bę­ dącą.spółką.handlową.lub.przedsiębiorstwem.państwowym,. posiadającą.w.innej.jednostce.—.niebędącej.jednostką.zależną. lub.współzależną.—.nie.mniej.niż.20 .głosów.w.organie.sta­ nowiącym.tej.jednostki.i.wywierającą.znaczący.wpływ.wobec. tej.jednostki,.przy.czym.liczbę.głosów.ustala.się.z.zachowa­ niem.zasady.okreś.lonej.w.pkt.37.lit..a..Udział.w.ogólnej.liczbie. głosów.może.być.mniejszy.niż.20 ,.jeżeli.inne.okoliczności,. wymienione.w.pkt.36.wskazują.na.wywieranie.znaczącego. wpływu; 39)18.jednostce.zależnej.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.będącą. spółką.handlową.lub.podmiotem.utworzonym.i.działającym. zgodnie.z.przepisami.obcego.prawa.handlowego,.kontrolo­ waną.przez.jednostkę.dominującą; 40)19.jednostce.współzależnej.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę,. która.jest.współkontrolowana.przez.wspólników.na.pod­ stawie.zawartej.pomiędzy.nimi.umowy,.umowy.spółki.lub. statutu; 16.Art..3.ust..1.pkt.37c.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.ósme.ustawy.z.dnia. 18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.stycznia. 2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych.za.rok. obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 17.Art..3.ust..1.pkt.38.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.dziewiąte.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 18.Art..3.ust..1.pkt.39.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.dziewiąte.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 19.Art..3.ust..1.pkt.40.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).tiret.dziewiąte.ustawy. z.dnia.18.marca.2008.r..(Dz..U..Nr.63,.poz..393).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem. 1.stycznia.2009.r..i.ma.zastosowanie.po.raz.pierwszy.do.sprawozdań.finansowych. za.rok.obrotowy.rozpoczynający.się.w.2009.r. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości. Przepisy. Wydanie 12
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: