Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 002765 20676912 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0479-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja w przystępny sposób przybliża najistotniejsze instytucje i procedury uregulowane w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. W Komentarzu omówiono zadania, organizację i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych dotyczące postępowania nadzorczego i kontrolnego. Istotnym elementem opracowania jest bogaty zbiór orzecznictwa sądów administracyjnych, poruszającego praktyczne problemy związane ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów komentowanej ustawy. Komentarz adresowany jest zarówno do praktyków, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i do teoretyków prawa.

Dariusz Laszczyk – radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego oraz odzyskiwania należności. W kręgu jego zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem podatkowym oraz prawem sportowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych (art. 5–13) 24 ROZDZIAŁ 3. Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych (art. 14–26a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ROZDZIAŁ 4. Przepisy karne (art. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ROZDZIAŁ 5. Przepisy końcowe (art. 28–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów k.c. k.k. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p. k.p.a. k.p.w. k.w. o.p. p.p.s.a. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) regulamin KRRIO – uchwała nr 5/98 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunko- wych z 20 lutego 1998 r. – regulamin Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (http://www.rio.gov.pl/modules.php?o- p=modload name=News file=article sid=292 mode=thre- ad order=0 thold=0) rozporządzenie z 16 lipca 2004 r. rozporządzenie z 20 lutego 2004 r. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w spra- wie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunko- wych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747) – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 lutego 2004 r. w spra- wie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracow- ników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifi kacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży poza- etatowych członków kolegiów izb (Dz.U. Nr 31, poz. 264 ze zm.) standardy kontroli – uchwała nr 6/2006 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunko- wych z 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Standardów kon- troli regionalnych izb obrachunkowych” (http://bip.warszawa. rio.gov.pl/?p=document action=show id=12 bar_id=33) 7 Wykaz skrótów u.d.j.s.t. u.f.p. u.o.d.g. u.o.n.d.f.p. u.p.u.p. u.s.g. u.s.p. u.s.w. u.z.w.c.z. Inne art. CBOSA Dz.U. FK KRRIO LexisNexis NSA ONSAiWSA OwSS PiP RIO SA SIP/el. SN tekst jedn. WSA – ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą- du terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 168) – ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 269) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypad- ków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicz- nościach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 737) – artykuł – orzeczenia.nsa.gov.pl – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Admini- stracyjnych – Dziennik Ustaw – „Finanse Komunalne” – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – lexis.pl – system prawniczy LexisNexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych” – „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” – „Państwo i Prawo” – regionalna izba obrachunkowa – Sąd Apelacyjny – Lex – system informacji prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – wojewódzki sąd administracyjny Uwaga! Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.). 8 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wraz z uchwaleniem ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- rialnym (tekst pierwotny Dz.U. Nr 16, poz. 95; obecnie ustawa o sa- morządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po- jawiła się konieczność powołania do życia organu sprawującego nad- zór i kontrolę nad sprawami fi nansowymi jednostek samorządowych. Początkowo zadania te wykonywali wojewodowie. Dopiero po wejściu w życie ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych powołane zostały do życia regionalne izby obrachunko- we, które przejęły od wojewodów funkcje nadzorcze i kontrolne nad sprawami fi nansowymi jednostek samorządowych. Wejście w życie art. 171 ust. 2 Konstytucji RP spowodowało ugruntowanie pozycji re- gionalnych izb obrachunkowych jako organu nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw fi nansowych. Na uwagę zasługuje fakt, że ustawa z 7 października 1992 r. o regio- nalnych izbach obrachunkowych od jej wejścia w życie, poza niewiel- kimi poprawkami, pozostaje w niezmienionym kształcie. Obecnie nie- które przepisy ustawy jako anachroniczne wymagają nowelizacji. Obecnie funkcjonuje w Polsce szesnaście regionalnych izb obrachun- kowych oraz jedna ogólnopolska Krajowa Rada Regionalnych Izb Ob- rachunkowych skupiająca reprezentantów poszczególnych regional- nych izb. Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć najistotniejsze uregulo- wania ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W bibliografi i 9 Wprowadzenie wskazano zbiór opracowań, które stanowią znakomitą pomoc przy głębszej i poszerzonej analizie konkretnych przepisów ustawy. Istotny element niniejszego opracowania stanowi bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym poruszono praktyczne problemy związa- ne ze stosowaniem poszczególnych przepisów komentowanej ustawy. Komentarz odzwierciedla stan prawny na 20 lutego 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: