Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 003187 21535852 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 162
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-200-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz to kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych w strukturze organów administracji publicznej. Kolegia te są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrują one odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
W pracy uwzględniono dorobek doktryny oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i członków organów samorządowych, osób zatrudnionych w administracji publicznej i przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.
Anna Ostrowska jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz starszym asystentem sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Specjalizuje się w prawie budowlanym oraz prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Kamil Sikora jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska: art. 1–2a, 10, 15–16, 17–21 Kamil Sikora: art. 1–2, 3–3a, 4–9, 10a–14, 16a–16e, 23–24 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-200-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Ustrój kolegiów (art. 4–16e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ROZDZIAŁ 3. Zasady działania kolegium (art. 17–24) . . . . . . . . . . . . . . 115 ROZDZIAŁ 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejścio- we i końcowe (art. 25–35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 5 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa k.c. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U.  Nr  16, poz. 93 ze zm.) k.k. – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks karny (Dz.U.  Nr  88, Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. poz. 553 ze zm.) k.p. k.p.a. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z  26  czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ord.pod. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. p.p.s.a. u.e.r. u.g.n. u.f.p. u.o.m.f.p. u.p.s. u.r.i.o. u.s.g. u.s.k.o. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – ustawa z  30  sierpnia 2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z  2009  r. Nr  153, poz. 1227 ze zm.) – ustawa z  21  sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z  27  sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – ustawa z  20  stycznia 2011  r. o  odpowiedzialności majątko- wej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) – ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachun- kowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – ustawa z  12  października 1994  r. o  samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) 7 Wykaz skrótów 2. Czasopisma ONSA ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódz- kich sądów administracyjnych OSN OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC OSNCP(-ZD) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy OSP OTK ZU OwSS PiP PiZS POP RPEiS SPE ST 3. Inne KRSKO NSA SN TK WSA i Ubezpieczeń Społecznych (– Zbiór Dokumentów) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – „Państwo i Prawo” – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Prawno–Ekonomiczne” – „Samorząd Terytorialny” – Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny 8 Słowo wstępne Komentarz ten jest pierwszym od 1995 r. tego rodzaju opracowaniem dotyczącym samorządowych kolegiów odwoławczych. Zaprezentowano w nim dorobek doktryny i orzecznictwa w zakresie statusu prawnego i zasad funkcjonowania kolegiów, z wyraźnym zaakcentowaniem sta- nowiska Autorów komentujących poszczególne zagadnienia. Komentarz zawiera analizę problemów dostrzeżonych przez praktykę, jak również osiągnięcia badawcze przedstawicieli doktryny prawa i  postępowania administracyjnego oraz – w  niezbędnym zakresie – przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Autorzy wyrażają nadzieję, że opracowanie to będzie stanowiło cenną pomoc zarówno dla organów stosujących prawo, jak i przedstawicieli doktryny oraz studentów. Komentarzem nie zostały opatrzone przepisy rozdziału 4 ustawy, obej- mującego zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 25–35). Zamieszczone tam regulacje jednak stanowią przedmiot rozważań w komentarzu do innych przepisów ustawy. Komentarz uwzględnia stan prawny, stan orzecznictwa oraz literatury na dzień 1 stycznia 2012 r. Anna Ostrowska Kamil Sikora 9 USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z  31  lipca 2001  r. Nr  79, poz.  856; zm. Dz.U. z  2001  r. Nr  154, poz. 1799; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 122, poz. 1020; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Art. 1. 1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu prze- pisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.  Nr  137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr  11, poz.  95  i  Nr  92, poz.  1062, z  2000  r. Nr  94, poz.  1037, Nr  116, poz.  1216, Nr  120, poz.  1268  i  Nr  122, poz.  1315  oraz z  2001  r. Nr  16, poz.  166, Nr  39, poz.  459  i  Nr  42, poz.  475), w  indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orze- kają w innych sprawach niż wymienione w ust. 1. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: