Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002533 22772677 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 544
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 9788365947710 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o samorządzie gminnym uwzględniający rewolucyjne zmiany ustrojowe. Publikacja zawiera wykładnię wszystkich artykułów ustawy. Prezentuje szczegółową analizę fundamentalnych przepisów normujących zakres działania gminy oraz gospodarkę finansową pozwalającą na realizację jej zadań. Szeroko omawia uprawnienia i obowiązki organów sprawujących władzę w gminie. Szczególną uwagę poświęca tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz nadzorowi nad działalnością gminną. Komentarz uwzględnia kontrowersyjną nowelizację wprowadzoną przez ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). W zakresie samorządu terytorialnego reguluje ona zwłaszcza następujące kwestie: wydłużenie kadencji organów samorządu terytorialnego z 4 do 5 lat; tworzenie budżetu obywatelskiego jako forma konsultacji z mieszkańcami; powołanie nowej komisji organu stanowiącego, która ma rozpatrywać skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych; wprowadzenie wymogu, aby obrady organów stanowiących były transmitowane i utrwalane; przyznanie przewodniczącemu organu stanowiącego prawa wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego; ustawowe określenie minimalnej liczebności klubów radnych we wszystkich organach stanowiących; przyznanie radnym prawa wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych, czyli uprawnień kontrolnych analogicznych do uprawnień parlamentarzystów; zobowiązanie organów wykonawczych do przedstawiania radzie lub sejmikowi corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej; przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu województwa prawa inicjatywy uchwałodawczej. Publikacja została wzbogacona wieloma praktycznymi przykładami, wzorami pism i formularzy. Znajdą w niej Państwo wielokrotne odwołania do aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz do rozstrzygnięć wydanych przez organy administracji publicznej. Autorzy wielokrotnie odwołują się do całego ustroju samorządu terytorialnego, nawiązując do ustawy o samorządzie powiatowym oraz do ustawy o samorządzie województwa. Dodatkowym atutem publikacji jest ujednolicony tekst ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, obejmujący rewolucyjną nowelizację wynikającą z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Ujednolicony Kodeks wyborczy stanie się niezbędnym przewodnikiem każdej jednostki w przygotowaniu i organizacji zbliżających się wyborów samorządowych. Książka jest efektem pracy czwórki ekspertów. Każdy z nich przygotował, zgodnie z własną specjalizacją, poszczególne rozdziały tego praktycznego komentarza, wnosząc do niego wiedzę merytoryczną, a przede wszystkim duże doświadczenie w sprawach samorządowych, często nabyte w strukturach samorządu terytorialnego. Kamilla Grobicka-Madej radca generalny w Wydziale Zdrowia Publicznego, wieloletni dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, doktorantka w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni pracownik organu nadzoru nad samorządem terytorialnym, autorka wielu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego. Longin Mażewski ekonomista, w latach 19931994 członek Kolegium RIO w Gdańsku, w latach 19941998 wiceprezydent Gdańska ds. polityki finansowej, audytor wewnętrzny od 2009 r., autor licznych artykułów, których tematyką są finanse publiczne, wykładowca z zakresu audytu wewnętrznego i finansów publicznych. dr Kazimierz Pawlik radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym i administracyjnym, adiunkt w Instytucie Politologii UKSW, gdzie prowadzi wykłady m.in. z zakresu administracji publicznej. Opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa samorządowego, budowlanego, planowania przestrzennego, informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Występował na kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz realizował szkolenia dla administracji publicznej. Prowadzi od 2013 r. własną kancelarię radcowską. Agata Sobolewska specjalistka z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Doradza samorządom w zakresie alternatywnego finansowania inwestycji i rozwoju, kontroli, nadzoru oraz skutecznej komunikacji. Autorka blisko stu artykułów i ekspertyz z zakresu funkcjonowania administracji. Z wykształcenia politolog i administratywista. CECHA , ZALETA, KORZYŚĆ od Redakcji (jakie ma cechy i zalety, zawartość merytoryczna, odróżnienie od konkurencji, jedyny na rynku, aktualność) Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o samorządzie gminnym uwzględniający rewolucyjne zmiany ustrojowe, wprowadzone przez ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Publikacja zawiera wykładnię wszystkich artykułów ustawy oraz praktyczne przykłady, wzory pism i formularzy. Aktywne wersje tych wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki. Dodatkowym atutem publikacji jest ujednolicony tekst ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Wspólnota samorządowa] 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę sa- morządową oraz odpowiednie terytorium. [Definicja wspólnoty samorządowej] Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego po- działu terytorialnego stanowi, z mocy prawa, wspólnotę samorządową. Taką definicję podmiotu samorządu terytorialnego zawiera art. 16 ust. 1 Konstytucji RP. Znalazła ona swój wyraz również w art. 1 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym mieszkańcy gmi- ny tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. W rozumieniu art. 1 ust. 2 u.s.g. gminą jest twór prawny złożony z dwóch elementów: ■■ wspólnoty samorządowej oraz ■■ odpowiedniego terytorium. Wspólnota samorządowa stanowi substrat ludzki, a terytorium – substrat rzeczowy gminy. Odpowiada to europejskim standardom samorządu terytorialnego, w szczegól- ności pojęciu społeczności lokalnych, którym posługuje się Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL)1. [Definicja samorządu] Warto zacząć od przypomnienia, czym jest samorząd. Według ratyfikowanej przez Polskę EKSL, samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność spo- łeczności lokalnej do kierowania i zarządzania określoną częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie swych mieszkańców. A więc samorząd to prawo i zdolność społeczności lokalnej. Aby samorząd zaistniał, spo- łeczność musi móc, a także umieć i chcieć kierować własnymi sprawami. A to oznacza, że obywatele muszą mieć niezbędne umiejętności podejmowania właściwych decyzji Por. Z. Pławecki, A. Szewc, G. Jyż, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 30. 1 1 2 15 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne i świadomość ponoszonej odpowiedzialności. A zatem musi istnieć społeczeństwo oby- watelskie2. Zgodnie z art. 1 u.s.g., gmina jest nie tylko jednostką podziału terytorialnego państwa, lecz także stanowi związek (korporację) osób zamieszkujących dany teren. Owa wspól- nota samorządowa powstaje z mocy prawa, jest więc przymusowym związkiem obywa- teli. Członkostwo w niej wiąże się z faktem zamieszkania na określonym terytorium3. Gminną wspólnotę samorządową tworzy „ogół jej mieszkańców”, a zatem także cudzo- ziemcy i bezpaństwowcy, a nie jedynie obywatele polscy. Przynależność do gminy ma charakter powszechny i przymusowy. Zamieszkiwanie na jej terenie jest równoznaczne z przynależnością do tej wspólnoty. Nie stanowi warunku uczestnictwa wymóg zamiesz- kiwania przez określony czas na terenie danej gminy. Członkostwo w gminie powstaje ipso iure (z mocy prawa), a nie w wyniku złożenia stosownego oświadczenia woli. Trwa przez czas zamieszkiwania na jej terenie i nie zależy od aktywności we wspólnocie. Nie jest możliwe odmówienie przynależności do tej wspólnoty ani też wykluczenie ze wspól- noty samorządowej przez organy gminy. Członkowie wspólnoty nie mogą podjąć praw- nie skutecznej uchwały o jej rozwiązaniu4. Przy definiowaniu pojęcia „członkostwo we wspólnocie samorządowej” niewątpliwie po- mocny będzie przepis art. 25 k.c., zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycz- nej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na gruncie omawianego zagadnienia przez miejscowość należy rozumieć gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Stałego zamieszkania danej osoby w określonym miejscu nie ocenia się wyłącznie według jej zameldowania na pobyt stały, lecz na podsta- wie faktów świadczących o jej stałym przebywaniu w tej miejscowości5. Do art. 25 k.c. odwołał się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyro- ku z 28 stycznia 2014 r. (I SA/Wa 9/14)6, w którym stanął na stanowisku, że: WSA Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest, jak trafnie wywiódł Wojewoda, miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu – o czym stanowi art. 25 k.c. O zamieszkiwaniu decydują zatem dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przeby- wania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga przy tym złożenia oświadczenia woli (nie jest czynno- ścią prawną). Wystarczy więc, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w okre- ślonej miejscowości. 2 3 4 5 6 16 Por. J. Regulski, Samorządność i społeczeństwo obywatelskie – kilka pytań i wiele wątpliwości, „Samo- rząd Terytorialny” 2013, nr 3, s. 5–6. Por. W. Skrzydło (red.) i in., Polskie Prawo Konstytucyjne, Lublin 2006, s. 360. Por. M. Ofiarska, Samorząd gminy, w: Zarys prawa samorządu terytorialnego, M. Ofiarska, J. Ciapała (red.), Poznań 2001, s. 24. Por. wyrok NSA z 2 lipca 2014 r. (I OSK 1054/14). Źródło: Baza wiedzy INFORLEX. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Zameldowanie natomiast jest kategorią prawa administracyjnego i nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego (por. post. NSA z 15.02.2006 r., sygn. akt I OW 231/05). W konsekwencji powyższego samo niedopełnienie obowiązku meldunkowe- go ustanowionego w art. 5 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno- ści i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) nie ozna- cza, że dana osoba fizyczna w określonym miejscu nie zamieszkuje, a więc nie pozbawia jej statusu mieszkańca gminy i odwrotnie – sam fakt zameldo- wania nie zawsze jest równoznaczny z zamieszkiwaniem osoby fizycznej na obszarze gminy. Członkostwo we wspólnocie samorządowej nie jest również uwarunkowane wpisem do stałego rejestru wyborców. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 lutego 2006 r. (K 9/05) stwierdził, że: TK Okoliczność wpisania do rejestru wyborców w gminie na pewien czas przed dniem wyborów, stanowiąca czynność formalną, nie jest warunkiem przyna- leżności do wspólnoty samorządowej, a tym samym – nie powinna być uważa- na za przesłankę związanych z tą przynależnością praw wyborczych. Zróżnico- wanie – w oparciu o spełnienie lub brak spełnienia tego wymogu – praw wyborczych osób odpowiednio wpisanych we wskazanym czasie i niewpisa- nych do rejestru nie znajduje prawnego uzasadnienia. Kolidowałoby ono z za- sadą równości wobec prawa oraz równego traktowania przez władzę publicz- ną osób (potencjalnych wyborców) w związku ze spełnieniem przez obie wskazane tu grupy zasadniczej przesłanki przynależności do wspólnoty samo- rządowej – tj. wymogu stałego zamieszkiwania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Tę właśnie cechę należy uznać – w świetle art. 16 ust. 1 Konstytucji – za istotną dla przypisania praw wyborczych do organów samorządu terytorialnego (zarówno stanowiących, jak i wykonawczych) w od- niesieniu do obywateli polskich, jak i stale zamieszkujących w Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi. Członkowie wspólnoty samorządowej nie mają ustawowego obowiązku aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym społeczności lokalnej. Mają natomiast takie prawo7. Jednakże w ramach uczestniczenia w życiu publicznym, według Ewy Olejniczak- -Szałowskiej8, członkowie społeczności samorządowej mają prawo do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych oraz współdziałania z organami wspólnoty samorządowej w realizacji zadań publicznych. Gwarancją realizacji powyższego jest prawo obrony inte- resów indywidualnych lub grupowych przed ich naruszeniem ze strony organów gminy lub innych organów władzy publicznej. Por. E. Olejniczak-Szałowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1996, 7 nr 5, s. 9. Tamże, s. 8–10. 8 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: