Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 005198 22582073 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 181
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5513-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym.

W publikacji zawarto analizę przepisów ustawy z punktu widzenia ogólnych zasad prawa, tworzenia prawa oraz przepisów innych ustaw, które znajdują zastosowanie w procesie jej stosowania, w szczególności przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Autorzy będący prawnikami praktykami przedstawili w opracowaniu rozstrzygnięcia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz sadów administracyjnych, własne poglądy, interpretacje przepisów prawa, a także cenne wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania w sprawach uzyskania stopnia i tytułu naukowego.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM KOMENTARZ Hubert Izdebski Jan Michał Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Szymon Makuch Łamanie Wolters Kluwer Polska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4244-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .............................................................................. Przedmowa .................................................................................... Wstęp .............................................................................................. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki .............. Rozdział 1 Przepisy ogólne ............................................................................... Rozdział 2 Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki .................................. Rozdział 3 Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki .......................................... Rozdział 4 Przepisy wspólne ............................................................................. Rozdział 5 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ............................... Rozdział 6 Studia doktoranckie w placówkach naukowych (uchylony) ........... Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ........................................................................................ 7 11 15 17 19 35 110 121 144 169 170 5 Spis treści Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ............................................. Bibliografia .................................................................................... Orzecznictwo ................................................................................. 171 177 179 6 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne dekret 1947 Konstytucja RP k.p.a. – – – nowelizacja 2011 – p.p.s.a. p.s.w. – – dekret z dnia 28 października 1947 r. o organiza- cji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 66, poz. 415 z późn. zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po- stępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych in- nych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol- nictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 7 Wykaz skrótów r.s.t.w.p. u.s.c. u.s.n. ustawa 1933 ustawa 1951 ustawa 1958 ustawa 1965 ustawa 1990 u.z.f.n. Dz. U. 8 – – – – – – – – – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadza- nia czynności w przewodach doktorskich, w po- stępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cy- wilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach na- ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akade- mickich (tekst jedn.: Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) ustawa z dnia 5 lipca 1958 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach na- ukowych i jedn.: Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule nauko- wym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach fi- nansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) tytułach naukowych (tekst Inne – Dziennik Ustaw M.P. OSNC OSNP OSP OTK-A MNiSW NSA PKA SN TK TPP WSA ZNSA ZNUJ PPWI – – – – – – – – – – – – – – Wykaz skrótów Monitor Polski Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Naczelny Sąd Administracyjny Państwowa Komisja Akredytacyjna Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Transformacje Prawa Prywatnego Wojewódzki Sąd Administracyjny Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyj- nego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 9 PRZEDMOWA W dniu 18 marca 2011 r. Sejm RP uchwalił, po wypowiedzeniu się w materii poprawek Senatu RP, ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule nauko- wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Ustawa w zasadniczych partiach weszła w życie w dniu 1 października 2011 r. Uchwalona z ini- cjatywy rządu i niewiele odbiegająca od projektu rządowego przedłożo- nego w dniu 17 września 2010 r. (druk sejmowy nr 3391), stosunkowo krytycznie przyjętego przez wiele zainteresowanych środowisk, ustawa z dnia 18 marca 2011 r. w sposób istotny zmieniła obydwie ustawy wy- mienione w jej tytule – w tym znacząco zmieniła przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop- niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.). Autorzy niniejszego komentarza bezpośrednio po ogłoszeniu noweli- zacji 2011 przygotowali, gdy jeszcze nie było przepisów wykonawczych dostosowanych do nowego brzmienia obu ustaw, obszerny komentarz do tej nowelizacji1. Po ponad roku funkcjonowania nowych przepisów, wraz z nowymi przepisami wykonawczymi (a w odniesieniu do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora współfunkcjonowania na mocy art. 33 ust. 2 nowelizacji 2011 przepisów dotychczasowych i nowych), możliwe stało się przygotowanie komentarza zarówno do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 1 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011. 11 Przedmowa jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), który to komentarz przed- stawiany jest odrębnie2, jak i do u.s.n.; komentarz może już bowiem uwzględnić dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu nowych przepi- sów, ale również przedstawić wcześniejsze orzecznictwo, o ile jego zna- czenie nie zostało wyeliminowane przez nowe brzmienie ustaw. Jest przy tym oczywiste, że w niniejszym komentarzu musiały zostać szeroko wy- korzystane odpowiednie fragmenty komentarza do nowelizacji, a rozmiar tego wykorzystania wydaje się zwalniać autorów od każdorazowego jego powoływania. Tak jak w komentarzu do nowelizacji 2011, autorzy nie podejmują rozważań z zakresu polityki – naukowej czy edukacyjnej – ani meryto- rycznej oceny intencji i założeń, którymi kierowali się autorzy zmian wprowadzonych w 2011 r., jak również wcześniejszych zmian w przepi- sach funkcjonujących od początku transformacji ustrojowych. Jako prawnicy – w tym zakresie działający w sferze praktycznej, a nie akade- mickiej – autorzy stawiają sobie cel skromniejszy, a zarazem bezpośrednio praktyczny. Starają się dokonywać prawnej analizy w tym przypadku u.s.n., w tym także z punktu widzenia ogólnych zasad prawa i tworzenia prawa oraz stosunku do innych przepisów, które znajdują zastosowanie w procesie stosowania u.s.n., w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Analiza dokonywana jest ze świadomością trudności, przed jakimi mogą stanąć ci, którzy muszą stosować te przepisy. Są to osoby pełniące różne funkcje kierownicze w wyższych uczelniach i innych jednostkach naukowych, członkowie rad jednostek organizacyjnych czy członkowie właściwych w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie sztuki organów kolegialnych: Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z reguły nieprawnicy. Należy zauważyć, że znajdujemy się w okresie istotnych zmian składu osobowego tych organów: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów rozpoczyna, po ustawowym skróceniu poprzedniej i w nowym składzie, nową kadencję w 2013 r., a kadencja Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ubiega w 2013 r. i, tak jak 2 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013. 12 Przedmowa stało się to w odniesieniu do Centralnej Komisji, można sądzić, że skład wyłoniony na nową kadencję okaże się w znaczącym stopniu nowy z punktu widzenia doświadczenia w pracy w tym organie. Trudności w stosowaniu przepisów powiększone są o brak odpowied- niej legislacyjnej jakości u.s.n. w nowym brzmieniu. Nazbyt wiele w niej niedookreśleń, lapsusów i luk – a to w oczywisty sposób utrudnia jej ro- zumienie i, w konsekwencji, wykładanie. Uznawana za podstawową wy- kładnia językowa okazuje się w wielu wypadkach nie tylko zawodna, ale wręcz myląca, a wobec tego stosować trzeba wykładnię systemową i wykładnię funkcjonalną – w tym przypadku o tyle szczególnie zawodną, że uzasadnienie projektu rządowego z reguły nie wyjaśnia wystarczająco przyjętej redakcji tekstów, a zatem nie dostarcza potrzebnego materiału interpretacyjnego. Niniejszy komentarz został opracowany głównie przez profesora i radcę prawnego Huberta Izdebskiego, sekretarza Centralnej Komisji do i Tytułów w kadencji 2011–2012 oraz 2013–2016, Spraw Stopni z udziałem radcy prawnego Jana Zielińskiego, który skupił się jednak przede wszystkim na problematyce p.s.w. Jest to tym niemniej utwór wspólny – przy czym na kształt komentarza wpłynęły również bezpośred- nio lub pośrednio (przez uwagi do komentarza do nowelizacji 2011) uwagi członków Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kadencji 2011–2012 oraz członka tej Komisji prof. Jerzego Brzezińskiego. Za te cenne uwagi pragniemy najserdeczniej podziękować. Powoływane w komentarzu artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły u.s.n., natomiast powoływane ustępy lub niższe jednostki redak- cyjne, bez bliższego określenia, oznaczają jednostki redakcyjne komento- wanego artykułu; użycie określenia „ustawa” – bez bliższego określenia – oznacza również u.s.n. W komentarzu uwzględniono stan prawny z dnia 1 marca 2013 r. Hubert Izdebski i Jan Zieliński Warszawa, marzec 2013 r. 13 WSTĘP Aktualnie przyjęte rozwiązania w przedmiocie stopni naukowych i tytułu naukowego stanowią efekt ewolucji, jaka w tym zakresie dokony- wała się od czasów II Rzeczypospolitej – w następstwie stosunkowo licznych, często przy tym nowelizowanych, ustaw, wydawanych częściej pod wpływem czynników politycznych niż refleksji merytorycznej. Obecnie obowiązująca ustawa o stopniach naukowych i tytule nauko- wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – poddana istotnym zmianom w 2005 r. (wprowadzonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm., a polegającym przede wszystkim na pozbawieniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kompetencji zatwierdzania uchwał rad uprawnionych jednostek w sprawie nadania stopnia doktora habilito- wanego) i zwłaszcza w 2011 r. (wprowadzonym nowelizacją 2011) – stanowiła w swoim pierwotnym brzmieniu w istocie nową, w stosunkowo niewielkim stopniu zmienioną, redakcję uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 z późn. zm.). Ustawa ta, dalej określana jako „ustawa 1990”, pozostając w ścisłym związku z ustawą z tego samego dnia o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), dosto- sowała przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym (wprowadziła jeden tytuł naukowy profesora na miejsce dwóch tytułów: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego) do nowych warunków politycz- nych i prawnych, wynikających z procesu transformacji ustrojowej. Tym samym ustawa 1990 przyniosła zasadnicze zmiany w stosunku do stanu prawnego określonego przez przepisy poprzedzającej ją ustawy 15 Wstęp z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (tekst jedn.: Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202 z późn. zm.)3; ustawę tę bę- dzie się dalej określać jako „ustawę 1965”. Ta ostatnia ustawa zastąpiła odpowiednie przepisy, początkowo stosunkowo liberalnej, ustawy z dnia 5 lipca 1958 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191), która będzie dalej określana jako „ustawa 1958”. Na jej podstawie z kolei utraciły moc przepisy przenoszącej do naszego kraju radziecki model stopni naukowych (kandydat nauk zamiast doktora, doktor zamiast – niebędącej wcześniej stopniem naukowym, lecz upraw- nieniem do wykładania w szkole wyższej – habilitacji) ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) – „ustawy 1951”. Ustawa 1951 weszła na miejsce uchylonego przez nią dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 66, poz. 415 z późn. zm. – „dekret 1947”), który w niemałym stopniu nawiązywał jeszcze do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (tekst jedn.: Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6 z późn. zm. – „ustawa 1933”). Tylko na powyższym tle historycznym można wytłumaczyć takie charakterystyczne dla Polski rozwiązania jak instytucja habilitacji jako wyższego stopnia naukowego, instytucja tytułu profesora4, jak również występowanie i szczególny status obecnej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 3 Por. J.P. Pruszyński, Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Ossolineum 1983; M.Z. Jaroszyński, Prawo pracowników naukowych, Ossolineum 1967, 1971; W. Michajłow, Kształcenie kadr naukowych w Polsce Ludowej, Warszawa 1969. 4 Obecny stan normatywny w odniesieniu do stopni i tytułów przedstawia, nie bez elementów krytycznych w stosunku do rozwiązań wprowadzonych w wyniku nowelizacji 2011, A. Kiebała, Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych (w:) Kariera naukowa w Polsce. Wa- runki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Warszawa 2012, s. 107–135. 16 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 84, poz. 455)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: