Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 004176 21519695 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o świadku koronnym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o świadku koronnym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 198
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0110-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytucji było stworzenie możliwości pozyskania nowego, skutecznego dowodu w procesie karnym, jednak fundamentalnym problemem praktycznym stała się ocena wartości dowodowej takich zeznań.

 

Niniejszy komentarz, wzbogacony o poglądy prezentowane w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, analizuje regulacje ustawy, m.in. jej zakres przedmiotowy i podmiotowy, zagadnienia ochrony świadka koronnego oraz trudne kwestie związane z etycznymi kontrowersjami, które może wzbudzać ta instytucja. Autorzy anali-zują także skomplikowaną pod względem taktycznym sytuację, jaka powstaje w momencie pojawienia się w procesie świadka koronnego.

 

Publikacja jest skierowana do sędziów, adwokatów, funkcjonariuszy policji i prokuratorów, a także do aplikan-tów zawodów prawniczych.

 

dr Andrzej Kiełtyka –zastępca prokuratora apelacyjnego, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Katedrze Prawa Politechniki Rzeszowskiej. Autor wielu opracowań, głównie z dziedziny prawa karnego procesowego, w tym monografii i komentarzy.

 

dr Bolesław Kurzępa – adwokat, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa oraz kilkunastu komentarzy do kodeksów i ustaw. Redaktor naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”.


dr Andrzej Ważny – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratu-ry. Członek rady programowej pism „Prokuratura i Prawo”, „Paragraf na Drodze” i „Edukacja Prawnicza”. Autor licznych publikacji, w tym komentarzy, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka • Bolesław Kurzępa • Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych tytułów opracowali: dr A. Kiełtyka: art. 1–8 dr B. Kurzępa: art. 9–17 dr A. Ważny: art. 18–27 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0110-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexislexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) . . . . . . . . . . 13 [ZAKRES PRZEDMIOTOWY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 [ŚWIADEK KORONNY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 [WARUNKI DOPUSZCZENIA DOWODU Z ZEZNAŃ ŚWIADKA KORONNEGO] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 [WYŁĄCZENIA PODMIOTOWE] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 [POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE DOPUSZCZENIA DOWODU] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Art. 5a. [ZANIECHANIE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. DO SĄDU] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 [ZAKRES ZAKAZÓW DOWODOWYCH] . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 [WYŁĄCZENIE MATERIAŁÓW. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 [OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ ŚWIADKA KORONNEGO] . . 98 [NIEPODLEGANIE KARZE. UMORZENIE POSTĘPOWANIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 10. [WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY. PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA] . . . . . . . . . . 115 Art. 11. [WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 12. [NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY] . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 13. [WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI ROZPRAWY GŁÓWNEJ] . . . . . . 133 Art. 14. [OCHRONA ŚWIADKA KORONNEGO I OSOBY NAJBLIŻSZEJ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 15. [OCHRONA ŚWIADKA KORONNEGO POZA GRANICAMI KRAJU] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Art. 16. [ZASADY OBJĘCIA OCHRONĄ ŚWIADKA KORONNEGO] . . 153 5 Spis treści Art. 17. [TRYB ZASTOSOWANIA OCHRONY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 18. [OBOWIĄZEK OCHRONNY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 18a. [UPRAWNIENIA OCHRONNE FUNKCJONARIUSZY POLICJI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art. 18b [WARUNKI COFNIĘCIA OCHRONY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 19. [ZASADY DORĘCZANIA PRZESYŁEK OSOBIE OBJĘTEJ OCHRONĄ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 20. [PEŁNOMOCNIK OSOBY CHRONIONEJ] . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 21. [WARUNKI ZWROTU ŚWIADCZEŃ PRZEZ ŚWIADKA KORONNEGO] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 22. [DELEGACJA USTAWOWA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 23. [ZAKRES OCHRONY INFORMACJI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 24. [STOSOWANIE USTAWY W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 25. [STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO] . . 193 Art. 26. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Art. 27. [DATA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Źródła prawa k.c. k.k. k.k.s. k.k.w. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.p.w. k.r.o. p.p.s.a. regulamin prokuratorski r.o.p.ś. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jed- nostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz.U. Nr 201, poz. 1480) 7 Wykaz skrótów u.o.i.n. u.o.s. u.p.e.a. u.ś.k. u.ś.o.z. – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) – ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot- nej fi nansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Czasopisma i inne publikatory – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – „Gazeta Sądowa” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – System Informacji Prawnej Lex – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Najwyższy Sąd Wojskowy – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – Dziennik Ustaw RP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – Europejski Trybunał Praw Człowieka – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – wojewódzki sąd administracyjny Biul. PK Biul. SN Cz.PKiNP GS GSP KZS Lex LexisNexis MoP NSW OSA OSN OSNC OSNKW OSNwSK OSP Pal. PiP Prok. i Pr. PS WPP Inne skróty Dz.U. Dz.Urz. KGP ETPC SA SN tekst jedn. WSA Wstęp Wstęp Wstęp Ustawa o świadku koronnym obowiązuje już 15 lat. Świadek koronny w formie karnoprocesowej został wprowadzony przez ustawę czasową z 25 czerwca 1997 r. (tekst pierwotny Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 738). Ustawa była wynikiem licznych kompromisów pomiędzy zwolennika- mi i przeciwnikami tej instytucji. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę instytucji świadka koronnego było stworzenie możliwości pozyskania nowego, skutecznego dowodu, zaś aspekt abo- licyjny tej instytucji jest tylko środkiem umożliwiającym osiągnięcie tego podstawowego celu. Defi nicja legalna świadka koronnego, do której nawiązuje tytuł usta- wy, została umieszczona w przepisie art. 2 u.ś.k. Nie jest ona jednak zupełna, a określenie „świadek koronny” nie oznacza jednego modelu tej instytucji. Zakres przedmiotowy ustawy określony w art. 1 u.ś.k. przechodził wielokrotnie istotne zmiany. Jest on coraz szerszy, wykraczając poza ramy zwalczania przestępczości zorganizowanej, zaś tendencja do po- szerzania zakresu stosowania ustawy nie maleje. W związku z tym, iż wielokrotnie podkreślano skuteczność stosowa- nia ustawy o świadku koronnym w zwalczaniu przestępczości zorga- nizowanej, doszło do przekształcenia jej z ustawy czasowej – mającej początkowo obowiązywać do 1 września 2001 r. (niezbyt popraw- nie zwanej często ustawą epizodyczną) – w ustawę bezterminową. Według art. 1 u.ś.k. w pierwotnym brzmieniu, przepisy ustawy miały zastosowanie w sprawach o przestępstwa popełnione w zorganizo- wanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie określonych 9 Wstęp enumeratywnie przestępstw. Ustawę stosowało się także w sprawach o przestępstwo określone w art. 258 k.k. Ustawa wskazywała zamk- nięty katalog przestępstw, w których można było korzystać z dowo- du z zeznań świadka koronnego. Dopiero ustawa z 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie infor- macji niejawnych (Dz.U. Nr 149, poz. 1078) wprowadziła otwarty ka- talog przestępstw, w których może mieć zastosowanie dowodzenie za pomocą zeznań świadka koronnego. Kolejno zmiany w zakresie art. 1 u.ś.k. następowały: 1) 17 października 1999 r. – art. 4 § 10 ustawy z 10 września 1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931); 2) 1 lipca 2003 r. – art. 3 ustawy z 10 stycznia 2003 r. o zmianie usta- wy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowa- dzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koron- nym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155); 3) 24 sierpnia 2005 r. – art. 8 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757); 4) 31 sierpnia 2006 r. – art. 1 pkt 1 ustawy z 22 lipca 2006 r. o zmia- nie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 149, poz. 1078); 5) 16 października 2010 r. – art. 62 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857). Po ogłoszeniu tekstu jednolitego (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232) cała ustawa była zmieniana jeszcze czterokrotnie, ostatnio 1 stycznia 2013 r. Uważa się, że przepisy ustawy nie są sprzeczne z postanowie- niami europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). Fundamentalnym problemem praktycznym staje się jednakże ocena wartości dowodowej zeznań świadka koronnego. W literaturze pod- nosi się, że problem wiarygodności świadków koronnych nie różni się istotnie od problemu wiarygodności innych świadków, zaś zeznania świadka koronnego w rzeczywistości stanowią pomówienia, które – 10 Wstęp zgodnie z polskim orzecznictwem – należy traktować z maksymalną ostrożnością. Do rąk Czytelnika trafi a syntetyczny komentarz do problematyki świadka koronnego, wzbogacony o poglądy prezentowane w orzecz- nictwie sądowym, literaturze przedmiotu oraz własne spostrzeżenia autorów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o świadku koronnym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: