Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 003547 21548832 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0646-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Narastające zatory płatnicze to jeden z głównych problemów, z jakimi współcześnie borykają się przedsiębiorcy. Z uwagi na negatywne konsekwencje tego zjawiska ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowychreguluje warunki udzielania kredytu handlowego. Stanowi przy tym znaczącą ingerencję państwa w funkcjonowanie wolnego rynku i nakłada na przedsiębiorców istotne ograniczenia w konstruowaniu treści umów handlowych. Komentowana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE 2011 L 48/1) i uchyla ustawę z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Niniejsze opracowanie zmierza w kierunku naświetlenia cech unijnej oraz krajowej regulacji, jak również wskazuje praktyczne aspekty ich stosowania w procesie zawierania i wykonywania umów.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz prawników zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorstw.

Ewa Marcisz – specjalistka z zakresu prawa handlowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz WYDANIE 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 1. [Zakres regulacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 2. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Art. 3. [Wyłączenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Art. 4. [Słowniczek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Art. 5. [Odsetki stymulacyjne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Art. 6. [Odsetki ustawowe – termin zapłaty nieokreślony w umowie] . . . 73 Art. 7. [Odsetki za opóźnienie i odsetki stymulacyjne] . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 8. [Odsetki – podmiot publiczny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 9. [Badanie towaru lub usługi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 10. [Rekompensata za koszty odzyskiwania należności] . . . . . . . . . . . 94 Art. 11. [Świadczenie pieniężne w częściach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Art. 12. [Ochrona interesów podmiotów transakcji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 13. [Nieważność postanowień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 14. [Zmiany przepisów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 15. [Przepisy przejściowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 16. [Utrata mocy obowiązującej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 17. [Wejście w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 2000/35/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z 29 czerwca 2000 r. sprawie zwalczania opóźnień w płat- nościach w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE 2000 L 200/35) dyrektywa 2011/7/UE k.c. k.p.c. k.z. ord.pod. pr.bank. Prawo upadłościowe p.z.p. TFUE TWE u.dz.l. u.p.d.w. – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płat- nościach w transakcjach handlowych (wersja przekształ- cona) (Dz.Urz. UE 2011 L 48/1) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paź- dziernika 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm. – uchylone) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 137 ze zm.) – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na tery- torium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności go- spodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagra- niczne osoby prawne i fi zyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.s.d.g. ustawa ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym ustawa z 12 czerwca 2003 r. u.z.n.k. wniosek zalecenie – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) – ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transak- cjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403) – ustawa z 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz.U. Nr 129, poz. 1443 – uchylona) – ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w trans- akcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm. – uchylona) – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w trans- akcjach handlowych, Bruksela 8 kwietnia 2009 r., KOM(2009) 126 wersja ostateczna, 2009/0054 (COD) (http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri- =COM:2009:0126:FIN:PL:PDF) – zalecenie Komisji 95/198/EC z 12 maja 1995 r. w sprawie terminów płatności w transakcjach handlowych (Dz.Urz. WE 1995 L 127/19) Publikatory i czasopisma Lexis.pl M.Prawn. NP OSP Pal. PPH Pr.Sp. PUG SIP – System Informacji Prawnej LexisNexis Polska – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Sądów Polskich – „Palestra” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – System Informacji Prawnej Wolters Kluwer Wstęp Wstęp Wstęp Ewa Marcisz INFORMACJE OGÓLNE 1. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wdraża dyrektywę 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 12 tego aktu transpozycja art. 1–8 oraz art. 10 dyrektywy 2011/7/UE powinna była zostać doko- nana do 16 marca 2013 r. Obowiązek transpozycji dyrektywy 2011/7/UE ograniczony jest do przepisów, które stanowią istotną zmianę w porównaniu z dyrekty- wą 2000/35/WE. Obowiązek transpozycji przepisów, które nie uległy zmianie, wynika bowiem wprost z dyrektywy 2000/35/WE (pkt 37 preambuły dyrektywy 2011/7/UE). Dyrektywa 2011/7/UE nie naru- sza przy tym obowiązków państw członkowskich dotyczących termi- nów transpozycji oraz stosowania dyrektywy 2000/35/WE (pkt 38 preambuły dyrektywy 2011/7/UE). 2. Opóźnienia płatnicze stały się przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej już na początku lat dziewięćdziesiątych. W re- zolucji z 21 kwietnia 1993 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do podjęcia działań i przedstawienia propozycji dotyczących opóźnień w płatnościach. Pierwszym przyjętym aktem prawnym było zalecenie Komisji 95/198/EC z 12 maja 1995 r. w sprawie terminów płatności w transakcjach handlowych (Dz.Urz. WE 1995 L 127/19). W zaleceniu Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia nie- zbędnych środków natury prawnej i faktycznej w celu zapewnienia 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: