Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 002556 22772584 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-07-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wiele wątpliwości i pytań z tym związanych. Z myślą o nich powstał praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierający wiele rozwiązań i wyjaśnień.

O praktyczności komentarza świadczą:

liczne przykłady wyjaśniające aktualne problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wprowadzoną reformą w tym zakresie;

szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadami komunalnymi;

praktyczne wzory regulaminów, uchwał, umów;

omówienie błędów w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

aktualne orzecznictwo sądów powszechnych oraz organów nadzorujących i kontrolujących jednostki samorządu terytorialnego;

instrukcja, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności uregulowanej w ustawie.

Autorki komentarza omawiają aktualne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jednostki odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Proponują rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań powstających w związku ze stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z wprowadzoną od 1 lipca 2017 r. „rewolucją śmieciową”.


Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.:

wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

wzór decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

wzór uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Dzięki publikacji można dowiedzieć się:

Jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów na dotychczas obowiązujące umowy niedostosowane do rozporządzenia?

Kiedy można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych od 1 lipca 2017 r.?

Kto ma dostosować nowe oznaczenia pojemników oraz kto poniesie koszty dostosowania?

Czy i w jaki sposób należy oznaczyć worki stosowane w selektywnej zbiórce odpadów?

Jakich błędów uniknąć, tworząc regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy?

Jak skonstruować prawidłową uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu?

Czy gmina może w drodze aktu prawa miejscowego przenieść obowiązek utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych na inny podmiot np. na użytkownika terenu?

Jak długo należy przechowywać umowy i dowody opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?

Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu jedynie na odbieranie odpadów komunalnych?

Jakie kryteria wyboru RIPOK-u należy przyjąć, gdy w regionie są dwie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych?

Czy w obowiązującym stanie prawnym rada gminy może uzależniać wysokość pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób w gospodarstwie domowym?

Jak i w jakim zakresie należy stosować do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy ustawy o odpadach?

Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu na nieruchomości w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne?

Iwona Romańczuk – radca prawny, wcześniej pracownik administracji samorządowej. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i samorządowego. Specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest autorką publikacji o tej tematyce. Obecnie jest także redaktorem prowadzącym w Wydawnictwie INFOR.

Maria Rzewnicka – radca prawny, a także pracownik samorządowej spółki prawa handlowego powołanej do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzi również kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie ochrony konkurencji oraz problematyce szeroko pojętej działalności gospodarczej, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o UtrzymaniU czystości i porządku w gminach K o m e n t a r z Komentarze praktyczne Iwona Romańczuk Maria Rzewnicka Ustawa o UtrzymaniU czystości i porządkU w gminach. komentarz dla czytelników publikacji przygotowaliśmy dostęp do INFORLEX Prawo! Baza wiedzy INFORLEX Prawo zawiera aktywne wersje wzorów dokumentów zamieszczonych w książce. Kod dostępu uprawniający do korzystania z INFORLEX Prawo zamieszczony jest na poniższej zdrapce. dostęp do produktu jest aktywny do 31 lipca 2018 r. i dodatkowo uprawnia do korzystania z kompleksowej bazy ujednoliconych aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Jeśli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami: 22 761 30 30, 801 626 666 bok@infor.pl www.inforlex.pl/ucpg 165x235_ILP_ucpg_wklajka.indd 1 2017-10-19 12:22:49 Ustawa o UtrzymaniU czystości i porządku w gminach K o m e n t a r z Ustawa_o_utrzymaniu_czystosci_srodki.indd 1 2017-10-16 14:42:17 Ustawa o UtrzymaniU czystości i porządku w gminach K o m e n t a r z Warszawa 2017 Ustawa_o_utrzymaniu_czystosci_srodki.indd 3 2017-10-16 14:42:18 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Joanna Pastuszka – redaktor prowadzący Andytex – skład i łamanie Grażyna Legucka – korekta Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Publikację polecają eksperci Warszawa 2017 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta Infolinia: 0 801 626 666 © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części ISBN 978-83-65947-07-9 Spis treści Spis treści 7 Spis treściWykaz skrótów..................................................................... 11 Przedmowa......................................................................... USTAWA z 13 wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13 (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) ....................................................... 15 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–2) ............................................. 33 Rozdział 2. Zadania gmin (art. 3–4a) .............................................. 89 Rozdział 3. Obowiązki właś cicieli nieruchomości (art. 5–6b) ..................... Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (art. 6c–6s) .. 111 Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług (art. 7–9a)........ 191 Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (art. 9b–9m) ............. 217 Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy (art. 9n–9tb) .............................. 241 Rozdział 4c. Kontrola (art. 9u–9w) ................................................. 299 Rozdział 4d. Kary pieniężne (art. 9x–9zf)........................................... 305 Rozdział 5. Przepisy karne (art. 10) ............................................... 327 Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe (art. 11–14) .................................................. 333 Bibliografa ......................................................................... 335 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa klasyczna – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 2014.03.28, s. 65) k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) k.k.s. – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) k.p.c. – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) k.p.w. – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) k.s.h. – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) k.w. – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ord.pod. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) p.p.p. – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.) p.p.s.a. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) pr.bud. – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) pr.geol. – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) pr.wod. z 2001 r. – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) pr.wod. z 2017 r. – ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) rozporządzenie o warunkach dla budynków – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) rozporządzenie o pojazdach asenizacyjnych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 listo pada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) rozporządzenie o poziomach ograniczenia masy odpadów – rozporządzenie Ministra Środo- wiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulega- jących biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograni- czania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676) 7 Wykaz skrótów rozporządzenie o wymaganiach w zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływo- rozporządzenie o poziomach recyklingu – rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) rozporządzenie o przedsięwzięciach oddziałujących na środowisko – rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listo pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) rozporządzenie o selektywnej zbiórce – rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) rozporządzenie o warunkach wprowadzania nieczystości – rozporządzenie Ministra Infra- struktury z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576). rozporządzenie o wymaganiach w odbieraniu odpadów – rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komu- nalnych od właś cicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) wych – rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego spo- sobu okreś lania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie- kłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów – rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) rozporządzenie w sprawie sprawozdań – rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, ode- branych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komu- nalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934) rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) u.c.p.g. – ustawa z 13 wrześ nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) u.d.i.p. – ustawa z 6 wrześ nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) u.d.p. – ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) u.e.l. – ustawa z 24 wrześ nia 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 657) u.f.p. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) u.g.k. – ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) u.g.n. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) u.o. – ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) u.o.a.n. – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) u.o.z. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) u.o.z.z. – ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź- nych zwierząt (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855) u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) u.p.o.ś. – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) u.p.z.p. – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) u.s.d.g. – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) 8 Wykaz skrótów Inne u.s.g. – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) u.s.m. – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) u.s.p. – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) u.s.w. – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) u.w.l. – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o włas ności lokali (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) u.z.z.w. – ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa- dzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) z.s.e.e. – ustawa z 11 wrześ nia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CRIP – Centralne Repozytorium Informacji Publicznej GUS – Główny Urząd Statystyczny KIO – Krajowa Izba Odwoławcza MON – Minister Obrony Narodowej NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NSA – Naczelny Sąd Administracyjny PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych RIO – regionalna izba obrachunkowa RIPOK – regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia SKO – samorządowe kolegium odwoławcze SN – Sąd Najwyższy SO – sąd okręgowy TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WIOŚ – wojewódzki inspektor ochrony środowiska WPGO – wojewódzki plan gospodarki odpadami WSA – wojewódzki sąd administracyjny 9 Przedmowa Przedmowa Przedmowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to najważniejszy akt prawny re- gulujący gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin. Okreś la obowiązki organów samorządu terytorialnego, właś cicieli nieruchomości oraz podmiotów pro- wadzących działalność w tym zakresie. Regulacja była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia istotna zmiana – obowiązu- jąca od 1 stycznia 2017 r. – złagodziła rygor stosowania przetargów w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dopuściła możliwość udzielenia zamówienia publicz- nego z wolnej ręki (in-house). Kluczowe znaczenie dla ograniczenia ilości przekazywanych do składowania odpadów komunalnych ma obowiązujące od 1 lipca 2017 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy- branych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie ustanawia jedna- kowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i nowy model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem oraz odbiorem i zagospodaro- waniem odpadów komunalnych mają wiele wątpliwości związanych zarówno z no- wymi zasadami zbierania odpadów, jak i ogólnie – ze stosowaniem niniejszej ustawy w praktyce. Problemy dotyczą m.in. sporządzania prawidłowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zagadnień sprawozdawczości czy zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych od właś cicieli nierucho- mości.W komentarzu staramy się wyjaśnić, jakie błędy są popełniane w zakresie stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jak ich uniknąć. Rozważania popieramy aktualnymi orzeczeniami sądów powszechnych oraz organów nadzorują- cych i kontrolujących jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do gmin, ale również do przedstawi- cieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników tych jednostek, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką gospodarowania odpadami komunalnymi. 11 Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa kompendium wiedzy, szczególnie pomocnym przy interpretowaniu i stosowaniu przepisów komentowanej ustawy. Przedmowa Iwona Romańczuk Maria Rzewnicka 12 USTAWA z 13 wrześ­nia­1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.­Dz.U.­z 2017 r.­poz. 1289) 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunal- nych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); 2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); 3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listo pada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej nie- które dyrektywy (Dz.Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30). 13 Rozdział­1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Ustawa okreś la: 1) zadania gminy oraz obowiązki właś cicieli nieruchomości, dotyczące utrzy- mania czystości i porządku; 2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komu- nalnych od właś cicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. 1 [Zakres regulacji] Omawiany przepis ustala zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) i ma charakter systematyzujący. Okreś la zadania włas ne gminy, które należy od- nieść do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w którym zadania te zostały wymienione. Polegają one na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Obejmują – w szcze- gólności – zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Dotyczą m.in. utrzymania czystości i porządku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ładu przestrzennego, gospodarki nie- ruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Szczegółowe zadania gmin dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach okreś la art. 3 ust. 2 pkt 1–16 u.c.p.g. Szerzej omówiono je w komentarzu do art. 3 u.c.p.g. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okreś la również obowiązki właś cicieli nieruchomości w tym zakresie. Szerzej omówiono je w komentarzu do art. 5 u.c.p.g. 15 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2 [Odpady komunalne] W art. 1 pkt 2 u.c.p.g. ustawodawca używa pojęcia „odpady ko- munalne”, które stanowią jeden z rodzajów odpadów. Definicja odpadów zawarta zo- stała w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o. przez odpady rozumie się każdą substancję lub przed- miot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Artykuł 3 ust. 1 pkt 7 u.o. okreś la pojęcie odpadów komunal- nych, którymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów nie- bezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domo- wych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właś ciwości. Wyodrębnienie odpadów komunalnych w obowiązującej definicji opiera się na trzech kryteriach: pochodzenia, podobieństwa i niebezpieczeństwa odpadów. Wszystkie od- pady pochodzące z gospodarstw domowych są zaliczane do odpadów komunalnych, cho- ciażby zawierały substancje niebezpieczne. Ustawodawca wyłączył z tej grupy pojazdy wycofane z eksploatacji. Natomiast odpady pochodzące spoza gospodarstw domowych tylko wtedy są odpadami komunalnymi, gdy nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go- spodarstwach komunalnych. W praktyce odpadami komunalnymi będą odpady zaliczane – zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym na podstawie rozporządzenia Ministra Śro- dowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) – do grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami zbieranymi selektywnie). Katalog odpadów okreś la grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody ze wska- zaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady klasyfikuje się według źródła powstania, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod, okreś lający rodzaj odpadów. Odpady komunalne klasyfikuje się w grupie 20. Ustawodawca klasyfikuje je przez oznaczenie kodami wskazanymi w tabeli 1. Tabela 1. Kody odpadów komunalnych 20 20 01 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Odpady komunalne segregowane i  gromadzone selektywnie (z  wyłączeniem 15 01) Papier i tektura Szkło 20 01 01 20 01 02 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia Tekstylia 16 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje nie- 20 01 28 bezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i  żywice inne niż wymienione w 20 01 27 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te ba- terie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (do niebezpiecznych składników urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć akumulatory i baterie wy- mienione w podgrupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych inne szkło aktywne itp.) Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 Tworzywa sztuczne Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 20 01 39 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 20 01 80 20 01 99 20 02 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 20 03 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Inne odpady nieulegające biodegradacji Inne odpady komunalne Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpadami niebezpiecznymi w powyższym katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci „*” przy kodzie rodzajów odpadów. 17 Art. 1a 1a Rozdział 1. Przepisy ogólne Substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia w sprawie katalogu od- padów są substancje zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie w wyniku speł- nienia kryteriów okreś lonych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Par- lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchy- lającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r., s. 1 ze zm.). Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług zostały omówione w rozdziale 4 w komentarzu do art. 7–9 u.c.p.g. Art. 1a. [Stosowanie ustawy o odpadach] W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nie- uregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785). 1 [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach] Przepis nakazuje, aby w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosować przepisy ustawy o odpadach. Zakres przedmiotowy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zna- czącej części dotyczy przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jed- nakże nie w zakresie postępowania z odpadami. W kwestii postępowania z odpadami komunalnymi nakazuje stosowanie ustawy o odpadach. Powstaje pytanie: jak należy stosować przepisy ustawy o odpadach i w jakim za- kresie? 2 [Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach] W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa o odpadach ma szerszy zakres przedmiotowy, ponieważ dotyczy odpadów w ogóle. Zakres przedmiotowy tego aktu reguluje art. 1 u.o. Ustawa o odpadach okre- ś la środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniej- szające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwa- rzania odpadów i gospodarowania nimi. Ponadto reguluje środki ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania, w tym sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Analizując zakresy przedmiotowe obu ustaw, należy uznać, że ustawa o odpadach jest ustawą lex generali w stosunku do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- nach, gdyż ta reguluje jedynie obowiązki gminy i właś cicieli nieruchomości dotyczące odpadów komunalnych. W celu uniknięcia powtórzeń oraz rozbieżności w rozumieniu pojęć, w szczególności co do definiowania niektórych z nich, ustawodawca wprowadził odwołania do innych 18 Rozdział 1. Przepisy ogólne aktów prawnych. Stosowanie przepisów jednego aktu prawnego do kwestii unormo- wanych w drugim akcie prawnym może być „wprost” bądź „odpowiednio”. „Wprost” oznacza, że przepisy innej ustawy stosujemy bez żadnych modyfikacji i zmian. Nato- miast „odpowiednio” oznacza, że przed zastosowaniem poddajemy je odpowiednim modyfikacjom. Pojęcie stosowania przepisów wprost i odpowiednio zostało wielo- krotnie wyjaśnione w orzecznictwie. W postanowieniu SN z 19 kwietnia 2012 r. (IV CZ 153/11) stwierdzono, że: SN (…) Stosownie do ogólnie przyjętego w orzecznictwie i w doktrynie pojmo- wania zasad „odpowiedniego” stosowania przepisów, niektóre z nich znajdują zastosowanie wprost, bez żadnych modyfikacji i zabiegów adaptacyjnych, inne tylko pośrednio, a więc z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym znajdują zastosowanie, a jeszcze inne w ogóle nie będą mogły być wykorzystane. Stosowanie „odpowiednie” oznacza w szcze- gólności niezbędną adaptację (i ewentualnie zmianę niektórych elementów) normy do zasadniczych celów i form danego postępowania, jak również pełne uwzględnienie charakteru i celu danego postępowania oraz wynikających stąd różnic w stosunku do uregulowań, które mają być zastosowane (…). WSA (…) Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza bądź stosowanie ich wprost, bądź z modyfikacjami (…). Podobnie w wyroku WSA w Kielcach z 21 marca 2013 r. (II SA/Ke 119/13) wyjaś- niono, iż: Naszym zdaniem ustawę o odpadach w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy stosować wprost, czyli bez żad- nych modyfikacji i zmian. Za takim stosowaniem ustawy przemawia chociażby fakt umieszczenia definicji ustawowej pojęcia odpadów komunalnych w art. 3 u.o. Jest to racjonalne ze względu na to, że odpady komunalne są również odpadami – tylko wy- odrębnionymi i zdefiniowanymi. Ustawowa definicja pojęcia odpadów komunalnych znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o. Przykład Przykładem stosowania przepisów bez żadnych modyfikacji jest art. 41 ust. 8 u.o. „Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpo- wiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów”. Przykładem stosowania przepisów po zmodyfikowaniu jest art. 192 u.p.o.ś. „Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków”. Art. 1a 19 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przej- ściowo w zbiornikach bezodpływowych; 2) (uchylony) 3) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizo- wane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami ase- nizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 4) właś cicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaś cicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada- jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 5) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powsta- wania. 2. Minister właś ciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właś­ ciwym do spraw środowiska, okreś li, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę: 1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy ase- nizacyjne; 2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przy- padku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną włas ność lokalu, obowiązki właś ciciela nieruchomości wspólnej oraz właś ciciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spół- dzielnię mieszkaniową. 3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właś ciciel lokalu – w części: 1) odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach – w przypadku metody usta- lenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1; 2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2; Art. 2 2 20 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 3) odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2; 4) odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej – w pozostałych przypadkach. 3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie za- mieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właś ciciela nieruchomości wynikających z ustawy. 4. Minister właś ciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw środowiska okreś li, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę: 1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne; 2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych; 3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno­biologiczne pro- cesy oczyszczania; 4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem. [Słownik pojęć] Komentowany artykuł zawiera słownik najważniejszych pojęć doty- czących problematyki utrzymywania czystości i porządku w gminach. W obowiązu- jącym stanie prawnym w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. nie ma już definicji odpadów komu- nalnych. Punkt 2 został uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Definicja odpadów komunalnych została uregulowana w ustawie o odpadach. [Nieczystości ciekłe] Przez nieczystości ciekłe rozumie się ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Definicja pojęcia „ścieki” została uregulowana w kilku aktach prawnych, m.in. w Prawie wodnym i w Prawie ochrony środowiska. W świetle art. 3 pkt 38 u.p.o.ś. przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi: ■wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze; ■ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach okreś lonych w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 668 ze zm.); ■wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanaliza- cyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szcze- gólności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów; ■wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania od- padów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne; 1 2 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne ■wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłacza- nych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowa- tych; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku da- nego cyklu. W art. 3 pkt 38a, 38b oraz 38c u.p.o.ś. zdefiniowane zostały pojęcia „ścieki bytowe”, „ścieki komunalne” i „ścieki przemysłowe”: ■ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funk- cjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; ■ścieki komunalne to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzą- dzeniami służącymi do realizacji zadań włas nych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; ■ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opado- wymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działal- nością: handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Definicja ścieków okreś lona została również w obowiązującej do 31 grudnia 2017 r. ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 tej ustawy ściekami są: ■wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze; ■ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach okreś lonych w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 668 ze zm.); ■wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczegól- ności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów; ■wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania od- padów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne; Art. 2 22 Rozdział 1. Przepisy ogólne ■wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłacza- nych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowa- tych; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub orga- nizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organi- zmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha po- wierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. Od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 16 pkt 61 tej ustawy przez ogólne pojęcie ścieków rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi: ■wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze; ■ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rol- niczego wykorzystania w sposób i na zasadach okreś lonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 668 ze zm.); ■wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne; ■wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni; ■wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłacza- nych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia za- kładów górniczych; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj sub- stancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wpro- wadzania ścieków do wód okreś lonych w pozwoleniu wodnoprawnym; ■wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo in- nych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku da- nego cyklu. W art. 16 pkt 62, 63, 64 pr.wod. z 2017 r. ustawodawca definiuje również pojęcia „ścieki bytowe”, „ścieki komunalne” i „ścieki przemysłowe” w następujący sposób: Art. 2 23 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne ■ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funk- cjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; ■ścieki komunalne to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzana urzą- dzeniami służącymi do realizacji zadań włas nych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; ■ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opado- wymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalno- ścią handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanali- zacyjnymi tego zakładu. Przywołany wyżej art. 3 pkt 38 u.p.o.ś. został zmieniony przez Prawo wodne z 2017 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zawarta w tym przepisie definicja pojęcia ścieków (nieczystości ciekłych) pozostanie tożsama z definicją zawartą w Prawie wodnym z 2017 r. Analizując dotychczasową definicję „ścieków” w kontekście nowego Prawa wod- nego, należy stwierdzić, że zmiana polega przede wszystkim na wyłączeniu z pojęcia „ścieków” wód opadowych i roztopowych (deszczówki). Pojęcia ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych nie zmieniają się. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie okreś lają, jaki ro- dzaj ścieków może być gromadzony w zbiornikach bezodpływowych, a zatem mogą to być zarówno ścieki bytowe, jak i przemysłowe bądź komunalne. Przez pojęcie „nieczy- stości ciekłe” w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zatem rozumieć ścieki przemysłowe, komunalne i bytowe, zdefiniowane jednakowo w omówionych wyżej ustawach. 3 [Stacje zlewne] Stacje zlewne są to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolek- torach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. Naszym zdaniem pojęcie instalacji i urządzeń zlokalizowanych przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych należy rozumieć tak jak w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa- trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). Działalność polegająca na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i trans- porcie nieczystości ciekłych nie jest działalnością w zakresie zbiorowego odprowa- dzania ścieków, ponieważ ścieki nie są wprowadzane bezpośrednio do sieci kanaliza- cyjnych, lecz są wprowadzane za pomocą stacji zlewnych. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez urządzenia kanalizacyjne ustawodawca nakazuje rozumieć sieci kanalizacyjne 24 Rozdział 1. Przepisy ogólne – wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, a także pompownie ścieków. Natomiast przez sieci kanalizacyjne należy rozumieć przewody wodociągowe lub ka- nalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągo- wo-kanalizacyjnego. Takie rozumienie urządzeń i instalacji związane jest bezpośrednio z działalnością polegającą na oczyszczaniu ścieków, a zatem związaną z siecią kanalizacyjną albo oczyszczalnią ścieków, przy których zlokalizowane mogą być stacje zlewne. Problematykę warunków wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych reguluje roz- porządzenie Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576). Rozporządzenie definiuje właś ciciela stacji zlewnej i dostawcę nieczy- stości ciekłych, a także wymogi techniczne stacji zlewnej. Paragraf 7 tego rozporzą- dzenia okreś la obowiązkowe zapisy umowy zawartej z właś cicielem stacji zlewnej, a w szczególności: 1) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych; 2) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń; 3) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych w obecności do- stawcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu pobierania próbek wska- zanym w umowie. Właścicielem stacji zlewnej jest jednostka organizacyjna albo osoba posiadająca stacje zlewną w zarządzie lub użytkowaniu, mogą to być także inne podmioty władające stacją zlewną. Przez dostawcę nieczystości ciekłych należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymogi techniczne stacji zlewnej powinny zabezpieczać prawidłowe działanie urzą- dzeń stacji i oczyszczalni ścieków. Zapewniają pomiar objętości dowożonych nieczy- stości ciekłych, hermetyczny zrzut nieczystości, separowanie zanieczyszczeń stałych. Stacja powinna być eksploatowana w sposób niezakłócający procesów technologicz- nych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej po- winny być równomiernie dawkowane do oczyszczalni cieków tak, aby nie zakłócić procesów technologicznych. W przypadku gdy nieczystości ciekłe, przemysłowe i by- towe dostarczane są jednym pojazdem, zakazane jest ich mieszanie. [Dokumentowanie dostawy nieczystości ciekłych] Załącznik do rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych okreś la podstawowe informacje, jakie powinny znaleźć się w potwierdzeniu dostawy nieczy- stości ciekłych. Są to: Art. 2 4 25 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne 1) numer i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych; 2) imię, nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych; 3) numer i data zawarcia umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy; 4) adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy; 5) objętość odebranych nieczystości ciekłych; 6) rodzaj nieczystości ciekłych (bytowe, przemysłowe); 7) numer rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego; 8) potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych (data, pieczątka, podpis właś ciciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej. 5 [Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych] Artykuł 2 ust. 2 u.c.p.g. stanowi dele- gację ustawową dla ministra właś ciwego dla spraw transportu do wydania rozporzą- dzenia w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące takich pojazdów reguluje – wydane na tej podstawie – rozporządzenie Mi- nistra Infrastruktury z 12 listo pada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów aseni- zacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). Odrębną kwestią jest to, jakie wymagania powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior- ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szerzej na ten temat omó- wiono w komentarzu do art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Rozporządzenie okreś la obligatoryjne wyposażenie pojazdów asenizacyjnych, zabez- pieczenia oraz wymogi sanitarne. Pojazdy te muszą spełniać wymagania techniczne okreś lone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów. Dodatkowo po- winny być wyposażone w: 1) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika w celu zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego; 2) odstojnik – w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej; 3) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika; 4) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku; 5) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona; 6) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, za- kończony łącznikiem do mocowania węża; 7) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny; 8) manowakuometr; 9) wskaźnik płynu ze skalą służący do okreś lenia ilości pobranych ścieków; 26 Rozdział 1. Przepisy ogólne WSA 10) komplet węży elastycznych z łącznikami; 11) zbiornik. W przypadku gdy zbiornik w pojazdach asenizacyjnych ma pojemność większą niż 6000 litrów, powinien być wyposażony w przegrody prostopadłe do kierunku poru- szania się pojazdu zapobiegające falowaniu cieczy. Zbiornik nie może być napełniany nieczystościami zawierającymi odpady stałe (np. piasek, żwir, tekstylia), odpady płynne niemieszające się z wodą (np. lakiery, żywice), substancje palne i wybuchowe (np. olej opałowy, karbid), a także substancje żrące i toksyczne (np. zasady, kwasy). Zbiornik powinien być napełniany i opróżniany w wyniku działania różnicy ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia panującego w zbiorniku. Dopuszczalne jest opróżnianie zbiornika grawitacyjnie, przy czym ciśnienie w zbiorniku nie może przekraczać 0,6 MPa. Zbiornik ma być tak skonstruowany, aby możliwy był dostęp do jego wnętrza. Ponadto pojazdy asenizacyjne muszą być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik. W każdym miejscu, w którym może nastąpić przeciek, powinny być rynny odprowadzające do dodatkowego zbiornika. Przepisy nakazują, aby pojazdy asenizacyjne po zakończeniu pracy były umyte. Nato- miast część spustowa zbiornika ma być odkażana po jego opróżnieniu. Obowiązkowym wyposażeniem pojazdów asenizacyjnych są zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. [Właściciel nieruchomości] W definicji właś ciciela nieruchomości w pierwszej ko- lejności ustawodawca wskazał właś ciciela w sensie cywilistycznym, tj. w rozumieniu art. 140 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Zgodnie z nim, w granicach okreś lonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właś ciciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa; w szczególności może po- bierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Definiując w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. pojęcie właś ciciela nieruchomości, ustawodawca wymienił również współwłaś ciciela, użytkowników wieczystych, a także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu bądź w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością. W wyroku WSA w Białymstoku z 2 lutego 2017 r. (I SA/Bk 901/16) wyjaśniono, że: (…) W myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., jeżeli w ustawie jest mowa o właś cicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaś cicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomoś- cią. Pomimo więc, że zobowiązany w deklaracji w części F. „Forma władania Art. 2 6 27 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne nieruchomością” zaznaczył „zarząd lub użytkowanie”, w rozumieniu ustawy jest traktowany jako właś ciciel nieruchomości (…). Z kolei w wyroku WSA w Gliwicach z 14 czerwca 2016 r. (I SA/Gl 269/16) wskazano, że:WSA (…) Dla prawidłowego odczytywania art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. istotne jest pojęcie nieruchomości z Kodeksu cywilnego. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. wynika zatem wprost, z uwzględnieniem pojęcia nieruchomości, że za właś ciciela ustawa uznaje każdy podmiot, który włada nieruchomo- ścią, tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem – na podstawie prawa włas ności, współwłas ności, wieczystego użytkowania, zarządu i użytkowania (tzw. trwały zarząd i użytkowanie to władztwo nad nieruchomościami Skarbu Państwa lub gminy uregulowane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), a także ewentualnie na podstawie stosunku obligacyjnego (…). 7 [Współwłaś ciciel] W definicji właś ciciela nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w drugiej kolejności wskazano współwłaś cicieli, czyli osoby, którym włas ność tej samej rzeczy przysługuje niepo- dzielnie (art. 195 k.c.). 8 [Użytkownik wieczysty] Pojęcie użytkownika wieczystego reguluje art. 232 k.c. Grunty stanowiące włas ność Skarbu Państwa, położone w granicach administracyj- nych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące włas ność jednostek samorządu teryto- rialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Użytkownik wieczysty ma podobne uprawnienia jak właś ciciel. Korzysta z gruntu z wyłączeniem innych osób. Może swobodnie rozporzą- dzać prawem, czyli: sprzedać je, obciążyć, zapisać w testamencie. 9 [Użytkowanie lub zarząd] W dalszej kolejności ustawodawca jako właś ciciela okre- ś lił również jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w użytko- waniu bądź zarządzie. Wyjaśnienia wymaga pojęcie „zarząd”. Należy przez nie rozu- mieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie- ruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) trwały zarząd stanowi prawną formę władania nieruchomością przez jednostki organizacyjne1. 10 [Posiadacz] Jako inne podmioty władające nieruchomością należy traktować posia- daczy nieruchomości w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 336 k.c. posia- daczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właś ciciel (posiadacz 1 Tak też W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016, komen- tarz do art. 2, s. 94. 28 Rozdział 1. Przepisy ogólne samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się okreś lone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). [Zbiorniki bezodpływowe] W art. 2 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g. zdefiniowano zbiorniki bez- odpływowe – są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, a więc w szczególności gospodarstwa domowe i ściśle związana z nimi problematyka przydomowych oczyszczalni ścieków. Znajduje tutaj zastosowanie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu- owanie (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Zgodnie z § 34 tego rozporządzenia zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sto- sowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Przy lokalizacji zbiorników bezod- pływowych należy zachować minimalne odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożyw- czych, a także granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Szerzej na ten temat w komentarzu do art. 7 ust. 3a u.c.p.g. [Wielopodmiotowość obowiązków] Ustawodawca w art. 2 ust. 2a u.c.p.g. roz- strzyga wątpliwości, jakie mogłyby pojawić się w sytuacji, w której obowiązki wy- nikające z ustawy mogą dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów, np. właś cicieli lub współwłaś cicieli nieruchomości czy użytkowników wieczystych. Jasno stwierdza, że wspomniane obowiązki spoczywają na podmiocie lub podmiotach faktycznie włada- jących nieruchomością. Jednocześnie dopuszcza możliwość zawarcia przez te pod- mioty umowy, która wskaże podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków. Dla takiej umowy zastrzega formę pisemną. W przypadku niezawarcia umowy obowiązki obciążają faktycznie władających nieruchomością. Osobą faktycznie władającą nieru- chomością jest np. osoba, która fizycznie w niej zamieszkuje. Przepis art. 2 ust. 3 u.c.p.g. posługuje się kilkoma pojęciami: m.in. budynek wielolo- kalowy, odrębna włas ność lokalu czy nieruchomość wspólna, które na wstępie należy wyjaśnić. [Budynek] Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) przez budynek rozumie się obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród bu- dowlanych oraz posiada fundamenty i dach. [Budynek wielolokalowy] Z kolei budynkiem wielolokalowym jest budynek, w którym istnieje więcej niż jeden lokal. Przez lokal – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o włas ności lokali (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) – rozumie się samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu (np. lokal użytkowy), jak również pracownię twórcy przeznaczoną do Art. 2 11 12 13 14 29 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Budynki wielolokalowe to zatem budynki, w których występują: 1) wyłącznie samodzielne lokale mieszkalne; 2) budynki, gdzie występują zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale o innym prze- znaczeniu; 3) wyłącznie lokale o innym przeznaczeniu (np. pawilon z lokalami usługowymi). Zgodnie z art. 3 u.w.l. w razie wyodrębnienia włas ności lokalu właś cicielowi przysłu- guje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z włas nością lokali. 15 [Odrębna włas ność lokalu] Można ją ustanowić w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właś ciciela nieruchomości, orzeczenia sądu znoszącego współwłas- ność (art. 7 ust. 1 u.w.l.) lub na podstawie umowy zobowiązującej właś ciciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakończeniu bu- dowy – odrębnej włas ności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub wskazaną w umowie osobę (art. 9 ust. 1 u.w.l.). 16 [Nieruchomość wspólna] Według ustawy o włas ności lokali nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właś cicieli lokali (art. 3 ust. 2 u.w.l.). Przepis art. 2 ust. 3 u.c.p.g. stosujemy w sytuacji, gdy w budynku wielolokalowym ustanowiono zarząd. Nie znajdzie on zastosowania do budynków, w których użytko- wanie poszczególnych części regulowane jest na zasadzie podziału do korzystania (quoad usum). Wówczas znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego doty- czące współwłas ności. 17 [Zarząd nieruchomością wspólną] Komentując art. 2 ust. 3 u.c.p.g., należy rów- nież wyjaśnić pojęcie osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale 4 ustawy o włas ności lokali (art. 18–33 u.w.l.), właś ciciele lokali mogą – w umowie o ustanowieniu odrębnej włas ności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego – okreś lić sposób zarządu nie- ruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczaso- wych współwłaś cicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Zmiana ustalonego sposobu zarządu nierucho- mością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właś cicieli lokali zaprotokoło- wanej przez notariusza. 18 [Wspólnota mieszkaniowa] Przepis art. 2 ust. 3a u.c.p.g. okreś la wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez wspólnotę mieszka- niową i właś cicieli lokalu. Wspólnota ponosi opłaty bez ograniczeń, natomiast każdy właś ciciel lokalu w części: ■odpowiadającej przyjętemu sposobowi ustalenia opłaty, zgodnie z art. 2 ust. 3a pkt 1–3 u.c.p.g., bądź 30 ■odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej w pozostałych przypad- kach. W wyroku NSA z 12 kwietnia 2017 r., (II FSK 330/17) stwierdzono, że: NSA Rozdział 1. Przepisy ogólne (…) Przepisy art. 2 ust. 3a i 3b u.c.p.g. wskazują na zbiorcze ujęcie obo- wiązków spółdzielni mieszkaniowej co do nieruchomości zabudowanej bu- dynkiem wielolokalowym, bez podziału na części tej nieruchomości. Obo- wiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ciążą na samej spółdzielni mieszkaniowej, a nie na poszczególnych mieszkań- cach, i to spółdzielnia rozlicza się we włas nym zakresie z tymi osobami. Po to obowiązki właś ciciela zostały powierzone spółdzielniom, aby w rozliczeniach z jednostką samorządu terytorialnego nie występowali masowo poszczególni mieszkańcy gminy, a podmioty zbiorcze (…). Art. 2 31 Rozdział 2. Zadania gmin Rozdział 2. Zadania gmin 3 Rozdział­2 Zadania gmin Art. 3. [Podmiot obowiązany do utrzymania czystości i porządku w gminach] 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań włas nych gminy. 2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki nie- zbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez two- rzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację włas nych lub wspólnych z in- nymi gminami: a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu go- spodarki odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, d) szaletów publicznych; 3) obejmują wszystkich właś cicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właś cicieli nieruchomości; 5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucz- 33 Art. 3 Rozdział 2. Zadania gmin nego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób za- pewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapew- niają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeter- minowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące od- pady komunalne, a także odpadów komunalnych okreś lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a; 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła- dowania; 8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selek- tywnego zbierania odpadów komunalnych; 9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwycza- jowo przyjęty informacje o: a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właś cicieli nierucho- mości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego o
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: