Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 008358 24110028 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-793-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.:
monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy oraz rekreacji;
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Komentarz wzbogacony został o wykaz najistotniejszych ustaw zawierających regulacje związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, pracowników podmiotów leczniczych oraz inspekcji: sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych prowadzących obsługę prawną tych podmiotów. Będzie mogła być także wykorzystana przez studentów administracji, prawa, zdrowia publicznego i kierunków medycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz redakcja naukowa Maciej Dercz Maciej Dercz, Hubert Izdebski, Tomasz Rek KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 lipca 2016 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Joanna Cybulska Łamanie Wolters Kluwer Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-501-4 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .............................................................................. Uwagi wstępne .............................................................................. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. – o zdrowiu publicznym ....... Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................... Rozdział 2. Koordynacja i opiniowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego ................................................. Rozdział 3. Narodowy Program Zdrowia i Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia ............................................... Rozdział 4. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego ................................................................................ 7 9 15 17 37 61 85 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe .................................... 107 Wykaz najistotniejszych ustaw zawierających regulacje związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 i 3 u.z.p. ........................................................ 115 Bibliografia ..................................................................................... 119 www.wolterskluwer.pl 5 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. k.p. TFUE u.d.a.r. u.d.l. u.d.p.p.w. u.f.p. – – – – – – – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy‐ wilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach ad‐ ministracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 543 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) www.wolterskluwer.pl 7 Wykaz skrótów u.RM u.ś.o.z. u.z.p. Czasopisma FK PiP ST Inne NFZ NPZ NSA RM RP SN TK UE WSA – – – – – – – – – – – – – – – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Mini‐ strów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze‐ niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) Finanse Komunalne Państwo i Prawo Samorząd Terytorialny Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Program Zdrowia Naczelny Sąd Administracyjny Rada Ministrów Rzeczpospolita Polska Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska wojewódzki sąd administracyjny 8 www.wolterskluwer.pl UWAGI WSTĘPNE Niniejszy komentarz do ustawy o zdrowiu publicznym jest w znacznym stopniu nietypowy, ze względu na konieczność zwrócenia uwagi na wiele braków tej ustawy jeszcze przed przystąpieniem do analizowania po‐ szczególnych przepisów, ze wskazaniem czego w ogóle można by ocze‐ kiwać od ustawy noszącej tytuł „o zdrowiu publicznym”. Nie wchodząc w tym miejscu w szerszy dyskurs o definicji zdrowia pub‐ licznego, która już z racji samej nazwy ustawy powinna zostać w tym akcie prawnym precyzyjnie określona (o czym będzie mowa w szcze‐ gólności w komentarzu do art. 2), na wstępie należy zwrócić uwagę na to, że poprzez użycie sformułowania „publiczne” w tytule ustawy, głów‐ ny element zawartości merytorycznej powinien dotyczyć ustalenia za‐ kresu zadań szeroko rozumianych władz publicznych w odniesieniu do pozytywnego ich oddziaływania na utrzymanie indywidualnego zdro‐ wia ludzkiego w Polsce – w stanie co najmniej zabezpieczającym utrzy‐ manie pewnego minimum bezpieczeństwa zdrowotnego całego społe‐ czeństwa. Zwrócić także należy uwagę na zbyt blankietowy charakter większości regulacji prawnych zawartych w tym akcie prawnym oraz zajęcie się od strony merytorycznej tylko pewną częścią zagadnień składających się na zdrowie publiczne. Wydaje się zatem, że powinno to znaleźć odzwier‐ ciedlenie już w samym tytule tego aktu prawnego, a zatem tytuł powinien www.wolterskluwer.pl 9 Uwagi wstępne wprost wskazywać na to, że ustawa dotyczy tylko wybranych zagadnień zdrowia publicznego. W tej sytuacji analizę prawną poszczególnych przepisów komentowanej ustawy poprzedzić należy przedstawieniem, naszym zdaniem istotnych, założeń wstępnych – w zależności od spełnienia których powinno się od strony merytorycznej opracować podstawowe zagadnienia wchodzące w skład jej normatywnej zawartości. W ustawie o zdrowiu publicznym powinno się zatem, co do zasady, określić zarówno ustrój organizacyjny, jak i zasady działania wszystkich podmiotów właściwych w odniesieniu do trzech głównych elementów składowych zdrowia publicznego: ochrony zdrowia, prewencji i zapo‐ biegania chorobom, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Każdy z tych elementów powinien zostać szczegółowo opisany w formie pre‐ cyzyjnego przyporządkowania odpowiednich zadań władz publicznych właściwym organom publicznym – w celu wskazania, za co który z nich odpowiada i na jakich zasadach zadania te mają być realizowane w prak‐ tyce. Ustawa o zdrowiu publicznym w pierwszej kolejności powinna stworzyć ramy prawne niezbędne do zbudowania spójnej i efektywnej organizacji systemowej zdrowia publicznego. Organizacja systemu zdrowia publicznego powinna być oparta na ana‐ lizie specjalnie do tego celu uzyskanych danych statystycznych, epide‐ miologicznych i ekonomicznych, a sama ustawa – przygotowana na podstawie powyższych danych. Oznacza to, że podstawowe zręby ustawy powinny znajdować uzasadnienie w wiedzy naukowej z dziedziny prawa, administracji, zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego. Tymcza‐ sem, analizując oficjalne uzasadnienie projektu ustawy, można odnieść wrażenie, że jej treść jest rezultatem bardziej intuicji twórców niż wzięcia pod uwagę naukowych badań. 10 www.wolterskluwer.pl Uwagi wstępne Bezdyskusyjne jest także to, że budowanie docelowego modelu systemu zdrowia publicznego nie może spowodować dalszego ograniczenia od‐ powiedzialności władzy publicznej – a w jej ramach przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego – za zdrowie publiczne i wynikające z zasad organizacji opieki zdrowotnej zdrowie indywidualne. Regulację ustawową zdrowia publicznego należało zatem (a tego nie uczyniono) rozpocząć od zdefiniowania zakresów odpowiedzialności i precyzyjnego przyporządkowania poszczególnych zadań ze sfery zdrowia publicznego skonkretyzowanym władzom (i w miarę potrzeby innym instytucjom) publicznym. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdro‐ wotnego i stworzenie właściwych warunków zdrowotnych dla naszej populacji nakłada bowiem na władzę publiczną bezpośrednio Konsty‐ tucja RP. W regulacji funkcjonowania systemu zdrowia publicznego nie powinno się także pomijać określenia ogólnych zasad odnoszących się do funk‐ cjonowania i organizacji publicznego płatnika. Utworzenie publicznego płatnika, działającego na rzecz zapewnienia równego dostępu do świad‐ czeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, nie po‐ winno być dokonane poza strukturą jednostek władzy publicznej i nie może prowadzić nawet pośrednio do rozmywania odpowiedzialności władzy publicznej za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. W wyniku wprowadzenia organizacji systemowej zdrowia publicznego organy wła‐ dzy publicznej odpowiedzialne konstytucyjnie za zapewnienie prawa do ochrony zdrowia w naszym kraju powinny uzyskać instrumenty zwią‐ zane z zaplanowaniem ilościowym i terytorialnym dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych ze środków publicznych na poziomie zapewniającym zachowanie pewnego minimum bezpieczeń‐ stwa zdrowotnego w Polsce. Głównym celem do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia odpowiedniej ustawy o zdrowiu publicznym jest to, aby zakresy odpowiedzialności za poszczególne elementy składowe tworzonego systemu zdrowia publicz‐ nego zostały określone w sposób precyzyjny i zadania różnych organów władzy publicznej nie nachodziły na siebie wzajemnie, a ta część zadań www.wolterskluwer.pl 11 Uwagi wstępne z zakresu zdrowia publicznego, która dotychczas nie została prawnie przyporządkowana żadnemu rodzajowi władzy publicznej, została prawnie dookreślona. Ten postulat również nie został przez ustawo‐ dawcę spełniony. Niestety obecna zawartość normatywna komentowanej ustawy nie prze‐ ciwstawia się także – mimo zapowiedzi w uzasadnieniu projektu – jednej z głównych przyczyn dysfunkcji organizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, jaką jest brak systemowej spójności oraz brak efektywnej koordynacji działania między głównymi jego uczestnikami: organami centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej, jednostkami samo‐ rządu terytorialnego, NFZ i realizatorami świadczeń z zakresu zdrowia publicznego. Brak precyzyjnych formalnych mechanizmów koordynacji w odniesieniu do sfery zadań ze zdrowia publicznego, które przecież powinny stanowić istotny element całego systemu ochrony zdrowia po‐ woduje, że prowadzona przez państwo polityka zdrowotna nie tworzy spójnej całości. Wydaje się, że wadą obecnej regulacji jest także brak odpowiednich pro‐ cedur określających sposoby i formy koordynacji współpracy w zakresie realizacji zadań ze sfery zdrowia publicznego pomiędzy jednostkami sa‐ morządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami a administracją rządową. Działania w zakresie promocji zdrowia są następnym elementem okreś‐ lonym w ustawie zbyt ogólnikowo, co powoduje, że ta bardzo istotna sfera aktywności systemu zdrowia publicznego jest przez władze pub‐ liczne niedoceniana, a tym samym pozostanie także niedoinwestowana, mimo jej ogromnego znaczenia dla poprawy zdrowia społeczeństwa i zmniejszenia potrzeb stosowania instrumentów medycyny naprawczej. Brak precyzyjnego określenia odpowiedzialności poszczególnych władz publicznych za promocję zdrowia powoduje, że nie można w tym za‐ kresie uzyskać oczekiwanych pozytywnych efektów prozdrowotnych. Istotnym brakiem regulacji jest również niedocenienie potencjalnej ak‐ tywności samego społeczeństwa w zakresie promocji i profilaktyki zdro‐ 12 www.wolterskluwer.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: