Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 005779 21750712 na godz. na dobę w sumie
Usuwanie drzew i krzewów - ebook/pdf
Usuwanie drzew i krzewów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 227
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0088-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-74%), audiobook).

Problematyka usuwania drzew i krzewów jest znana w prawie polskim, jednak zagadnienie to nie doczekało się dotąd odrębnego monograficznego opracowania. Książka ta jest pierwszą monografią traktującą kompleksowo o prawnych aspektach usuwania drzew i krzewów w prawie polskim.


Atutem publikacji jest przede wszystkim całościowe ujęcie omawianej problematyki – autor nie tylko wskazuje na zagadnienia praktyczne, ale prowadzi również rozważania teoretyczne. Całkowicie nowatorski charakter, dotychczas nieprezentowany w piśmiennictwie, ma analiza koncepcji regulacji prawnych oraz konstytucyjnych podstaw ochrony drzew i krzewów. Dużo uwagi poświęcono poszczególnym instytucjom związanym z usuwaniem drzew i krzewów, także tym unormowanym w przepisach szczególnych – przede wszystkim w ustawie o lasach oraz w ramach tzw. specustaw inwestycyjnych.  

Książka adresowana jest do prawników praktyków – radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, zarządców nieruchomości i spółdzielni, a także pracowników administracji publicznej i Lasów Państwowych, którzy w ramach obowiązków zawodowych stosują regulację prawną dotyczącą ochrony drzew i krzewów.


Bartosz Rakoczy – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, kanonicznego i konstytucyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Usuwanie drzew i krzewów Bartosz Rakoczy Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Pastuszka Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska-Kruk Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Recenzent: Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0088-6 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie usuwania drzew i krzewów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Koncepcja usuwania drzew i krzewów w prawie polskim . . . . . . . . 3. Konstytucyjne podstawy ochrony drzew i krzewów 7 9 15 15 24 oraz ich usuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ROZDZIAŁ II. Cywilnoprawny status drzew i krzewów. Problematyka drzew i krzewów w prawie cywilnym . . 48 1. Status drzew i krzewów w prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . 48 2. Usuwanie gałęzi i korzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ROZDZIAŁ III. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów . . . . . . . 76 76 1. Charakter prawny zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres podmiotowy zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 104 3. Obowiązek nasadzeń lub przesadzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . 107 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ROZDZIAŁ IV. Opłata za usuwanie drzew i krzewów . . . . . . . . . . 112 1. Charakter prawny opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2. Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia opłaty . . . . . . . . . . . . 115 125 3. Ustawowe uchylenie obowiązku uiszczania opłaty . . . . . . . . . . . . 4. Wysokość opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5. Odraczanie, rozkładanie na raty, pomniejszanie i przedawnienie opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5 ROZDZIAŁ V. Odpowiedzialność za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie i koncepcja odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podmioty odpowiedzialne za usunięcie drzew lub krzewów 150 150 bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3. Przesłanki odpowiedzialności za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 165 4. Administracyjna kara pieniężna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 ROZDZIAŁ VI. Usuwanie drzew i krzewów w przepisach szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . 180 1. Usuwanie drzew i krzewów według ustawy o lasach 2. Usuwanie drzew i krzewów według innych aktów prawnych . . . . . . 195 3. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów k.c. – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. k.p.a. – ustawa z  14  czerw ca 1960  r. – Kodeks postępowania administra- Nr 78, poz. 483 ze zm.) Lex Lexis Nexis NSA OSN OSNC OSP OTK-A PiP SN ST TK u.o.p. WSA ZM cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (od 1995 r.) – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – „Państwo i Prawo” – Sąd Najwyższy – „Samorząd Terytorialny” – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z  16  kwiet nia 2004  r. o  ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny – „Zieleń Miejska” 7 Wstęp Drzewa i  krzewy stanowią istotny składnik przyrody, czy też szerzej rzecz ujmując, środowiska. Ustawodawca zalicza je do elementów te- renów zielonych i zadrzewień, gdyż w ramach ochrony tychże warto- ści reguluje kwestie usuwania drzew i  krzewów. W  piśmiennictwie z  zakresu prawa ochrony środowiska zagadnienie usuwania drzew i krzewów nie jest traktowane jednolicie. A. Lipiński kwalifikuje to za- gadnienie do problematyki prawnej ochrony drzew i  krzewów1. Za- gadnienie to przeanalizowano w podrozdziale dotyczącym powszech- nej ochrony roślin. Inaczej do tego zagadnienia podchodzi D.  Jakubowska, która zagad- nienie usuwania drzew i krzewów kwalifikuje jako problem w zakre- sie ochrony różnorodności biologicznej2. B. Wierzbowski i B. Rakoczy omawiają kwestie usuwania drzew i krze- wów w ramach problematyki ochrony przyrody3. D. Trzcińska kwalifikuje owo zagadnienie, a ściśle zezwolenie na usu- wanie drzew i  krzewów, w  ramach pozostałych instytucji ochrony przyrody4. Z zestawienia powyższych poglądów wynika, że problematyka ta jest związana z ochroną przyrody, bioróżnorodności, a nawet ochroną ro- 1 A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 176–177. 2 D.  Jakubowska, w: M.  Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 550–554. 3 B.  Wierzbowski, B.  Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012, s. 267–275. 4 D.  Trzcińska, w: J.  Ciechanowicz-McLean (red.), Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa 2006, s. 75–118. 9 Wstęp ślin. Trudno odmówić racji poszczególnym autorom i każdy z tych po- glądów zasługuje na aprobatę. Pokazuje to jednak, że problematyka ta jest umieszczana w różnych aspektach i analizowana z uwypukleniem innych wartości. Cechą łączącą owe stanowiska jest to, że są one wy- rażane na płaszczyźnie prawa administracyjnego. Natomiast zagad- nienie to jest także istotne z punktu widzenia prawa cywilnego. W tym miejscu należy już zaznaczyć, że zagadnienie usuwania drzew i  krzewów nie może być kwalifikowane jako problem stricte admini- stracyjnoprawny. Do takich wnios ków prowadzi pozornie umieszcze- nie przepisów regulujących ową kwestię w ustawie regulującej zagad- nienia związane z  ochroną przyrody. Jednak ograniczanie pola badawczego jedynie do kwestii administracyjnoprawnych powoduje taki skutek, że analiza jest albo spłycona, albo niekompletna. Oczywi- ście nie można negować wiodącej roli prawa administracyjnego, nie- mniej jednak należy również dostrzegać cywilnoprawne i  konstytu- cyjne aspekty tego zagadnienia. Na problematykę usuwania drzew i krzewów zwyk ło się patrzeć przede wszystkim przez pryzmat instrumentów chroniących owe drzewa i krzewy przed usunięciem. Tego typu ujmowanie problematyki skiero- wało uwagę badaczy w  stronę ochronnych aspektów normy prawnej. W konsekwencji, z punktu widzenia prawa administracyjnego, nie przy- patrywano się cywilnoprawnym aspektom tego zagadnienia, a  także umykał wątek konstytucyjnoprawny. Podobnie przedstawia się stan badań w piśmiennictwie z prawa cywil- nego. W tym zaś przypadku doktryna ogranicza się jedynie do analizy stricte zagadnień cywilnoprawnych, bez ich powiązania z problematy- ką prawa administracyjnego, a ściślej z problematyką prawa ochrony środowiska. Inspiracją do podjęcia badań naukowych nad problematy- ką prawnych aspektów usuwania drzew i krzewów jest również zwięk- szająca się liczba tzw. specustaw regulujących poszczególne obszary procesu inwestycyjno-budowlanego. Owa działalność inwestycyjno- -budowlana musi również dotykać kwestii usuwania drzew i krzewów, co z kolei wymusza na ustawodawcy przyjmowanie odrębnych i samo- dzielnych rozwiązań normatywnych w przepisach szczególnych. Podjęcie rozważań związanych z usuwaniem drzew i krzewów wynika również z pragmatycznego aspektu. Można bowiem zauważyć w prak- 10 www.lexisnexis.pl Wstęp tyce coraz częściej występujące problemy związane ze stosowaniem przepisów o usuwaniu drzew i krzewów, a także zwiększającą się rolę odpowiedzialności administracyjnej za niezgodne z prawem usunięcie drzew i krzewów. Wreszcie należy też wskazać, że zagadnienie usuwania drzew i krze- wów jest nie tylko doniosłe z punktu widzenia ochrony przyrody czy gospodarki leśnej, lecz także z  punktu widzenia prawa rzeczowego, szczególnie w  kontekście regulacji dotyczących sąsiadowania nieru- chomości, jak i szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami. Powyższe okoliczności pozwalają na wskazanie, iż celem tej pracy jest analiza przepisów regulujących problematykę usuwania drzew lub krzewów, przy czym analiza ta dotyczy nie tylko zagadnień admini- stracyjno-prawnych, lecz także zagadnień cywilnoprawnych. Analiza ta będzie przebiegać pod kątem uchwycenia, w  jaki sposób ustawodawca polski ukształtował rozwiązania normatywne, biorąc pod uwagę z  jednej strony konieczność i  wymóg ochrony drzew, a  z  drugiej zasadność ich usuwania. Przy czym zasadność usuwania drzew może wynikać zarówno z  potrzeb gospodarczych (np. gospo- darka leśna,) jak i ze względu na ochronę włas ności. Dochodzi zatem do konfliktu między ochroną środowiska a  ochroną praw i  wolności jednostki. Konflikt ten determinuje materię normatywną, a w konse- kwencji także i kierunek analizy. Cel opracowania oraz jego podstawowe założenia determinują także przyjętą w  monografii systematykę. Przeważają w  niej rozdziały doty- czące zagadnień administracyjno-prawnych, gdyż materia ta przynależy przede wszystkim do prawa administracyjnego, niemniej jednak zagad- nienia cywilnoprawne także zostały w niej odrębnie wyeksponowane. Rozdział pierwszy obejmuje rozważania o  charakterze wprowadzają- cym, na które przede wszystkim składa się rozważenie zakresu i  zna- czenia pojęcia usuwania drzew i krzewów, oraz analizę samej koncepcji rozwiązań normatywnych przyjętych w  prawie polskim. W  rozdziale tym zostaną zanalizowane również konstytucyjne podstawy regulujące ochronę drzew i  krzewów i  możliwość ich usuwania. Wszak drzewa i krzewy stanowią istotne elementy ochrony środowiska. 11 Wstęp Rozdział drugi zawiera analizę zagadnień związanych z cywilnopraw- nymi aspektami usuwania drzew i krzewów. Jak wyżej już wskazywa- no, problematyka ta wymaga samodzielnego i wyodrębnionego ujęcia, a to ze względu na znaczenie usuwania drzew i krzewów, także z punk- tu widzenia prawa cywilnego. W rozdziale tym będą badane wątki sty- ku prawa cywilnego i prawa administracyjnego w kontekście usuwania drzew i krzewów. W rozdziale trzecim i czwartym zostaną odpowiednio przeanalizowa- ne zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów oraz opłata z tytułu usu- nięcia drzew lub krzewów. Jeżeli chodzi o samo zezwolenie, zbadany będzie jego charakter prawny, zakres podmiotowy i  wreszcie prze- słanki jego wydania, bądź odmowy wydania, oraz aspekty procesowe. Poruszane też będą zagadnienia dotyczące wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia. Opłata z tytułu usunięcia drzew i krzewów bę- dzie analizowana w rozdziale czwartym. Analiza będzie dotyczyła za- kresu podmiotowego, a także elementów konstrukcyjnych samej opła- ty. Rozważania szczegółowe będą poprzedzone badaniami nad charakterem prawnym tejże opłaty. Z problematyką usuwania drzew i krzewów łączy się ściśle odpowie- dzialność za ich usunięcie z  naruszeniem prawa. Odpowiedzialności takiej będzie dotyczył rozdział piąty pracy. Przedmiotem analizy będą charakter prawny tej odpowiedzialności oraz jej przesłanki. Wreszcie w  rozdziale szóstym omówione zostaną zagadnienia doty- czące usuwania drzew i krzewów w przepisach szczególnych, a przede wszystkim w przepisach ustawy z 28 wrześ nia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59). Każdy z rozdziałów będzie zawie- rał wnios ki końcowe, podsumowujące analizę prowadzoną w  danej partii materiału. Wyżej już wskazywano, że problematyka usuwania drzew i krzewów nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem piśmiennictwa. Zatem stan badań nad tą kwestią jest ciągle niewystarczający, gdy tymcza- sem pojawiają się coraz to nowe wątp liwości w związku ze zmianami w systemie prawnym (np. specustawy). Poza kilkunastoma artykuła- mi i  glosami do orzeczeń odnotować można monografie autorstwa 12 www.lexisnexis.pl Wstęp K.  Gruszeckiego, zatytułowaną „Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów”5. Jednak wbrew temu tytułowi Autor potraktował zagad- nienie zdecydowanie szerzej, gdyż samej problematyce zezwolenia po- święcił jedynie jeden rozdział. Natomiast pozostałe rozdziały są fak- tycznie analizą zagadnień towarzyszących problematyce zezwolenia, choć należy wskazać, że są z nią ściśle powiązane. Zagadnienia usuwania drzew lub krzewów są również przedmiotem analizy komentarza do ustawy z 16 kwiet nia 2004 r. o ochronie przy- rody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). W znakomi- tym komentarzu W. Radecki bardzo szczegółowo omawia zagadnienia usuwania drzew lub krzewów, a czyni to z uwzględnieniem kontekstu komentowanego przepisu6. Drugim komentarzem, w którym te zagad- nienia są analizowane szczegółowo, jest komentarz K. Gruszeckiego7. Problematyka usuwania drzew lub krzewów jest także omawiana przy okazji komentarzy do przepisów szczególnych. Jednak komentarze do przepisów szczególnych w zasadzie poprzestają na ogólnych sformuło- waniach, bez bardziej dokładnego wnikania w kwestie problemu usu- wania drzew lub krzewów. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę usuwania drzew lub krzewów jest ustawa o ochronie przyrody. Ważną rolę odgry- wają tu również ustawa o lasach oraz Kodeks cywilny. Nie bez znacze- nia są również rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w przepisach szczególnych, o czym była już mowa wyżej. Istotną rolę odgrywają też przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwiet nia 1997  r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W pracy dominuje przede wszystkim metoda formalno-dogmatyczna, a  podstawowym instrumentem jest wykładnia językowa. Jednak ba- dacz takiego obszaru, jakim jest usuwanie drzew lub krzewów w Pol- sce, powinien również mieć na względzie wykładnię celowościową i wykładnię w zgodzie z Konstytucją RP. Przepisy regulujące usuwanie drzew lub krzewów są niekiedy kazuistyczne i w konsekwencji docho- 5 K. Gruszecki, Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, Wrocław 2010. 6 W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012. 7 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usuwanie drzew i krzewów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: