Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 004716 20501359 na godz. na dobę w sumie
VAT - zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części - ebook/pdf
VAT - zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 167
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5827-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Przepisy VATu, regulujące kwestię zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należą do tych najistotniejszych dotyczących obrotu nieruchomościami. Niestety ich stosowanie w praktyce powoduje szereg problemów interpretacyjnych. Polski ustawodawca wprowadzając zawarte w Dyrektywie VAT zwolnienia, dotyczące dostawy budynków, budowli lub ich części, uczynił to w sposób wyjątkowo zagmatwany. Dodatkowo swoisty chaos i niepewność podatników w stosowaniu przepisów VATu pogłębia aktualne, profisklane podejście organów podatkowych.

Niniejsze opracowanie nie rozwiewa wszystkich istotnych wątpliwości dotyczących obowiązku i zakresu zastosowania zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanych. Autor publikacji próbuje jedynie wskazać podatnikom VAT te obszary, których znajomość jest konieczna do właściwego zastosowania przedmiotowych zwolnień. Wiedza ta jest niezbędna m.in. z uwagi na konieczność właściwego sformułowania wniosku o wydanie wiążących interpretacji prawa podatkowego. Wydaje się bowiem, że w wielu wypadkach tylko zastosowanie tego narzędzia może zapewnić podatnikowi bezpieczeństwo prawno-podatkowe. Dlatego też w publikacji oprócz przytaczania przez Autora w wielu miejscach indywidualnych interpretacji Dyrektorów Izb Skarbowych z niemal całej Polski, podane zostało także szczegółowe ich wyliczenie.

Autor jest doradcą podatkowym i prawnikiem specjalizującym się w obrocie nieruchomościami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Kaptur VAT – zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Zastosowanie definicji zawartych w Dyrektywie VAT Kontrowersje związane z pierwszym zasiedleniem Interpretacje indywidualne Dyrektorów Izb Skarbowych NIERUCHOMOŚCI VAT – zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: M. Wolanin PODZIAŁY I SCALENIA NIERUCHOMOŚCI, wyd. 2 Nieruchomości J. Jaworski AKTUALIZACJA OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ORAZ PIERWOKUP USTAWOWY Nieruchomości J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 3 Komentarze Becka R. Strzelczyk, A. Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI, wyd. 3 Komentarze Becka K. Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 7 Krótkie Komentarze Becka J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl VAT – zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Grzegorz Kaptur WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Andrzej Hołownia © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5826-0 ISBN e-book 978-83-255-5827-7 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................... IX Wykaz interpretacji indywidualnych ........................................... XIII Rozdział I. Pojęcie budynków, budowli i ich części w podatku VAT ............................................................................... 1.1. Definicje ustawowe ................................................................. 1.2. Praktyczne zastosowanie pojęcia budynku i budowli ............ 1.3. Problem ścisłej wykładni przepisów prawa budowlanego ..... 1.4. Pojęcie budowli a ekonomiczny sens transakcji ..................... 1.5. Możliwość zastosowania definicji zawartych w Dyrektywie 1 1 3 9 13 21 24 28 33 38 41 47 48 52 57 61 61 62 63 64 64 VAT ......................................................................................... 1.6. Pojęcie części budynków i budowli ........................................ 1.7. Budynki w budowie ................................................................ 1.8. Obiekt przeznaczony do rozbiórki .......................................... 1.9. Sieci ....................................................................................... 1.10. Zbycie nieruchomości z budynkiem wybudowanym przez dzierżawcę .............................................................................. 1.11. Dostawa gruntu pod budynkami ............................................. 1.11.1. Pojęcie gruntu pod budynkiem .................................... 1.11.2. Grunt zabudowany kilkoma obiektami ....................... Rozdział II. Zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części – uwagi ogólne ......................................................... Rozdział III. Generalne zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części .................................................................... 3.1. Uwagi ogólne .......................................................................... 3.2. Wyłączenie stosowania zwolnienia w przypadku lokali spółdzielczych ......................................................................... 3.3. Pojęcie pierwszego zasiedlenia – uwagi ogólne .................... 3.3.1. Pojęcie pierwszego zasiedlenia przed 1.1.2009 r. ....... 3.3.2. Pojęcie wybudowania budynku, budowli lub ich części ........................................................................... 3.3.3. Pojęcie ulepszenia ....................................................... 3.3.3.1. Obiekty stanowiące towary handlowe ........... 3.3.3.2. Wydatki na ulepszenie poniesione przez osoby trzecie .................................................. 3.3.3.3. Kiedy obiekt zostanie ulepszony ................... 3.3.3.4. Moment ulepszenia obiektu ........................... 3.3.3.5. Ustalenie limitu 30 ...................................... 3.3.4. Oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi ...................................................... 3.3.4.1. Pojęcie użytkownika ...................................... 3.3.5. W wykonaniu czynności opodatkowanych ................. 3.3.5.1. Nabycie obiektu zwolnionego z podatku VAT 3.3.5.2. Obiekty użytkowania przed wejściem w życie VATU ................................................ 3.3.5.3. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT .............................................. 3.3.5.4. W wykonaniu czynności opodatkowanych w praktyce ...................................................... 67 68 69 71 73 75 82 84 86 87 89 90 90 VI 3.3.6. Kontrowersje związane z pierwszym zasiedleniem 94 – zgodność z Dyrektywą VAT ..................................... 96 3.3.7. Pierwsze zasiedlenie części budynku .......................... 96 3.3.7.1. Stanowisko organów podatkowych ............... 3.3.7.2. Stanowisko orzecznictwa ............................... 97 3.3.7.3. Części wspólne budynku ................................ 102 3.3.8. Opcja opodatkowania dostawy .................................... 103 3.3.8.1. Otrzymanie zaliczki przed dniem złożenia oświadczenia .................................................. 104 3.3.8.2. Termin złożenia oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania dostawy ........................ 106 3.3.8.3. Kryteria wyboru opcji opodatkowania dostawy .......................................................... 108 Rozdział IV. Zwolnienie z opodatkowania w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ...................................................................................... 117 4.1. Uwagi ogólne .......................................................................... 117 4.2. Odróżnienie zwolnień ............................................................. 118 4.3. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego ..................... 121 4.3.1. Nieodliczenia podatku naliczonego jako decyzja (błąd) podatnika ........................................................... 124 4.3.2. Brak faktury ................................................................. 125 Spis treści VII 4.3.3. Problemy z pojęciem podatku niepodlegającego odliczeniu w ujęciu Dyrektywy VAT – zwolnienie w Dyrektywie VAT ...................................................... 125 4.3.4. Problem korekty .......................................................... 130 4.3.4.1. Podatek naliczony podlegający częściowemu odliczeniu ...................................................... 130 4.3.4.2. Sprzedaż obiektu zakupionego z zamiarem wykorzystywania do działalności zwolnionej z VAT .............................................................. 134 4.3.4.3. Nabycie obiektu razem z przedsiębiorstwem 137 4.3.4.4. Ustawa VAT lex specialis w stosunku do ustawy – Ordynacja podatkowa ................ 140 4.3.4.5. Uwagi końcowe ............................................. 143 4.4. Ulepszenie budynku, budowli lub ich części .......................... 144 4.4.1. Pojęcie wydatków na ulepszenie ................................. 145 4.4.2. Pojęcie wykorzystania ................................................. 147 4.4.3. Pojęcie czynności opodatkowanych ............................ 148 4.4.4. Początek pięcioletniego terminu .................................. 148 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa VAT ......... Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 ze zm.) KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) OrdPU ....................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCCU ........................ ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywil- noprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) PDOFizU ................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU .................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PKOB ........................ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych. Wprowadzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Kla- syfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) PrBudU ..................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) VATU ........................ ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WłLokU .................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) X 2. Organy orzekające ETS ........................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) ...................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów WSA .......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy 4. Inne skróty art. ............................. artykuł cyt. ............................. cytat itd. ............................. i tak dalej itp. ............................. i tym podobne jedn. ........................... jednolity lit. .............................. litera m.in. .......................... między innymi niepubl. ...................... niepublikowany np. .............................. na przykład Nr .............................. numer pkt ............................. punkt por. ............................ porównaj poz. ............................ pozycja r. ................................ rok s. ................................ strona tj. ............................... to jest tut. ............................. tutejszy ust. ............................. ustęp w zw. ......................... w związku Wykaz skrótów XI ww. ............................ wyżej wymieniony (-a, -e) zd. .............................. zdanie ze zm. ........................ ze zmianami zob. ............................ zobacz § ................................. paragraf Wykaz skrótów Wykaz interpretacji indywidualnych Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 1.12.2009 r. (ITPP2/443-808/09/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 2.7.2012 r. (ITPP2/443-424/12/AD) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 30.10.2012 r. (ITPB3/423-488/12/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 10.2.2010 r. (ITPP2/443-986/09/P) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z 29.5.2012 r. (ITPP2/443-270/12/AD) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 21.10.2011 r. (IBPP3/443-783/11/PH) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 20.3.2012 r. (IBPP2/443-1297/11/AB) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna 14.6.2012 r. (IBPP1/443-257/12/AZb) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 18.11.2009 r. (IBPP2/443-668/09/RSz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 24.8.2010 r. (IBPP3/443-370/10/AB) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 7.6.2010 r. (IBPP3/443-141/10/PH) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z 29.6.2012 r. (IPTPP1/443-275/12-2/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidualna z 6.9.2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidualna z 18.4.2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidualna z 6.9.2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidualna z 7.12.2012 r. (IPTPP2/443-431/12-9/IR) (IPTPP2/443-28/13-6/JN) (IPTPP2/443-431/12-9/IR) (IPTPP2/443-780/12-4/KW) XIV Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidulna z 20.12.2012 r. (IPTPP2/443-802/12-4/KW) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidulna z 22.1.2013 r. (IPTPP1/443-805/12-5/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, interpretacja indywidualna z 11.4.2012 r. (IPTPP2/443-15/12-4/IR) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 5.12.2008 r. (ILPP1/443-910/08-4/AI) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 14.8.2008 r. (ILPP1/443-494/08-2/BP) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 2.11.2010 r. (ILPP1/443-845/10-3/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 3.7.2007 r. (ILPP1/443-500/09-3/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 2.3.2011 r. (ILPP1/443-1270/10-4/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 26.2.2009 r. (ILPP1/443-1143/08-2/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 20.1.2012 r. (ILPP2/443-1504/11-4/MN) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 3.11.2009 r. (ILPP2/443-1032/09-8/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 1.10.2010 r. (ILPP2/443-927/10-4/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 1.3.2011 r. (ILPP2/443-1875/10-4/BA) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 29.12.2009 r. (ILPP1/443-1119/09-2/AI) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 22.11.2011 r. (ILPP1/443-1083/11-4/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 4.4.2008 r. (ILPP1/443-266/08-2/BD) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z 28.12.2012 r. (ILPP1/443-1100/09/12-S/NS0) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawa, interpretacja indywidualna z 23.12.2009 r. (IPPP1/443-1054/09-3/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 13.2.2012 r. (IPPP3/443-1387/11-5/JF) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 5.1.2010 r. (IPPP3/443-889/09-2/KT) Wykaz interpretacji indywidualnych XV Dyrektor Izby skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 3.10.2012 r. (IPPP1/443-128/12-16/Igo) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 16.2.2009 r. (IPPP3/443-225/08-3/RK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 17.10.2012 r. (IPPP3/443-735/12-2/IG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 4.2.2013 r. (IPPP1/443-1263/12-2/MP) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 14.6.2012 r. (IPPP1/443-239/12-2/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 7.11.2012 r. (IPPP3/443-790/12-7/RD) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.2.2010 r. (IPPP1-443-1184/09-3/JB) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 15.6.2009 r. (IPPP1-443-303/09-3/PR) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 13.9.2012 r. (IPPP1/443-522/12-4/MPe) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.2.2010 r. (IPPP1-443-1184/09-3/JB) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.2.2010 r. (IPPP1-443-1184/09-3/JB) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 21.5.2009 r. (IPPP2/443-237/09-2/IK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.1.2011 r. (IPPP3/443-1000/10-6/LK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 16.9.2010 r. (IPPP1-443-647/10-4/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 25.5.2009 r. (IPPP1-443-213/09-3/JL) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 22.6.2010 r. (IPPP1-443-825/08-10/S/MPe) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 16.10.2012 r. (IPPP1/443-563/12-4/AS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 30.11.2009 r. (IPPP1/443-744/09-5/IG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidulna z 13.9.2011 r. (IPPP1-443-954/11-2/AS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.4.2011 r. (IPPP1-443-357/11-4/PR) Wykaz interpretacji indywidualnych XVI Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 12.5.2010 r. (IPPP2/443-124/10-4/AO) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z 26.1.2012 r. (IPPP1/443-1569/11-2/AW) Wykaz interpretacji indywidualnych Rozdział I. Pojęcie budynków, budowli i ich części w podatku VAT 1.1. Definicje ustawowe Omówienie problematyki zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należy rozpocząć od zdefiniowania tych pojęć dla po- trzeb VATU. Zanim podatnik rozpocznie analizę przepisów VATU pod kątem zastosowania jednego ze wskazanych w nim zwolnień, musi w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie – czy na nieruchomo- ści będącej przedmiotem dostawy znajdują się budynki, budowle lub ich części? Wbrew pozorom, w niektórych stanach faktycznych odpo- wiedź na to pytanie będzie niezwykle trudna, gdyż sam fakt istnienia na gruncie naniesień nie zawsze oznacza, że będzie można je uznać za budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów VATU. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej defi- nicji budynku, budowli lub ich części. Brak też jest w niej wyraź- nego odwołania do przepisów innych ustaw. Stąd też pojawiają się zasadnicze wątpliwości dotyczące właściwej identyfikacji tych pojęć dla potrzeb VATU. W praktyce do zdefiniowania budynku lub budowli stosuje się przepisy PrBudU. Zgodnie z art. 3 pkt 1 PrBudU przez obiekt bu- dowlany należy rozumieć: 1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z insta- lacjami i urządzeniami; 3) obiekt małej architektury. Jednocześnie PrBudU definiuje poszczególne rodzaje obiektów budowlanych w następujący sposób: 1) budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród bu- dowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2 Rozdział I. Pojęcie budynków, budowli i ich części w podatku VAT 2) budowla – to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmen- tarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicz- nych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Zastosowanie przepisów PrBudU dla identyfikacji pojęcia budyn- ku i budowli jest akceptowane przez organy podatkowe. W części interpretacji prawa podatkowego organy podatkowe dla zdefinio- wania budynku czy budowli odwołują się również do klasyfikacji statystycznych. Klasyfikacją właściwą w stosunku do obiektów bu- dowlanych jest Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). PKOB przez obiekty budowlane rozumie konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. PKOB dzieli obiekty budowlane na dwie podstawowe kategorie (sekcje): 1) budynki – zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów; za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nieobudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozba- wione; 2) obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wszystkie obiekty budow- lane nieklasyfikowane jako budynki, tj. drogi kołowe, lotniskowe i kolejowe, mosty, autostrady, zapory wodne itp. 1.2. Praktyczne zastosowanie pojęcia budynku i budowli 3 Należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe posługują się przede wszystkim definicjami zaczerpniętymi z PKOB, w przypadku gdy przedmiotem dostawy jest budynek w trakcie budowy. Ich zdaniem klasyfikacje statystyczne pozwalają uznać za budynek obiekt, które- go budowę rozpoczęto bez względu na stopień jej zaawansowania. Ponadto, posługiwanie się definicjami zaczerpniętymi z PKOB staje się przydatne, gdy organy podatkowe zamierzają zakwestionować charakter znajdujących się na gruncie naniesień jako budowli. Przy- pomnimy, że przepisy PKOB przez obiekt budowlany rozumieją konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z ma- teriałów budowlanych i elementów składowych, będącą wynikiem prac budowlanych. W tym ujęciu ustalenie, że znajdujący się na nieruchomości obiekt, nie jest wykonany z materiałów budowlanych lub nie jest wynikiem prac budowlanych pozwala przyjąć, iż nie jest on budynkiem lub budowlą w rozumieniu przepisów VATU. Natomiast posłużenie się wyłącznie definicjami zaczerpniętymi z PrBudU z reguły ma miejsce, gdy organy podatkowe zaintereso- wane są w uznaniu za niezabudowany gruntu zabudowanego (także w rozumieniu PKOB) obiektami zaliczanymi do kategorii urządzeń budowlanych czy obiektów małej architektury. Zanim przejdziemy do omawiania wymienionych powyżej problemów, zwróćmy jed- nak uwagę na praktyczne zastosowania ww. definicji dla potrzeb regulacji VATU. 1.2. Praktyczne zastosowanie pojęcia budynku i budowli Podatnik zamierzający dokonać dostawy zabudowanej nierucho- mości, musi rozstrzygnąć dwie zasadnicze kwestie: 1) czy znajdujące się na nieruchomości naniesienia będą mogły zo- stać zaliczone do kategorii budynków lub budowli w rozumieniu VATU. Jak już wspomniałem na wstępie, fakt, że na nierucho- mości znajdują się różne obiekty nie przesądza, iż w przypadku zbycia tej nieruchomości również one będą przedmiotem dosta- wy, jako budynki, budowle w rozumieniu VATU. Rozstrzygnięcie tej kwestii decydować będzie o tym, czy dostawa będzie mogła
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT - zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: