Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 002930 21512772 na godz. na dobę w sumie
VAT 2017 – akty wykonawcze - ebook/pdf
VAT 2017 – akty wykonawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65789-01-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja zawiera wszystkie obowiązujące akty wykonawcze do ustawy o VAT, w tym również nowe, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Już w sprzedaży Komplet zmian przepisów 2016/2017 w tabelarycznym zestawieniu • Podatki • Prawo pracy • Rachunkowość • Wynagrodzenia • Ubezpieczenia • Zasiłki i świadczenia • Prawo gospodarcze • Prawo cywilne • Prawo administracyjne • Prawo ochrony środowiska Oprawa miękka, ok. 600 stron wersja PREMIUM z pakietem 3 wideoszkoleń na pendrive Tematy wideoszkoleń: • Zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego i nowe sankcje dla podatników VAT • Zmiana zasad rozliczeń VAT – rejestracja, ewidencje, deklaracje, rozliczenia kwartalne • Odwrotne obciążenie – nowe obowiązki dla kolejnej grupy podatników VAT Zamów już dziś! www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl K O D E K S K S I Ę G O W E G O V A T 2 0 1 7 – A K T y W y K O n A W c z E rekomenduje BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO VAT 2017 – akty wykonawcze Stan prawny na 20 stycznia 2017 r. ISBN 978-83-65789-01-3 Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT N O W najbardziej praktyczny komentarz do vat! O Ś Ć Wersja premium z pakietem wideoszkoleń Ułatwienia dla pracodawców w najnowszym KodeKsie pracy 2017 wersja premiUm z pakietem 3 wideoszkoleń na pendrive Oprawa flexi, ok. 1800 stron Wideoszkolenia prowadzi m.in. Radosław Kowalski, doradca podatkowy Format B5, oprawa miękka, ok. 500 stron Publikacja VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia oraz 1 marca 2017 r. Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, które ułatwią funkcjonowanie pracodawcom. ZAmóW już dZiŚ! Informacje I zamówIenIa: sklep.infor.pl/VAT2017 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl SPIS TREŚCI ZwRoT VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 FAkTuRy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur . . . . . 11 STAwkI VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kASy REjESTRująCE Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących . . . . . 30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 REjESTRACjA PodATnIków Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług . . . 87 dEklARACjE VAT Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 PRZEdSTAwICIEl PodATkowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 TRAnSAkCjE wEwnąTRZwSPólnoTowE Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia 113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwiet nia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ImPoRT TowARów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grud nia 2008 r. w spra wie de kla ra cji im por to wej dla po dat ku od to wa rów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ZwRoT VAT PodRóżnym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwiet nia 2004 r. w spra wie try bu przyj mo wa nia przez urzę dy skar bo we kau cji gwa ran cyj nej skła da nej przez pod mio ty, któ rych przed mio tem dzia łal no ści bę dzie do ko ny wa nie zwro tu po dat ku od to wa rów i usług po dróż nym . . . . . . . . . . . 142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług . . . . 142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ZwRoT VAT nIEkTóRym PodmIoTom Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 wrze śnia 2005 r. w spra wie przy pad ków i try­ bu zwro tu po dat ku od to wa rów i usług przed sta wi ciel stwom dy plo ma tycz nym, urzę dom kon su lar nym, człon kom per so ne lu tych przed sta wi cielstw i urzę dów, a tak że in nym oso bom zrów na nym z ni mi na pod sta wie ustaw, umów lub zwy cza jów mię dzy na ro do wych . . . . . . . . . . . 161 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 wEwnąTRZwSPólnoTowE nAbyCIE I doSTAwA ŚRodków TRAnSPoRTu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ulgA nA ZłE długI Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 TAkSówkI Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 PojAZdy SAmoChodowE Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej . . . 182 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 kAuCjA gwARAnCyjnA Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów upoważnień do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 kRAjowA InFoRmACjA PodSumowująCA Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 komoRnICy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 PREPRoPoRCjA Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ZWROT VAT § 1–5 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1281) Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 usta­ wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. [Zakres przedmiotowy]* Rozporządzenie określa: 1) miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b–28n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”; 2) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. § 2. [definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) podmiotach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne; 2) podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług; 3) rachunku bankowym – rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mają­ cym siedzibę na terytorium kraju lub rachu­ nek podatnika w spółdzielczej kasie oszczęd­ nościowo­kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Rozdział 2 Określenie innego miejsca świadczenia § 3. [miejsce świadczenia usług] 1. W przypadku świadczenia, środkami trans­ portu morskiego lub lotniczego, usług międzyna­ rodowego transportu: * Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 1) osób lub 2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy – miejscem świadczenia tych usług jest teryto­ rium kraju. 2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów obo­ wiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. § 4. [usługi świadczone poza terytorium unii Europejskiej] W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami trans­ portu międzynarodowego świadczonymi środka­ mi transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, w wysoko­ ści 0 usług turystyki uznaje się za usługi świad­ czone poza terytorium Unii Europejskiej. Rozdział 3 Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu § 5. [Zwrot podatku] 1. Zwrot podatku zapłaconego od importu to­ warów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europej­ skiej w związku z ich reklamacją. 2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom, które: 1) złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz u któ­ rych sprzedaż nie jest zwolniona na podsta­ wie art. 113 ustawy i które nie wykonują wy­ łącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy; KODEKS księgowego IFK 8 § 6–7 ZWROT VAT 3) 2) w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów; posiadają dokument celny stwierdzający do­ konanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku na­ liczonego z tytułu importu tych towarów; były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne; posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europej­ skiej. 3. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, na­ stępuje na wniosek podatnika złożony do naczel­ nika urzędu skarbowego. 4) 5) 1) 2) 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku; kwotę podatku, o której zwrot ubiega się po­ datnik. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku. 6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie 3) 2) dotyczy kwot podatku naliczonego: 1) o które przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub które zostały zwrócone na podstawie odręb­ nych przepisów, lub zapłaconego z tytułu importu towarów ob­ jętych procedurą odprawy czasowej z częś­ ciowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po mie­ siącu, w którym dokonano importu. 7. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dołączonymi dokumentami. 8. (uchylony). § 6. [Zwrot podatku przysługujący instytucjom lub organom unii Europejskiej] 1. Zwrot podatku przysługuje również insty­ tucjom lub organom Unii Europejskiej, posiada­ jącym siedzibę lub przedstawicielstwo na teryto­ rium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych tych instytucji i organów. 2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów i usług wykazanych na fakturze wynosi co naj­ mniej 500 złotych łącznie z podatkiem. luty 2017 r. 3. Zwrot podatku zawartego w cenach towa­ rów i usług nabytych przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, obej­ muje kwotę podatku określoną w fakturze. 4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że śro­ dek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom in­ nym niż wymienione w ust. 1 przez okres 3 lat od dnia jego nabycia. 5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług. § 7. [wniosek o zwrot podatku] 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczel­ nika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa­ ­Śródmieście. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się in­ stytucja lub organ Unii Europejskiej, o któ­ rych mowa w § 6 ust. 1; numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołą­ 2) cza się uwierzytelnione kserokopie faktur. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest skła­ dany za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku. 5. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa­Śród­ mieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1. 6. W razie powstania uzasadnionych wątpli­ wości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa­Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których zło­ żony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, o dodatkowe wy­ jaśnienia. 7. W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego termi­ nu – nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wy­ jaśnień instytucji lub organów Unii Europejskiej, IFK o których mowa w § 6 ust. 1, usuwających wąt­ pliwości dotyczące sporządzonego wniosku, we­ dług kwot faktycznie uznanych. 8. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli to­ war został zwrócony sprzedawcy, a instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot za­ płaconej ceny. Rozdział 4 Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu § 8. [Zwrot podatku] 1. Podatnikom, którzy dokonują nabycia towa­ rów i usług lub importu towarów za środki finan­ sowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wy­ łącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicz­ nej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zasto­ sowania stawka 0 . 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej po­ mocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. 3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicz­ nej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bez­ zwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących: 1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospo­ darczej Państw Europy Środkowej i Wschod­ niej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie pro­ gramów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Eu­ ZWROT VAT § 8–10 9 2) ropejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej; kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instru­ mentu Polityki Strukturalnej (ISPA). 4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicz­ nej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmio­ tom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na pod­ stawie: 1) umów zawartych z Rządem Rzeczypospoli­ tej Polskiej, jednostronnych deklaracji rządów i organiza­ cji międzynarodowych udzielających pomocy – z wyłączeniem środków pochodzących z bu­ dżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podat­ ku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. § 9. [wyłączenia] 2) 1. Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego: 1) 2) o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów. 2. Przepis § 8 nie ma zastosowania przy naby­ ciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepi­ sów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. § 10. [warunki otrzymania zwrotu podatku] 1. Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki: 1) 2) 3) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej; prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy; w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego na­ bycia towarów lub usług oraz posiadają fak­ turę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrz­ wspólnotowego nabycia towarów lub do­ stawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wystawioną przez KODEKS księgowego IFK 10 § 11–12 ZWROT VAT 4) 5) dostawcę, a także dokumenty handlowe po­ twierdzające dokonanie dostawy lub świad­ czenie usług; posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej; posiadają zaświadczenie wydane przez Mi­ nisterstwo Spraw Zagranicznych, że naby­ cie zostało sfinansowane ze środków bez­ zwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku na­ bycia sfinansowanego ze środków bezzwrot­ nej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 – przedstawią takie za­ świadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbo­ wego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. 2. Zwrot podatku przysługuje także podatni­ kom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. § 11. [Prawo do otrzymania zwrotu podatku – pozostałe przypadki] 1. Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrot­ nej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części – z innych środków finansowych. 2. Podatek wykazany w fakturze lub w doku­ mencie celnym podlega zwrotowi w części odpo­ wiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bez­ zwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wyni­ kającej z faktury. 3. Jeżeli z umów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinanso­ waną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warun­ kiem jednak, że część należności odpowiada­ jąca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych. 4. Faktura lub dokument celny dokumentują­ cy transakcję dotyczącą towarów i usług, których luty 2017 r. nabycie lub import zostały sfinansowane w czę­ ści ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicz­ nej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1. 5. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środ­ ków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o któ­ rych mowa w § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towa­ rów – również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego naby­ cia towarów lub dostawy towarów, dla której po­ datnikiem jest ich nabywca – fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świad­ czenie usług. 6. Do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. § 12. [Termin otrzymania zwrotu podatku] 1. Zwrot podatku następuje na wniosek podat­ nika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie – również z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 7 usta­ wy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące: 1) wartości nabytych towarów i usług lub im­ portu towarów, których dotyczy zwrot po­ datku; kwoty podatku, o której zwrot ubiega się po­ datnik. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołą­ 2) cza się: 1) 2) kopię dokumentu stwierdzającego prze­ kazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4; dowód dokonania zapłaty ze środków bez­ zwrotnej pomocy zagranicznej. 4. Przepisy ust. 1–3 mają odpowiednio zastoso­ wanie do zwrotów wymienionych w § 11, z tym że: 1) wniosek powinien zawierać również wyli­ czenie kwot wnioskowanego zwrotu podat­ IFK ZWROT VAT § 13–14 / FAKTURY § 1–3 11 ku wraz z zestawieniem danych odnoszą­ cych się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 11 ust. 5, niezbędnych do określenia pra­ widłowej kwoty zwrotu podatku; 2) do wniosku powinno być również dołą­ czone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicz­ nych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrot­ nej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpi­ sanej umowy. 5. Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku. Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe § 13. [Spełnienie warunku posiadania oraz dołą- czenia zaświadczenia] 1. Warunek posiadania zaświadczenia, o któ­ rym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego za­ świadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2. Warunek dołączenia do wniosku zaświad­ czenia, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, uzna­ je się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Inte­ gracji Europejskiej. § 14. [wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) Na podstawie art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 2) podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług. Rozdział 2 Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa: 1) przypadki, w których faktury mogą zawie­ rać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz zakres tych danych; inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na faktu­ rach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania; 2) 3) późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur. § 2. [definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) podatku – rozumie się przez to podatek od towarów i usług; Przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, oraz zakres tych danych § 3. [Elementy niezbędne faktury] Faktura dokumentująca: dostawę towarów lub świadczenie usług zwol­ nionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na pod­ stawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać: a) datę wystawienia, b) numer kolejny, c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towa­ rów lub zakres wykonanych usług, f) cenę jednostkową towaru lub usługi, g) kwotę należności ogółem, 1) KODEKS księgowego IFK 12 2) 3) 4) 5) § 4–7 FAKTURY h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydane­ go na podstawie ustawy, przepisu dyrek­ tywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listo­ pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku; świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 usta­ wy powinna zawierać: a) dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, c) nazwę usługi, d) kwotę, której dotyczy dokument; dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–g; przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podat­ ników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, e) kwotę podatku, f) kwotę należności ogółem; świadczenie usług w zakresie kontroli i nad­ zoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opo­ datkowanych stawką podatku w wysoko­ ści 0 , wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać: a) dane, o których mowa w pkt 4, b) określenie nabywcy usług, c) informację, jakiego okresu rozliczenio­ Żeglugi Rozdział 3 Inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania § 4. [Przeliczanie kwot w walutach obcych – opłaty trasowe] Kwoty wyrażone w euro wykazywane na faktu­ rze dokumentującej świadczenie usług w zakre­ sie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Euro­ pejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imie­ niu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, prze­ licza się na złote według średniego miesięczne­ go krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę. § 5. [Przeliczanie kwot w walutach obcych – wstęp na imprezy masowe] Kwoty wykazywane na fakturach dokumentu­ jących usługi wstępu na imprezy masowe w ro­ zumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bez­ pieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829) wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote zgodnie z przepisami cel­ nymi stosowanymi na potrzeby obliczania war­ tości celnej importowanych towarów. Rozdział 4 Późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur § 6. [Termin wystawienia faktury w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru] W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzo­ ru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę, o której mowa w § 3 pkt 5, wysta­ wia się nie później niż 28. dnia miesiąca następują­ cego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę. Rozdział 5 Przepis końcowy § 7. [wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wego dotyczy. 1 stycznia 2014 r. luty 2017 r. IFK STAWKI VAT § 1–3 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 98; Dz.U. z 2016 r. poz. 1050) Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: ich części, z wyłączeniem lokali użytko­ wych, b) lokali mieszkalnych w budynkach nie­ mieszkalnych sklasyfikowanych w Pol­ skiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. [Zakres regulacji] 1) 2) 3) Rozporządzenie określa: towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, do wysokości 8 , oraz warunki stosowania obniżonej stawki; towary, dla których obniża się stawkę podat­ ku do wysokości 5 ; towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 , oraz warunki sto­ sowania obniżonej stawki. § 2. [definicja] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pod­ miotach, rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Rozdział 2 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8 , oraz warunki stosowania obniżonej stawki § 3. [Towary i usługi objęte stawką obniżoną do wysokości 8 ] 1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8 dla: 1) towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia; robót konserwacyjnych dotyczących budow­ nictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 2) 3) robót konserwacyjnych dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2. 2. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mają­ ce na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. 3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia ro­ bót konserwacyjnych przekracza 50 tej pod­ stawy. 4. Obniżoną do wysokości 8 stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspól­ notowego nabycia i importu: 1) makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mącz­ ki z nasion lub owoców oleistych, z wyłą­ czeniem gorczycy (PKWiU 10.41.4), (CN 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208), siarczanu magnezu (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00), azotanu wapnia i azotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80), chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20), azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00), nawozów wapniowych i wapniowo­magne­ zowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) (PKWiU ex 08.91.19.0), (CN ex 2530 20 00) 2) 3) 4) 5) 6) 7) – wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z dzia­ łów specjalnych produkcji rolnej. KODEKS księgowego IFK 14 § 4–5 STAWKI VAT 1) 2) 5. Przepis ust. 4 stosuje się: do dostawy – pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświad­ czenie, że jest podatnikiem podatku rolne­ go lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a naby­ wane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej; do importu – pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pi­ semne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale spe­ cjalnym produkcji rolnej. 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, po­ winno zawierać również: 1) 2) 3) imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fi­ zyczną albo nazwę oraz adres siedziby dzia­ łalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej; określenie ilości nabywanych towarów, wy­ mienionych w ust. 4; datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. 7. Obniżoną do wysokości 8 stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólno­ towego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju: 1) bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 wrześ­ nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.); o których mowa w art. 29 ust. 5–7 ustawy wy­ mienionej w pkt 1. 2) Rozdział 3 Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5 § 4. [Towary i usługi objęte stawką obniżoną do wysokości 5 ] Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 usta­ wy obniża się do wysokości 5 dla dostawy, luty 2017 r. wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi: 1) tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów se­ ropodobnych (analogów serów) – (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106); napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu ro­ ślinnego – (PKWiU ex 11.07.19.0), (CN ex 2202). 2) Rozdział 4 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 , oraz warunki stosowania obniżonej stawki § 5. [Towary i usługi objęte stawką obniżoną do wysokości 0 ] 1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0 przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej „podatni­ kami”, zarejestrowanych na podstawie art. 96, art. 97 lub 157 ustawy oraz imporcie usług, na­ bywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagra­ nicznej, pod warunkiem że: 1) zawarta została pisemna umowa o świadcze­ nie tych usług; umowa, o której mowa w pkt 1, została zare­ jestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagra­ nicznych. 2. W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 2) 3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicz­ nej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bez­ zwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących: 1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospo­ darczej Państw Europy Środkowej i Wschod­ niej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie pro­ gramów realizowanych przez te jednostki IFK 2) przed zawartych w ramach programów ramowych Unii Euro­ pejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej; kontraktów dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA). 4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bez­ zwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje mię­ dzynarodowe udzielające pomocy na podstawie: umów zawartych z Rządem Rzeczypospoli­ 1) tej Polskiej, jednostronnych deklaracji rządów i organiza­ cji międzynarodowych udzielających pomocy – z wyłączeniem środków pochodzących z bu­ dżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podat­ ku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 2) 5. Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku, pod warunkiem że: 1) w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowa­ nych: a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagra­ nicznej, 2) b) z innych środków finansowych; w umowie, o której mowa w ust. 1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej po­ mocy zagranicznej. 6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagra­ nicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumie­ niu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. § 6. [usługi transportu objęte stawką obniżoną do wysokości 0 ] 1. Obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku stosuje się również do: 1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu mię­ dzynarodowego; wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego; 2) 3) usług transportu towarów świadczo­ nych na rzecz podatnika w rozumieniu STAWKI VAT § 6 15 art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczo­ ne te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na tery­ torium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli trans­ port ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na teryto­ rium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Eu­ ropejskiej lub b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza teryto­ rium Unii Europejskiej do miejsca przy­ jazdu (przeznaczenia) na terytorium pań­ stwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 6) 4) 5) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem we­ dług stawki w wysokości 0 ; usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowe­ go, jeżeli transport tych osób jest opodatko­ wany podatkiem według stawki w wysoko­ ści 0 ; usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach; usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trze­ cich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Euro­ pejskiej. 2. Przepisy ust. 1 pkt 1–3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika od­ powiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. 7) transportu 3. Przez wewnątrzwspólnotową usłu­ gę towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. KODEKS księgowego IFK 16 § 7–8 STAWKI VAT § 7. [dostawy towarów nabywanych przez po- datnika podatku od wartości dodanej na potrze- by transakcji wewnątrzwspólnotowych objęte stawką obniżoną do wysokości 0 ] 1. Obniżoną do wysokości 0 stawkę podat­ ku stosuje się również do dostawy towarów na­ bywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transak­ cji wewnątrzwspólnotowych na terytorium pań­ stwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. 2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów: 1) 2) 3) 4) 5) składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zareje­ strowany jako podatnik VAT UE; przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym mająt­ ku ruchomym; wykaże w deklaracji podatkowej oraz w in­ formacji podsumowującej za okres, w któ­ rym wystawił fakturę stwierdzającą doko­ nanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ru­ chomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju. § 8. [dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji, organizacji, sił zbrojnych ob- jęte stawką obniżoną do wysokości 0 ] 1. Obniżoną do wysokości 0 stawkę podat­ ku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: 1) instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do któ­ rych ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej „instytucjami lub organami luty 2017 r. 2) 3) 4) 5) Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kra­ ju – do celów służbowych tych instytucji lub organów; organizacji międzynarodowych posiadają­ cych siedzibę lub przedstawicielstwo: a) na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, b) na terytorium państwa trzeciego – uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie orga­ nizacje lub przez umowy dotyczące ich sie­ dzib – do celów służbowych tych organizacji; sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami­Stronami Trak­ tatu Północnoatlantyckiego dotyczącej sta­ tusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Lon­ dynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21 poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170 poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawiciel­ stwo na terytorium innego państwa człon­ kowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilne­ go im towarzyszącego lub też w celu zaopa­ trzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; posiadających przedstawicielstwo na te­ rytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwy­ czajów międzynarodowych; sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o któ­ rych mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rzą­ dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ame­ ryki na terytorium Rzeczypospolitej Pol­ skiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grud­ nia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422), zwanej dalej „Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na teryto­ rium Rzeczypospolitej Polskiej”, przebywa­ jących na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczo­ ne są do wyłącznego użytku służbowego IFK tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierają­ cej, o której mowa w art. 23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działa­ niach obronnych. 2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świad­ czący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczenio­ wy posiada: 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podat­ ku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w za­ łączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dy­ rektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towa­ rów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium pod­ mioty wskazane w ust. 1 pkt 1–4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo; 1a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – wypełnione odpowiednio świadectwo zwol­ nienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumie­ nia wykonawczego między Rządem Rze­ czypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ame­ ryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla ce­ lów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz.U. poz. 817 i 818), dla tych towarów i usług; zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odno­ si się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a. 3. Świadectwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pole 4 tego świadectwa wypełnia Minister Obro­ ny Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 2) STAWKI VAT § 9 17 upoważniony przedstawiciel. Niewykorzystane pola świadectwa przekreśla się. 3a. Wypełnienie pola 4 świadectwa, o któ­ rym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie jest wymagane, w przypadku gdy Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel wyda pojedyncze poświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospo­ litej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypo­ spolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczo­ nych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczy­ pospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień po­ datkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, kopię pojedynczego poświadczenia dołącza się do wypełnionego świadectwa i przekazuje do­ stawcy towarów lub usługodawcy wraz z doku­ mentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2. 4. W przypadku gdy towary lub usługi nabywa­ ne przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwier­ dzone przez właściwe władze państwa, na które­ go terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usłu­ godawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świa­ dectwa, zezwalającego na odstąpienie od po­ twierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego teryto­ rium podmioty te posiadają siedzibę lub przed­ stawicielstwo. § 9. [dostawy towarów w składzie celnym obję- te stawką obniżoną do wysokości 0 ] 1. Obniżoną do wysokości 0 stawkę podat­ ku stosuje się również do dostawy: 1) towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju; towarów objętych procedurą składowania celnego. 2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że: dostawy towarów dokonuje się dla podatni­ ka, o którym mowa w art. 15 ustawy; 2) 1) KODEKS księgowego IFK § 12. [dostawy towarów wysyłanych lub trans- portowanych z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego objęte staw- ką obniżoną do wysokości 0 ] 2) 3) 1. Obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, jeżeli w wyniku tej dostawy nastąpił wywóz towarów na terytorium nowego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki: 1) wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 lipca 2013 r.; wywóz poza terytorium Unii Europejskiej na­ stąpił po dniu 30 czerwca 2013 r.; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towa­ rów i usług za dany okres rozliczeniowy po­ siada w swojej dokumentacji dowody, o któ­ rych mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy. 2. Przez terytorium Unii Europejskiej, o któ­ rym mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć teryto­ rium Unii Europejskiej przed dniem 1 lipca 2013 r. § 13. [Stosowanie obniżonej do wysokości 0 stawki do otrzymanej przed 1 lipca 2013 r. części należności z tytułu dostawy towarów] Obniżoną do wysokości 0 stawkę po­ datku stosuje się do otrzymanej przed dniem 1 lipca 2013 r. z tytułu dostawy towarów części należności, w szczególności: przedpła­ ty, zaliczki, zadatku, raty, jeżeli nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania części należności nastąpił wywóz towaru, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy, z tery­ torium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, a podatnik posiada dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego. § 14. [wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 18 2) 3) § 10–14 STAWKI VAT towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami; towary, inne niż objęte procedurą składowa­ nia celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy wyprowadzane ze składu celnego. Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe § 10. [warunek zarejestrowania pisemnej mowy] Warunek zarejestrowania pisemnej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, uznaje się rów­ nież za spełniony w odniesieniu do odpowied­ nich umów zarejestrowanych do dnia 31 grud­ nia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. § 11. [definicja] Ilekroć w § 12 i 13 jest mowa o terytorium nowego państwa członkowskiego, rozumie się przez to terytorium państwa przystępujące­ go do Unii Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Repub­ liką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpa­ nii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Re­ publiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksem­ burga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugal­ ską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Człon­ kowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chor­ wacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 10). luty 2017 r. IFK STAWKI VAT załącznik 19 Załącznik do rozporządzenia ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. (poz. 1719) LISTA TOWARÓW I USŁUG, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8 Poz. nazwa towaru/usługi 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 I. Towary będące przedmiotem dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia Trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0) Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitar­ ne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 17.22.12.0) II. Towary przywożone z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Trzmiele (CN ex 0106 49 00) Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (CN ex 0106 49 00 i CN ex 0106 90 00) Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitar­ ne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (CN ex 5601 21, CN ex 5601 22 i CN ex 5601 29 00) III. usługi Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 , 2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 , 3) napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, nie­ zależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, 4) napojów bezalkoholowych gazowanych, 5) wód mineralnych, 6) innych tow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT 2017 – akty wykonawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: