Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00008 010706 23544038 na godz. na dobę w sumie
VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r - ebook/pdf
VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-335-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2018 r. na podatników VAT nałożono szereg nowych obowiązków. Część z nich już obowiązuje, jak chociażby JPK_VAT. Pozostałe wchodzą w życie 1 lipca 2018 r. i dotyczą m.in. przekazywania JPK na żądanie czy split payment, który nie ominie również jednostek sektora publicznego. Z tym ostatnim związana jest także zmiana wzorów deklaracji VAT.
Oprócz dodatkowych obowiązków wprowadzono także nowy rodzaj sankcji. Jest to blokada rachunku podatnika. Nastąpi ona w przypadku, gdy z dokonanej analizy ryzyka będzie wynikać, że podatnik może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.
Publikacja w prosty sposób przeprowadza Czytelnika przez zawiłe zagadnienia związane z nowymi obowiązkami. Będzie się można z niej dowiedzieć:
• Co to jest split payment oraz kogo i jakich płatności dotyczy
• Jak dostosować do split payment rachunkowość w jednostkach sektora publicznego
• Kto będzie musiał przekazywać JPK na żądanie
• Jakie zmiany wprowadzono w deklaracjach VAT
• Komu będzie można zablokować rachunek
Całość jest poparta praktycznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VAT i JPK – nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r. 1. Split payment – nowy obowiązek od 1 lipca 2018 r. 1 lipca 2018 r. zostanie wprowadzony – ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca z 15 grudnia 2017 r.) – sys- tem podzielonej płatności, czyli split payment. W przypadku korzystania przez płatnika z tego systemu płatność za fakturę będzie rozdzielona. Istota systemu split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest rozdzielona. Zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostaw- cy – rachunek VAT. Sprzedawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Schemat 1. Zapłata sprzedawcy za fakturę przy użyciu split payment 1. Kwota netto 2. Kwota VAT wpłata wpłata całości lub części na rachunek rozliczeniowy podatnika całości albo części na rachunek VAT podatnika Dzięki temu, że sprzedawca nie otrzymuje od nabywcy całej kwoty brutto na swój rachunek bankowy, nie może po przeprowadzeniu transakcji gospodarczej mającej na celu wyłudzenie podatku szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi. Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nad- użyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. 1.1. Założenie rachunku VAT Na podstawie art. 7 ustawy zmieniającej z 15 grudnia 2017 r. banki zostały zobowiązane, by do 30 czerwca 2018 r. do otwartych rachunków rozliczeniowych otworzyć rachunki VAT. Natomiast podatnikowi otwierającemu rachunek rozliczeniowy od 1 lipca 2018 r. będzie automatycznie otwierany rachunek VAT. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza, niezależnie od liczby tych rachun- ków, bank będzie prowadził jeden rachunek VAT (art. 62a ust. 3 Prawa bankowego), chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o otwarcie większej liczby tych rachunków. Gdy nie wystąpi z takim wnioskiem, to niezależnie od liczby rachunków rozliczeniowych w danym banku będzie miał jeden rachunek VAT. ! UWAGA Niezależnie od liczby posiadanych przez podatnika rachunków rozliczeniowych bank założy mu je- den rachunek VAT, chyba że podatnik wystąpi z wnioskiem o założenie większej liczby rachunków. W przypadku rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski dla tego samego posiadacza bank ten będzie prowadził rachunek VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego. Wynika to z faktu, że systemem po- dzielonej płatności objęte zostały również jednostki sektora publicznego, w tym samorząd oraz państwowe jednost- WWW.INFOR.PL 5 VAT I JPK – NOWE ObOWIązKI OD 1 LIPCA 2018 R. ki budżetowe. Zasady prowadzenia rachunków dla tych jednostek reguluje ustawa o finansach publicznych. Dlatego ustawodawca nie mógł w tym przypadku wprowadzić takich samych zasad jak dla pozostałych przedsiębiorców. Na- rodowy Bank Polski będzie prowadził rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego tego samego posiadacza tylko na jego wniosek lub gdy będzie to wynikać z przepisów ustawy o finansach publicznych. Tabela 1. Zasady otwierania rachunków VAT do rachunków rozliczeniowych Bank, w którym podatnik Liczba rachunków VAT otwieranych ma rachunek rozliczeniowy Bank inny niż NBP NBP polska; do rachunku rozliczeniowego z mocy ustawy – Prawo bankowe Liczba rachunków VAT otwieranych na wniosek podatnika Jeden rachunek VAT niezależnie od liczy rachunków rozliczeniowych w tym banku Do każdego rachunku rozliczeniowego będzie prowadzony rachunek VAT, chyba że co innego wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych Na wniosek podatnika bank może prowa- dzić rachunek VAT nawet do każdego ra- chunku rozliczeniowego prowadzonego w tym banku Na wniosek podatnika bank może prowa- dzić rachunek VAT do kilku rachunków rozliczeniowych W przypadku rachunków VAT będą obowiązywać następujące zasady (art. 62a Prawa bankowego): ■ rachunku VAT nie będzie się otwierać do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w innej walucie niż waluta Jak czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską nr 20263: MF Należy wyjaśnić, że w założeniu przelewy walutowe w ramach MPP [mechanizm podzielonej płatności – przyp. red.] nie będą dostępne. Wynika to z faktu, że dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich przelewów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania MPP. Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie tańsze i prostsze. Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia powinno się mieć również na uwadze, że polska waluta jest w pełni wymienial- na, więc nie ma przeszkód, aby nabywca zapłacił dostawcy w złotówkach, które mogą być wymienione na dowolną walutę. Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska w przypadku systemu dobrowolnego nie widziała w przyjętym rozwiązaniu problemu. ■ otwarcie rachunku VAT nie będzie wymagać zawarcia odrębnej umowy; ■ otwarcie rachunku VAT będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku; ■ bank będzie informował posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz ustalonych zasa- dach i terminach informowania o saldzie na rachunku VAT; ■ do rachunku VAT nie stosuje się przepisu art. 728 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że bank nie będzie obowiązany: – informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego, – przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnego wyciągu z rachunku z informacją o zmia- nach stanu rachunku i ustaleniem salda, nawet gdy posiadacz nie wyraził pisemnie zgody na inny sposób in- formowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda; ■ bank nie będzie wydawał do rachunku VAT instrumentu płatniczego, np. kart płatniczych; ■ środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane; bę- dzie to zależało od indywidualnych ustaleń między właścicielem rachunku a bankiem. Jak wynika z art. 62b ust. 4 Prawa bankowego, w przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku VAT bank bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku VAT uznaje kwotą tych odsetek rachu- nek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. Jeśli rachunek VAT jest prowadzony dla kilku rachunków rozliczeniowych, bank uzna rachunek rozliczeniowy wskazany przez posiadacza tych rachunków. W przypadku gdy nie będzie odrębnej dyspozycji, ewentualne odsetki nie będą doliczane na rachunku VAT, ale do rachunku rozliczeniowego, którym podatnik może swobodnie dysponować. Takie same obowiązki będą miały również kasy spółdzielczo-kredytowe. Jak wynika z art. 8 ustawy zmieniają- cej z 15 grudnia 2017 r., w przypadku otwartego imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościo- wo-kredytowej, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, spółdzielcza kasa oszczędno- ściowo-kredytowa jest obowiązana do otwarcia do 30 czerwca 2018 r.: 6 PODATKI 2018 SPLIT PAymENT – NOWy ObOWIązEK OD 1 LIPCA 2018 R. ■ jednego rachunku VAT, niezależnie od liczby imiennych rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, prowadzonych dla tego członka w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą; ■ więcej niż jednego rachunku VAT, na wniosek posiadacza imiennych rachunków w kasie oszczędnościowo-kre- dytowej, otwartego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Dlatego posiadacz kilku rachunków imiennych otworzonych w związku prowadzoną działalnością, gdy będzie chciał do każdego rachunku mieć założony rachunek VAT, będzie musiał złożyć wniosek. Gdy go nie złoży, to nie- zależnie od liczy rachunków imiennych związanych z prowadzoną działalnością będzie miał jeden rachunek VAT. Jak z tego wynika, rachunki będą otwierane podatnikom, którzy posługują się: ■ rachunkami rozliczeniowymi, ■ imiennymi rachunkami członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Natomiast art. 49 ust. 2 Prawa bankowego stanowi, że rachunki rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla: ■ osób prawnych, ■ jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile mają zdolność prawną, ■ osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsię- biorcami. To oznacza, że tylko tym podmiotom może zostać założony rachunek rozliczeniowy, a tym samym automatycz- nie rachunek VAT. Skoro banki i SKOK-i mają obowiązek założenia rachunku VAT dla każdego podatnika posiadającego rachunek rozliczeniowy, to powstaje pytanie, czy podatnik musi zgłosić ten rachunek do urzędu. Przepisy art. 5 ust. 2b pkt 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy o NIP nakładają na większość podatników obowiązek zgła- szania posiadanych rachunków bankowych. Nie ma jednocześnie przepisu, który mówiłby, że nie ma takiego obo- wiązku w zakresie rachunku VAT. Z art. 5 ust. 2b ustawy o NIP wynika bowiem, że zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowe- go Rejestru Sądowego zawiera dane: 1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; 2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia dzia- łalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku oso- bowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe. Tak samo jest w przypadku zgłoszeń osób fizycznych. Podatnik ma obowiązek przekazać wykaz rachunków bankowych (art. 5 ust. 4 ustawy o NIP). Jednocześnie z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP wynika obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfi- kacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w ter- minie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Prowadzi to do wniosku, że rachunki VAT powinny być zgłaszane przez podatników w formie aktualizacji zgło- szenia identyfikacyjnego, tj. z wykorzystaniem formularza: ■ NIP-8 – w przypadku podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, ■ CEIDG-1 – w przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych). Nasze Wydawnictwo wystąpiło do MF z zapytaniem w tej sprawie: ? Czy podatnicy będą mieli obowiązek na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszenia do urzędu skarbowego numerów rachunków VAT. Jeśli tak, to czy 7-dniowy termin na zgłoszenie będzie liczony od 1 lipca 2018 r.? Na tak postawione pytania otrzymaliśmy odpowiedź: MF Na podstawie wskazanego przez Panią przepisu podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłoszenia do urzędu skar- bowego numerów rachunków VAT. To oznacza, że podatnicy nie będą musieli dokonywać zgłoszenia rachunków VAT do urzędów skarbowych. WWW.INFOR.PL 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: