Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 006202 20490413 na godz. na dobę w sumie
VB .NET. Almanach - książka
VB .NET. Almanach - książka
Autor: , , Liczba stron: 756
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-730-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W dziesięć lat po powstaniu języka Visual Basic firma Microsoft wprowadza na rynek platformę .NET z całkowicie poprawioną i przebudowaną wersją tego języka, opatrzoną nazwą Visual Basic .NET. Zdaniem niektórych jest to całkiem nowy język programowania. Visual Basic jest teraz w pełnym tego słowa znaczeniu językiem zorientowanym obiektowo -- z długo oczekiwanym dziedziczeniem klas i innymi elementami charakteryzującymi programowanie obiektowe.

W większości książek poświęconych Visual Basicowi zakłada się, że czytelnik jest całkowitym nowicjuszem w dziedzinie programowania i dlatego są one w dużej części poświęcone wprowadzeniu go w takie pojęcia, jak zmienne, łańcuchy i instrukcje. Niniejszy almanach jest zupełnie innym rodzajem książki. Stanowi szczegółowe, profesjonalne źródło informacji o języku VB .NET, do którego można się odwołać, by odświeżyć informacje na temat konkretnego elementu języka czy parametru. Książka będzie doskonałą pomocą podczas programowania, kiedy zaistnieje potrzeba przejrzenia reguł dotyczących stosowania konkretnego elementu składowego języka lub wtedy, gdy należy sprawdzić czy nie przeoczono jakiegoś istotnego szczegółu związanego z konkretnym elementem języka.

W książce VB .NET. Almanach omówiono m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI VB .NET. Almanach KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Steve Roman, Ron Petrusha, Paul Lomax T³umaczenie: Dorota Bednarz, Krzysztof Jurczyk, Dariusz Ma³yszko ISBN: 83-7197-730-1 Tytu³ orygina³u: VB .NET Language In A Nutshell Format: B5, stron: 754 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl W dziesiêæ lat po powstaniu jêzyka Visual Basic firma Microsoft wprowadza na rynek platformê .NET z ca³kowicie poprawion¹ i przebudowan¹ wersj¹ tego jêzyka, opatrzon¹ nazw¹ Visual Basic .NET. Zdaniem niektórych jest to ca³kiem nowy jêzyk programowania. Visual Basic jest teraz w pe³nym tego s³owa znaczeniu jêzykiem zorientowanym obiektowo — z d³ugo oczekiwanym dziedziczeniem klas i innymi elementami charakteryzuj¹cymi programowanie obiektowe. W wiêkszoġci ksi¹¿ek poġwiêconych Visual Basicowi zak³ada siê, ¿e czytelnik jest ca³kowitym nowicjuszem w dziedzinie programowania i dlatego s¹ one w du¿ej czêġci poġwiêcone wprowadzeniu go w takie pojêcia, jak zmienne, ³añcuchy i instrukcje. Niniejszy almanach jest zupe³nie innym rodzajem ksi¹¿ki. Stanowi szczegó³owe, profesjonalne ĥród³o informacji o jêzyku VB .NET, do którego mo¿na siê odwo³aæ, by odġwie¿yæ informacje na temat konkretnego elementu jêzyka czy parametru. Ksi¹¿ka bêdzie doskona³¹ pomoc¹ podczas programowania, kiedy zaistnieje potrzeba przejrzenia regu³ dotycz¹cych stosowania konkretnego elementu sk³adowego jêzyka lub wtedy, gdy nale¿y sprawdziæ czy nie przeoczono jakiegoġ istotnego szczegó³u zwi¹zanego z konkretnym elementem jêzyka. W ksi¹¿ce VB .NET. Almanach omówiono m.in.: • Podstawowe typy danych jêzyka Visual Basic oraz sposób ich wykorzystania, a tak¿e typy danych .NET • Programowanie obiektowe w VB .NET • Nowe elementy sk³adowe .NET Framework, maj¹ce najwiêkszy wp³yw na sposób programowania w VB .NET, bibliotekê klas .NET Framework • Delegacje, zdarzenia i obs³ugê b³êdów w VB .NET • Wszystkie funkcje, instrukcje, dyrektywy, obiekty i elementy sk³adowe obiektów tworz¹ce jêzyk VB .NET • Pu³apki czyhaj¹ce na programistê VB .NET i wiele przydatnych „tricków” programistycznych 5RKU VTGħEK Wstęp ...................................................z...................................................z................. 5 Część I Podstawy...................................................d............................13 Rozdział 1. Wprowadzenie...................................................z................................ 15 Dlaczego Visual Basic .NET? ...................................................V................................................ 16 Czym jest VB .NET? ...................................................V...................................................V....... .... 20 Co mogę zrobić w VB .NET? ...................................................V................................................ 26 Rozdział 2. Zmienne i typy danych ...................................................z.................. 27 Zmienne ...................................................V...................................................V.................. ........... 27 Deklaracje zmiennych i stałych ...................................................V............................................. 32 Typy danych..........................................V...................................................V....................... ......... 34 Tablice ...................................................V...................................................V.................. .............. 51 Zmienne obiektowe i ich wiązanie...................................................V........................................ 55 Obiekt Collection....................................V...................................................V....................... ........ 57 Parametry i argumenty ...................................................V...................................................V.... .. 58 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego ............................ 65 Dlaczego programowanie obiektowe?...................................................V.................................. 65 Podstawy programowania obiektowego ...................................................V.............................. 66 Klasy i obiekty.....................................V...................................................V........................ .......... 71 Dziedziczenie ...................................................V...................................................V............ ......... 78 Interfejsy, abstrakcyjne składowe i klasy ...................................................V.............................. 84 Polimorfizm i przeciążanie.............................V...................................................V..................... .. 87 Zasięg i dostęp w module klasy ...................................................V........................................... 88 4 Spis treści Rozdział 4. .NET Framework — podstawowe pojęcia ....................................... 91 Przestrzenie nazw ...................................................V...................................................V........ ...... 91 CLR (Common Language Runtime), kod zarządzany i dane zarządzane............................... 92 Nadzorowane wykonanie ...................................................V...................................................V.. 93 Pakiety.............................................V...................................................V........................ .............. 94 Pakiety a VB .NET...................................V...................................................V........................ ...... 95 Rozdział 5. Biblioteka klas .NET Framework...................................................z.. 99 Przestrzeń nazw System ...................................................V...................................................V.. 100 Pozostałe przestrzenie nazw ...................................................V............................................... 106 Rozdział 6. Delegacje i zdarzenia ...................................................z................... 113 Delegacje ...................................................V...................................................V................ .......... 113 Zdarzenia i ich wiązanie ...................................................V...................................................V. . 117 Rozdział 7. Obsługa błędów w VB .NET...................................................z........ 121 Wykrywanie i obsługa błędów ...................................................V........................................... 121 Obsługa błędów czasu wykonania...................................................V...................................... 122 Obsługa błędów logicznych ...................................................V................................................ 131 Kody błędów...................................................V...................................................V.............. ...... 133 Część II Leksykon...................................................d.......................... 135 Rozdział 8. Słownik języka VB .NET ...................................................z............. 137 Część III Dodatki ...................................................d.......................... 661 Dodatek A Nowości i zmiany w VB .NET ...................................................z..... 663 Dodatek B Elementy języka — podział na kategorie ....................................... 681 Dodatek C Operatory ...................................................z...................................... 699 Dodatek D Stałe i wyliczenia ...................................................z......................... 709 Dodatek E Kompilator VB .NET uruchamiany z wiersza poleceń................... 719 Dodatek F Elementy języka VB 6 nieobsługiwane przez VB .NET .................. 727 Skorowidz ...................................................z...................................................z...... 731 3 Wprowadzenie do programowania obiektowego Ten rozdział jest krótkim i zwięzłym wprowadzeniem do programowania obiektowego. Ponieważ nie jest to książka o programowaniu obiektowym, skupimy się na tych zagad- nieniach, które są ważne podczas programowania w VB .NET. Dlaczego programowanie obiektowe? Począwszy od wersji 4 Visual Basic umożliwia stosowanie szeregu technik programowania obiektowego. Jednak niejednokrotnie prezentowano pogląd, że dotychczasowe wersje języka Visual Basic nie są „prawdziwym” obiektowym językiem. Dopiero w VB .NET zmiany wprowadzone w dziedzinie obiektowości są naprawdę zauważalne. Bez względu na prezentowane w tej kwestii stanowisko wydaje się oczywiste, że VB .NET jest obiek- towym językiem programowania w pełnym tego słowa znaczeniu. Można w tym miejscu powiedzieć: „Nie chcę używać technik programowania obiektowego w moich programach.”. W przypadku VB 6 było to jeszcze możliwe. Jednak w VB .NET struktura .NET Framework — szczególnie biblioteka klas Base Class Library — jak również dokumentacja jest całkowicie zorientowana obiektowo. Z tego powodu nie można dłużej unikać możliwości poznania podstaw programowania obiektowego nawet wtedy, gdy zdecydujemy się nie używać tych technik we własnych aplikacjach. 66 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego W literaturze często podaje się, że u podstaw programowania obiektowego leżą cztery główne pojęcia: hermetyzacja; • abstrakcja; dziedziczenie; polimorfizm. • • • Każde z powyższych pojęć w charakterystyczny dla siebie sposób odgrywa znaczącą rolę w programowaniu w VB .NET. Hermetyzacja oraz abstrakcja są „teoretycznymi” pojęciami stanowiącymi podstawę programowania obiektowego. Dziedziczenie i poli- morfizm stanowią pojęcia bezpośrednio stosowane podczas programowania w VB .NET. Abstrakcja Pojęcie abstrakcja oznacza po prostu przedstawienie danego elementu — encji — zawie- rające jedynie te jego aspekty, które są ważne w konkretnej sytuacji. Przypuśćmy, że chcemy utworzyć komponent odpowiedzialny za przechowywanie informacji o pracownikach przedsiębiorstwa. W tym celu rozpoczniemy od utworzenia listy pozycji istotnych dla naszej encji (pracownika przedsiębiorstwa). Niektóre z tych pozycji to: imię i nazwisko; adres; numer identyfikacyjny pracownika; • • • pobory; zwiększenie poborów; zmniejszenie poborów. • • • Ważne jest, że dołączyliśmy nie tylko właściwości encji (tj. pracowników), takie jak imię i nazwisko, ale również akcje, które możemy wykonać na tych encjach, jak na przykład zwiększenie lub zmniejszenie poborów. Wymienione czynności lub działania nazywane są również metodami, operacjami lub zachowaniami. W tej książce będziemy używać terminu metody, który jest powszechnie stosowany w VB .NET. Oczywiście nie będziemy tworzyć właściwości IQ określającej iloraz inteligencji pracow- nika, ponieważ nie jest to stosowne (by nie wspomnieć o dyskryminacyjnym charakterze takiego postępowania). Nie będziemy również dołączać właściwości „kolor włosów.” Wprawdzie ta cecha wchodzi w skład encji, jednak nie jest w tym przypadku istotna. Podsumowując — utworzyliśmy abstrakcyjne pojęcie pracownika, które zawiera jedynie te właściwości i metody, które nas interesują. Po utworzeniu takiego abstrakcyjnego modelu można przystąpić do hermetyzacji jego właściwości i metod w konkretnym komponencie. Podstawy programowania obiektowego 67 Hermetyzacja Hermetyzacja oznacza zawieranie właściwości i metod danego abstrakcyjnego modelu i udostępnianie na zewnątrz jedynie tych z nich, które są absolutnie konieczne. Każda właściwość i metoda modelu abstrakcyjnego nazywana jest jego elementem. Zbiór udo- stępnianych na zewnątrz elementów składowych modelu abstrakcyjnego (lub kompo- nentu zawierającego model abstrakcyjny) określa się zbiorowym terminem interfejsu publicznego (lub po prostu interfejsu). Hermetyzacja spełnia trzy główne zadania: umożliwia ochronę właściwości i metod przed dostępem z zewnątrz; • umożliwia kontrolę poprawności wprowadzanych danych w interfejsie publicznym • (na przykład sprawdzenie tego, czy nie zostaje przypisana zarobkom pracownika ujemna liczba); zwalnia użytkownika od konieczności wnikania w szczegóły implementacyjne • właściwości i metod. Weźmy jako przykład typ danych Integer, do którego dostęp jest starannie kontrolo- wany przez VB. Z pewnością wiadomo, że liczba całkowita jest przechowywana w pamięci komputera w postaci binarnego ciągu zer i jedynek. W VB liczby całkowite reprezentowane są w formie dopełnienia do dwu, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie liczb ujem- nych i dodatnich. W celu uproszczenia rozważań weźmy pod uwagę 8-bitowe liczby całkowite. Liczba całkowita 8-bitowa ma postać a7a6a5a4a3a2a1a0, gdzie każdy element a o danym indeksie jest zerem lub jedynką. Można podać następującą reprezentację graficzną takiej liczby: Rysunek 3.1. 8-bitowa liczba binarna W liczbie, która zostanie zapisana w postaci dopełnienia do dwu, bit znajdujący się naj- bardziej na lewo — a7 (nazywany również najbardziej znaczącym bitem) — jest bitem znaku. Jeżeli bit znaku zawiera wartość 1, to liczba jest ujemna. W przeciwnym razie, gdy bit znaku zawiera 0, liczba jest dodatnia. Przy zamianie liczby a7a6a5a4a3a2a1a0 zapisanej w postaci dopełnienia do dwu na postać dziesiętną stosowany jest następujący wzór: postać dziesiętna = –128a7 + 64a6 + 32a5 + 16a4 + 8a3 + 4a2 + 2a1 + a0 Utworzenie liczby o przeciwnym znaku do danej liczby, która jest zapisana w postaci dopełnienia do dwu, polega na zmianie wartości każdego bitu na wartość przeciwną (tzn. każde 0 zamieniamy na 1, a każde 1 na 0), po czym do powstałej liczby dodaje się 1. 68 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego W tym miejscu można powiedzieć: „Jako programista nie muszę zaprzątać sobie głowy takimi szczegółami. Wystarczy, że napiszę: x = -16 y = -x a kompilator niech wybierze odpowiednią reprezentację liczby i wykona wymagane operacje.”. Właśnie o to chodzi w hermetyzacji. Szczegóły interpretacji przez komputer (i kompilator) liczb całkowitych ze znakiem oraz implementacja ich właściwości i operacji na nich wy- konywanych są hermetyzowane, czyli zamknięte w samym typie całkowitoliczbowym. W ten sposób powyższe informacje są przed użytkownikami tego typu ukryte. Mamy dostęp jedynie do tych właściwości i operacji, które są potrzebne do posługiwania się liczbami całkowitymi. Udostępniane na zewnątrz właściwości i metody tworzą publiczny interfejs dla typu Integer. Ponadto hermetyzacja chroni przed popełnianiem błędów. Powróćmy jeszcze na mo- ment do przedstawionego powyżej przykładu — jeżeli musielibyśmy sami zmienić znak liczby tworząc dopełnienia do dwu i na końcu dodając 1, moglibyśmy zapomnieć wy- konać którąś z tych operacji. Hermetyzowany typ danych sam sprawuje automatycznie nad tym kontrolę. Hermetyzacja posiada jeszcze jedną ważną cechę. Kod napisany z wykorzystaniem udo- stępnianego na zewnątrz interfejsu pozostaje aktualny — nawet po zmianie wewnętrz- nych mechanizmów implementacji typu Integer — tak długo, jak długo ten interfejs nie ulega zmianie. Jeżeli przeniesiemy teraz nasz kod do komputera, który przechowuje liczby całkowite w postaci dopełnienia do jednego, wtedy wewnętrzna procedura, która imple- mentuje operację zmiany znaku liczby całkowitej, będzie musiała się zmienić. Z punktu widzenia programisty nic się jednak nie zmienia. Poniższy fragment kodu: x = -16 y = -x jest nadal poprawny. Interfejsy W VB hermetyzacja realizowana jest poprzez tworzenie komponentów. Można utworzyć komponent hermetyzujący omawiany wcześniej abstrakcyjny modelu pracownika. W VB .NET realizację metod interfejsu stanowią funkcje. Natomiast każda z właściwości, jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, jest implementowana jako prywatna zmienna z dwiema towarzyszącymi publicznymi funkcjami. Zmienna prywatna prze- chowuje wartość właściwości. Pierwsza z funkcji publicznych służy do pobierania war- tości właściwości, podczas gdy druga wykorzystywana jest do jej ustawiania. Wymie- nione dwie funkcje określa się czasami mianem metod udostępniających właściwości. Zbiór udostępnianych na zewnątrz funkcji (zwykłych metod oraz metod udostępniających) tworzy interfejs modelu abstrakcyjnego. Podstawy programowania obiektowego 69 Komponent może hermetyzować i udostępniać na zewnątrz więcej niż jeden model abs- trakcyjny (a zatem więcej niż jeden interfejs). Bardziej realistycznym przykładem może być komponent wzorujący się na pracownikach przedsiębiorstwa, który posiada interfejs IIdentification (pierwsza litera „I” jest skrótem od słowa interfejs) służący do celów identyfikacji. Wspomniany interfejs mógłby mieć następujące właściwości: imię i nazwi- sko, numer ubezpieczenia, numer prawa jazdy, wiek, znaki szczególne itd. Poza tym interfejsem, komponent mógłby również zawierać interfejs zwany IEducation opisujący wykształcenie pracownika. Ten drugi interfejs implementowałby takie właściwości jak: poziom wykształcenia, tytuły, ukończone szkoły itp. Interfejs każdego modelu abstrakcyjnego udostępnianego przez komponent określa się również jako interfejs komponentu. W ten sposób komponent Employee (pracownik) im- plementuje przynajmniej dwa interfejsy: IIdentification i IEducation. Należy pamiętać, że termin interfejs jest również używany do określenia zbioru wszystkich udo- stępnianych na zewnątrz właściwości i metod komponentu (w tym przypadku kompo- nent ma tylko jeden interfejs). Wracając do naszego abstrakcyjnego modelu opisującego pracownika — jego interfejs mógłby składać się z funkcji zaprezentowanych w tabeli 3.1. Podany interfejs jest oczywi- ście bardzo uproszczony, ale w zupełności wystarcza do zilustrowania omawianych pojęć. Tabela 3.1. Elementy składowe interfejsu Employee (.pracownik) Typ Właściwość Właściwość Właściwość Właściwość Metoda Metoda Nazwa FullName: GetFullName(), SetFullName() Address: GetAdress(), SetAddres() EmployeeID: GetEmployeeID(), SetEmployeeID() Salary: GetSalary(), SetSalary() IncSalary() DecSalary() Chociaż używanie terminu interfejs w znaczeniu zbioru funkcji jest powszechne, to wiąże się jednak z pewnym problemem. Mianowicie chodzi o to, że podanie nazw wszystkich funkcji interfejsu (w sposób przedstawiony w tabeli) nie dostarcza pełnej informacji po- trzebnej do wywołania tych funkcji. Bardziej użyteczną definicją interfejsu jest podanie zbioru sygnatur publicznych funkcji komponentu. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia przeanalizujemy jedno z najważniejszych rozgraniczeń w programowaniu obiektowym — rozróżnienie między deklaracją, a implementacją funkcji. Utwórzmy następującą funkcję sortującą: Function Sort(a() As Integer, iSize As Integer) As Boolean For i = 1 to iSize For j = i + 1 to isize If a(j) a(i) Then swap a (i), a(j) 70 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Next j Next i Sort = True End Function Pierwszy wiersz kodu: Function Sort(a() As Integer, iSize As Integer) As Boolean jest deklaracją funkcji. Deklaracja funkcji zawiera informację o liczbie i typie pobieranych parametrów oraz o typie zwracanej przez funkcję wartości. Treść funkcji: For i = 1 to iSize For j = i + 1 to iSize If a(j) a(i) Then swap a (i), a(j) Next j Next i Sort = True jest implementacją funkcji. Opisuje, jak funkcja wykonuje postawione przed nią zadania. Należy zauważyć, że jest możliwa zmiana sposobu implementacji funkcji bez zmiany deklaracji funkcji. W rzeczywistości podana implementacja funkcji sortuje tablicę a za pomocą prostego algorytmu sortowania przez selekcję, ale możemy zmienić ten algo- rytm na dowolnie wybrany, inny algorytm sortowania (sortowanie bąbelkowe, sortowa- nie przez wstawianie, sortowanie szybkie — quick sort itp.) Teraz przyjrzyjmy się programowi (klientowi), który ma wykorzystać funkcję Sort. Program wywołujący musi znać jedynie deklarację funkcji Sort, by móc ją wywołać. Nie powinien (a prawdopodobnie nie chce) znać szczegółów implementacyjnych. W ten sposób to deklaracja funkcji — a nie jej implementacja — tworzy interfejs funkcji Sygnatura funkcji jest nazwą funkcji i typem zwracanej przez nią wartości wraz z na- zwami i typami jej parametrów podanymi w prawidłowej kolejności. Deklaracja funkcji jest po prostu przejrzystym sposobem opisania sygnatury funkcji. Zgodnie z konwencją przyjętą przez Microsoft wartość zwracana przez funkcję nie jest częścią sygnatury funkcji. Wedle tej konwencji sygnatura jest tzw. sygnaturą argumentów. Przyczyny przy- jęcia takiej konwencji staną się bardziej zrozumiałe w dalszej części rozdziału, kiedy przejdziemy do omawiania przeciążania nazw. Jednak byłoby lepiej (jak zwykle), gdyby terminologia stosowana przez Microsoft była bardziej starannie przemyślana. Według tej specyficznej definicji interfejsu interfejs naszego komponentu Employee (pracownik) mógłby wyglądać następująco (przedstawiono jedynie jego część): Function GetFullName(iEmpID As Long) As String Sub SetFullName(lEmpID As Long, sName As String) … Sub IncSalary(sngPercent As Single) Sub decSalary(sngPercent As Single) Klasy i obiekty 71 Klasy i obiekty Klasa jest komponentem definiującym i implementującym jeden lub więcej interfejsów. Ściśle mówiąc — klasa nie musi implementować wszystkich składowych interfejsu (omówione to zostanie podczas opisu składowych abstrakcyjnych klasy). Wyrażając to ina- czej można powiedzieć, że klasa łączy dane, funkcje i typy w jeden nowy typ. Microsoft używa pojęcia typ również w odniesieniu do klas. Moduły klas VB .NET W Visual Studio.NET moduł klas VB wstawiany jest do projektu po wybraniu pozycji Add Class z menu Projekt. W ten sposób dołączony zostaje nowy moduł zawierający kod: Public Class ClassName End Class Visual Studio przechowuje każdą klasę w oddzielnym pliku, jednak nie jest to konieczne. Konstrukcja Class ...End Class zaznacza początek i koniec definicji klasy. W ten sposób w pojedynczym pliku źródłowym może znajdować się więcej niż jedna klasa, jak też może zostać umieszczonych jeden lub więcej modułów (ograniczonych konstrukcją Module...End Module). Klasa CPerson zdefiniowana w następnym podrozdziale jest przykładem wykorzystania modułu klas. Składowe klasy W VB .NET moduły klas mogą zawierać przedstawione niżej rodzaje elementów. Dane Znajdują się tutaj zmienne (również określane jako pola) oraz stałe. Zdarzenia Zdarzenia są procedurami wywoływanymi automatycznie przez Common Language Runtime w odpowiedzi na niektóre zachodzące akcje (takie jak na przykład tworzenie obiektu, naciśnięcie przycisku, zmiana danych lub wyjście obiektu z zasięgu). Funkcje i procedury Funkcje i procedury nazywane są również metodami. Konstruktor klasy jest specjalnym rodzajem metody. Konstruktory są szczegółowo omawiane w dalszej części tego rozdziału. Właściwości Właściwość jest implementowana jako prywatna zmienna wraz z dwiema specjalnymi funkcjami udostępniającymi. Składnia tych specjalnych funkcji jest omówiona w dalszej części tego rozdziału w podrozdziale „Właściwości.” 72 Typy Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Składowa klasy może być również inną klasą (w tym przypadku określana jest jako klasa zagnieżdżona). Poniższa klasa CPerson zawiera kilka rodzajów składowych: Public Class CPerson ----------------- Dane ----------------- Zmienne składowe Private msName As String Private miAge As Integer Stała Public Const MAXAGE As Short = 120 Zdarzenie Public Event Testing() ----------------- Funkcje ----------------- Metody Public Sub Test() RaiseEvent Testing () End Sub Property Age() As Integer Get Age = miAge End Get Set(ByVal Value As Integer) Kontrola poprawności If Value 0 Then MsgBox( Wiek nie może być liczbą ujemną ) Else miAge = Value End If End Set End Property Właściwość Property Name() As String Metody udostępniające właściwości Get Name = msName End Get Set(ByVal Value As String) msName = Value End Set End Property Sub Dispose() Zwolnienie zasobów End Sub End Class Klasy i obiekty 73 Interfejs publiczny klasy VB .NET Podczas omawiania pojęć związanych z programowaniem obiektowym stwierdziliśmy, że udostępniane na zewnątrz składowe komponentu tworzą jego publiczny interfejs (lub po prostu interfejs). Ponadto w VB .NET każda składowa modułu klasy ma określony typ dostępu, którym może być Public, Private, Friend, Protected lub Protected Friend. Typy dostępu zostały szczegółowo omówione w dalszej części tego rozdziału. W tym miejscu wystarczy powiedzieć, że moduł klasy w VB .NET może mieć składowe typu Public, Private, Friend, Protected oraz Protected Friend. W ten sposób powstaje pewna dwuznaczność przy definiowaniu pojęcia interfejsu pu- blicznego klasy w VB .NET. Samo pojęcie mogłoby wskazywać, że należy uważać każdą składową udostępnianą na zewnątrz jako część publicznego interfejsu klasy. W tym przypadku pod pojęciem interfejsu publicznego klasy rozumielibyśmy oprócz składowych Public również składowe Protected, Friend oraz Protected Friend. Z drugiej strony — można by argumentować, że składowe interfejsu publicznego muszą być udo- stępniane na zewnątrz projektu zawierającego klasę, do którego omawiany interfejs na- leży. Przy takim zdefiniowaniu pojęcia interfejsem publicznym są jedynie jego składowe Public. Na szczęście nie musimy podawać dokładnej definicji interfejsu publicznego klasy w VB .NET, jeśli pamiętamy, że ten termin może być różnie definiowany. Obiekty Klasa przedstawia jedynie opis właściwości oraz metod, a tym samym nie jest jednostką posiadającą samodzielny byt (z wyjątkiem składowych współużytkowanych, które zostaną omówione w dalszej części książki.) W celu wywołania metod i wykorzystania właści- wości należy utworzyć instancję klasy, oficjalnie nazywaną obiektem. Tworzenie instancji klasy określane jest jako konkretyzacja lub ukonkretnienie klasy. Istnieją trzy sposoby utworzenia obiektu danej klasy w VB .NET. Jeden z nich polega na zadeklarowaniu zmiennej obiektowej reprezentującej daną klasę: Dim APerson As CPerson a następnie utworzeniu obiektu za pomocą słowa kluczowego New: APerson = New CPerson() Możemy obie czynności wykonać w jednym wierszu kodu: Dim APerson As New CPerson() lub: Dim APerson As CPerson = New CPerson() Pierwszy sposób zapisu uważany jest za skróconą formę drugiego zapisu. 74 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Właściwości Właściwości są składowymi klasy, które mogą być zaimplementowane na dwa różne sposoby. W najprostszej postaci właściwość jest jedynie publiczną zmienną: Public Class CPerson Public Age As Integer End Class W przypadku takiej implementacji właściwości Age problemem jest brak hermetyzacji. Dostęp do obiektu klasy CPerson daje możliwość ustawienia właściwości Age na do- wolną wartość typu Integer (w tym również na wartość ujemną, która jest nieprawi- dłową reprezentacją wieku). Nie ma tutaj możliwości kontrolowania poprawności wpro- wadzanych danych (a ponadto powyższa implementacja właściwości nie umożliwia jej włączenia do interfejsu publicznego klasy w myśl podanej przez nas definicji tego terminu). „Poprawnym” obiektowym sposobem implementacji właściwości jest utworzenie zmiennej typu Private wraz z dwiema funkcjami. Zmienna typu Private przecho- wuje wartość właściwości. Natomiast dwie funkcje składowe, które są zwane metodami udostępniającymi, służą do pobierania i ustawiania wartości właściwości. W ten sposób dane są hermetyzowane, a dostęp do właściwości może zostać ograniczony za pomocą funkcji udostępniających, które mogą kontrolować poprawność wprowadzanych danych. Poniższy fragment kodu implementuje właściwość Age: Private miAge As Integer Property Age() As Integer Get Age = miAge End Get Set(ByVal Value As Integer) Kontrola poprawności wprowadzanych danych If Value 0 Then MsgBox( Wiek musi być liczbą dodatnią ) Else miAge = Value End If End Set End Property Jak wynika z powyższego przykładu, Visual Basic ma specjalną składnię służącą do defi- niowania metod udostępniających właściwości. Natychmiast po wprowadzeniu w edytorze Visual Studio .NET poniższego wiersza kodu: Property Age() As Integer tworzony jest przez IDE następujący wzorzec: Property Age() As Integer Get End Get Set(ByVal Value As Integer) End Set End Property Klasy i obiekty 75 Należy zauważyć, że parametr Value umożliwia dostęp do wartości, która ma zostać wprowadzona. W poniższym fragmencie kodu: Dim cp As New CPerson() cp.Age = 20 wartość 20 zostaje przekazana do metody Set właściwości Age jako argument Value. Składowe obiektowe i współużytkowane Elementy składowe klasy można podzielić na dwie grupy. Składowe obiektowe Dostępne jedynie poprzez instancję, czyli obiekt danej klasy. Innymi słowy — składowe obiektowe „należą” do konkretnego obiektu, a nie do klasy jako całości. Składowe (statyczne) współużytkowane Dostęp do składowych współużytkowanych jest możliwy bez tworzenia obiektu danej klasy. Te składowe są współużytkowane między wszystkimi obiektami danej klasy. Mówiąc ściślej — są niezależne od jakiegokolwiek obiektu klasy. Składowe współużytkowane „należą” do klasy jako całości, a nie do jej poszczególnych obiektów (czyli instancji). Dostęp do składowych obiektowych wymaga podania przed nazwą składowej nazwy obiektu. Tak jak w poniższym fragmencie kodu: Dim APerson As New CPerson() APerson.Age = 50 Dostęp do składowych współużytkowanych wymaga podania nazwy klasy. Jako przykład omówimy klasę String w przestrzeni nazw System biblioteki klas .NET Base posia- dającą metodę współużytkowaną Compare, która porównuje dwa łańcuchy. Składnia metody Compare: Public Shared Function Compare(String, String) As Integer Metoda Compare w przypadku równych łańcuchów zwraca 0. W przeciwnym razie zwraca wartość –1, jeżeli pierwszy łańcuch jest mniejszy od drugiego (jest wcześniejszy w porządku alfabetycznym) i 1, gdy pierwszy łańcuch jest większy od drugiego. Ponieważ Compare jest metodą współużytkowaną możliwy jest zapis: Dim s As String = steve Dim t As String = donna MsgBox(String.Compare(s, t)) Wyświetla 1 Należy zauważyć, że nazwa metody Compare poprzedzona jest nazwą klasy String. Składowe współużytkowane są pomocne podczas kontroli danych niezależnych od wszystkich obiektów danej klasy. Załóżmy, że chcemy kontrolować liczbę istniejących obiektów klasy CPerson. Napiszmy następujący podprogram: 76 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Deklaracja zmiennej współużytkowanej przechowującej liczbę obiektów klasy Private Shared miInstanceCount As Integer Zwiększenie wartości miInstanceCount w konstruktorze (Poniższy kod należy dodać również do pozostałych konstruktorów, o ile takowe zostały zadeklarowane) Sub New() miInstanceCount += 1 End Sub Utworzenie funkcji zwracającej liczbę obiektów Shared Function GetInstanceCount() As Integer Return miInstanceCount End Function Zmniejszenie wartości miInstanceCount w destruktorze Overrides Protected Sub Finalize() miInstanceCount -= 1 MyBase.Finalize End Sub Teraz za pomocą poniższego kodu mamy dostęp do zmiennej współużytkowanej: Dim steve As New CPerson() MsgBox(CPerson.GetInstanceCount) Wyświetla 1 Dim donna As New CPerson() MsgBox(CPerson.GetInstanceCount) Wyświetla 2 Konstruktory klas Podczas tworzenia obiektu danej klasy kompilator wywołuje specjalną funkcję zwaną konstruktorem klasy lub konstruktorem obiektu. Konstruktory mogą służyć do inicjowania obiektu, gdy zachodzi taka potrzeba (zastępują one zdarzenie Class_Initialize sto- sowane we wcześniejszych wersjach VB). Konstruktory można definiować w module klasy. Jeżeli nie zdefiniujemy żadnego konstruktora, to VB użyje konstruktora domyślnego. W poniższym fragmencie kodu: Dim APerson As CPerson = New CPerson() wywoływany jest domyślny konstruktor klasy CPerson, ponieważ nie zadeklarowaliśmy własnego konstruktora. Utworzenie własnego konstruktora polega na zdefiniowaniu procedury o nazwie New wewnątrz modułu klasy. Przypuśćmy, że chcemy podczas tworzenia obiektu klasy CPerson nadać jego właściwości Name konkretną wartość. Wtedy powinniśmy umieścić następujący kod w klasie CPerson: Konstruktor użytkownika Sub New(ByVal sName As String) Me.Name = sName End Sub Teraz można utworzyć obiekt klasy CPerson i ustawić jego nazwę: Klasy i obiekty 77 Dim APerson As CPerson = New CPerson( fred ) lub: Dim APerson As New CPerson( fred ) Należy zauważyć, że VB .NET umożliwia przeciążanie (to zagadnienie omówiono w dalszej części tego rozdziału), więc możliwe jest zdefiniowanie wielu konstruktorów w tej samej klasie pod warunkiem, że każdy z nich ma unikatową sygnaturę argumentów. W takim przypadku można wywołać dowolny z nich, podając odpowiednią liczbę oraz odpowiedni dla tego konstruktora typ argumentów. Po zadeklarowaniu jednego lub większej ilości konstruktorów użytkownika nie jest możliwe wywołanie konstruktora domyślnego (tzn. bez parametrów) za pomocą nastę- pującej instrukcji: Dim APerson As New CPerson() W tym przypadku należy jawnie zadeklarować bezparametrowy konstruktor w module klasy: Konstruktor domyślny Sub New() … End Sub Finalize, Dispose i oczyszczanie pamięci W VB 6 programista ma możliwość zaimplementowania zdarzenia Class_Terminate w celu wykonania określonych czynności przed zniszczeniem obiektu. Jeżeli na przykład obiekt otworzył plik i przechowuje jego uchwyt, ważne jest, by zamknąć ten plik przed jego zniszczeniem. W VB .NET nie istnieje zdarzenie Class_Terminate przez co inny jest mechanizm obsługi tego typu sytuacji. W celu zrozumienia omawianych zagadnień należy najpierw omówić proces oczyszczania pamięci, zwany inaczej „odśmiecaniem”. Kiedy program odpowiedzialny za oczyszczanie pamięci stwierdzi, że obiekt nie jest już potrzebny (ma to na przykład miejsce, gdy wykonywany program nie zawiera już refe- rencji do tego obiektu), wtedy automatycznie wywoływana jest specjalna metoda destruktora pod nazwą Finalize. Ważne jest jednak, by zrozumieć, że w przeciwieństwie do zda- rzenia Class_Terminate nie ma teraz możliwości określenia dokładnego czasu wy- wołania przez program oczyszczający pamięć metody Finalize. Możemy być jedynie pewni, że zostanie ona wywołana jakiś czas po zwolnieniu ostatniego odwołania do obiektu. Opóźnienie wynika z faktu, że .NET Framework używa systemu pod nazwą odśmiecanie ze śledzeniem odwołań, który zwalnia okresowo nieużywane zasoby. Metoda Finalize jest metodą Protected. Oznacza to, że może być wywoływana je- dynie z klasy bazowej oraz jej klas pochodnych. Nie ma możliwości wywołania metody Finalize spoza klasy (klasa nie powinna praktycznie nigdy wywoływać swojej metody 78 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Finalize bezpośrednio, ponieważ destruktor Finalize wywoływany jest automa- tycznie przez program oczyszczający pamięć). Jeżeli utworzymy metodę Finalize danej klasy, to powinniśmy również jawnie w jej treści wywołać metodę Finalize jej klasy bazowej. W ten sposób składnia i format metody Finalize wygląda następująco: Overrides Protected Sub Finalize() Zaplanowane czynności MyBase.Finalize End Sub Korzyści wynikające z tego typu oczyszczania pamięci polegają na automatyzacji tego procesu oraz zapewnieniu tego, że niewykorzystane zasoby zostaną na pewno uwolnio- ne bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony programisty. Natomiast wadą jest brak możli- wości bezpośredniego zainicjowania oczyszczania pamięci przez aplikację, przez co nie- które zasoby mogą pozostać w użyciu dłużej, niż to jest konieczne. Mówiąc prosto z mostu: nie możemy zniszczyć obiektu na żądanie. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie zasoby są zarządzane przez Common Lan- guage Runtime. Niektóre zasoby, takie jak na przykład uchwyty okien i połączenia z bazami danych, nie podlegają automatycznemu oczyszczaniu. Dlatego w celu ich zwolnienia należy dołączyć odpowiedni kod w metodzie Finalize. Ten sposób nie umożliwia jednak zwalniania zasobów na żądanie. Do tego celu służy drugi destruktor o nazwie Dispose, który jest zdefiniowany w bibliotece klas Base. Destruktor Dispose ma nastę- pującą składnię: Class classname Implements IDisposable Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose Zaplanowane czynności (np. zwalnianie zasobów) Wywołanie metod Dispose obiektów potomnych, jeżeli to jest konieczne End Sub Pozostałe składowe klasy End Class Należy zauważyć, że klasy wykorzystujące ten rodzaj destruktora muszą implementować interfejs IDisposable — z tego powodu konieczna jest instrukcja Implements pokazana powyżej. Interfejs IDisposable ma tylko jedną składową, a jest nią metoda Dispose. Konieczne jest poinformowanie użytkowników klasy, że muszą oni wywoływać tę metodę jawnie w celu zwolnienia zasobów (technicznym terminem jest tutaj określenie ręczne podejście!). Dziedziczenie Najlepszym sposobem opisania mechanizmu dziedziczenia zastosowanego w VB .NET będzie podanie następującego przykładu. Klasy wykorzystywane przez aplikację często są powiązane między sobą. Weźmy jako przykład dane odnoszące się do pracowników. Wspólne dane wszystkich pracowników Dziedziczenie 79 reprezentowane są przez obiekty Employee (pracownik) klasy CEmployee — można tutaj wymienić imię, nazwisko, nazwisko, adres, pobory itd. Dodatkowe zarobki kierownictwa przedsiębiorstwa będą oczywiście inne niż analogiczne zarobki, powiedzmy, osoby pracującej na stanowisku sekretarki. Z tego względu rozsąd- nie byłoby zdefiniować dodatkowe klasy CExecutive i CSecretary, każdą ze swoimi własnymi właściwościami i metodami. Z drugiej strony — kierownik, to także pracow- nik i nie ma powodu definiowania dwu różnych właściwości Name w tym przypadku. Takie postępowanie jest nieefektywne i prowadzi do marnowania zasobów. W tym właśnie celu stosuje się dziedziczenie. Najpierw zdefiniujemy klasę CEmployee, która implementuje właściwość Salary i metodę IncSalary: Klasa Employee Public Class CEmployee Właściwość Salary umożliwia zapis / odczyt Private mdecSalary() As Decimal Property Salary() As Decimal Get Salary = mdecSalary End Get Set(ByVal Value as Decimal) mdecSalary = Value End Set End Property Public Overridable Sub IncSalary(ByVal sngPercent As Single) mdecSalary = mdecSalary * (1 + CDec(sngPercent)) End Sub End Class Następnie definiujemy klasę CExecutive: Klasa CExecutive Public Class CExecutive Inherits CEmployee Oblicz wzrost zarobków uwzgledniąjacy 5 dodatku na samochód Overrides Sub IncSalary(ByVal sngPercent As Single) Me.Salary = Me.Salary * CDec(1.05 + sngPercent) End Sub End Class Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze instrukcja: Inherits CEmployee określa, że klasa CExecutive dziedziczy składowe klasy CEmployee. Mówiąc inaczej — obiekt klasy CExecutive jest również obiektem klasy CEmployee. Zatem jeżeli utworzymy obiekt klasy CExecutive: Dim ceo As New CExecutive to mamy dostęp do właściwości Salary: ceo.Salary = 1000000 80 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Po drugie — słowo kluczowe Overrides w metodzie IncSalary oznacza, że metoda IncSalary klasy CExecutive jest wywoływana zamiast metody zaimplementowanej w CEmployee. Zatem kod: ceo.IncSalary zwiększa pobory obiektu ceo klasy CExecutive uzględniając dodatek na samochód. W deklaracji metody IncSalary klasy CEmployee znajduje się słowo kluczowe Overridable oznaczające, że klasy dziedziczące od klasy podstawowej mogą prze- słaniać odnośną metodę klasy bazowej. Następnie definiujemy nową klasę CSecretary, która też dziedziczy z klasy CEmployee, ale implementuje inny rodzaj dodatku do pensji: Klasa CSecretary Public Class CSecretary Inherits CEmployee Sekretarka otrzymuje 2 dodatek za nadgodziny Overrides Sub IncSalary(ByVal sngPercent As Single) Me.Salary = Me.Salary * CDec(1.02 + sngPercent) End Sub End Class Napiszemy teraz kod wykorzystujący powyższe klasy: Utworzenie nowych obiektów Dim ThePresident As New CExecutive() Dim MySecretary As New CSecretary() Ustalenie zarobków ThePresident.Salary = 1000000 MySecretary.Salary = 30000 Wyświetl zarobki przewodniczącego i sekretarki bez oraz z dodatkiem Debug.WriteLine( Prezes przed: CStr(ThePresident.Salary)) ThePresident.IncSalary(0.4) Debug.WriteLine( Prezes po: CStr(ThePresident.Salary)) Debug.WriteLine( Sekretarka przed: CStr(MySecretary.Salary)) MySecretary.IncSalary(0.4) Debug.WriteLine( Sekretarka po: CStr(MySecretary.Salary)) Wynik wykonania programu: Prezes przed: 1000000 Prezes po: 1450000 Sekretarka przed: 30000 Sekretarka po: 42600 Dziedziczenie jest stosunkowo prostym pojęciem. W dokumentacji Microsoftu znajduje się taki jego opis: Jeżeli Klasa B dziedziczy od Klasy A, to każdy obiekt Klasy B jest również obiektem Klasy A i zawiera publiczne metody i właściwości (tzn. interfejs publiczny) Klasy A. W tym przypadku Klasa A nazywana jest klasą bazową, a Klasa B klasą potomną. Klasa potomna może przesłaniać składowe klasy podstawowej zgodnie ze swoimi potrzebami. W poprzednim przykładzie zauważyliśmy, że słowem kluczowym definiującym dziedzi- czenie jest Inherits. Dziedziczenie 81 Pozwolenie na dziedziczenie Istnieją dwa słowa kluczowe, używane w deklaracji klasy bazowej, które określają moż- liwość dziedziczenia z tej klasy. NotInheritable Użycie tego słowa kluczowego w deklaracji klasy: Public NotInheritable Class InterfaceExample powoduje, że klasa nie może być klasą bazową. MustInherit Użycie tego słowa kluczowego w deklaracji klasy: Public MustInherit Class InterfaceExample sprawia, że obiekty tej klasy nie mogą być tworzone bezpośrednio. Mogą być natomiast tworzone obiekty klas potomnych. Innymi słowy — klasy MustInherit mogą być klasami bazowymi i tylko klasami bazowymi. Przesłanianie Istnieje kilka słów kluczowych określających to, czy (i w jaki sposób) klasa potomna może przesłaniać implementację klasy bazowej. Omawiane słowa kluczowe używane są w de- klaracji odnośnej składowej, a nie w deklaracji klasy. Overridable Zezwala na przesłanianie, jednak nie wymaga, by składowa była przesłaniana. Domyślnym ustawieniem dla składowej Public jest NotOverridable: Public Overridable Sub IncSalary() NotOverridable Zabrania przesłaniania danej składowej. Domyślne ustawienie dla składowych Public klasy. MustOverride Składowa musi zostać przesłonięta. W przypadku użycia tego słowa kluczowego nie podajemy w deklaracji składowej implementacji i nie używamy słów kluczowych End Sub i End Function: Public MustOverride Sub IncSalary() Jeżeli klasa zawiera składową ze słowem kluczowym MustOverride, to musi zostać zadeklarowana jako klasa MustInherit. Overrides W przeciwieństwie do poprzednich modyfikatorów ten modyfikator stosowany jest w przypadku składowych klas potomnych i wskazuje, że modyfikowana składowa przesłania składową klasy bazowej: Overrides Sub IncSalary() 82 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Reguły dziedziczenia W wielu językach obiektowych, takich jak na przykład w C++, klasa może dziedziczyć bezpośrednio z więcej niż jednej klasy bazowej. Określane jest to dziedziczeniem wielo- krotnym. W VB .NET nie jest możliwe dziedziczenie wielokrotne. W ten sposób klasa może bezpośrednio dziedziczyć najwyżej z jednej klasy. Poniższy fragment kodu nie jest więc poprawny: Klasa Executive Public Class CExecutive NIEPOPRAWNE Inherits CEmployee Inherits CWorker … End Class Natomiast Klasa C może dziedziczyć z Klasy B, która z kolei może dziedziczyć z Klasy A. W ten sposób możliwe jest utworzenie hierarchii dziedziczenia. Klasa może również implementować wiele interfejsów za pomocą słowa kluczowego Interface. Powyższe zagadnienie jest omawiane w dalszej części tego rozdziału. MyBase, MyClass i Me Słowo kluczowe MyBase umożliwia dostęp do klasy bazowej z klasy potomnej. W celu wywołania składowej klasy bazowej z klasy potomnej należy użyć następującej składni: MyBase.MemberName gdzie w miejscu MemberName podaje się nazwę składowej klasy, do której mamy się odwołać. W ten sposób nie powstaje żadna dwuznaczność w przypadku, gdy klasa po- tomna ma również składową o tej samej nazwie. Słowo kluczowe MyBase może zostać użyte do wywołania konstruktora klasy bazowej przy tworzeniu obiektu klasy potomnej: MyBase.New(…) Nie można za pomocą MyBase wywoływać składowych klasy o dostępie Private. W przypadku użycia słowa kluczowego MyBase wyszukiwana jest składowa znajdująca się najbliżej w drzewie dziedziczenia. Zatem jeżeli klasa C dziedziczy od klasy B, która dziedziczy od klasy A, to wywołanie procedury AProc w klasie C: MyBase.AProc powoduje, że najpierw przeszukiwana jest klasa B w celu znalezienia procedury o nazwie AProc. Jeżeli w tej klasie nie zostanie znaleziona poszukiwana procedura, to VB .NET przeszuka klasę A, szukając odpowiedniej procedury (pod pojęciem odpowiedniej proce- dury rozumiemy procedurę o takiej samej nazwie i sygnaturze argumentów). Dziedziczenie 83 Słowo kluczowe MyClass umożliwia dostęp do klasy, w której zostało użyte. MyClass jest podobne do słowa kluczowego Me. Jedyna różnica występuje przy wywoływaniu metod. W celu zilustrowania tego zagadnienia utworzymy klasę Class1 i klasę pochodną o nazwie Class1Derived. Obie klasy posiadają metodę IncSalary: Public Class Class1 Public Overridable Function IncSalary(ByVal sSalary As Single) _ As Single IncSalary = sSalary * CSng(1.1) End Function Public Sub ShowSalary(ByVal sSalary As Single) MsgBox(Me.IncSalary(sSalary)) MsgBox(MyClass.IncSalary(sSalary)) End Sub End Class Public Class Class1Derived Inherits Class1 Public Overrides Function IncSalary(ByVal sSalary As Single) _ As Single IncSalary = sSalary * CSng(1.2) End Function End Class Przeanalizujmy teraz poniższy fragment kodu: Dim c1 As New Class1() Dim c2 As New Class1Derived() Dim clvar As Class1 clvar = c1 clvar.ShowSalary(10000) Wyświetla 11000, 11000 clvar = c2 clvar.ShowSalary(10000) Wyświetla 12000, 11000 Pierwsze wywołanie metody IncSalary wykorzystuje zmienną typu Class1, która jest referencją do obiektu typu Class1. W tym przypadku oba poniższe wywołania: Me.IncSalary MyClass.IncSalary zwracają taką samą wartość, ponieważ wywołują metodę IncSalary w klasie bazowej Class1. Jednak za drugim razem zmienna typu Class1 zawiera referencję do obiektu klasy potomnej — Class1Derived. Teraz Me odnosi się do obiektu typu Class1Derived, podczas gdy MyClass nadal wskazuje klasę bazową Class1, w której słowo kluczowe MyClass występuje. W ten sposób: Me.IncSalary zwraca 12000, natomiast: MyClass.IncSalary zwraca 11000. 84 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Interfejsy, abstrakcyjne składowe i klasy W trakcie wcześniejszych rozważań wspomnieliśmy już, że klasa może implementować wszystkie składowe interfejsu, część lub może nie implementować żadnej składowej inter- fejsów, które deklaruje. Składowa interfejsu, która nie zawiera swojej implementacji określana jest jako składowa abstrakcyjna. Zadaniem składowej abstrakcyjnej jest podanie sygnatury składowej (wzorca), która może zostać zaimplementowana przez jedną lub więcej klas potomnych w różny sposób w każdej z nich. Wyjaśnimy powyższe zagadnienie na przykładzie. Przypomnijmy, że klasa CEmployee deklaruje i implementuje metodę IncSalary zwiększającą pobory pracownika. Ponadto dodajmy, że klasy potomne CExecutive i CSecretary przesłaniają implementację metody IncSalary klasy bazowej CEmployee. Przypuśćmy, że utworzyliśmy bardziej rozbudowany model pracowników, w którym każdemu stanowisku przyporządkowano oddzielną klasę pochodną. Każda z tych klas przesłania implementację metody IncSalary klasy bazowej CEmployee. W tym przy- padku implementacja metody IncSalary klasy bazowej nie musi być nigdy wywoły- wana. Po co więc podawać implementację metody, która nigdy nie będzie wykorzystana? Zamiast tego, możemy po prostu utworzyć metodę IncSalary z pustym „ciałem”: Klasa Pracownik Public Class CEmployee … Public Overridable Sub IncSalary(ByVal sngPercent As Single) End Sub End Sub Jeżeli wszystkie klasy pochodne muszą implementować metodę IncSalary, wtedy należy użyć słowa kluczowego MustOverride: Klasa pracownik Public MustInherit Class CEmployee … Public MustOverride Sub IncSalary(ByVal sngPercent As Single) End Class Jak już stwierdziliśmy, nie ma skojarzonej instrukcji End Sub ze słowem kluczo- wym MustOverride. Należy również pamiętać, że słowo kluczowe MustOverride wymaga, by klasa, w której zostało użyte, zadeklarowana została ze słowem klu- czowego MustInherit. W ten sposób stwierdzamy, że nie wolno bezpośrednio tworzyć obiektów klasy CEmployee. W powyższych przykładach składowa IncSalary klasy bazowej CEmployee jest skła- dową abstrakcyjną. Klasa z przynajmniej jedną składową abstrakcyjną nazywana jest klasą abstrakcyjną. Zatem zdefiniowana powyżej klasa CEmployee jest klasą abstrakcyjną. Zastosowana termino- Interfejsy, abstrakcyjne składowe i klasy 85 logia wynika z faktu, że nie jest możliwe utworzenie obiektu klasy abstrakcyjnej, ponieważ przynajmniej jedna z metod obiektu nie posiadałaby implementacji. W pewnych sytuacjach może nam być potrzebna klasa, której wszystkie składowe są abstrakcyjne. Innymi słowy — jest to klasa, która jedynie definiuje interfejs. Taką klasę można określić mianem klasy czysto abstrakcyjnej, chociaż nie jest to ogólnie przyjęte sformułowanie. Jako przykład weźmy klasę określającą kształt zwaną CShape, której celem jest przed- stawienie ogólnych właściwości i operacji, które mogą być wykonywane na figurach geometrycznych (elipsach, prostokątach, trapezoidach itp.). Każdy kształt czy figura wymaga metody Draw do narysowania samej siebie. Implementacja takiej metody bę- dzie różna dla różnych rodzajów figur — na przykład inaczej rysujemy okręgi, a inaczej prostokąty. W identyczny sposób będziemy musieli jednak dołączyć metody, takie jak Rotate (obrót), Translate (przesunięcie) i Reflect (odbicie). Każda z tych metod będzie posiadała inną implementację (w zależności od reprezentowanej figury czy kształtu). Zatem możemy zdefiniować klasę CShape na dwa sposoby: Public Class Class2 Public Overridable Sub Draw() End Sub Public Overridabe Sub Rotate(ByVal sngDegrees As Single) End Sub Public Overridabe Sub Translate(ByVal x As Integer, _ ByVal y As Integer) End Sub Public Overridable Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, _ ByVal iIntercept As Integer) End Sub End Class lub: Public MustInherit Class CShape Public MustOverride Sub Draw() Public MustOverride Sub Rotate(ByVal sngDegresss As Single) Public MustOverride Sub Rotate(ByVal x As Integer, _ ByVal y As Integer) Public MustOverride Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, _ ByVal iIntercept As Integer) End Class Teraz możemy zdefiniować klasy potomne, takie jak CRectangle, CEllipse, CPoly- gon itp. Każda z tych klas będzie implementować (lub musi implementować w drugim przypadku) składowe klasy bazowej CShape. Nie omawiamy tutaj jednak szczegółów takiej implementacji, gdyż nie stanowi to głównego tematu naszych rozważań. 86 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego Interfejsy raz jeszcze Powiedzieliśmy, że interfejsy mogą być zdefiniowane w modułach klas. W VB .NET moż- liwy jest również inny sposób definiowania interfejsu za pomocą słowa kluczowego Interface. Poniżej zdefiniowano interfejs IShape: Public Interface IShape Sub Draw() Sub Rotate(ByVal sngDegrees As Single) Sub Translate(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, _ ByVal iIntercept As Integer) End Interface W przypadku zastosowania słowa kluczowego Interface nie można implementować składowych wewnątrz modułu, w którym zdefiniowano interfejs. Można natomiast zaimplementować interfejs za pomocą zwykłego modułu klasy. Ważne jest wykorzysta- nie w tej sytuacji instrukcji Implements (która była dostępna również w VB 6, jednak mogła odnosić się jedynie do interfejsów zewnętrznych): Public Class CRectangle Implementacja interfejsu IShape Implements IShape Public Overridable Sub Draw() Implements IShape.Draw kod metody End Sub Public Overridable Sub Spin(ByVal sngDegrees As Single) Implements IShape.Rotate kod metody End Sub ... End Class Należy zauważyć, że słowo kluczowe Implements występuje dodatkowo w każdej funkcji, która implementuje składową interfejsu. Zastosowanie tego słowa kluczowego umożliwia nadanie funkcji implementującej dowolnej nazwy. Funkcja implementująca nie musi mieć takiej samej nazwy jak metoda (metoda Spin implementuje metodę Rotate interfejsu IShape). Jednak nadawanie tej samej nazwy obu funkcjom jest niewątpliwie bardziej czytelne (a przez to prezentuje lepszy styl programowania.) Główną korzyścią wynikającą ze stosowania słowa kluczowego Implements do defi- niowania interfejsu jest fakt, że pojedyncza klasa może w ten sposób implementować wiele interfejsów. Dzieje się tak, pomimo że VB .NET nie zezwala na dziedziczenie w ob- rębie jednej klasy z wielu klas bazowych. Z drugiej strony — stosowanie słowa kluczo- wego Interface wiąże się z brakiem możliwości podania implementacji w module definiującym ten interfejs. W ten sposób wszystkie składowe muszą zostać zaimplemento- wane w każdej klasie implementującej dany interfejs. Oznacza to powtarzanie tego samego kodu w przypadku, gdy składowa interfejsu ma taką samą implementację w więcej niż jednej implementującej klasie. Polimorfizm i przeciążanie 87 Polimorfizm i przeciążanie Na szczęście nie musimy wnikać w szczegóły leżące u podstaw mechanizmu polimorfizmu i przeciążania z całą ich zawiłością i dwuznacznością. Niektórzy informatycy na przy- kład mówią, że przeciążanie jest formą polimorfizmu, inni natomiast twierdzą, że nie jest tak. Omówimy jedynie te zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z .NET Framework. Przeciążanie Terminu przeciążanie używamy w odniesieniu do takich elementów języka, które mogą zostać użyte w więcej niż jeden sposób. Nazwy operatorów są często przeciążane. Znak plus (+) na przykład może określać dodawanie liczb całkowitych, dodawanie liczb typu Single, dodawanie liczb Double czy łączenie łańcuchów. W ten sposób symbol plus (+) jest przeciążany. Ma to swoje dobre strony, gdyż w przeciwnym przypadku musieli- byśmy używać oddzielnych symboli do dodawania liczb całkowitych, liczb typu Single czy typu Double. Nazwy funkcji są również przeciążane. Funkcja Abs zwracająca wartość bezwzględną liczby może pobierać jako parametr liczbę całkowitą, liczbę typu Single lub typu Double. Ponieważ nazwa Abs reprezentuje klika różnych funkcji, to znaczy to, że jest nazwą przeciążoną. Rzeczywiście tak jest — przeglądając dokumentację składowej Abs klasy Math (w systemowej przestrzeni nazw biblioteki klas Base) znajdujemy następu- jące deklaracje funkcji o nazwie Abs: Overloads Public Shared Function Abs(Decimal) As Decimal Overloads Public Shared Function Abs(Double) As Double Overloads Public Shared Function Abs(Short) As Short Overloads Public Shared Function Abs(Integer) As Integer Overloads Public Shared Function Abs(Long) As Long Overloads Public Shared Function Abs(SByte) As SByte Overloads Public Shared Function Abs(Single) As Single Słowo kluczowe Overloads oznacza, że funkcja jest przeciążona. Nazwa funkcji jest przeciążona, jeżeli dwie zdefiniowane funkcje mają tę samą nazwę, ale różne sygnatury argumentów. Weźmy jako przykład funkcję zwracającą bieżące saldo rachunku. Rachunek może być identyfikowany przez nazwę osoby albo przez numer rachunku. W ten sposób możemy zdefiniować dwie funkcje i obydwie nazwać GetBalance: Overloads Function GetBalance(sCustName As String) As Decimal Overloads Function GetBalance(sAccountNumber As Long) As Decimal Należy zauważyć, że przeciążanie funkcji w VB .NET możliwe jest dlatego, że sygnatury ar- gumentów dwu funkcji są różne. W ten sposób nie ma dwuznaczności. Wywołania funkcji: getBalance( John Smith ) getBalance(123456) 88 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego są interpretowane przez kompilator bez trudności na podstawie typu danych argumentu. Ten rodzaj przeciążania jest często określany mianem przeciążania funkcji GetBalance. Przedstawione powyżej funkcje są jednak dwiema różnymi funkcjami, bardziej poprawne jest więc stwierdzenie, że przeciążana jest nazwa funkcji. Przeciążanie jest powszechnie stosowaną techniką programistyczną, której zastosowanie wykracza daleko poza pro- gramowanie obiektowe. Polimorfizm Termin polimorfizm oznacza występowanie w wielu różnych postaciach. W .NET Fra- mework polimorfizm jest ściśle związany z dziedziczeniem. Ponownie wróćmy do przy- kładu klasy opisującej pracownika przedsiębiorstwa. Funkcja IncSalary została zdefi- niowana w trzech klasach: klasie bazowej CEmployee oraz jej klasach potomnych CExecutive i CSecretary. W ten sposób funkcja IncSalary występuje w trzech posta- ciach. To jest właśnie polimorfizm w stylu VB .NET. Osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem należy poinformować, że wielu infor- matyków nie uznaje przedstawionego powyżej mechanizmu za polimorfizm. W tym miej- scu powiedzieliby, że funkcja IncSalary przyjmuje tylko jedną postać. Różne są jedynie implementacje, a nie funkcja. Opisaną sytuację określiliby mianem przeciążenia funkcji IncSalary. Problemem występującym w tym przypadku jest zamieszanie w sposobie, w jaki Microsoft oraz pozostałe osoby używają terminów przeciążenie i polimorfizm — dlatego należy być ostrożnym podczas czytania dokumentacji. Zasięg i dostęp w module klasy Pojęcie zasięgu w module klasy jest znacznie ważniejsze niż w zwykłych modułach. Nie ma większych różnic w przypadku rozpatrywania zmiennych lokalnych (o zasięgu ograniczonym do bloku lub procedury) — tak samo w module klasy mamy zmienne o zasięgu ograniczonym do bloku oraz zmienne ograniczone do procedury. Natomiast zmiennym zadeklarowanym części Declarations modułu klasy może być przypisany jeden z następujących modyfikatorów dostępu: Public; • Private; • Friend; • Protected; • Protected Friend. • W przypadku zwykłych modułów dozwolone są jedynie Public, Private i Friend. Zasięg i dostęp w module klasy 89 Sam moduł klasy może być zadeklarowany z jednym z trzech modyfikatorów dostępu: Public, Private lub Friend (Protected nie jest dozwolony). Podanie w deklaracji modułu klasy jednego z tych modyfikatorów dostępu po prostu ogranicza dostęp do wszystkich składowych modułu do tego poziomu dostępu. Podany zasięg może zostać dalej ograniczony dla konkretnej składowej poprzez umieszczenie modyfikatora dostępu w deklaracji tej składowej. W ten sposób w przypadku dostępu do klasy typu Friend żadna z jej składowych nie może mieć dostępu typu Public (innymi słowy — dostęp typu Public zostaje przesłonięty dostępem typu Friend). Natomiast wszystkie cztery modyfikatory dostępu mają wpływ na składowe modułu klasy — to znaczy na deklaracje zmiennych, stałych, wyliczeń oraz procedur wewnątrz modułu klasy. Problem wynika z powodu istnienia trzech typów dostępu do składowej klasy o różnym zasięgu. W celu wyjaśnienia zdefiniujmy następujące składowe — przedstawione deklaracje nie są być może standardowe, ale z pewnością dobrze opisują zagadnienie. Przeanalizujmy następującą deklarację zmiennej w części Declarations modułu klas o nazwie Class1: AccessModifier classvariable As Integer Dostęp do tej zmiennej jest możliwy w przedstawiony niżej sposób. Bezpośredni dostęp Określa dostęp do składowej bez żadnych dodatkowych określeń: classvariable = 100 Podczas dostępu do zmiennej w bezpośredni sposób (tzn. bez dodatkowych określeń), zasięg zmiennej może obejmować: klasę deklarującą; • klasę deklarującą i jej klasy pochodne (jedynie wewnątrz projektu, w którym • ma miejsce deklaracja); klasę deklarującą i jej klasy pochodne (w każdym projekcie zawierającym • odwołanie do projektu, w którym ma miejsce deklaracja). Dostęp klasowy/obiektowy Określa dostęp do składowej za pomocą określenia w postaci nazwy klasy lub nazwy obiektu tej klasy. Stwierdziliśmy już, że w przypadku zadeklarowania zmiennej za pomocą słowa kluczowego Shared, jest ona wspólna dla wszystkich obiektów klasy. Wyrażając się ściślej można powiedzieć, że taka składowa istnieje niezależnie od jakiegokolwiek obiektu klasy. W tym przypadku dostęp do składowej (wewnątrz zasięgu składowej) jest możliwy przez podanie określenia w postaci n
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VB .NET. Almanach
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: