Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 006600 20291370 na godz. na dobę w sumie
VB .NET. Leksykon kieszonkowy - książka
VB .NET. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-168-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Miliony programistów uczą się języka Visual Basic .NET, najnowszej wersji Visual Basica Microsoftu. Chcąc efektywnie programować, nie zawsze możesz pozwolić sobie na komfort studiowania obszernych podręczników, w celu znalezienia konkretnej informacji, która potrzebna Ci jest do dalszej pracy. Problem ten rozwiązuje 'VB.NET Leksykon kieszonkowy', w którym znajdziesz w skrótowej formie pełny opis tego języka. Przyda się on zwłaszcza programistom, którzy przechodzą od Visual Basica 6 do jego najnowszej wersji.

Niezależnie od tego, czy Visual Basic .NET zostanie wykorzystany do tworzenia stron ASP.NET, aplikacji Windows Forms czy pisania komponentów warstwy pośredniczącej, ta książka będzie Ci towarzyszyć przez cały czas pracy nad oprogramowaniem. Niniejszy leksykon szczegółowo opisuje wszystkie elementy języka VB.NET -- każdą dyrektywę kompilatora, instrukcję, funkcję i obiekt. Pozycje ułożone są nie tylko w porządku alfabetycznym, ale także podzielone na zagadnienia, dzięki czemu łatwo można odnaleźć szczegółowe informacje na przykład na temat funkcji obsługującej łańcuchy znaków, której nazwa chwilowo umknęła Ci z pamięci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE VB. NET. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Steven Roman, Ron Petrusha, Paul Lomax T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 83-7361-168-1 Tytu³ orygina³u: VB.NET Language Pocket Reference Format: B5, stron: 190 Miliony programistów ucz¹ siê jêzyka Visual Basic .NET, najnowszej wersji Visual Basica Microsoftu. Chc¹c efektywnie programowaæ, nie zawsze mo¿esz pozwoliæ sobie na komfort studiowania obszernych podrêczników, w celu znalezienia konkretnej informacji, która potrzebna Ci jest do dalszej pracy. Problem ten rozwi¹zuje „VB.NET Leksykon kieszonkowy”, w którym znajdziesz w skrótowej formie pe³ny opis tego jêzyka. Przyda siê on zw³aszcza programistom, którzy przechodz¹ od Visual Basica 6 do jego najnowszej wersji. Niezale¿nie od tego, czy Visual Basic .NET zostanie wykorzystany do tworzenia stron ASP.NET, aplikacji Windows Forms czy pisania komponentów warstwy poġrednicz¹cej, ta ksi¹¿ka bêdzie Ci towarzyszyæ przez ca³y czas pracy nad oprogramowaniem. Niniejszy leksykon szczegó³owo opisuje wszystkie elementy jêzyka VB.NET — ka¿d¹ dyrektywê kompilatora, instrukcjê, funkcjê i obiekt. Pozycje u³o¿one s¹ w nie tylko w porz¹dku alfabetycznym, ale tak¿e podzielone na zagadnienia, dziêki czemu ³atwo mo¿na odnaleĥæ szczegó³owe informacje na przyk³ad na temat funkcji obs³uguj¹cej ³añcuchy znaków, której nazwa chwilowo umknê³a Ci z pamiêci. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie..........................................................................7 Konwencje typograficzne .......................................................8 Konwencje języka Visual Basic ............................................8 Typy danych .............................................................................9 Zmienne ...................................................................................12 Operatory i pierwszeństwo .................................................12 Stałe..........................................................................................14 Atrybuty plików...................................................i....................................14 Stała błędu...................................................i..............................................14 Stałe daty i czasu...................................................i...................................15 Stałe formatu daty...................................................i.................................15 Stałe logiczne i trzystanowe ...................................................i................15 Stałe okna komunikatu ...................................................i........................15 Stałe podtypów zmiennych ...................................................i.................16 Stałe porównań...................................................i......................................16 Stałe stylu okna ...................................................i.....................................17 Stałe wywołań typu ...................................................i..............................17 Stałe znaków specjalnych ...................................................i....................17 Typy wyliczeniowe................................................................17 AppWinStyle — typ wyliczeniowy...................................................i....18 CallType — typ wyliczeniowy...................................................i............18 CompareMethod — typ wyliczeniowy ................................................18 ControlChars — klasa ...................................................i..........................18 DateFormat — typ wyliczeniowy...................................................i.......19 DateInterval — typ wyliczeniowy...................................................i......19 DueDate — typ wyliczeniowy ...................................................i............19 FileAttribute — typ wyliczeniowy ...................................................i.....19 Spis treści 3 FirstDayOfWeek — typ wyliczeniowy .................................................20 FirstWeekOfYear — typ wyliczeniowy ................................................20 MsgBoxResult — typ wyliczeniowy ...................................................i..20 MsgBoxStyle — typ wyliczeniowy...................................................i.....20 OpenAccess — typ wyliczeniowy ...................................................i......21 OpenMode — typ wyliczeniowy...................................................i........21 OpenShare — typ wyliczeniowy ...................................................i........21 TriState — typ wyliczeniowy...................................................i..............22 VariantType — typ wyliczeniowy ...................................................i.....22 VbStrConv — typ wyliczeniowy ...................................................i........22 Programowanie obiektowe ..................................................23 Biblioteka .NET Framework Class Library ..........................................23 Własne typy i klasy...................................................i...............................24 Pola, właściwości oraz metody ...................................................i...........25 Struktura programu...............................................................27 Obsługa błędów .....................................................................28 Obiekty Collection ................................................................34 Data i czas..............................................................................36 Deklaracje ...............................................................................51 Funkcje finansowe .................................................................72 Funkcje matematyczne..........................................................82 Informacja ...............................................................................92 Interakcja ................................................................................98 Kompilacja warunkowa.....................................................104 Operacje na łańcuchach znaków ......................................106 Programowanie ....................................................................123 Przekształcenia typów danych .........................................136 4 VB .NET. Leksykon kieszonkowy Inne przekształcenia............................................................147 Rejestr ....................................................................................151 Struktura i kontrola programu .........................................153 System plików......................................................................161 Obsługa tablic ......................................................................168 Wejście-wyjście....................................................................171 Zintegrowane środowisko programistyczne ..................180 Skorowidz .............................................................................181 Spis treści 5 C:AndrzejPDFVB. NET. Leksykon kieszonkowyVB_LKP3-goto3.doc 31 lip 03 5 Typy wyliczeniowe Przestrzeń nazw /KETQUQHV8KUWCN$CUKE definiuje również sze- reg typów wyliczeniowych. Znaczna część ich składowych jest identyczna pod względem funkcjonalnym z noszącymi niemal identyczne nazwy stałymi przedstawionymi w poprzedniej czę- ści „Stałe”. AppWinStyle — typ wyliczeniowy Określa wygląd i zachowanie okna otwartego za pomocą funkcji Shell. *KFG /CZKOKGF(QEWU /KPKOKGF(QEWU /KPKOKGF0Q(QEWU 0QTOCN(QEWU 0QTOCN0Q(QEWU CallType — typ wyliczeniowy Definiuje typ procedury wywoływanej przez funkcję CallByName. )GV /GVJQF 5GV CompareMethod — typ wyliczeniowy Stosowany z różnorodnymi metodami porównującymi łańcuchy znaków (na przykład InStr, StrComp czy Replace) w celu wska- zania, czy w trakcie porównywania należy uwzględniać również wielkość liter. $KPCT[ 6GZV Typy wyliczeniowe 17 ControlChars — klasa Wartości reprezentujące szereg znaków kontrolnych są dostępne jako statyczne, mające charakter tylko do odczytu pola klasy QP VTQN JCTU. Można się do nich odwoływać w taki sam sposób, jak do składowych typów wyliczeniowych. Na przykład: #FFTWN CEJQFPKC QPVTQN JCTU T.HA FQO  $CEM T T.H (QTO(GGF .H 0GY.KPG 0WNN JCT 3WQVG 6CD 8GTVKECN6CD DateFormat — typ wyliczeniowy Definiuje format daty zwracanej przez funkcję FormatDateTime. )GPGTCN CVG .QPI CVG .QPI6KOG 5JQTV CVG 5JQTV6KOG DateInterval — typ wyliczeniowy Definiuje interwał czasowy dla funkcji daty i czasu, takich jak DateDiff, DatePart czy DateAdd. C[ C[1H;GCT *QWT /KPWVG /QPVJ 3WCTVGT 5GEQPF 9GGMFC[ 9GGM1H;GCT ;GCT 18 VB .NET. Leksykon kieszonkowy DueDate — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcjami FV, IPmt, NPer, Pmt, PPmt, PV i Rate do definiowania, czy opłata jest uiszczana na początku, cazy na końcu okresu. $GI1H2GTKQF PF1H2GTKQF FileAttribute — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcjami Dir, GetAttr oraz SetAttr do ustawiania atrybutów pliku lub pozyskiwania plików z określonym zbiorem atrybutów. #TEJKXG KTGEVQT[ *KFFGP 0QTOCN 4GCF1PN[ 5[UVGO 8QNWOG FirstDayOfWeek — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcjami DatePart, DateDiff, WeekDay oraz Weekday- Name do definiowania pierwszego dnia tygodnia i interpretowania wartości zwracanej przez te funkcje. (TKFC[ /QPFC[ 5CVWTFC[ 5WPFC[ 5[UVGO 6WGUFC[ 6JWTUFC[ 9GFPGUFC[ FirstWeekOfYear — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcjami DatePart i DateDiff do definiowania pierw- szego tygodnia roku i interpretowania wartości zwracanej przez te funkcje. (KTUV(QWT C[U ,CP Typy wyliczeniowe 19 (KTUV(WNN9GGM 5[UVGO MsgBoxResult — typ wyliczeniowy Reprezentuje wartość zwracaną przez funkcję MsgBox. #DQTV CPEGN +IPQTG 0Q 1- 4GVT[ ;GU MsgBoxStyle — typ wyliczeniowy Definiuje wygląd i zachowanie okna komunikatu. #DQTV4GVT[+IPQTG #RRNKECVKQP/QFCN TKVKECN GHCWNV$WVVQP GHCWNV$WVVQP GHCWNV$WVVQP ZENCOCVKQP +PHQTOCVKQP /UI$QZ*GNR /UI$QZ4KIJV /UI$QZ4VN4GCFKPI /UI$QZ5GV(QTGITQWPF 1- CPEGN 1-1PN[ 3WGUVKQP 4GVT[ CPEGN 5[UVGO/QFCN ;GU0Q ;GU0Q CPEGN OpenAccess — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcją FileOpen do określenia sposobu uzyskiwania dostępu do pliku. GHCWNV 4GCF 4GCF9TKVG 9TKVG 20 VB .NET. Leksykon kieszonkowy OpenMode — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcją FileOpen oraz zwracany przez funkcję File- Attr; wskazuje tryb dostępu do pliku. Przestrzeń nazw /KETQUQ HV8KUWCN$CUKE definiuje również typ wyliczeniowy 1RGP/QFG6[RGU niemal identyczny z 1RGP/QFG — jedyna różnica polega na istnie- niu dodatkowej składowej #P[. #RRGPF $KPCT[ +PRWV 1WVRWV 4CPFQO OpenShare — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcją FileOpen do wskazywania poziomu współ- dzielenia pliku. GHCWNV .QEM4GCF .QEM4GCF9TKVG .QEM9TKVG 5JCTGF TriState — typ wyliczeniowy Stosowany z funkcjami FormatCurrency, FormatNumber oraz For- matPercent do kontrolowania formatów liczb. (CNUG 6TWG 7UG GHCWNV VariantType — typ wyliczeniowy Zwracany przez funkcję VarType; wskazuje typ zmiennej. #TTC[ $QQNGCP $[VG JCT TTQT +PVGIGT .QPI 0WNN Typy wyliczeniowe 21 WTTGPE[ CVC1DLGEV CVG GEKOCN QWDNG ORV[ 1DLGEV 5JQTV 5KPING 5VTKPI 7UGT GHKPGF6[RG 8CTKCPV VbStrConv — typ wyliczeniowy Stanowi parametr funkcji StrConv wskazujący sposób przekształ- cenia łańcucha znaków. *KTCICPC -CVCMCPC .KPIWKUVKE CUKPI .QYGT CUG 0CTTQY 0QPG 2TQRGT CUG 5KORNKHKGF JKPGUG 6TCFKVKQPCN JKPGUG 7RRGT CUG 9KFG 22 VB .NET. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VB .NET. Leksykon kieszonkowy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: