Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00015 024388 23435937 na godz. na dobę w sumie
Vademecum dokumentacji instytucji kultury - ebook/pdf
Vademecum dokumentacji instytucji kultury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 182
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965616 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce „Vademecum dokumentacji instytucji kultury” znajdziesz gotowe wskazówki i instrukcje, jak właściwie wypełniać dokumenty. Dzięki poradom zawartym w książce będziesz mógł skupić się na prowadzeniu instytucji kultury i jej rozliczaniu, zamiast martwić się, że nie wiesz, jak wypełniać stosy papierów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VADEMECUM DOKUMENTACJI INSTYTUCJI KULTURY W książce znajdziesz kilkadziesiąt wzorów dokumentów wraz z komentarzem, które muszą wypełniać instytucjie kultury. Są to m.in.: • wzór aktu o utworzeniu instytucji kultury i wzór uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury; • wzór porozumienia stron w sprawie podwyżki pensji dyrektora instytucji kultury; • program działania instytucji kultury; • wzór aktu powołania na stanowisko dyrektora; • zgoda dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia poza instytucją przez pracownika; • umowa o praktykę absolwencką; • umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z komentarzem; • ewidencja utworów i artystycznych wykonań; • umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika; • regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin ZFŚS. 1 8 1 B O U Cena brutto 69,90 zł V A D E M E C U M D O K U M E N T A C J I I N S T Y T U C J I K U L T U R Y Cenimy miesięcznik „Prawo i finanse w kulturze” za fachowość i praktyczne porady. To war- tościowa pomoc, przydatna w zakresie zarządzania instytucją kultury, a także dająca oparcie we współpracy z organizatorem. Z pełnym zaufaniem korzystaliśmy z porad szczególnie dwóch autorów: Michała Culepy i Tomasza Króla. Olgierd Łukaszewicz Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji VADEMECUM DOKUMENTACJI INSTYTUCJI KULTURY Spis treści Rozdział 1. Utworzenie instytucji kultury i dokumentacja dyrektora ..........................................................................................................................7 Czynności organizacyjno-nadzorcze organizatora instytucji kultury ................................8 1. uprawnienie. Wydawanie aktów o charakterze organizacyjnym ..................................8 2. uprawnienie. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego ............................................10 3. uprawnienie. Wpisywanie instytucji kultury do rejestru ..............................................11 4. uprawnienie. Powoływanie i odwoływanie kierowników instytucji kultury ................12 Umowa dyrektora instytucji kultury z organizatorem dotycząca zasad współpracy .................................................................................................................... 13 Ograniczone podporządkowanie dyrektora organizatorowi ...........................................14 Orzecznictwo Sądu Najwyższego ......................................................................................15 Umowa z organizatorem ...................................................................................................17 Współpraca przy umowie cywilnoprawnej .......................................................................18 Podwyżka pensji dla dyrektora .........................................................................................19 Czy podwyższać pensje ......................................................................................................20 Jak dokonać podwyżki ......................................................................................................21 Umowa w sprawie warunków działania instytucji kultury ..............................................23 Zarządzanie instytucją kultury ..........................................................................................31 Pozycja dyrektora jako osoby zarządzającej zakładem pracy i reprezentującej pracodawcę ........................................................................................33 Dokumentacja pracownicza dyrektora instytucji kultury ................................................34 Kto jest pracodawcą dyrektora .........................................................................................35 Obowiązki instytucji kultury w stosunku do dyrektora a dokumentacja pracownicza ........................................................................................35 Kto może wykonywać bieżące sprawy pracownicze w stosunku do dyrektora ...................................................................................................................36 Powołanie zastępcy dyrektora ..........................................................................................38 Brak zastępcy może rodzić problemy ...............................................................................38 Jak powoływać zastępców ................................................................................................39 Kadencyjność dyrektora nie musi oznaczać kadencyjności zastępców .........................39 Jakie kompetencje mają zastępcy ....................................................................................40 Akt powołania. Reprezentacja pracodawcy wobec dyrektora ........................................41 Ustalenie wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury .....................................................42 Podstawy prawne wynagradzania dyrektora ...................................................................44 Składniki płacowe ..............................................................................................................45 Zastosowanie ustawy kominowej .....................................................................................50 Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora ..................................................................56 Rozdział 2. Praktykant w instytucji kultury ...................................................... 58 Praktykant musi ukończyć gimnazjum .............................................................................58 Absolwent odbywający praktykę nie jest pracownikiem .................................................62 3 Vademecum dokumentacji instytucji kultury Do jakich świadczeń praktykant nie ma prawa ................................................................62 Bezrobotni absolwenci uczelni .........................................................................................63 Jak rozwiązać umowę z praktykantem .............................................................................63 Rozdział 3. Umowy o dzieło....................................................................................... 65 Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z komentarzem ......................65 Przeniesienie własności .....................................................................................................66 Umowa o dzieło to umowa rezultatu ................................................................................67 Komentarz do poszczególnych elementów umowy o dzieło ...........................................73 Jak konstruować umowy z artystami po wyroku SN z 10 stycznia 2017 r. – praktyczne wskazówki dla instytucji kultury .............................................................78 Komentarz eksperta do argumentów sądu ......................................................................80 Praktyczna rada dla instytucji kultury ..............................................................................83 Nagrody roczne w instytucjach kultury ............................................................................84 Nagroda roczna dla kadry kierowniczej ...........................................................................85 Nagrody roczne dla innych pracowników ........................................................................88 Ewidencja utworów i artystycznych wykonań a 50 koszty uzyskania przychodów ....90 Wcześniejsze stanowiska organów podatkowych i sądów ..............................................90 Wyrok WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 r. ..................................................................91 Rada dla dyrektorów i działów kadrowych ......................................................................91 Przed sporządzeniem listy płac warto skorzystać z poniższych zestawień ....................92 Umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika .............................................................94 Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło ...................................................97 Koszty uzyskania przychodów a rodzaj umowy o dzieło .................................................98 Koszty 50 stosuje się w razie przekazania praw autorskich przez twórcę ...................99 Przekroczenie limitu 42.764 zł ........................................................................................100 Wydzielenie przychodu z praw autorskich w umowie o pracę ......................................101 Płatnik nie potrąci kosztów 50 po otrzymaniu oświadczenia ....................................102 Koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 .............................................................104 Umowy do 200 zł dotyczące działalności twórczej ........................................................104 50 koszty uzyskania przychodów dla artystów wykonawców ...................................105 Urlopy i nieobecności usprawiedliwione ........................................................................105 Wynagrodzenie „za gotowość“ i odbiór dni wolnych przez artystę wykonawcę ..........106 Nagrody za szczególne osiągnięcia, trzynastki, premie, dodatki stażowe i funkcyjne 108 Premia projektowa – przypadek szczególny ..................................................................109 Wynagrodzenie artysty wykonawcy za uczestnictwo w próbach ..................................111 Rozdział 4. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w instytucji kultury .................................................................................................115 Regulamin wynagradzania w instytucji kultury ............................................................117 Zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury .....................119 4 Spis treści Postanowienia odrębne od kodeksowych .....................................................................120 Zapisy regulaminu pracy .................................................................................................121 Przykładowe zapisy regulaminu dotyczące czasu pracy ...............................................122 Regulaminy pracy i wynagradzania oraz ZFŚS od 50 pracowników ..............................126 Podwyższenie progu dla ZFŚS .........................................................................................126 Brak przepisów przejściowych .......................................................................................127 Stanowisko PIP ................................................................................................................127 Rozdział 5. Ryczałty na jazdy lokalne dla pracowników kultury ............129 Pracownik nie musi być właścicielem pojazdu ..............................................................129 Czy wymagane są dodatkowe badania ..........................................................................130 Maksymalne stawki za kilometr określa rozporządzenie ..............................................131 Limit kilometrów uzależniony od liczby mieszkańców ..................................................132 Dopuszczalne kwoty ryczałtów dla samochodów osobowych .....................................133 Wymiar czasu pracy bez znaczenia .................................................................................133 Nieobecności zmniejszają przyznany ryczałt ................................................................134 Umowa może być ogólna lub szczegółowa ....................................................................134 Pracownik musi złożyć oświadczenie .............................................................................137 Wzór oświadczenia pracownika wymaganego do obliczenia i wypłaty ryczałtu na jazdy lokalne ..............................................................................................139 Wypłacone kwoty do opodatkowania ............................................................................139 Ale bez składek .................................................................................................................139 Rozdział 6. Dokumentacja w zamówieniach publicznych ........................141 Dokumenty = oświadczenia lub dokumenty ..................................................................141 Dokumenty na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej .........................142 Dokumenty na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej ..........................142 Różne rodzaje dokumentów w zależności od podstaw do wykluczenia ......................143 Odstępstwa od żądania dokumentów ...........................................................................144 Szerszy otwarty katalog dokumentów przedmiotowych ..............................................145 Termin początkowy wystawienia dokumentów ............................................................145 W jakiej formie wykonawca ma składać oświadczenia i dokumenty ...........................145 Zmiana wymogów dokumentacyjnych IK i dostępności do dokumentacji ..................146 Odstępstwa od podziału na części trzeba uzasadnić w protokole ................................146 O „konflikcie interesów” w protokole .............................................................................147 Brak w protokole ZP-1 .....................................................................................................147 Udostępnianie protokołu z załącznikami na zmienionych zasadach ...........................147 Rozdział 7. Dokumentacja przy zatrudnieniu ................................................148 dziecka w instytucji kultury .............................................................................................148 Co mówią o pracy dzieci przepisy międzynarodowe .....................................................149 5 Vademecum dokumentacji instytucji kultury Kiedy Kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie dzieci ......................................................150 Jakie warunki trzeba spełnić, by zatrudnić dziecko ......................................................151 Wzór zgody na zatrudnienie dziecka ...............................................................................152 Zezwolenie inspektora pracy ..........................................................................................153 Jaką umowę zawrzeć z dzieckiem ..................................................................................153 Rozdział 8. Wybrane wzory dokumentów .........................................................155 Wzór rachunku do zlecenia ............................................................................................. 155 Oświadczenie zleceniobiorcy o statusie ubezpieczeniowym ....................................... 158 Wzór umowy zlecenia ..................................................................................................... 160 Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zlecenia ............... 163 Rachunek do umowy zlecenia ........................................................................................ 164 Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo) .................................................................................................................... 165 Formularz zgłoszenia do ZUS ......................................................................................... 167 Wzór umowy o dzieło ...................................................................................................... 168 Oświadczenie podatkowe wykonawcy dzieła ............................................................... 171 Rachunek do umowy o dzieło ........................................................................................ 172 Wzór zgody na potrącenie z wynagrodzenia i dyspozycji opłacenia składki z przysługującego zasiłku ............................................................................................ 173 Fragment świadectwa pracy dotyczący informacji o zajęciu ....................................... 174 Zawiadomienie komornika sądowego o zatrudnieniu pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji ............................................................................. 174 IInformacja dla komornika w związku z zajęciem przez niego wynagrodzenia za pracę ........................................................................................................................ 175 Powiadomienie komornika o rozwiązaniu umowy z pracownikiem, który ma zajęcie wynagrodzenia ................................................................................ 176 Zajęcie z wynagrodzenia za pracę przez naczelnika urzędu skarbowego ................... 177 Wzór ogólnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ......................... 178 Oświadczenie pracownika, że został upoważniony do przetwarzania danych osobowych ..................................................................................................... 179 6 Rozdział 1 Utworzenie instytucji kultury i dokumentacja dyrektora Kompetencje nadzorcze organizatora instytucji kultury są ograniczone tylko do czynności wskazanych w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia- łalności kulturalnej. Instytucje kultury jako jednostki organizacyjne nie są całkowicie samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Przepisy ustawy o  organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią bowiem, że działalność kulturalną mogą prowa- dzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 3 ust. 1 uodk). Tym samym instytucję kultury zazwyczaj powołuje do życia jakiś organizator. Organizatorem może być osoba prywatna, ale zazwyczaj jest nim instytucja publiczna. W przypadku podmiotów publicz- nych będzie to realizacja ich zadań własnych, co dotyczy w szczególności jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (zob. art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o sa- morządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa). W przypadku takich podmiotów działalność kulturalna jest więc zadaniem obowiązkowym (art. 9 ust. 2 uodk). Nie oznacza to jednak całkowitej kontroli nad instytucją kultury w tym sensie, że jest ona jednostką podległą w stosunku do organizatora, a organizator jest jednostką nadrzędną, tak jak w przypadku układu organizacyjnego istniejącego w administracji publicznej. Tak nie jest, a to ze względu na fakt, iż instytucja kul- tury posiada osobowość prawną. Artykuł 14 ust. 1–3 uodk określa najważniejsze elementy samodzielności organizacyjnej instytucji kultury w stosunku do organi- zatora. Jest to: ▶ osobowość prawna – uzyskana po wpisie do właściwego rejestru, wpis jest do- konywany z urzędu, ▶ odrębność finansowa – organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, poza sytuacją likwidacji instytucji kultury (wówczas jest następcą praw- nym instytucji zgodnie z art. 24–25 uodk). 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum dokumentacji instytucji kultury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: