Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 004323 21714910 na godz. na dobę w sumie
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 321
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5709-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego „miejsce” w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściwej realizacji zadań publicznych. Wyczerpująco definiuje zadania stawiane przed skarbnikiem jednostki samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie uprawnienia przysługujące skarbnikowi przy ich realizacji. Vademecum omawia również istotne, z punktu zadań skarbnika, zagadnienia – procedurę planistyczną z uwzględnieniem WPF, realizację budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad ustawowych, zasady umarzania należności budżetowych, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania czy zasad zaciągania długu oraz limity zadłużania. Przedstawione zostały także ewentualne nieprawidłowości, stanowiące czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Opracowane tematy poparte zostały orzeczeniami sądów i innych organów orzekających, a także stanowiskami organów opiniodawczych.

W dobie kryzysu finansów publicznych i obawy przed przekroczeniem limitu zadłużenia skarbnik staje przed dużym wyzwaniem jakim jest odpowiednie zarządzanie długiem jednostki.  Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. W konsekwencji procedury uchwalenia budżetu dla niektórych JST będą trudniejsze.

Na barkach skarbnika ciąży więc ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie finansami jednostki. To skarbnik staje zatem kluczową postacią w jednostce samorządu terytorialnego, bowiem to od jego wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie tej jednostki.

Warto mieć na względzie: zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne;

  • Jakie są zasady wynagradzania skarbnika;
  • Jak ustalić wolne środki, którymi dysponuje jednostka;
  • Jak przygotować wytyczne, które pozwolą sporządzić sprawozdanie finansowe o charakterze łącznym;
  • Jak zarządzać długiem jednostki;
  • Jaka jest odpowiedzialność skarbnika za funkcjonowanie jednostki;
  • Jakie dokumenty skarbnik musi kontrasygnować;
  • W jaki sposób przeprowadzać inwentaryzację;
  • Jak dysponować rezerwami budżetowymi;
  • Jaki może być zakres obowiązków powierzonych skarbnikowi?

Przede wszystkim oferowana Państwu publikacja zawiera kompletny zestaw dokumentów niezbędnych w pracy skarbnika jak i jego dotyczących, w tym wzory zarządzeń i uchwał.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego 1. wydanie Stan prawny: wrzesień 2013 r. Redakcja: Ewelina Olszewska Korekta: Paweł Maj Projekt okładki: Wojciech Augustynowicz Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. : 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5708-9 ISBN e-book 978-83-255-5709-6 Spis treści Przedmowa .................................................................................................................................................................. Notki biograficzne ..................................................................................................................................................... Wykaz niektórych skrótów .................................................................................................................................... 1. Zatrudnienie skarbnika ..................................................................................................................................... 1.1. Ogólna charakterystyka stanowiska skarbnika .................................................................................... 1.2. Wymagania kandydatów na skarbników ............................................................................................... 1.3. Tryb powoływania skarbników .................................................................................................................. 1.3.1. Uregulowania prawne stosunku pracy skarbnika .................................................................... 1.3.2. Wzory dokumentów .......................................................................................................................... 1.4. Stosunek pracy i elementy tego stosunku ............................................................................................. 1.4.1. Miejsce wykonywania pracy ............................................................................................................ 1.4.2. Wynagrodzenie skarbnika ................................................................................................................ 1.4.3. Czas pracy ............................................................................................................................................... 1.4.4. Urlop ......................................................................................................................................................... 1.4.5. Odwołanie skarbnika .......................................................................................................................... 1.4.6. Wzory dokumentów ........................................................................................................................... 2. Kompetencje skarbnika ..................................................................................................................................... 2.1. Kompetencje dotyczące budżetu jednostki ......................................................................................... 2.2. Kompetencje w zakresie nadzoru finansowego .................................................................................. 2.3. Kompetencje w zakresie kontroli zarządczej ........................................................................................ 2.4. Kompetencje w zakresie procedury planistycznej ............................................................................ 2.4.1. Wzory dokumentów .......................................................................................................................... 2.5. Kompetencje w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych ................................................................. 2.5a. Kompetencje w zakresie pozyskiwania środków europejskich ................................................... 2.5a.1. Wzory dokumentów ......................................................................................................................... 2.6. Rola skarbnika jako organizatora pionu finansowo-budżetowego, w tym podział kompetencji między pracowników oraz powierzenie obowiązków kierownikom wydziałów (referatów) .................................................................................................................................. 2.6.1. Wzory dokumentów ........................................................................................................................... 3. Skarbnik jako główny księgowy ................................................................................................................... 3.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................................................... 3.2. Prowadzenie rachunkowości jednostki ................................................................................................. 3.3. Inwentaryzacja ................................................................................................................................................. 3.4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ................................................................................ 4. Kontrasygnata głównego księgowego (skarbnika) ............................................................................. 4.1. Zagadnienia ogólne związane z kontrasygnatą .................................................................................. VII XI XIII 1 1 2 10 10 16 19 19 20 29 32 33 37 41 41 50 65 79 84 94 106 114 115 124 127 127 132 134 136 139 139 III Spis treści 4.2. Kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych ...................................................................................................................................................... 4.3. Upoważnienie głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych do kontrasygnowania czynności prawnych przez skarbnika ................................................................ 4.4. Kontrasygnata przy czynnościach pożyczkowych ............................................................................. 4.5. Wzory dokumentów ...................................................................................................................................... 5. Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego o charakterze łącznym w JST ........................................................................................................................................................................... 5.1. Zagadnienia ogólne ...................................................................................................................................... 5.2. System rachunkowości w podległych jednostkach organizacyjnych JST .................................. 5.3. Zasady grupowania operacji istotnych dla rodzaju działalności dla podległych jednostek organizacyjnych JST .................................................................................................................. 5.4. Wytyczne dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do wyceny i prezentacji danych finansowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym . 6. Ustalanie wolnych środków, którymi dysponuje jednostka ............................................................ 6.1. Definicja wolnych środków ......................................................................................................................... 6.2. Wartość wolnych środków ........................................................................................................................... 7. Umorzenie należności cywilnoprawnych ................................................................................................. 7.1. Zagadnienia ogólne ....................................................................................................................................... 8. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i jego zmiany ............................................................. 8.1. Projekt uchwały budżetowej w JST ........................................................................................................ 8.2. Kompetencje organów JST w zakresie przygotowania i uchwalenia budżetu. Terminy w procedurze budżetowej ...................................................................................................... 8.3. Kompetencje regionalnej izby obrachunkowej w procedurze budżetowej .......................... 8.4. Treść i struktura uchwały budżetowej .................................................................................................. 8.5. Upoważnienia w uchwale budżetowej ............................................................................................... 8.6. Normatywnie określone załączniki do uchwały budżetowej ....................................................... 8.7. Zmiany w budżecie ..................................................................................................................................... 8.8. Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie zmian w uchwale budżetowej ................................... 8.9. Ustawowe upoważnienie zarządu JST do dokonywania zmian w budżecie .......................... 8.10. Upoważnienie zarządu jednostki samorządowej do dokonywania zmian w budżecie wynikające z uchwały budżetowej ........................................................................................................ 8.11. Dysponowanie rezerwami ....................................................................................................................... 9. Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego ................................................. 9.1. Normatywne ograniczenia zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego ............................................................................................................................................... 9.2. Mechanizmy służące ograniczeniu zadłużenia ................................................................................. 9.3. Państwowy dług publiczny ...................................................................................................................... 9.4. Zasady zaciągania zobowiązań tworzących dług publiczny ........................................................ 9.5. Ustawowe limity ograniczające zadłużenie obowiązujące w 2013 r. ........................................ 9.6. Zasada budżetu zrównoważonego w części bieżącej – art. 242 ustawy o finansach publicznych .................................................................................................................................................... 9.7. Wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .............. 9.8. Wyłączenia przewidziane w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ......................... 9.9. Prognoza długu w wieloletniej prognozie finansowej ................................................................... 9.10. Zobowiązania nie wchodzące w zakres długu jednostek samorządu terytorialnego ........ 9.11. Zobowiązania przejęte przez JST w związku z likwidacją SP ZOZ .............................................. 9.12. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie długu publicznego ................................ IV 140 142 143 144 147 147 148 150 152 157 157 158 181 181 187 187 191 194 195 201 202 204 204 206 207 208 211 211 212 213 215 221 223 224 227 228 229 230 231 Spis treści 10. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ................................ 10.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................................................................. 10.2. Zadania skarbnika jednostki samorządu terytorialnego przy sporządzaniu WPF ............ 10.3. Podstawa prawna uchwalenia ............................................................................................................. 10.4. Elementy uchwały w sprawie WPF ..................................................................................................... 10.5. Wymóg realności WPF ............................................................................................................................. 10.6. Okres obowiązywania WPF ................................................................................................................... 10.7. Objaśnienia ................................................................................................................................................ 10.8. Przedsięwzięcia ........................................................................................................................................ 10.9. Kompetencje organów JST w zakresie uchwały w sprawie WPF ............................................. 10.10. Upoważnienia w uchwale w sprawie WPF ...................................................................................... 10.11. Obowiązki informacyjne ....................................................................................................................... 10.12. WPF i przekształcenia w systemie ochrony zdrowia ................................................................... 10.13. Dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPublU oraz uzupełniające dane o długu i jego spłacie we wzorze WPF .................................................................................. 10.14. Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ................................................................ 11. Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów ........................................... 11.1. Podstawa prawna powierzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .............................................................................................................................. 11.2. Stan faktyczny – unormowania prawne ............................................................................................ 12. Różnice w obowiązkach na stanowisku skarbnika względem jednostek samorządu terytorialnego ..................................................................................................................................................... 13. Zakres obowiązków i odpowiedzialność skarbników w odpowiedziach na pytania ........ 13.1. Kompetencje skarbnika JST w zakresie kontroli finansowej ...................................................... 13.2. Skarbnik gminy a zastępstwo głównego księgowego gminnej instytucji kultury ............. 13.3. Powierzenie skarbnikowi obowiązków w zakresie gospodarki finansowej może nastąpić w regulaminie organizacyjnym jednostki ....................................................................... 13.4. Upoważnienia innej niż skarbnik osoby do składania kontrasygnaty przy czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego ................................................................................................................................................. 13.5. Podpisywanie sprawozdań podczas nieobecności skarbnika ................................................... 13.6. System czasu pracy skarbnika ............................................................................................................... 13.7. Rekompensata za dodatkowe obowiązki skarbnika .................................................................... 13.8. Upoważnienie do kontrasygnaty ......................................................................................................... 13.9. Zapewnienia skarbnika o zerowym stanie kasy nie zwalniają z obowiązku inwentaryzacji ............................................................................................................................................. 14. Podsumowanie ................................................................................................................................................... 235 235 236 236 237 238 239 241 242 244 247 249 250 253 258 259 259 274 279 285 285 287 289 291 291 292 294 296 299 301 V Przedmowa Przedstawiamy Państwu niniejszą publikację skierowaną do skarbników gmin. Jest to pierwsze dostępne na rynku, tak obszerne opracowanie, obejmujące większość aspektów pracy skarbnika, zawierające jednocześnie odpowiedzi na szereg pytań praktycznych związanych z realizacją zadań i jego stanowiska. Publikacja została podzielona w taki sposób, aby łatwo i szybko umożliwić wgląd w opisywane w niej zagadnienia oraz za- wiera praktyczne dodatki w formie gotowych do wykorzystania wzorów pism i uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. W  rozdziale pierwszym opisana została problematyka związana ze stosunkiem pracy skarbnika, w szczególności omówiono kwestie związane z wymaganiami kwalifikacyj- nymi osoby ubiegającej się o to stanowisko, sposobem nawiązania i rozwiązania z nią stosunku pracy, a także elementami stosunku pracy. Rozdział wzbogacono o przydatne wzory uchwał oraz pism związanych z powoływaniem skarbnika. Rozdział drugi zawiera szeroki opis kompetencji głównego księgowego jednostki samo- rządu terytorialnego. Kompetencje te nie zawsze wynikają wprost z przepisów prawa, ale bywają konsekwencją przyjętych przez organ wykonawczy jednostki rozwiązań. Uwagę tę można odnieść, przede wszystkim do zadań jakie wykonuje skarbnik jednostki w za- kresie kontroli zarządczej, bowiem jej ostateczny kształt w samorządzie zależy wyłącznie od rozwiązań przyjętych przez wójta (burmistrza, prezydenta) lub organ wykonawczy innych jednostek samorządu terytorialnego. Zatem to organ wykonawczy właśnie de- cyduje o tym czy skarbnik uczestniczy w procesie kontroli zarządczej w jednostce, czy jego osoba nie jest wymagana przez procedury kontroli. W niniejszej publikacji przyjęto rozwiązanie, w którym skarbnik uczestniczy w procesie kontroli zarządczej, zarówno na etapie planowania celów, jak i analizy ryzyk i określania reakcji na ryzyko. Publikacja zawiera adekwatne wzory procedur, w których udział skarbnika w kontroli zarządczej został uwzględniony. Podobnie w przypadku kompetencji skarbnika w innych czynno- ściach związanych z finansami jednostki samorządu terytorialnego – jego kompetencje najczęściej określają regulaminy urzędów gmin, a także upoważnienia, a nawet zakresy czynności. Uwagę tę można odnieść do również opisanych w rozdziale drugim kompe- tencji w zakresie przygotowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązu- jące przepisy prawa przewidują w tym przypadku udział jedynie organu wykonawczego VII Przedmowa jednostki, natomiast istniejąca praktyka poparta wewnętrznymi regulacjami wskazuje, że najważniejsza rola w procesie, zarówno planowania budżetu, jak i jego przygotowania przypada skarbnikowi. Skarbnik odpowiada zatem za planowanie wydatków jednostki oraz posiada najszerszą wiedzę na temat kondycji finansowej jednostki samorządu, stąd też jego udział w planowaniu budżetu jest oczywisty, mimo iż przewidziany jedynie pro- cedurami wewnętrznymi. Są również przypadki, w których skarbnik może pełnić jedy- nie funkcję inicjującą lub nadzorującą pewne procesy. W przypadku bowiem organizacji pionu finansowo-budżetowego, główny księgowy jednostki samorządu terytorialnego może jedynie inicjować zmiany w organizacji pracy jednostki, gdyż jest to kompetencja wyłączna organu wykonawczego gminy (w przypadku powiatu również organu stano- wiącego). Rozdział drugi zawiera również przydatne wzory uchwał, zarządzeń oraz pism związanych m.in. z powierzaniem kompetencji skarbnikowi. W rozdziale trzecim zawarte zostały informacje dotyczące obowiązków skarbnika jako głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego w  kontekście obowiązków wynikających, przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o ra- chunkowości. Przybliżone zostały główne zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostki, przeprowadzania inwentaryzacji, a także wykonywania dyspozycji środkami publicznymi. Rozdział zawiera również wzór zarządzeni w  sprawie powierzenia obo- wiązków i odpowiedzialności skarbnikowi gminy. W czwartym rozdziale opisane zostały kwestie związane z dokonywaniem przez skarb- nika kontrasygnaty – rodzaje kontrasygnaty, zasady odpowiedzialności za złożenie podpisu pod dokumentami kreującymi zobowiązania finansowe jednostki oraz kwestie związane z  możliwością upoważnienia przez skarbnika innej osoby do dokonywania kontrasygnaty. Również ten rozdział zawiera wzory dokumentów: wzór upoważnienia głównego księgowego gminnej jednostki budżetowej udzielonego przez skarbnika gminy do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a także wzór zawiadomienia regionalnej izby obrachunkowej przez skarbnika o odmówieniu dokonania kontrasygnaty. Rozdział piąty to opis wytycznych z  zakresu sporządzania sprawozdania finansowego o charakterze łącznym z możliwością wykorzystania danych przy sporządzaniu bilansu skonsolidowanego jednostek samorządu terytorialnego z naciskiem na zasady grupowa- nia operacji istotnych dla rodzaju działalności dla podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz na wytyczne do wyceny i prezentacji danych finansowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. W rozdziale szóstym opisany został sposób ustalania wolnych środków, którymi dyspo- nuje jednostka z szerokimi przykładami do praktycznego wykorzystania. Kolejny rozdział traktuje o kompetencjach skarbnika dotyczących umorzenia należno- ści cywilnoprawnych, wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uchwały organu stanowiącego jednostki. VIII Przedmowa W rozdziale ósmym szeroko opisane zostały kwestie związane z budżetem jednostki sa- morządu terytorialnego – wskazane zostały zasady przygotowania budżetu, opisano tryb prac nad projektem uchwały, a także udział organu nadzoru w postaci regionalnej izby obrachunkowej w procesie powstawania budżetu samorządowego. Rozdział ten zawiera szczegółowy opis elementów uchwały budżetowej, w tym zawieranie w niej upoważnień oraz określania załączników, a  także kompleksowy opis procedury zmiany uchwały budżetowej. Dziewiąty rozdział niniejszej publikacji poświęcony został kwestiom związanym z zarzą- dzaniem długiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Znaleźć w nim można za- gadnienia dotyczące normatywnych ograniczeń zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, mechanizmów służących ograniczeniu zadłużenia jednostki oraz inne zasady dotyczące prowadzenia polityki zadłużenia jednostki samorządu tery- torialnego. Rozdział dziesiąty opisuje kwestie związane z wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w  rozdziale jedenastym szeroko opisane zostały kwestie związane z  odpowiedzialnością skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów. Część merytoryczną publikacji kończy rozdział traktujący o różnicach w pozycji skarb- nika na różnych stopniach jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim rozdziale natomiast zostały zawarte najczęściej spotykane pytania i wątpli- wości dotyczące funkcji skarbnika wraz z obszernymi odpowiedziami oraz przykładami i podstawami prawnymi. Powyższe skrócone omówienie zawartości oddawanej do rąk Państwa publikacji daje ob- raz, iż jest ona niewątpliwie kompleksowym i przydatnym w codziennej pracy skarbnika opracowaniem. Mamy nadzieje, iż zawarte w niej aktualne przepisy i przydatne wzory będą dla Państwa istotną pomocą w bieżącej pracy. Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon IX Notki biograficzne Michał Łyszczarz współautor komentarza do ustawy o  systemie oświaty, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa samorządu terytorialnego. Obecnie za- trudniony w  Wydziale Nadzoru Prawnego w  Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zajmuje się badaniem zgodności z prawem aktów organów jednostek samorządu teryto- rialnego. Stały współpracownik wydawnictwa C.H. Beck Sp. z o.o., jak również Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ProLex Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., DlaRadnych.pl., Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k., Dr Josef RAABE Spółka Wydaw- nicza Sp. z o.o. Ludmiła Lipiec-Warzecha radca prawny, członek komisji orzekającej w sprawach o na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych, wykładowca na szkoleniach z finansów pu- blicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących finansów publicznych, w  tym w  szczególności: Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komen- tarz, II wyd., Warszawa 2012, uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 r., Dyscyplina finansów publicznych 2012. Komentarz do zmian w usta- wie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązują- cych od 11 lutego 2012 r., Warszawa 2011, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, Ustawa o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu- blicznych. Komentarz, Warszawa 2008. Piotr Walczak absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi, obecnie członek Regio- nalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczegól- ności w  zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych – „Wspólnota”, „Inwesty- cje Komunalne”, „Finanse Publiczne”, jak również współautor publikacji „Nowa ustawa o  finansach publicznych. Poradnik dla samorządów”, Municipium SA, Warszawa 2009 rok i „Działalność kontrolna rady gminy i komisji”, pod red. Z. Majewskiego, Mu- XI Notki biograficzne nicipium SA, Warszawa 2007 rok. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck. Grzegorz Dragon – ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódz- kiego w Katowicach. Autor szeregu publikacji poruszających m. in. zagadnienia prawa samorządowego, oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Małgorzata Wojtczak absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno- -socjologicznego, magister ekonomii, posiada tytuł biegłego rewidenta. Wieloletni pra- cownik sektora finansów publicznych. Obecnie sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową o charakterze łącznym jednej z największych jednostek samorządu teryto- rialnego. Wykładowca m.in. rachunkowości budżetowej Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz studiów podyplomowych. Autor materiałów szkoleniowych m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Współautorka publikacji z  zakresu rachunkowości wyda- nych dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewiden- tów. Katarzyna Ziółkowska absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra- kowie, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, od 2006 r. pracownik samorządowy zajmujący się finansami publicznymi, od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i  Finansów w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. XII Wykaz niektórych skrótów 2005FinPublU  ....................... PracSamU  .............................. DochSamTerU  ....................... DziałLeczU  ............................ DyscFinU ............................... FinPublU  ............................... FunSołU  ................................. GospFinR  ............................... InfPubDostU  ......................... KC  ........................................... KlasBudżR  ............................. ustawa z  30.6.2005  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 217 ze zm.) ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013  r., poz. 168 ze zm.) ustawa z  2009  r. o  finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) ustawa z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w spra- wie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jedno- stek budżetowych i  samorządowych zakładów budżeto- wych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) ustawa z  23.4.1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w spra- wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) XIII Wykaz niektórych skrótów KP  ........................................... OgrDzGospU  ........................ PostPomPubl  ......................... PracSamU  .............................. PrBank  ................................... PrUSP  ..................................... PrzepWprowFinPublU  ........ RachU  .................................... RefLokU  ................................. RehZawU  ............................... RIOU  ...................................... ZasWynagrPracSamR  .......... SamGminU  ........................... SamPowU  .............................. SamWojU  ............................... XIV ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicz- ne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) ustawa z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach doty- czących pomocy publicznej (t.j.  Dz.U. z  2007  r. Nr  59, poz. 404 ze zm.) ustawa z  22.3.1990  r. o  pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) ustawa z  27.8.2009  r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) ustawa z  15.9.2000  r. o  referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.) ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.  Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunko- wych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) rozporządzenia Rady Ministrów z 23.2.2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i  wymagań kwalifikacyjnych pra- cowników samorządowych zatrudnionych w  urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkow- skich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ustawa z  5.6.1998  r. o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) ustawa z  5.6.1998  r. o  samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) SprOperFinR  ......................... SzczegZasRachR  ................... OgrDzGospU  ........................ WPFR  ..................................... WynagrPracSamR  ................ ZasProwPolRozw  .................. ZmUReaUBudż  .................... Wykaz niektórych skrótów rozporządzenie Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w spra- wie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w spra- wie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu te- rytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celo- wych oraz państwowych jednostek budżetowych mają- cych siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 289) ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicz- ne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w spra- wie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzą- du terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) rozporządzenie Rady Ministrów z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) ustawa z  6.12.2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ustawa z  7.12.2012  r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku z  realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456) XV 1. Zatrudnienie skarbnika Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon 1.1. Ogólna charakterystyka stanowiska skarbnika1 Stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych należy do jednego z najbardziej odpowiedzialnych, ale też wyposażonych w szerokie kompetencje, stanowisk związanych ze sferą finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych ponosi kierownik tej jednostki, pamiętać jednak należy, że ustawa o finansach publicznych umożliwia powierzanie obo- wiązków w zakresie gospodarki finansowej również pracownikom jednostki. Stosownie do treści art. 54 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.; dalej: FinPublU), głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych kierownik jednostki powierza, zarówno obowiązki, jak i odpowiedzialność w zakresie: – prowadzenia rachunkowości jednostki, – wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz – dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i  finansowych z  planem finansowym oraz kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.  W praktyce oznacza to, że skarbnik posiada najszerszą wiedzę na temat kondycji finan- sowej jednostki samorządu terytorialnego, w której zostało mu powierzone stanowisko, a z tego powodu ma również największy, poza organem wykonawczym, wpływ na kształt i rozwiązania przyjęte w budżecie jednostki. To właśnie skarbnik zajmuje się z reguły koordynacją realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych podczas plano- wania budżetowego. W konsekwencji do jego zadań należy również stałe kontrolowanie stopnia realizacji budżetu, a co za tym idzie, wykrywanie zagrożeń w postaci przekro- czenia lub niewykonania budżetu. 1 Autor: Michał Łyszczarz 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: