Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 002065 22765473 na godz. na dobę w sumie
Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów - ebook/pdf
Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 142
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959776 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-68%), audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie duże zmiany w ustawie o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą: podwyższenia kwoty limitu zwolnienia podmiotowego, dodania całego rozdziału o sankcjach administracyjnych, objęcia odwrotnym obciążeniem (fakturowaniem) usług budowlanych, deklaracji kwartalnych VAT, zaostrzenia warunków zwrotu VAT, korekty podatku należnego, odmowy rejestracji podatnika VAT, wykreślenia podatnika VAT z rejestru podatników, odpowiedzialności pełnomocników za zaległości podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej nabywców za zaległości podatkowe dostawców oraz rozbudowy ewidencji podatkowej VAT i inne. Generalnie zmiany w VAT mają służyć ograniczeniu nadużyć i uszczelnieniu poboru VAT. W praktyce oznacza to bardziej skomplikowane prawo podatkowe i wzrost obowiązków dla służb księgowych nie tylko w jednostkach gospodarczych ale i w organach podatkowych. Publikacja w sposób praktyczny przedstawia nowe przepisy z przykładami ich zastosowań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

V A T 2 0 1 7 . U j e d n o l i c o n y t e k s t u s t a w y z k o m e n t a r z e m e k s p e r t ó w VAT 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 0 2 1 M O U Cena brutto 79,00 zł UOM120 VAT 2017 G8MM.indd 1 07.02.2017 17:23:35 VAT 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian VAT 2017 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Autorzy: Tomasz Krywan (rozdział 1) Rafał Kuciński (rozdział 2, 3) Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Marek Kwiatkowski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Anna Marecka Skład, łamanie: Raster Studio Druk: MillerDruk, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa ISBN 978-83-269-5977-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „VAT 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian” chroniona jest pra- wem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „VAT 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia au- torów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastoso- wanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane roz- wiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Więcej interesujących publikacji w księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com telefon: 22 518 28 28 e-mail: cok@fabrykawiedzy.com Spis treści Część I. Zmiany w VAT .................................................................................................................................................................................. Rozdział I. Zmiany w ustawie o VAT ........................................................................................................................................................... Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku ....................................................................................... Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł ............................................................................................................ Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym .......................................................................................................... Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych ................................................................................................ Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia ............................................................................. Zmiany zasad składania deklaracji VAT ................................................................................................................................................... Zmiany w przepisach o informacjach podsumowujących ..................................................................................................................... Zmiany w przepisach o zwrocie bezpośrednim ....................................................................................................................................... Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT ............................................................................................................................... Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika ................................................................................................ Nowe przesłanki wykreślania podatników z rejestru podatników VAT ............................................................................................... Nowe przypadki usuwania podatników z rejestru czynnych podatników VAT ................................................................................. Zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru podatników VAT UE ............................................................................. Zmiana sposobu odliczania kwot VAT należnego nieuwzględnionych we właściwej deklaracji ..................................................... Zmiany w katalogu towarów wrażliwych .................................................................................................................................................. Nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej ...................................................................................................................... Ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty ............................................................................. Pozostałe zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. ......................................................................................................................... Zmiany wchodzące w życie 1 marca 2017 r. ............................................................................................................................................. Tabelaryczny wykaz najważniejszych zmian w ustawie o VAT w 2017 roku ....................................................................................... Rozdział II. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych ................................................ Większość zwolnień pozostaje bez zmian ................................................................................................................................................. Zwolnienia przedmiotowe ......................................................................................................................................................................... Zwolnienia podmiotowe ............................................................................................................................................................................ Wyłączenia ze zwolnień ............................................................................................................................................................................... Moment utraty zwolnienia .......................................................................................................................................................................... Nowe wymogi dla kas fiskalnych od 2018 roku ....................................................................................................................................... Skutki nowych rozwiązań ........................................................................................................................................................................... Tabelaryczne zestawienie różnić prowadzenia ewidencji VAT w 2016 i 2017 roku ............................................................................ Rozdział III. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT ................................................................................................................ Zmiany zasad prowadzenia rejestru głównego ........................................................................................................................................ Jak prowadzić rejestr od 1 stycznia 2018 r. ............................................................................................................................................... Część II. Ustawa o podatku od towarów i usług ....................................................................................................................................... Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) ................ Dział I. Przepisy ogólne ............................................................................................................................................................................. Dział II. Zakres opodatkowania ............................................................................................................................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ................................................................................................................................................................... Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług ............................................................................................................................. Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ............................................. Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną ................... Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi .................................................................................................................. Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy ............................................................................................................................................................ Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi ................................................................................................................................................ Dział IV. Obowiązek podatkowy .............................................................................................................................................................. Rozdział 1. Zasady ogólne ...................................................................................................................................................................... Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ..................................................................................................................................................................................... Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników ............................................................................................................... Dział V. Miejsce świadczenia .................................................................................................................................................................... Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów .................................................................................................................. Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ....................................................................... Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów ................................................................................................................ Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług .................................................................................................................. Dział VI. Podstawa opodatkowania ......................................................................................................................................................... Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów ......................................................................................... Dział VIII. Wysokość opodatkowania ..................................................................................................................................................... Rozdział 1. Stawki ................................................................................................................................................................................... Rozdział 2. Zwolnienia ........................................................................................................................................................................... Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów ............................................................................................................................. 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 17 17 17 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 26 26 27 28 31 32 32 34 35 35 36 37 37 37 40 40 40 42 45 48 48 51 55 3 65 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 .............................................................................................................. 69 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego ................................................................................. Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe ............................................................................................................... 69 69 Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku ............................................................................................................................................... 78 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności ..................................................................... 78 Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego .............................................................................. Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku ............................................................................. 81 81 Rozdział 1. Rejestracja ............................................................................................................................................................................ 84 Rozdział 2. Deklaracje ............................................................................................................................................................................ 86 Rozdział 3. Informacje podsumowujące .............................................................................................................................................. 87 Rozdział 4. Zapłata podatku .................................................................................................................................................................. Dział XA. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach ........................................................................... 88 Dział XI. Dokumentacja ............................................................................................................................................................................ 92 92 Rozdział 1. Faktury ................................................................................................................................................................................. 97 Rozdział 2. Ewidencje ............................................................................................................................................................................. Rozdział 3. Kasy rejestrujące ................................................................................................................................................................. 98 Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów ......................................................................................................................... 101 Rozdział 5.Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ................................................................................................................................ 101 Dział XII. Procedury szczególne .............................................................................................................................................................. 102 Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców ....................................................................................... 102 Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych ............................................................................................. 103 Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki .............................................................................................. 104 Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków .................................................................................................................................................................... 105 Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego ................................................................................................. 106 Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym ................................................................................................................................ 107 Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ............................................................................................................................................ 109 Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ..................................................................................................................................................................... 110 Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób ..................................................................................................................................................................... 111 Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona ................................................................. 112 Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ....................................................................... 114 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ............................................................................................................................ 114 Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe ........................................................................................................................................ 114 Załączniki ......................................................................................................................................................................................................... 121 Załącznik nr 1. (uchylony) .......................................................................................................................................................................... 121 Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ............................................................................................................................................................ 121 Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 .......................................................... 123 Załącznik nr 4. (uchylony) .......................................................................................................................................................................... 130 Załącznik nr 5. (uchylony) .......................................................................................................................................................................... 130 Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 .......................................................... 130 Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy .......................................................................................................................................................................... 133 Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy .......................................................................................................................................................................... 134 Załącznik nr 9. (uchylony) .......................................................................................................................................................................... 134 Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 ..................................................................... 134 Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 Ust. 1 Pkt 7 ustawy ............................................................................. 136 Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy ......................................................................................................................................................................... 138 Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy ................................................... 140 Załącznik nr 14. Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy .................................................................................... 141 4 VAT 2017 Zmiany w ustawie o VAT CZĘŚĆ I  Zmiany w VAT ROZDZIAŁ I Zmiany w ustawie o VAT Tomasz Krywan doradca podatkowy Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzone przez: 1) art. 3 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. 2) art. 20 ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 846); poz. 1206); 3) art. 1 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024; dalej: nowelizacja VAT). Najważniejsze zmiany wprowadziła nowelizacja VAT. Polegają one na: 1) przedłużeniu stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 roku, 2) podwyższeniu limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł, 3) dodaniu przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podat- kowym, 4) objęciu odwrotnym obciążeniem znacznej części robót bu- dowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców, 5) rozszerzeniu katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, 6) zmianach w przepisach o deklaracjach VAT, w tym likwida- cji możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez po- datników rozpoczynających wykonywanie czynności pod- legających opodatkowaniu. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku Należy pamiętać, że stosowanie stawek 23 (zamiast 22 ) i 8 (zamiast 7 ) oraz stawki należnego rolnikom ryczałtowym zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7 (zamiast 6,5 ) oraz stawki ryczałtu dla taksówkarzy w wysokości 4 (zamiast 3 ) ma charakter tymczasowy. Z obowiązującego do końca 2016 roku brzmienia art. 146a ustawy o VAT wynikało, że stawki te mają mieć zastosowanie tylko do 31 grudnia 2016 r., a więc od 1 stycznia 2017 r. powrócą do swojej standardowej wysokości. Z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 146a ustawy o VAT został jednak znowelizowany. Obecnie wynika z niego, że podwyższone stawki podatku VAT będą stosowane do końca 2018 roku. Oznacza to, że na powrót standardowych stawek podatku VAT trzeba poczekać przynajmniej do 1 stycznia 2019 r. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł Przepisy art. 113 ustawy o VAT określają tzw. zwolnienie pod- miotowe. Do końca 2016 roku limit tego zwolnienia wynosił 150.000 zł (lub część tej kwoty w przypadku podatników roz- poczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu). Z dniem 1 stycznia 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego został podwyższony do 200.000 zł. A zatem obecnie ze zwol- nienia tego mogą korzystać podatnicy: 1) u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w po- przednim roku podatkowym 200.000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT); 2) rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywa- nie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli prze- widywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospo- darczej w roku podatkowym– 200.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Ze zwolnienia z VAT mogą także skorzystać podatnicy: 1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł (art. 18 ust. 1 nowelizacji VAT), 2) którzy rozpoczęli w 2016 roku wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu i u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł (art. 18 ust. 2 nowelizacji VAT). 5 Przykład W październiku 2016 roku wartość sprzedaży u podatnika korzystają- cego dotychczas ze zwolnienia podmiotowego przekroczyła 150.000 zł. W związku z czym utracił on prawo do zwolnienia podmiotowego. Do końca 2016 roku wartość sprzedaży u tego podatnika wyniosła 182.658 zł. Podatnik ten mógł wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2017 r., jak również może to uczynić w trakcie 2017 roku, np. od 1 lutego 2017 r. Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym Do końca 2016 roku ustawa o VAT przewidywała tylko jedną sytuację ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego. Następowało to w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek korekty podatku odliczonego z faktury, która nie została uregulowana (art. 89b ust. 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 roku). Z początkiem 2017 roku to się zmieniło. Nowelizacja VAT do- dała art. 112b i 112c, które zawierają przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. W związku z tym uchylono zbędny art. 89b ust. 6 ustawy o VAT. Obecnie dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane przez organy podatkowe w razie stwierdzenia, że podatnik: 1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowią- zania podatkowego niższą od kwoty należnej; 2) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej; 3) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różni- cy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej; 4) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należ- nego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego; 5) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobo- wiązania podatkowego (zob. art. 112b ust. 1 ustawy o VAT). Organ podatkowy nie będzie mógł ustalić dodatkowego zobo- wiązania podatkowego, jeżeli podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 112b ust. 3 ustawy o VAT). Wysokość dodatkowego zobowiązania co do zasady wynosi 30 kwoty: – zaniżenia zobowiązania podatkowego lub – zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku nali- czonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należ- nego za następne okresy (art. 112b ust. 1 ustawy o VAT). W niektórych jednak przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe może być ustalane w wysokości: 6 – 20 – jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwier- dzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania po- datkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podat- kowego (art. 112b ust. 2 ustawy o VAT) oraz – 100 – np. jeżeli nieprawidłowości wynikają z uwzględ- nienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący (art. 112c ustawy o VAT). Należy dodać, że z art. 11 nowelizacji VAT wynika, że przepisy art. 112b i 112c ustawy o VAT nie są stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że podatnicy, u których wystąpią nieprawidłowości w VAT za 2016 rok lub lata wcześniejsze, nie muszą się obawiać ustalenia przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatko- wego z ww. art. 112b i 112c. Dla nieprawidłowości stwierdzo- nych przed 1 stycznia 2017 r. obowiązującym przepisem będzie art. 89b ust. 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2016 r. Przykład W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdził, że w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 roku podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej o 1.927 zł. W tej sytuacji kwota ewentualnego dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie: 1.927 zł × 30 = 578,10 zł (po zaokrągleniu 578 zł). Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych Do końca 2016 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych objęte były przede wszystkim towary (zob. art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z załącznikiem nr 11 do ustawy o VAT). Spośród usług mechanizmem tym objęte były tylko usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (zob. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT). Z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT otrzymał nowe brzmienie, z którego wynika, że nabywcy usług są podatnikami z tytułu ich świadczenia, jeżeli: 1) świadczone są usługi wymienione w dodanym załączniku nr 14 do ustawy o VAT; w załączniku tym – poza usługami w zakre- sie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – wymienionych jest 47 rodzajów usług stanowiących roboty budowlane (klasyfikowane na gruncie stosowanego do celów podatkowych PKWiU z 2008 roku w grupowaniach 41–43), 2) usługodawcą jest podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (analogiczny warunek stosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT obowiązywał do końca 2016 roku), 3) usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (do końca 2016 roku nie było konieczne, aby będący podatnikiem usługobiorca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny). Z dniem 1 stycznia 2017 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zo- stał rozszerzony na większość usług stanowiących roboty budow- lane. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków świadczenia tych usług, ale wyłącznie tych, które usługodawca świadczy jako Zmiany w VAT
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: