Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002066 22765476 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic 2005. Od podstaw - książka
Visual Basic 2005. Od podstaw - książka
Autor: , Liczba stron: 864
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0366-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij przygodę z programowaniem w Visual Basicu

Visual Basic jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, stosunkowo łatwym do opanowania i bardzo uniwersalnym. Za jego pomocą można tworzyć aplikacje dla systemu Windows, aplikacje sieciowe i programy dla urządzeń mobilnych. Integracja Visual Basica z oferowanymi przez platformę .NET klasami bazowymi otworzyła przed programistami nowe możliwości. Obecnie jest to w pełni obiektowy język programowania umożliwiający wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w nowoczesnych platformach programistycznych.

Dzięki książce 'Visual Basic 2005. Od podstaw' poznasz wszystkie zagadnienia niezbędne do tworzenia własnych aplikacji w tym języku. Dowiesz się, na czym polega programowanie obiektowe, jakie są główne elementy języka Visual Basic i jak stosować je w praktyce. Nauczysz się tworzyć okna dialogowe, menu i formularze, łączyć aplikacje z bazami danych, budować aplikacje WWW i usługi sieciowe. Poznasz wszystkie zastosowania Visual Basica.

Zostań profesjonalnym programistą Visual Basic.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic 2005. Od podstaw Autorzy: Thearon Willis, Bryan Newsome T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 83-246-0366-2 Tytu³ orygina³u: Beginning Visual Basic 2005 Format: B5, stron: 828 Rozpocznij przygodê z programowaniem w Visual Basicu (cid:127) Poznaj podstawy jêzyka Visual Basic (cid:129) Napisz aplikacje dla systemu Windows i urz¹dzeñ przenoœnych (cid:129) Stwórz us³ugi sieciowe i aplikacje WWW Visual Basic jest jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania, stosunkowo ³atwym do opanowania i bardzo uniwersalnym. Za jego pomoc¹ mo¿na tworzyæ aplikacje dla systemu Windows, aplikacje sieciowe i programy dla urz¹dzeñ mobilnych. Integracja Visual Basica z oferowanymi przez platformê .NET klasami bazowymi otworzy³a przed programistami nowe mo¿liwoœci. Obecnie jest to w pe³ni obiektowy jêzyk programowania umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie ogromnego potencja³u tkwi¹cego w nowoczesnych platformach programistycznych. Dziêki ksi¹¿ce „Visual Basic 2005. Od podstaw” poznasz wszystkie zagadnienia niezbêdne do tworzenia w³asnych aplikacji w tym jêzyku. Dowiesz siê, na czym polega programowanie obiektowe, jakie s¹ g³ówne elementy jêzyka Visual Basic i jak stosowaæ je w praktyce. Nauczysz siê tworzyæ okna dialogowe, menu i formularze, ³¹czyæ aplikacje z bazami danych, budowaæ aplikacje WWW i us³ugi sieciowe. Poznasz wszystkie zastosowania Visual Basica. (cid:129) Instalacja Visual Basica 2005 (cid:129) Podstawowe elementy i struktury jêzyka (cid:129) Tworzenie okien dialogowych i formularzy (cid:129) Wyszukiwanie i usuwanie b³êdów (cid:129) Zasady programowania obiektowego (cid:129) Tworzenie w³asnych kontrolek (cid:129) Dostêp do baz danych za pomoc¹ ADO.NET (cid:129) Aplikacje WWW (cid:129) Korzystanie z plików XML Zostañ profesjonalnym programist¹ Visual Basic O autorach ..................................................................................................................................................17 Wprowadzenie ..........................................................................................................................................19 Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ......................................................................... 19 Jaki materiał obejmuje ta książka? ................................................................................ 20 Co jest potrzebne do pisania programów w języku Visual Basic 2005? ............................. 21 Stosowane konwencje .................................................................................................. 21 Pomoc techniczna ........................................................................................................ 22 Gdzie można znaleźć kod przykładów? ...................................................................... 22 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka Visual Basic 2005 ....................................................................... 23 Programowanie dla systemu Windows i dla systemu DOS ............................................... 24 Instalacja Visual Basic 2005 ........................................................................................ 26 Środowisko programistyczne Visual Basic 2005 ............................................................. 29 Ustawianie profilu ................................................................................................... 30 Menu ..................................................................................................................... 30 Paski narzędzi ........................................................................................................ 32 Tworzenie prostej aplikacji ............................................................................................ 33 Okna środowiska Visual Studio 2005 ....................................................................... 34 Okno narzędzi ......................................................................................................... 37 Zmodyfikowana notacja węgierska ........................................................................... 40 Edytor kodu ............................................................................................................ 41 Używanie systemu pomocy ........................................................................................... 45 Podsumowanie ............................................................................................................ 46 Ćwiczenie .................................................................................................................... 47 Ćwiczenie 1. ........................................................................................................... 47 Rozdział 2. Platforma .NET ........................................................................................................................ 49 Microsoft i Windows ..................................................................................................... 49 MSN 1.0 ................................................................................................................ 50 Wizja .NET .............................................................................................................. 51 Czy nie przypomina to Javy? ..................................................................................... 52 Co dalej? ............................................................................................................... 53 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 5 6 Visual Basic 2005. Od podstaw Pisanie oprogramowania dla systemu Windows .............................................................. 53 Klasy platformy .NET ............................................................................................... 55 Wykonywanie kodu .................................................................................................. 56 Wspólne środowisko uruchomieniowe ............................................................................ 57 Ładowanie i wykonywanie kodu ................................................................................ 58 Izolacja aplikacji ..................................................................................................... 58 Bezpieczeństwo ...................................................................................................... 59 Współdziałanie ....................................................................................................... 59 Obsługa wyjątków ................................................................................................... 60 Wspólny system typów i specyfikacja wspólnego języka ................................................... 60 Podsumowanie ............................................................................................................ 61 Rozdział 3. Pisanie programów ............................................................................................................... 63 Informacje i dane ......................................................................................................... 63 Algorytmy ............................................................................................................... 64 Czym jest język programowania? .............................................................................. 65 Zmienne ...................................................................................................................... 66 Używanie zmiennych ............................................................................................... 66 Komentarze i odstępy ................................................................................................... 69 Komentarze ............................................................................................................ 69 Odstępy ................................................................................................................. 71 Typy danych ................................................................................................................. 71 Używanie liczb ........................................................................................................ 71 Używanie ciągów znaków ......................................................................................... 79 Używanie dat .......................................................................................................... 88 Zmienne logiczne .................................................................................................... 94 Przechowywanie zmiennych ........................................................................................... 95 System dwójkowy ................................................................................................... 95 Bity i bajty .............................................................................................................. 96 Reprezentowanie wartości ....................................................................................... 96 Przekształcanie wartości ......................................................................................... 98 Metody ..................................................................................................................... 100 Dlaczego warto używać metod? .............................................................................. 100 Tworzenie metod .................................................................................................. 105 Nazwy metod ........................................................................................................ 107 Zasięg ................................................................................................................. 108 Podsumowanie .......................................................................................................... 110 Ćwiczenia .................................................................................................................. 111 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 111 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 111 Rozdział 4. Sterowanie przebiegiem programu ....................................................................................113 Podejmowanie decyzji ................................................................................................. 113 Instrukcja If ............................................................................................................... 114 Instrukcja Else ...................................................................................................... 116 Obsługa wielu alternatyw za pomocą instrukcji ElseIf ............................................... 117 Zagnieżdżone instrukcje If ..................................................................................... 118 Jednowierszowe instrukcje If .................................................................................. 118 Operatory porównania ........................................................................................... 118 Porównywanie ciągów znaków ................................................................................ 128 6 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc Spis treści 7 Wyrażenie Select Case ............................................................................................... 129 Używanie wyrażenia Select Case ............................................................................ 130 Używanie wyrażenia Select Case bez uwzględniania wielkości liter ............................ 133 Warunki z wieloma wartościami ............................................................................. 136 Wyrażenie Case Else ............................................................................................. 137 Używanie różnych typów danych w wyrażeniach Select Case ..................................... 138 Pętle ......................................................................................................................... 138 Pętle For … Next .................................................................................................. 138 Pętla For Each … Next .......................................................................................... 143 Pętle Do … Loop .................................................................................................. 144 Pętle zagnieżdżone ............................................................................................... 149 Wczesne wychodzenie z pętli ................................................................................. 150 Pętle nieskończone ............................................................................................... 153 Podsumowanie .......................................................................................................... 154 Ćwiczenia .................................................................................................................. 154 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 154 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 155 Rozdział 5. Struktury danych .................................................................................................................157 Wprowadzenie do korzystania z tablic .......................................................................... 157 Definiowanie i używanie tablic ................................................................................ 158 Używanie pętli For Each … Next ............................................................................. 160 Przekazywanie tablic jako parametrów .................................................................... 162 Sortowanie tablic .................................................................................................. 164 Przechodzenie w odwrotnym kierunku ..................................................................... 165 Inicjowanie tablicy ................................................................................................. 167 Wyliczenia ................................................................................................................. 168 Używanie wyliczeń ................................................................................................. 168 Określanie stanu .................................................................................................. 172 Ustawianie niepoprawnych wartości ....................................................................... 174 Stałe ......................................................................................................................... 174 Używanie stałych .................................................................................................. 175 Stałe różnych typów .............................................................................................. 177 Struktury ................................................................................................................... 177 Tworzenie struktur ................................................................................................ 177 Dodawanie właściwości do struktur ........................................................................ 180 Tablice ArrayList ........................................................................................................ 181 Używanie klasy ArrayList ........................................................................................ 181 Usuwanie elementów z listy ArrayList ..................................................................... 185 Wyświetlanie elementów tablic ArrayList ................................................................. 188 Używanie kolekcji ....................................................................................................... 188 Tworzenie kolekcji CustomerCollection ................................................................... 190 Dodawanie właściwości Item ................................................................................. 191 Wyszukiwanie elementów za pomocą kolekcji Hashtable ............................................... 193 Używanie kolekcji Hashtable .................................................................................. 193 Usuwanie elementów — metody Remove, RemoveAt i Clear .................................... 196 Wrażliwość na wielkość znaków ............................................................................. 199 Zaawansowane techniki manipulacji tablicami .............................................................. 200 Tablice dynamiczne ............................................................................................... 200 Słowo kluczowe Preserve ...................................................................................... 202 Podsumowanie .......................................................................................................... 203 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 7 8 Visual Basic 2005. Od podstaw Ćwiczenia .................................................................................................................. 204 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 204 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 204 Rozdział 6. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows .......................................................................205 Reagowanie na zdarzenia ........................................................................................... 206 Ustawianie zdarzeń przycisku ................................................................................. 206 Tworzenie prostych aplikacji ........................................................................................ 210 Tworzenie formularza ............................................................................................ 210 Zliczanie liter ........................................................................................................ 212 Zliczanie słów ....................................................................................................... 214 Kod przycisku Pokaż wynik ..................................................................................... 217 Bardziej złożone aplikacje ........................................................................................... 218 Aplikacja do edycji tekstu ...................................................................................... 218 Tworzenie paska narzędzi ...................................................................................... 219 Tworzenie paska stanu .......................................................................................... 222 Tworzenie pola edycji ............................................................................................ 224 Usuwanie zawartości pola edycji ............................................................................ 224 Obsługa działania przycisków paska narzędzi .......................................................... 226 Aktywne kontrolki .................................................................................................. 230 Używanie wielu formularzy .......................................................................................... 231 Okno z informacjami o programie ........................................................................... 232 Podsumowanie .......................................................................................................... 235 Ćwiczenia .................................................................................................................. 236 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 236 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 236 Rozdział 7. Okna dialogowe ....................................................................................................................237 Okno komunikatu ....................................................................................................... 237 Ikony okna komunikatu ......................................................................................... 238 Przyciski okna komunikatu ..................................................................................... 238 Ustawianie przycisku domyślnego .......................................................................... 239 Inne opcje ............................................................................................................ 240 Składnia metody Show .......................................................................................... 240 Przykładowe okna komunikatu ............................................................................... 242 Kontrolki do obsługi plików ......................................................................................... 245 Kontrolka OpenFileDialog ...................................................................................... 246 Właściwości kontrolki OpenFileDialog ..................................................................... 247 Metody kontrolki OpenFileDialog ............................................................................ 248 Używanie kontrolki OpenFileDialog ......................................................................... 248 Kontrolka SaveFileDialog ............................................................................................ 252 Właściwości kontrolki SaveFileDialog ...................................................................... 253 Metody kontrolki SaveFileDialog ............................................................................. 254 Używanie kontrolki SaveFileDialog .......................................................................... 254 Kontrolka FontDialog .................................................................................................. 258 Właściwości kontrolki FontDialog ........................................................................... 258 Metody kontrolki FontDialog .................................................................................. 258 Używanie kontrolki FontDialog ................................................................................ 259 Kontrolka ColorDialog ................................................................................................. 261 Właściwości kontrolki ColorDialog .......................................................................... 262 Używanie kontrolki ColorDialog .............................................................................. 263 8 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc Spis treści 9 Kontrolka PrintDialog .................................................................................................. 265 Właściwości kontrolki PrintDialog ........................................................................... 265 Używanie kontrolki PrintDialog ............................................................................... 266 Klasa PrintDocument ............................................................................................ 266 Drukowanie dokumentu ......................................................................................... 266 Kontrolka FolderBrowserDialog .................................................................................... 273 Właściwości kontrolki FolderBrowserDialog ............................................................. 273 Używanie kontrolki FolderBrowserDialog ................................................................. 274 Podsumowanie .......................................................................................................... 277 Ćwiczenia .................................................................................................................. 278 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 278 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 278 Rozdział 8. Tworzenie menu ...................................................................................................................279 Właściwości menu ..................................................................................................... 279 Rysunki ................................................................................................................ 280 Klawisze dostępu ................................................................................................. 280 Klawisze skrótu .................................................................................................... 280 Znacznik wyboru ................................................................................................... 280 Okno właściwości ................................................................................................. 280 Tworzenie menu ......................................................................................................... 282 Projektowanie menu .............................................................................................. 282 Dodawanie pasków narzędzi i kontrolek .................................................................. 285 Kod obsługujący menu .......................................................................................... 286 Dodawanie kodu obsługującego menu Widok oraz paski narzędzi ............................. 292 Testowanie kodu .................................................................................................. 293 Menu kontekstowe ..................................................................................................... 295 Tworzenie menu kontekstowego ............................................................................. 296 Włączanie i wyłączanie opcji menu oraz przycisków paska narzędzi ........................... 299 Podsumowanie .......................................................................................................... 303 Ćwiczenie .................................................................................................................. 304 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 304 Rozdział 9. Debugowanie i obsługa błędów ...........................................................................................305 Główne rodzaje błędów ............................................................................................... 306 Błędy składni ........................................................................................................ 306 Błędy wykonania ................................................................................................... 309 Błędy logiczne ...................................................................................................... 309 Debugowanie ............................................................................................................. 311 Tworzenie przykładowego programu ........................................................................ 311 Ustawianie punktów przerwania ............................................................................. 327 Debugowanie za pomocą okna Watch ..................................................................... 334 Używanie okna Locals ........................................................................................... 337 Obsługa błędów ......................................................................................................... 338 Używanie ustrukturalizowanej obsługi błędów .......................................................... 340 Podsumowanie .......................................................................................................... 341 Ćwiczenia .................................................................................................................. 342 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 342 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 342 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 9 10 Visual Basic 2005. Od podstaw Rozdział 10. Tworzenie obiektów ...........................................................................................................343 Wprowadzenie do podejścia obiektowego ..................................................................... 343 Hermetyzacja ....................................................................................................... 345 Metody i właściwości ............................................................................................ 345 Zdarzenia ............................................................................................................. 346 Widoczność .......................................................................................................... 346 Czym jest klasa? .................................................................................................. 347 Tworzenie klas ........................................................................................................... 348 Powtórne wykorzystanie kodu ...................................................................................... 349 Projektowanie klasy ................................................................................................... 350 Stan .................................................................................................................... 351 Działanie .............................................................................................................. 351 Zapisywanie stanu ................................................................................................ 352 Prawdziwe właściwości .......................................................................................... 355 Właściwości do odczytu i zapisu ............................................................................. 358 Metoda IsMoving .................................................................................................. 361 Konstruktory .............................................................................................................. 363 Tworzenie konstruktora ......................................................................................... 363 Dziedziczenie ............................................................................................................. 365 Dodawanie nowych metod i właściwości ................................................................. 367 Dodawanie metody GetPowerToWeightRatio ............................................................ 369 Zmiana ustawień domyślnych ................................................................................ 370 Polimorfizm — trudne słowo, łatwe pojęcie ............................................................. 373 Przesłanianie innych metod ................................................................................... 374 Dziedziczenie po klasie Object ............................................................................... 376 Obiekty i struktury ...................................................................................................... 376 Klasy platformy .NET .................................................................................................. 377 Przestrzenie nazw ................................................................................................. 377 Instrukcja Imports ................................................................................................. 379 Tworzenie własnych przestrzeni nazw ..................................................................... 380 Dziedziczenie na platformie .NET ........................................................................... 382 Podsumowanie .......................................................................................................... 383 Ćwiczenia .................................................................................................................. 383 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 383 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 383 Rozdział 11. Zaawansowane techniki programowania obiektowego ..................................................385 Tworzenie przeglądarki ulubionych stron internetowych ................................................. 385 Skróty internetowe i adresy ulubionych stron ........................................................... 386 Używanie klas ....................................................................................................... 388 Przeglądanie skrótów do ulubionych stron ............................................................... 394 Otwieranie stron ................................................................................................... 401 Alternatywna przeglądarka ulubionych .......................................................................... 403 Dostęp do ulubionych stron za pomocą zasobnika ................................................... 404 Wyświetlanie listy ulubionych stron ........................................................................ 407 Używanie współdzielonych właściwości i metod ............................................................ 410 Używanie procedur współdzielonych ....................................................................... 411 Używanie metod współdzielonych ........................................................................... 415 Programowanie obiektowe i zarządzanie pamięcią ........................................................ 417 Przywracanie pamięci ............................................................................................ 418 Zwalnianie zasobów .............................................................................................. 419 Defragmentacja i kompaktowanie .......................................................................... 420 10 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc Spis treści 11 Podsumowanie .......................................................................................................... 420 Ćwiczenie .................................................................................................................. 422 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 422 Rozdział 12. Tworzenie bibliotek klas ....................................................................................................423 Biblioteki klas ............................................................................................................ 424 Tworzenie biblioteki klas ....................................................................................... 424 Tworzenie biblioteki klas dla projektu Favorites Viewer ............................................. 426 Aplikacje wielowarstwowe ...................................................................................... 429 Używanie silnych nazw ................................................................................................ 430 Podpisywanie podzespołów .................................................................................... 431 Wersje podzespołu ............................................................................................... 433 Rejestrowanie podzespołów ........................................................................................ 434 Narzędzie Gacutil .................................................................................................. 434 Dlaczego utworzonego podzespołu nie widać w oknie dialogowym References? ......... 435 Projektowanie bibliotek klas ........................................................................................ 435 Używanie gotowych bibliotek klas ................................................................................ 438 Używanie pliku InternetFavorites.dll ........................................................................ 438 Podglądanie klas za pomocą przeglądarki obiektów ...................................................... 439 Podsumowanie .......................................................................................................... 440 Ćwiczenie .................................................................................................................. 440 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 440 Rozdział 13. Tworzenie własnych kontrolek .........................................................................................441 Kontrolki formularzy Windows ...................................................................................... 442 Tworzenie i testowanie kontrolek użytkownika ......................................................... 442 Udostępnianie właściwości kontrolek użytkownika ........................................................ 446 Dodawanie właściwości ......................................................................................... 446 Udostępnianie metod kontrolki użytkownika ............................................................ 448 Udostępnianie zdarzeń kontrolki użytkownika .......................................................... 449 Etap projektowania a czas wykonywania programu ........................................................ 453 Tworzenie biblioteki formularzy .................................................................................... 456 Tworzenie biblioteki z formularzem logowania .......................................................... 456 Testowanie biblioteki FormsLibrary ......................................................................... 463 Podłączanie zdarzeń ............................................................................................. 465 Podsumowanie .......................................................................................................... 468 Ćwiczenie .................................................................................................................. 469 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 469 Rozdział 14. Programowanie grafiki ......................................................................................................471 Tworzenie prostego programu Paint ............................................................................. 471 Tworzenie projektu z kontrolkami użytkownika ......................................................... 472 Jak działają programy graficzne? ............................................................................ 472 Klasa GraphicsItem .............................................................................................. 474 Ekran i współrzędne klienckie ................................................................................ 477 Oczekiwanie na działanie myszy i rysowanie obiektów GraphicsCircle ........................ 477 Wywoływanie metody Invalidate .............................................................................. 483 Optymalizacja rysowania ........................................................................................ 484 Wybór kolorów ...................................................................................................... 485 Reagowanie na kliknięcia ...................................................................................... 491 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 11 12 Visual Basic 2005. Od podstaw Obsługa dwóch kolorów .............................................................................................. 494 Informowanie o wybranych przyciskach ................................................................... 496 Używanie złożonych kolorów ................................................................................... 502 Używanie różnych narzędzi ..................................................................................... 506 Implementacja rysowania pustych kół ..................................................................... 506 Rysunki ..................................................................................................................... 511 Wyświetlanie rysunków .......................................................................................... 512 Skalowanie rysunków ............................................................................................ 513 Zachowywanie proporcji ......................................................................................... 516 Inne metody klasy Graphics ........................................................................................ 518 Podsumowanie .......................................................................................................... 519 Rozdział 15. Dostęp do baz danych ..........................................................................................................521 Czym są bazy danych? ................................................................................................ 522 Obiekty bazodanowe Microsoft Access ................................................................... 522 Tabele ................................................................................................................. 522 Kwerendy ............................................................................................................. 522 Instrukcja SELECT języka SQL ..................................................................................... 523 Kwerendy w bazie danych Access ................................................................................ 525 Tworzenie kwerendy .............................................................................................. 525 Komponenty dostępu do danych ................................................................................. 529 DataSet ............................................................................................................... 529 DataGridView ....................................................................................................... 530 BindingSource ...................................................................................................... 530 BindingNavigator .................................................................................................. 530 TableAdapter ........................................................................................................ 531 Wiązanie danych ........................................................................................................ 531 Podsumowanie .......................................................................................................... 538 Ćwiczenia .................................................................................................................. 538 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 538 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 538 Rozdział 16. Programowanie baz danych przy użyciu SQL Server i ADO.NET ....................................539 ADO.NET ................................................................................................................... 540 Przestrzenie nazw ADO.NET ................................................................................... 540 Klasa SqlConnection ............................................................................................. 541 Klasa SqlCommand .............................................................................................. 543 Klasa SqlDataAdapter ........................................................................................... 546 Klasa DataSet ...................................................................................................... 550 Klasa DataView .................................................................................................... 551 Klasy ADO.NET w praktyce .......................................................................................... 554 Przykład zastosowania obiektu DataSet .................................................................. 554 Wiązanie danych ........................................................................................................ 563 Obiekty BindingContext i CurrencyManager ............................................................. 563 Wiązanie kontrolek ............................................................................................... 564 Podsumowanie .......................................................................................................... 594 Ćwiczenia .................................................................................................................. 595 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 595 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 595 12 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc Spis treści 13 Rozdział 17. Formularze WWW ..............................................................................................................597 Architektura typu uproszczony klient ............................................................................ 598 Formularze WWW a formularze Windows ...................................................................... 599 Zalety formularzy Windows .................................................................................... 599 Zalety formularzy WWW ......................................................................................... 600 Aplikacje sieciowe — podstawowe elementy ................................................................ 601 Serwery WWW ...................................................................................................... 601 Przeglądarki ......................................................................................................... 601 Hipertekstowy język znaczników ............................................................................. 601 Języki VBScript i JavaScript .................................................................................... 602 Kaskadowe arkusze stylów (CSS) ........................................................................... 602 Technologia Active Server Pages ................................................................................. 602 Zalety .................................................................................................................. 603 Specjalne pliki witryn internetowych ....................................................................... 603 Tworzenie aplikacji ................................................................................................ 604 Kontrolki — okno narzędzi ..................................................................................... 604 Tworzenie aplikacji sieciowych .................................................................................... 605 Tworzenie formularzy WWW oraz przetwarzanie po stronie klienta i po stronie serwera ... 605 Przekazywanie danych i sprawdzanie ich poprawności .............................................. 610 Projektowanie wyglądu i stylu witryny ...................................................................... 615 Używanie kontrolki GridView do tworzenia formularzy WWW sterowanych danymi ........ 625 Określanie lokalizacji witryn internetowych przy użyciu środowiska Visual Studio 2005 ... 631 Podsumowanie .......................................................................................................... 632 Ćwiczenie .................................................................................................................. 634 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 634 Rozdział 18. Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy .......................................................................635 Uwierzytelnianie na witrynach internetowych ................................................................. 635 Uwierzytelnianie systemu Windows ........................................................................ 636 Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy ................................................................... 636 Narzędzie do zarządzania witryną internetową (WAT) ................................................ 636 Kontrolki służące do logowania .............................................................................. 645 Podsumowanie .......................................................................................................... 658 Ćwiczenia .................................................................................................................. 658 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 658 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 659 Rozdział 19. Visual Basic 2005 i XML ......................................................................................................661 Wprowadzenie do XML ................................................................................................ 661 Jak wygląda język XML? ......................................................................................... 663 XML dla początkujących ........................................................................................ 665 Książka adresowa ...................................................................................................... 665 Tworzenie projektu ................................................................................................ 665 Klasa SerializableData .......................................................................................... 666 Wczytywanie plików XML ........................................................................................ 672 Modyfikowanie danych .......................................................................................... 675 Wysyłanie poczty elektronicznej .............................................................................. 676 Tworzenie listy adresów ......................................................................................... 677 Pomijanie wybranych składowych ........................................................................... 682 Wczytywanie danych adresowych ............................................................................ 684 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 13 14 Visual Basic 2005. Od podstaw Dodawanie nowych wpisów .................................................................................... 685 Poruszanie się po danych ...................................................................................... 687 Usuwanie adresów ................................................................................................ 688 Integracja z książką adresową ..................................................................................... 691 Zasady integracji .................................................................................................. 691 Wczytywanie książki adresowej w innej aplikacji ...................................................... 693 Podsumowanie .......................................................................................................... 698 Ćwiczenia .................................................................................................................. 698 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 698 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 699 Rozdział 20. Usługi WWW i technologia Remoting .................................................................................701 Czym są usługi WWW? ............................................................................................... 701 Jak działają usługi WWW? ..................................................................................... 702 SOAP ................................................................................................................... 703 Tworzenie usług WWW ................................................................................................ 704 Przykładowa usługa WWW ..................................................................................... 705 Dodawanie nowych metod ..................................................................................... 708 Serwer rysunków ........................................................................................................ 710 Tworzenie projektu ................................................................................................ 710 Zwracanie tablic ................................................................................................... 712 Zwracanie złożonych informacji .............................................................................. 716 Klient usługi PictureService ......................................................................................... 720 Język WSDL .......................................................................................................... 721 Tworzenie aplikacji klienckiej ................................................................................. 721 Dodawanie referencji sieciowych ............................................................................ 722 Wyświetlanie listy katalogów .................................................................................. 724 Wyświetlanie listy plików i wybór rysunków .............................................................. 727 Technologia Remoting ................................................................................................ 731 Podsumowanie .......................................................................................................... 738 Ćwiczenia .................................................................................................................. 739 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 739 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 739 Rozdział 21. Wdrażanie aplikacji ............................................................................................................741 Czym jest wdrażanie? ................................................................................................. 742 Wdrażanie typu ClickOnce ..................................................................................... 742 Wdrażanie typu XCOPY .......................................................................................... 747 Tworzenie aplikacji instalacyjnych przy użyciu Visual Studio 2005 .................................. 748 Tworzenie programu instalacyjnego ........................................................................ 748 Edytor interfejsu użytkownika ...................................................................................... 752 Wdrażanie innych rozwiązań ........................................................................................ 755 Podzespoły prywatne ............................................................................................. 755 Podzespoły współdzielone ..................................................................................... 756 Wdrażanie aplikacji dla komputerów stacjonarnych .................................................. 757 Wdrażanie aplikacji sieciowych ............................................................................... 757 Wdrażanie usług WWW .......................................................................................... 757 Przydatne narzędzia .............................................................................................. 757 Podsumowanie .......................................................................................................... 758 Ćwiczenia .................................................................................................................. 759 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 759 Ćwiczenie 2. ......................................................................................................... 759 14 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc Spis treści 15 Rozdział 22. Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych ..............................................................761 Środowisko ............................................................................................................... 761 Wspólne środowisko uruchomieniowe .................................................................... 762 Program ActiveSync .............................................................................................. 762 Wspólne typy platformy .NET Compact .................................................................... 763 Klasy platformy Compact ....................................................................................... 764 Tworzenie gry dla systemu Pocket PC .......................................................................... 766 Podsumowanie .......................................................................................................... 778 Ćwiczenie .................................................................................................................. 779 Ćwiczenie 1. ......................................................................................................... 779 Dodatek A Co dalej? ..................................................................................................................................781 Zasoby internetowe .................................................................................................... 782 P2P.Wrox.com ...................................................................................................... 782 Zasoby Microsoftu ................................................................................................ 782 Inne zasoby .......................................................................................................... 783 Zasoby dostępne bez połączenia (książki) .................................................................... 784 Professional VB .NET, 2nd Edition .......................................................................... 784 ASP.NET 2.0 Beta Preview ..................................................................................... 784 Dodatek B Schemat MSF .........................................................................................................................787 Cykl tworzenia oprogramowania ................................................................................... 788 Schemat MSF ............................................................................................................ 788 Tworzenie wizji ...................................................................................................... 789 Etap planowania ................................................................................................... 790 Etap pisania kodu ................................................................................................. 791 Etap testowania ................................................................................................... 791 Etap wdrażania ..................................................................................................... 792 Zarządzanie kosztami i korzyściami ............................................................................. 792 Określanie kryteriów sukcesu projektu przy użyciu schematu MSF .................................. 794 Podsumowanie .......................................................................................................... 794 Dodatek C Wprowadzenie do zabezpieczeń ..........................................................................................795 Zabezpieczenia oparte na uprawnieniach kodu (CAS) ....................................................... 796 Uprawnienia ......................................................................................................... 797 Zasady zabezpieczeń ............................................................................................ 798 Dowód ................................................................................................................. 798 Warstwa SSL ............................................................................................................. 798 Szukanie informacji .................................................................................................... 799 Podsumowanie .......................................................................................................... 800 Dodatek D Rozwiązania ............................................................................................................................801 Skorowidz ...............................................................................................................................................827 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfVisual Basic 2005. Od podstaw!spis-04.doc 15 Zadaniem tej książki jest umożliwienie szybkiego opanowania języka Visual Basic 2005 na- wet tym osobom, które nigdy wcześniej nie programowały. Nowe informacje wprowadzane są stopniowo, na podstawie wcześniejszych rozdziałów. Weź więc głęboki wdech, powoli wypuść powietrze i pomyśl, że możesz to zrobić. Bez problemu! Naprawdę! Programowanie w dużym stopniu przypomina uczenie dziecka wiązania sznurowadeł. Trudno cokolwiek osiągnąć, dopóki nie opanuje się poprawnego sposobu przekazywania instrukcji. Visual Basic 2005 to język, w którym można przekazać komp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic 2005. Od podstaw
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: