Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 005682 20633498 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic 2008. Warsztat programisty - książka
Visual Basic 2008. Warsztat programisty - książka
Autor: Liczba stron: 1224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1842-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj potężne możliwości języka Visual Basic i twórz zaawansowane aplikacje

Visual Basic jest niezwykle wydajnym językiem, pozwalającym na tworzenie zaawansowanych aplikacji, m.in. dzięki wykorzystywaniu jednego z najpotężniejszych środowisk programistycznych, jakie kiedykolwiek powstały -- Visual Studio. Środowisko to udostępnia narzędzia takie, jak edytory graficzne czy funkcja automatycznego uzupełniania, które sprawiają, że budowa aplikacji staje się intuicyjna i znacznie sprawniejsza. Najnowsza wersja tego języka -- Visual Basic 2008 -- oferuje także opcje formularzy XAML i nowe kontrolki, a ponadto z aplikacją zintegrowano SQL Server 2005 Compact Edition, dzięki czemu pojawiło się wbudowane wsparcie dla języka LINQ w komunikacji z bazą danych.

Książka 'Visual Basic 2008. Warsztat programisty' jest doskonałym podręcznikiem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów. Zawiera ona opis technologii i środowiska programistycznego, a także wiele przykładów i porad z dokładnie przedstawionym oraz przetestowanym kodem, zgodnym z wersją 2008 tego języka. Przykłady te pozwalają dogłębnie zrozumieć wszelkie jego zawiłości. Z książki dowiesz się, jak korzystać z formularzy i kontrolek oraz zwiększać funkcjonalność istniejących klas i obsługiwać błędy. Nauczysz się rysować obrazy przy użyciu interfejsu urządzenia graficznego, a także stosować wiele różnych obiektów, aby budować zaawansowane i nowoczesne aplikacje.

Bądź profesjonalistą -- szlifuj swój warsztat programisty!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Visual Basic 2008. Warsztat programisty Autor: Rod Stephens T³umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 978-83-246-1842-2 Tytu³ orygina³u: Visual Basic 2008 Programmer s Reference Format: 172x245, stron: 1224 Poznaj potê¿ne mo¿liwoœci jêzyka Visual Basic i twórz zaawansowane aplikacje • Jak pisaæ zaawansowane programy? • Jak dobieraæ kontrolki do zadañ? • Jak dzieliæ program na mniejsze czêœci? Visual Basic jest niezwykle wydajnym jêzykiem, pozwalaj¹cym na tworzenie zaawansowanych aplikacji, m.in. dziêki wykorzystywaniu jednego z najpotê¿niejszych œrodowisk programistycznych, jakie kiedykolwiek powsta³y — Visual Studio. Œrodowisko to udostêpnia narzêdzia takie, jak edytory graficzne czy funkcja automatycznego uzupe³niania, które sprawiaj¹, ¿e budowa aplikacji staje siê intuicyjna i znacznie sprawniejsza. Najnowsza wersja tego jêzyka — Visual Basic 2008 — oferuje tak¿e opcje formularzy XAML i nowe kontrolki, a ponadto z aplikacj¹ zintegrowano SQL Server 2005 Compact Edition, dziêki czemu pojawi³o siê wbudowane wsparcie dla jêzyka LINQ w komunikacji z baz¹ danych. Ksi¹¿ka „Visual Basic 2008. Warsztat programisty” jest doskona³ym podrêcznikiem zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych programistów. Zawiera ona opis technologii i œrodowiska programistycznego, a tak¿e wiele przyk³adów i porad z dok³adnie przedstawionym oraz przetestowanym kodem, zgodnym z wersj¹ 2008 tego jêzyka. Przyk³ady te pozwalaj¹ dog³êbnie zrozumieæ wszelkie jego zawi³oœci. Z ksi¹¿ki dowiesz siê, jak korzystaæ z formularzy i kontrolek oraz zwiêkszaæ funkcjonalnoœæ istniej¹cych klas i obs³ugiwaæ b³êdy. Nauczysz siê rysowaæ obrazy przy u¿yciu interfejsu urz¹dzenia graficznego, a tak¿e stosowaæ wiele ró¿nych obiektów, aby budowaæ zaawansowane i nowoczesne aplikacje. • Edytor kodu Visual Basic • Struktura programu i modu³u • Typy danych, zmienne i sta³e • Operatory • Procedury i funkcje • Instrukcje steruj¹ce • Obs³uga b³êdów • Sk³adnia zapytañ i funkcje LINQ • Tworzenie niestandardowych kontrolek • Tworzenie nazw i klasy kolekcyjne • Grafika i tekst • Przetwarzanie obrazów • Drukowanie i raportowanie • Obiekty systemu plików • Windows Communication Foundation B¹dŸ profesjonalist¹ — szlifuj swój warsztat programisty! Spis treści O autorze ..................................................................................................................................................19 Podziękowania ........................................................................................................................................20 Wstęp ........................................................................................................................................................21 Część I IDE ...........................................................................................................................37 Rozdział 1. Wprowadzenie do IDE ............................................................................................................39 Wygląd IDE .................................................................................................................. 40 Konfiguracje IDE ........................................................................................................... 41 Projekty i rozwiązania .................................................................................................... 42 Uruchamianie IDE ......................................................................................................... 43 Tworzenie projektu ....................................................................................................... 44 Zapisywanie projektu .................................................................................................... 47 Podsumowanie ............................................................................................................ 49 Rozdział 2. Menu, paski narzędzi i okna .................................................................................................51 Menu .......................................................................................................................... 51 Menu File ............................................................................................................... 52 Menu Edit .............................................................................................................. 55 Menu View ............................................................................................................. 56 Menu Project .......................................................................................................... 57 Menu Build ............................................................................................................. 62 Menu Debug ........................................................................................................... 63 Menu Data ............................................................................................................. 63 Menu Format .......................................................................................................... 64 Menu Tools ............................................................................................................ 65 Menu Test .............................................................................................................. 69 Menu Window ......................................................................................................... 70 Menu Community .................................................................................................... 71 Menu Help ............................................................................................................. 71 4 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Paski narzędzi .............................................................................................................. 71 Okna podrzędne ........................................................................................................... 72 Okno Toolbox .......................................................................................................... 73 Okno Properties ...................................................................................................... 75 Podsumowanie ............................................................................................................ 76 Rozdział 3. Konfiguracja IDE ...................................................................................................................77 Dodawanie poleceń ...................................................................................................... 77 Usuwanie poleceń ........................................................................................................ 79 Modyfikowanie poleceń ................................................................................................. 79 Tworzenie skrótów klawiszowych .................................................................................... 81 Podsumowanie ............................................................................................................ 82 Rozdział 4. Projektant formularzy Windows ........................................................................................83 Ustawianie opcji projektanta ......................................................................................... 83 Dodawanie kontrolek .................................................................................................... 85 Zaznaczanie kontrolek .................................................................................................. 85 Kopiowanie kontrolek ................................................................................................... 87 Przenoszenie i zmiana rozmiaru kontrolek ...................................................................... 88 Aranżacja kontrolek ...................................................................................................... 88 Ustawianie własności kontrolek ..................................................................................... 88 Grupowe ustawianie własności ................................................................................. 89 Ustawianie własności kilku kontrolek ........................................................................ 89 Używanie inteligentnych znaczników .......................................................................... 90 Polecenia w oknie Properties ................................................................................... 91 Dodawanie kodu do kontrolek ....................................................................................... 91 Podsumowanie ............................................................................................................ 93 Rozdział 5. Projektant WPF ....................................................................................................................95 Ostrzeżenie o wczesnej wersji ....................................................................................... 95 Wprowadzenie do okien projektanta ............................................................................... 97 Dodawanie kontrolek .................................................................................................... 98 Zaznaczanie kontrolek .................................................................................................. 99 Kopiowanie kontrolek ................................................................................................. 100 Przenoszenie i zmiana rozmiaru kontrolek .................................................................... 100 Ustawianie własności ................................................................................................. 102 Grupowe ustawianie własności kontrolek ..................................................................... 102 Dodawanie kodu do kontrolek ..................................................................................... 103 Podsumowanie .......................................................................................................... 103 Rozdział 6. Edytor kodu Visual Basica ..................................................................................................105 Ikony na marginesie ................................................................................................... 106 Funkcja Outlining ........................................................................................................ 107 Chmurki .................................................................................................................... 109 Funkcja IntelliSense ................................................................................................... 109 Kolorowanie kodu i wyróżnianie ................................................................................... 111 Fragmenty kodu, które nadają się do użycia w innych aplikacjach ................................... 113 Używanie fragmentów kodu .................................................................................... 114 Tworzenie fragmentów kodu do użytku w innych programach ..................................... 115 Edytor kodu w czasie działania programu ..................................................................... 117 Podsumowanie .......................................................................................................... 118 Spis treści 5 Rozdział 7. Usuwanie błędów .................................................................................................................119 Menu Debug .............................................................................................................. 119 Menu Debug — podmenu Windows ............................................................................. 122 Okno Breakpoints ....................................................................................................... 126 Okna Command i Immediate ....................................................................................... 127 Podsumowanie .......................................................................................................... 129 Część II Wstęp do języka Visual Basic .............................................................................131 Rozdział 8. Wybieranie kontrolek Windows Forms .............................................................................133 Przeglądanie kontrolek ................................................................................................ 133 Wybieranie kontrolek .................................................................................................. 138 Kontrolki kontenery ............................................................................................... 139 Wybór opcji ........................................................................................................... 141 Wprowadzanie danych ........................................................................................... 142 Wyświetlanie danych ............................................................................................. 142 Informowanie użytkownika ..................................................................................... 143 Inicjowanie akcji .................................................................................................... 144 Wyświetlanie grafiki ............................................................................................... 146 Wyświetlanie okien dialogowych ............................................................................. 146 Wspieranie innych kontrolek .................................................................................. 147 Kontrolki niestandardowe ........................................................................................... 147 Podsumowanie .......................................................................................................... 148 Rozdział 9. Używanie kontrolek Windows Forms .................................................................................151 Kontrolki i komponenty ............................................................................................... 151 Tworzenie kontrolek .................................................................................................... 153 Tworzenie kontrolek w czasie projektowania ............................................................ 153 Wstawianie kontrolek do kontenerów ...................................................................... 154 Tworzenie kontrolek w czasie działania programu .................................................... 155 Własności .................................................................................................................. 157 Własności w czasie projektowania .......................................................................... 157 Własności w czasie działania programu .................................................................. 162 Przydatne własności kontrolek ............................................................................... 164 Własności położenia i rozmiaru .............................................................................. 168 Metody ...................................................................................................................... 169 Zdarzenia .................................................................................................................. 169 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń w czasie projektowania ..................................... 170 Słowo kluczowe WithEvents ................................................................................... 171 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń w czasie działania programu .............................. 172 Zdarzenia tablic kontrolek ...................................................................................... 173 Zdarzenia walidacji ................................................................................................ 173 Podsumowanie .......................................................................................................... 178 Rozdział 10. Formularze Windows ........................................................................................................179 Przezroczystość .......................................................................................................... 180 Okna O programie, ekrany powitalne i formularze logowania .......................................... 183 Kursory ..................................................................................................................... 185 Ikony ......................................................................................................................... 187 Ikony aplikacji ....................................................................................................... 188 Ikony powiadomienia ............................................................................................. 188 6 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Własności adoptowane przez kontrolki potomne ........................................................... 189 Metody przywracające ustawienia domyślne własności .................................................. 190 Przesłanianie procedury WndProc ................................................................................ 190 SDI i MDI ................................................................................................................... 192 Aplikacje MDI ....................................................................................................... 193 Zdarzenia MDI ...................................................................................................... 196 MDI a SDI ............................................................................................................ 198 Listy ostatnio używanych plików ................................................................................... 199 Okna dialogowe ......................................................................................................... 201 Kreatory .................................................................................................................... 203 Podsumowanie .......................................................................................................... 204 Rozdział 11. Wybieranie kontrolek WPF ...............................................................................................205 Przegląd kontrolek ...................................................................................................... 206 Kontrolki kontenery .................................................................................................... 207 Wybieranie opcji ......................................................................................................... 209 Wprowadzanie danych ................................................................................................ 210 Wyświetlanie danych .................................................................................................. 210 Informacje dla użytkownika ......................................................................................... 210 Inicjowanie akcji ......................................................................................................... 211 Prezentowanie grafiki i mediów .................................................................................... 212 Elementy nawigacji ..................................................................................................... 213 Zarządzanie dokumentami .......................................................................................... 214 Cyfrowy atrament ....................................................................................................... 214 Podsumowanie .......................................................................................................... 215 Rozdział 12. Używanie kontrolek WPF ...................................................................................................217 Koncepcje WPF .......................................................................................................... 217 Oddzielenie interfejsu użytkownika od kodu źródłowego ............................................ 218 Hierarchie kontrolek WPF ....................................................................................... 219 WPF w IDE ................................................................................................................. 220 Edytowanie kodu XAML .......................................................................................... 221 Edytowanie kodu Visual Basica .............................................................................. 224 Język XAML ................................................................................................................ 227 Obiekty ................................................................................................................ 228 Zasoby ................................................................................................................. 230 Style .................................................................................................................... 232 Szablony .............................................................................................................. 233 Transformacje ....................................................................................................... 235 Animacje .............................................................................................................. 236 Rysowanie figur geometrycznych ............................................................................ 239 Procedury w WPF ........................................................................................................ 244 Dokumenty ................................................................................................................ 249 Dokumenty płynne ................................................................................................ 249 Dokumenty o ustalonym formatowaniu .................................................................... 251 Dokumenty XPS .................................................................................................... 252 Podsumowanie .......................................................................................................... 252 Rozdział 13. Okna WPF ...........................................................................................................................255 Aplikacje okienkowe ................................................................................................... 255 Aplikacje na stronach ................................................................................................. 258 Aplikacje przeglądarkowe ....................................................................................... 258 Aplikacje ramkowe ................................................................................................ 260 Spis treści 7 Aplikacje PageFunction .......................................................................................... 261 Kreatory ............................................................................................................... 264 Podsumowanie .......................................................................................................... 268 Rozdział 14. Struktura programu i modułu .........................................................................................269 Ukryte pliki ................................................................................................................ 269 Struktura plików z kodem ............................................................................................ 274 Regiony kodu ........................................................................................................ 275 Kompilacja warunkowa .......................................................................................... 276 Przestrzenie nazw ................................................................................................. 284 Typograficzne elementy kodu ....................................................................................... 286 Komentarze .......................................................................................................... 286 Komentarze XML ................................................................................................... 287 Znak kontynuacji wiersza ....................................................................................... 290 Łączenie wierszy ................................................................................................... 291 Etykiety wierszy ..................................................................................................... 291 Podsumowanie .......................................................................................................... 292 Rozdział 15. Typy danych, zmienne i stałe ...........................................................................................293 Typy danych ............................................................................................................... 294 Znaki oznaczające typy ............................................................................................... 296 Konwersja typów danych ............................................................................................. 299 Konwersja zawężająca ........................................................................................... 299 Metody analizy typów danych ................................................................................. 301 Konwersja rozszerzająca ........................................................................................ 302 Deklarowanie zmiennych ............................................................................................. 302 Lista atrybutów ..................................................................................................... 303 Dostępność .......................................................................................................... 303 Słowo kluczowe Shared ......................................................................................... 305 Słowo kluczowe Shadows ...................................................................................... 305 Słowo kluczowe ReadOnly ...................................................................................... 308 Słowo kluczowe Dim .............................................................................................. 308 Słowo kluczowe WithEvents ................................................................................... 309 Nazywanie zmiennych ............................................................................................ 311 Lista wartości brzegowych ..................................................................................... 311 Słowo kluczowe New ............................................................................................. 313 Określanie typu zmiennej ....................................................................................... 313 Wyrażenie inicjujące .............................................................................................. 314 Deklarowanie kilku zmiennych za jednym razem ....................................................... 318 Opcje Option Explicit i Option Strict .............................................................................. 319 Zasięg zmiennych ....................................................................................................... 322 Zasięg blokowy ..................................................................................................... 322 Zasięg procedurowy .............................................................................................. 323 Zasięg modułowy .................................................................................................. 324 Zasięg przestrzeni nazw ......................................................................................... 324 Ograniczanie zasięgu ............................................................................................. 325 Deklaracje parametrów ............................................................................................... 326 Procedury własności ................................................................................................... 328 Typy wyliczeniowe ....................................................................................................... 330 Anonimowe typy danych .............................................................................................. 333 Typy dopuszczające wartość pustą ............................................................................... 334 8 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Stałe ......................................................................................................................... 335 Dostępność .......................................................................................................... 335 Typ stałej ............................................................................................................. 335 Wyrażenie_inicjujące ............................................................................................. 336 Delegaty .................................................................................................................... 336 Konwencje nazewnicze ............................................................................................... 338 Podsumowanie .......................................................................................................... 340 Rozdział 16. Operatory ...........................................................................................................................341 Operatory arytmetyczne .............................................................................................. 341 Operatory konkatenacji ............................................................................................... 342 Operatory porównywania ............................................................................................. 343 Operatory logiczne ...................................................................................................... 345 Operatory bitowe ........................................................................................................ 346 Priorytety operatorów .................................................................................................. 347 Operatory przypisania ................................................................................................. 348 Klasa StringBuilder ..................................................................................................... 349 Typ Date i klasa TimeSpan .......................................................................................... 351 Przeciążanie operatorów ............................................................................................. 354 Operatory z typami dopuszczającymi wartość pustą ....................................................... 357 Podsumowanie .......................................................................................................... 358 Rozdział 17. Podprocedury i funkcje ....................................................................................................359 Podprocedury ............................................................................................................. 359 Lista atrybutów ..................................................................................................... 360 Tryb dziedziczenia ................................................................................................. 364 Dostępność .......................................................................................................... 365 Nazwa podprocedury ............................................................................................. 366 Parametry ............................................................................................................. 367 Klauzula Implements interfejs.podprocedura ........................................................... 374 Instrukcje ............................................................................................................. 375 Funkcje ..................................................................................................................... 376 Procedury własności ................................................................................................... 377 Metody rozszerzające ................................................................................................. 378 Funkcje lambda .......................................................................................................... 379 Rozluźnione delegaty .................................................................................................. 381 Metody częściowe ...................................................................................................... 384 Podsumowanie .......................................................................................................... 386 Rozdział 18. Instrukcje sterujące ........................................................................................................387 Instrukcje decyzyjne .................................................................................................... 387 Jednowierszowa instrukcja If Then .......................................................................... 387 Wielowierszowa instrukcja If Then .......................................................................... 389 Instrukcja Select Case .......................................................................................... 390 Wartości wyliczeniowe ........................................................................................... 392 Instrukcja IIF ......................................................................................................... 393 Instrukcja If .......................................................................................................... 395 Instrukcja Choose ................................................................................................. 395 Instrukcje pętlowe ...................................................................................................... 397 Pętla For Next ....................................................................................................... 397 Różne typy zmiennej pętlowej pętli For Next ............................................................. 400 Pętla For Each ...................................................................................................... 401 Spis treści 9 Enumeratory ......................................................................................................... 403 Iteratory ............................................................................................................... 405 Instrukcje Do Loop ................................................................................................ 405 Pętla While End .................................................................................................... 406 Instrukcje Exit i Continue ....................................................................................... 407 Instrukcja GoTo .......................................................................................................... 407 Podsumowanie .......................................................................................................... 410 Rozdział 19. Obsługa błędów ..................................................................................................................413 Błędy a nieplanowane sytuacje .................................................................................... 413 Przechwytywanie błędów ........................................................................................ 414 Przechwytywanie niespodziewanych zdarzeń ............................................................ 416 Globalna obsługa błędów ....................................................................................... 418 Strukturalna obsługa błędów ....................................................................................... 419 Obiekty wyjątków ................................................................................................... 422 Obiekty klasy StackTrace ....................................................................................... 423 Zgłaszanie wyjątków .............................................................................................. 423 Niestandardowe klasy wyjątków ............................................................................. 426 Klasyczna obsługa błędów w Visual Basicu ................................................................... 427 Instrukcja On Error GoTo ........................................................................................ 428 Instrukcja On Error Resume Next ............................................................................ 429 Instrukcja On Error GoTo 0 ..................................................................................... 430 Instrukcja On Error GoTo -1 .................................................................................... 430 Tryb obsługi błędów ............................................................................................... 432 Strukturalna a klasyczna obsługa błędów ..................................................................... 432 Obiekt Err .................................................................................................................. 434 Debugowanie ............................................................................................................. 435 Podsumowanie .......................................................................................................... 436 Rozdział 20. Kontrolki i obiekty baz danych ........................................................................................437 Automatyczne łączenie z danymi .................................................................................. 437 Łączenie ze źródłami danych .................................................................................. 438 Wstawianie kontrolek danych na formularz .............................................................. 441 Obiekty tworzone automatycznie .................................................................................. 445 Inne obiekty danych .................................................................................................... 447 Przeglądanie danych ................................................................................................... 448 Obiekty połączenia ..................................................................................................... 449 Obiekty transakcji ....................................................................................................... 452 Adaptery danych ......................................................................................................... 454 Obiekty poleceń ......................................................................................................... 459 Obiekt klasy DataSet ............................................................................................. 460 Klasa DataTable ................................................................................................... 464 Klasa DataRow ..................................................................................................... 467 Klasa DataColumn ................................................................................................ 468 Klasa DataRelation ............................................................................................... 470 Ograniczenia ......................................................................................................... 472 Klasa DataView .......................................................................................................... 475 Klasa DataRowView .................................................................................................... 478 Proste wiązanie danych .............................................................................................. 479 Klasa CurrencyManager .............................................................................................. 480 Złożone wiązanie danych ............................................................................................. 483 Podsumowanie .......................................................................................................... 487 10 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Rozdział 21. LINQ ....................................................................................................................................489 Wprowadzenie do LINQ ............................................................................................... 491 Podstawy składni zapytań LINQ ................................................................................... 493 Klauzula From ....................................................................................................... 493 Klauzula Where ..................................................................................................... 494 Klauzula Order By ................................................................................................. 495 Klauzula Select ..................................................................................................... 496 Wykorzystanie wyników zapytań LINQ ...................................................................... 498 Zaawansowana składnia zapytań LINQ ......................................................................... 499 Słowo kluczowe Join .............................................................................................. 499 Klauzula Group By ................................................................................................. 501 Funkcje agregujące ............................................................................................... 504 Operacje na zbiorach ............................................................................................. 504 Ograniczanie ilości zwracanych wyników .................................................................. 505 Funkcje LINQ ............................................................................................................. 506 Metody rozszerzające LINQ ......................................................................................... 508 Zapytania oparte na metodach ............................................................................... 508 Zapytania oparte na metodach i funkcje lambda ...................................................... 510 Rozszerzanie LINQ ................................................................................................ 512 LINQ to Objects .......................................................................................................... 514 LINQ to XML .............................................................................................................. 515 Literały XML .......................................................................................................... 515 LINQ w XML .......................................................................................................... 516 LINQ z XML ........................................................................................................... 518 LINQ to ADO.NET ........................................................................................................ 521 LINQ to SQL i LINQ to Entities ................................................................................ 521 LINQ to DataSet .................................................................................................... 522 Podsumowanie .......................................................................................................... 525 Rozdział 22. Tworzenie niestandardowych kontrolek .......................................................................527 Kontrolki niestandardowe — informacje ogólne ............................................................ 528 Tworzenie projektu budowy kontrolki ....................................................................... 529 Ustawianie ikony dla okna Toolbox ......................................................................... 529 Testowanie w oknie UserControl Test Container ...................................................... 530 Tworzenie projektu testowego ................................................................................ 531 Testowanie kontrolki ............................................................................................. 532 Implementowanie własności, metod oraz zdarzeń .................................................... 532 Przypisywanie atrybutów ........................................................................................ 534 Zachowanie w czasie projektowania i działania programu ......................................... 536 Kontrolki pochodne .................................................................................................... 536 Przesłanianie funkcjonalności klasy nadrzędnej ....................................................... 539 Ukrywanie funkcjonalności klasy nadrzędnej ............................................................ 540 Kontrolki złożone ........................................................................................................ 541 Budowanie kontrolek od początku ................................................................................ 543 Komponenty .............................................................................................................. 544 Niewidoczne kontrolki ................................................................................................. 545 Wybieranie klasy kontrolki ........................................................................................... 546 Kontrolki i komponenty w projektach wykonywalnych ..................................................... 547 Klasa UserControl w projektach wykonywalnych ....................................................... 547 Dziedziczące kontrolki UserControl w projektach wykonywalnych ............................... 548 Klasa Control w projektach wykonywalnych .............................................................. 548 Spis treści 11 Kontrolki dziedziczone w projektach wykonywalnych ................................................. 549 Komponenty w projektach wykonywalnych ............................................................... 549 Zabezpieczenia niestandardowych komponentów .......................................................... 549 Asemblacje z silną nazwą ...................................................................................... 550 Organ podpisujący ................................................................................................. 552 Podsumowanie .......................................................................................................... 552 Rozdział 23. Operacje typu „przeciągnij i upuść” oraz schowek ......................................................555 Zdarzenia typu „przeciągnij i upuść” ............................................................................ 556 Prosty przykład ..................................................................................................... 557 Sprawdzanie, jakie typy danych są dostępne ........................................................... 559 Przeciąganie w obrębie aplikacji ............................................................................. 560 Przyjmowanie upuszczonych plików ......................................................................... 561 Przeciąganie obiektów ........................................................................................... 562 Zmienianie nazw formatów ..................................................................................... 565 Przeciąganie kilku typów danych ............................................................................. 566 Używanie schowka ..................................................................................................... 568 Podsumowanie .......................................................................................................... 571 Rozdział 24. Funkcja Kontrola konta użytkownika ..............................................................................573 Funkcja Kontrola konta użytkownika — informacje ogólne .............................................. 573 Projektowanie programów pod kątem funkcji Kontrola konta użytkownika ........................ 575 Zwiększanie uprawnień programów .............................................................................. 578 Użytkownik ........................................................................................................... 578 Program wywołujący .............................................................................................. 578 Program wywoływany ............................................................................................. 579 Podsumowanie .......................................................................................................... 580 Część III Programowanie obiektowe ............................................................................. 583 Rozdział 25. Podstawy programowania obiektowego ........................................................................585 Klasy ......................................................................................................................... 585 Hermetyzacja ............................................................................................................. 588 Dziedziczenie ............................................................................................................. 589 Hierarchie dziedziczenia ........................................................................................ 590 Uszczegółowienie i uogólnienie .............................................................................. 591 Związki „ma” i „jest” ............................................................................................. 593 Dodawanie i modyfikowanie własności klas ............................................................. 594 Dziedziczenie interfejsów ....................................................................................... 596 Polimorfizm ................................................................................................................ 597 Przeciążanie .............................................................................................................. 598 Metody rozszerzające ................................................................................................. 599 Podsumowanie .......................................................................................................... 600 Rozdział 26. Klasy i struktury ..............................................................................................................603 Klasy ......................................................................................................................... 603 Lista atrybutów ..................................................................................................... 604 Słowo kluczowe Partial .......................................................................................... 604 Dostępność .......................................................................................................... 605 Słowo kluczowe Shadows ...................................................................................... 606 Dziedziczenie ........................................................................................................ 607 12 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Klauzula Of lista_typów .......................................................................................... 609 Klauzula Inherits klasa_nadrzędna ......................................................................... 609 Klauzula Implements interfejs ................................................................................ 610 Struktury ................................................................................................................... 613 Struktury nie mogą dziedziczyć ............................................................................... 614 Struktury są typami wartościowymi ......................................................................... 614 Zajmowanie pamięci .............................................................................................. 615 Sterta i stos ......................................................................................................... 615 Przypisywanie obiektów ......................................................................................... 617 Przekazywanie parametrów .................................................................................... 618 Opakowywanie i odpakowywanie ............................................................................ 619 Tworzenie egzemplarzy klas — szczegóły ..................................................................... 620 Tworzenie egzemplarzy struktur — szczegóły ................................................................ 622 Zbieranie nieużytków .................................................................................................. 624 Metoda Finalize .................................................................................................... 625 Metoda Dispose ................................................................................................... 628 Stałe, własności i metody ........................................................................................... 629 Zdarzenia .................................................................................................................. 631 Deklarowanie zdarzeń ............................................................................................ 631 Zgłaszanie zdarzeń ................................................................................................ 633 Przechwytywanie zdarzeń ....................................................................................... 634 Deklarowanie niestandardowych zdarzeń ................................................................. 636 Zmienne współdzielone ......................................................................................... 640 Metody współdzielone ........................................................................................... 641 Podsumowanie .......................................................................................................... 644 Rozdział 27. Przestrzenie nazw ..........................................................................................................645 Instrukcja Imports ...................................................................................................... 646 Importowanie automatyczne ................................................................................... 648 Aliasy przestrzeni nazw .......................................................................................... 649 Elementy przestrzeni nazw ..................................................................................... 650 Główna przestrzeń nazw .............................................................................................. 650 Tworzenie przestrzeni nazw ......................................................................................... 651 Klasy, struktury i moduły ............................................................................................. 652 Rozwiązywanie przestrzeni nazw .................................................................................. 653 Podsumowanie .......................................................................................................... 656 Rozdział 28. Klasy kolekcyjne ..............................................................................................................657 Czym jest kolekcja ...................................................................................................... 657 Tablice ...................................................................................................................... 658 Wymiary tablicy ..................................................................................................... 659 Dolne granice ....................................................................................................... 660 Zmienianie rozmiaru .............................................................................................. 661 Prędkość .............................................................................................................. 661 Inne cechy klasy Array ........................................................................................... 662 Kolekcje .................................................................................................................... 665 Klasa ArrayList ..................................................................................................... 665 Klasa StringCollection ........................................................................................... 667 Kolekcje ze ścisłą kontrolą typów ........................................................................... 667 Kolekcje tylko do odczytu ze ścisłą kontrolą typów ................................................... 669 Klasa NameValueCollection ................................................................................... 670 Spis treści 13 Słowniki .................................................................................................................... 671 Klasa ListDictionary .............................................................................................. 672 Klasa Hashtable ................................................................................................... 673 Klasa HybridDictionary ........................................................................................... 674 Słowniki ze ścisłą kontrolą typów ........................................................................... 675 Inne klasy ze ścisłą kontrolą typów ......................................................................... 676 Klasa StringDictionary ........................................................................................... 677 Klasa SortedList ................................................................................................... 677 Klasa CollectionsUtil .................................................................................................. 677 Stosy i kolejki ............................................................................................................ 678 Stos .................................................................................................................... 678 Kolejka ................................................................................................................ 679 Klasy ogólne .............................................................................................................. 681 Podsumowanie .......................................................................................................... 683 Rozdział 29. Typy ogólne ......................................................................................................................685 Zalety klas ogólnych ................................................................................................... 685 Definiowanie klas ogólnych ......................................................................................... 686 Konstruktory klas ogólnych .................................................................................... 688 Więcej niż jeden typ .............................................................................................. 688 Typy ograniczone ................................................................................................... 690 Używanie typów ogólnych ............................................................................................ 692 Aliasy Imports ....................................................................................................... 693 Klasy pochodne .................................................................................................... 693 Predefiniowane klasy ogólne ....................................................................................... 694 Metody ogólne ........................................................................................................... 694 Typy ogólne a metody rozszerzające ............................................................................. 695 Podsumowanie .......................................................................................................... 696 Część IV Grafika .............................................................................................................. 699 Rozdział 30. Podstawy rysowania ........................................................................................................701 Przegląd technik rysowania ......................................................................................... 701 Przestrzenie nazw obiektów rysujących ......................................................................... 704 Przestrzeń nazw System.Drawing ............................................................................ 704 Przestrzeń nazw System.Drawing.Drawing2D ........................................................... 705 Przestrzeń nazw System.Drawing.Imaging ............................................................... 708 Przestrzeń nazw System.Drawing.Text ..................................................................... 709 Przestrzeń nazw System.Drawing.Printing ................................................................ 710 Klasa Graphics .......................................................................................................... 712 Metody rysujące .................................................................................................... 712 Metody wypełniające ............................................................................................. 717 Inne własności i metody obiektów klasy Graphics .................................................... 717 Wygładzanie krawędzi ............................................................................................ 720 Podstawy transformacji ......................................................................................... 722 Transformacje — techniki zaawansowane ............................................................... 726 Zapisywanie i przywracanie stanu obiektów klasy Graphics ....................................... 729 Zdarzenia rysowania ................................................................................................... 731 Podsumowanie .......................................................................................................... 733 14 Visual Basic 2008. Warsztat programisty Rozdział 31. Pędzle, pióra i ścieżki ...........................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic 2008. Warsztat programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: