Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 018639 20460968 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic. Leksykon - książka
Visual Basic. Leksykon - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-643-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Aby wiedzieć, jak dane narzędzie wykorzystać, trzeba dokładnie się z nim zapoznać. I właśnie temu służyć ma ta książka. Dla niedoświadczonego czytelnika poznanie 'warsztatu pracy programisty' jest zawsze trudne, zwłaszcza gdy ma do czynienia z często nieczytelną dokumentacją (np. napisaną w języku obcym). Rozbudowany spis treści, liczne przykłady zastosowania m.in. funkcji czy obiektów definiowanych przez Visual Basic ułatwią przełamanie pierwszych lodów. Jednak zarówno początkujący, jak i zaawansowany programista znajdą w 'Leksykonie' interesujące informacje.

Szczególnie ważne jest to, że nie został pominięty opis interfejsu środowiska programistycznego, co stwarza niepowtarzalną szansę na uzupełnienie wiadomości o przyciskach i oferowanym menu.

Liczne uwagi i komentarze odautorskie stawiają tę książkę ponad przeciętną ocenę, z jaką mogłyby się spotkać inne publikacje przyjmujące formę leksykonu. Treść staje się żywa i łatwo przyswajalna, a sam proces programowania łatwy i przyjemny -- jak zapewnia autor we wstępie do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Visual Basic. Leksykon KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Autor: Arkadiusz Wilczyæski ISBN: 83-7197-643-7 Format: B5, stron: 232 Aby wiedzie(cid:230), jak dane narzŒdzie wykorzysta(cid:230), trzeba dok‡adnie siŒ z nim zapozna(cid:230). I(cid:160) w‡a(cid:156)nie temu s‡u¿y(cid:230) ma ta ksi„¿ka. Dla niedo(cid:156)wiadczonego czytelnika poznanie (cid:132)warsztatu pracy programisty(cid:148) jest zawsze trudne, zw‡aszcza gdy ma do czynienia z(cid:160) czŒsto nieczyteln„ dokumentacj„ (np. napisan„ w jŒzyku obcym). Rozbudowany spis tre(cid:156)ci, liczne przyk‡ady zastosowania m.in. funkcji czy obiekt(cid:243)w definiowanych przez Visual Basic u‡atwi„ prze‡amanie pierwszych lod(cid:243)w. Jednak zar(cid:243)wno pocz„tkuj„cy, jak(cid:160) i(cid:160) zaawansowany programista znajd„ w (cid:132)Leksykonie(cid:148) interesuj„ce informacje. Szczeg(cid:243)lnie wa¿ne jest to, ¿e nie zosta‡ pominiŒty opis interfejsu (cid:156)rodowiska programistycznego, co stwarza niepowtarzaln„ szansŒ na uzupe‡nienie wiadomo(cid:156)ci o(cid:160) przyciskach i oferowanym menu. Liczne uwagi i komentarze odautorskie stawiaj„ tŒ ksi„¿kŒ ponad przeciŒtn„ ocenŒ, z(cid:160) jak„(cid:160) mog‡yby siŒ spotka(cid:230) inne publikacje przyjmuj„ce formŒ leksykonu. Tre(cid:156)(cid:230) staje siŒ ¿ywa i(cid:160) ‡atwo przyswajalna, a sam proces programowania ‡atwy i przyjemny (cid:151) jak zapewnia autor we wstŒpie do ksi„¿ki. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z...................................................z..........11 Rozdział 1. Podstawy obsługi programu VB ...................................................z.....13 1.1. Menu programu ...................................................o...................................................o...13 1.1.1. File...................................................o...................................................o.........13 1.1.2. Edit ...................................................o...................................................o........16 1.1.3. View ...................................................o...................................................o......20 Project ...................................................o...................................................o...23 1.1.4. 1.1.5. Format ...................................................o...................................................o...25 1.1.6. Debug ...................................................o...................................................o....28 Run ...................................................o...................................................o........30 1.1.7. 1.1.8. Tools...................................................o...................................................o......31 1.1.9. Add-Ins...................................................o...................................................o..32 1.1.10 Window ...................................................o...................................................o.33 1.1.11. Help ...................................................o...................................................o.......34 1.2. Okna w VB ...................................................o...................................................o..........35 Call Stack ...................................................o.................................................35 Code ...................................................o...................................................o......35 Components...................................................o..............................................36 Form ...................................................o...................................................o......38 Form Layout...................................................o.............................................39 Immediate...................................................o.................................................40 Locals ...................................................o...................................................o....40 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. Object Browser...................................................o.........................................41 1.2.9. 1.2.10. Properties...................................................o..................................................43 1.2.11. Toolbox ...................................................o...................................................o.44 1.2.12. Watch ...................................................o...................................................o....45 Project ...................................................o...................................................o...42 Rozdział 2. Podstawy programowania w VB ...................................................z....47 2.1. Instrukcje sterujące...................................................o..................................................47 2.1.1. Do ...................................................o...................................................o..........47 For ...................................................o...................................................o.........49 2.1.2. 2.1.3. If ...................................................o...................................................o............50 Select Case ...................................................o...............................................52 2.1.4. 2.2. Funkcje wbudowane...................................................o................................................54 2.2.1. Daty i czasu ...................................................o..............................................54 2.2.2. Konwertujące ...................................................o...........................................64 2.2.3. Matematyczne ...................................................o..........................................71 2.2.4. Tekstowe ...................................................o..................................................76 2 Visual Basic. Leksykon 2.2.5. Testujące ...................................................o..................................................86 2.2.6. Wejścia-wyjścia ...................................................o.......................................92 2.2.7. Pozostałe ...................................................o................................................103 Rozdział 3. Obiekty w VB ...................................................z..............................107 3.1. Kontrolki standardowe...................................................o..........................................107 3.1.1. Animation...................................................o...............................................107 3.1.2. CheckBox ...................................................o...............................................108 3.1.3. ComboBox ...................................................o.............................................109 3.1.4. CommandButton ...................................................o....................................110 3.1.5. CommonDialog ...................................................o......................................111 3.1.6. Data ...................................................o...................................................o.....111 3.1.7. DBCombo ...................................................o..............................................112 3.1.7. DBGrid ...................................................o...................................................o113 3.1.8. DBList ...................................................o...................................................o.116 3.1.9. Debug ...................................................o...................................................o..117 3.1.10. DirListBox...................................................o..............................................117 3.1.11. DriveListBox...................................................o..........................................118 3.1.12. FileListBox...................................................o.............................................119 3.1.13. Form ...................................................o...................................................o....120 3.1.14. Frame...................................................o...................................................o...122 3.1.15. HScroolBar...................................................o.............................................123 3.1.16. Image...................................................o...................................................o...124 3.1.17. Label...................................................o...................................................o....125 3.1.18. Line ...................................................o...................................................o.....126 3.1.19. ListBox ...................................................o...................................................o126 3.1.20. MDIForm ...................................................o...............................................127 3.1.21. Menu ...................................................o...................................................o...129 3.1.22. OLE ...................................................o...................................................o.....129 3.1.23. OptionButton...................................................o..........................................130 3.1.24. Panel ...................................................o...................................................o....131 3.1.25. PictureBox...................................................o..............................................131 3.1.26. Printer ...................................................o...................................................o..133 3.1.27. ProgressBar ...................................................o............................................134 3.1.28. Shape ...................................................o...................................................o...135 3.1.29. Slider ...................................................o...................................................o...135 3.1.30. SSTab ...................................................o...................................................o..136 3.1.31. StatusBar ...................................................o................................................137 3.1.32. TabStrip...................................................o..................................................138 3.1.33. TextBox...................................................o..................................................139 3.1.34. ToolBar ...................................................o..................................................141 3.1.35. Timer ...................................................o...................................................o...142 3.1.36. UpDown ...................................................o.................................................142 3.1.37. UserControl ...................................................o............................................143 3.1.38. VScrollBar...................................................o..............................................145 3.2. Właściwości kontrolek standardowych ...................................................o................145 3.2.1. Action ...................................................o...................................................o..145 3.2.2. ActionControl...................................................o.........................................146 3.2.3. ActiveForm ...................................................o............................................146 3.2.4. Align...................................................o...................................................o....147 3.2.5. Alignment...................................................o...............................................147 3.2.6. Appearance...................................................o.............................................148 3.2.7. Archive ...................................................o...................................................o148 3.2.8. AutoRedraw ...................................................o...........................................149 3.2.9. AutoShowChildren...................................................o.................................149 Spis treści 3 3.2.10. AutoSize ...................................................o.................................................149 3.2.11. BackColor ...................................................o..............................................150 3.2.12. BorderColor...................................................o............................................151 3.2.13. BorderStyle ...................................................o............................................152 3.2.14. BorderWidth...................................................o...........................................153 3.2.15. Cancel...................................................o...................................................o..153 3.2.16. Caption ...................................................o...................................................o154 3.2.17. Checked...................................................o..................................................154 3.2.18. ClipControls ...................................................o...........................................154 3.2.19. Columns (DBGrid)...................................................o.................................155 3.2.20. Columns (ListBox)...................................................o.................................155 3.2.21. Container ...................................................o................................................155 3.2.22. ControlBox ...................................................o.............................................156 3.2.23. Controls ...................................................o..................................................156 3.2.24. Count (VB Collections)...................................................o..........................156 3.2.25. CurrentX, CurrentY...................................................o................................156 3.2.26. Database ...................................................o.................................................157 3.2.27. DatabaseName...................................................o........................................157 3.2.28. DataChanged ...................................................o..........................................158 3.2.29. DataField ...................................................o................................................158 3.2.30. DataSource ...................................................o.............................................158 3.2.31. Default...................................................o...................................................o.158 3.2.32. DisabledPicture ...................................................o......................................159 3.2.33. DownPicture...................................................o...........................................159 3.2.34. DragIcon...................................................o.................................................159 3.2.35. DragMode ...................................................o..............................................160 3.2.36. DrawMode...................................................o..............................................160 3.2.37. DrawStyle...................................................o...............................................161 3.2.38. DrawWidth ...................................................o.............................................161 3.2.39. Drive...................................................o...................................................o....162 3.2.40. Enabled...................................................o...................................................o162 3.2.41. FileName ...................................................o................................................162 3.2.42. FillColor ...................................................o.................................................163 3.2.43. FillStyle ...................................................o..................................................163 3.2.44. Font ...................................................o...................................................o.....164 3.2.45. FontBold...................................................o.................................................164 3.2.46. FontItalic ...................................................o................................................164 3.2.47. FontName ...................................................o...............................................164 3.2.48. FontSize...................................................o..................................................165 3.2.49. FontStrikethru ...................................................o........................................165 3.2.50. FontTransparent ...................................................o.....................................165 3.2.51. FontUnderline ...................................................o........................................165 3.2.52. ForeColor ...................................................o...............................................166 3.2.53. hDC ...................................................o...................................................o.....166 3.2.54. Hidden ...................................................o...................................................o.166 3.2.55. Height ...................................................o...................................................o..166 3.2.56. HelpContextID ...................................................o.......................................167 3.2.57. hWnd ...................................................o...................................................o...167 3.2.58. HideSelection ...................................................o.........................................167 3.2.59. Icon...................................................o...................................................o......168 3.2.60. Image...................................................o...................................................o...168 3.2.61. Index (ActiveX) ...................................................o.....................................168 3.2.62. Index (Control Array) ...................................................o............................168 3.2.63. IntegralHeight ...................................................o........................................169 3.2.64. Interval ...................................................o...................................................o169 4 Visual Basic. Leksykon 3.2.65. ItemData ...................................................o.................................................169 3.2.66. KeyPreview ...................................................o............................................170 3.2.67. LargeChange ...................................................o..........................................170 3.2.68. Left ...................................................o...................................................o......170 3.2.69. LinkItem ...................................................o.................................................171 3.2.70. LinkMode ...................................................o...............................................171 3.2.71. LinkTimeout...................................................o...........................................172 3.2.72. LinkTopic ...................................................o...............................................172 3.2.73. List...................................................o...................................................o.......173 3.2.74. ListCount...................................................o................................................173 3.2.75. ListIndex ...................................................o................................................173 3.2.76. Locked...................................................o...................................................o.174 3.2.77. MaskColor...................................................o..............................................174 3.2.78. Max ...................................................o...................................................o.....174 3.2.79. MaxButton...................................................o..............................................175 3.2.80. MaxLength ...................................................o.............................................175 3.2.81. MDIChild ...................................................o...............................................175 3.2.82. Min ...................................................o...................................................o......176 3.2.83. MinButton ...................................................o..............................................176 3.2.84. MouseIcon...................................................o..............................................176 3.2.85. MousePointer ...................................................o.........................................177 3.2.86. Moveable...................................................o................................................178 3.2.87. MultiLine...................................................o................................................178 3.2.88. MultiSelect ...................................................o.............................................178 3.2.89. Name ...................................................o...................................................o...179 3.2.90. Negotiate ...................................................o................................................179 3.2.91. NegotiateMenus ...................................................o.....................................179 3.2.92. NegotiatePosition ...................................................o...................................179 3.2.93. NegotiateToolbars ...................................................o..................................180 3.2.94. NewIndex ...................................................o...............................................180 3.2.95. Normal...................................................o...................................................o.180 3.2.96. OLEDragMode...................................................o.......................................181 3.2.97. OLEDropMode ...................................................o......................................181 3.2.98. Palette ...................................................o...................................................o..182 3.2.99. PaletteMode...................................................o............................................182 3.2.100. Parent...................................................o...................................................o...183 3.2.101. PasswordChar...................................................o.........................................183 3.2.102. Path...................................................o...................................................o......183 3.2.103. Pattern ...................................................o...................................................o.184 3.2.104. Picture ...................................................o...................................................o.184 3.2.105. ReadOnly...................................................o................................................184 3.2.106. ScaleHeight ...................................................o............................................185 3.2.107. ScaleLeft ...................................................o................................................185 3.2.108. ScaleMode...................................................o..............................................185 3.2.109. ScaleTop...................................................o.................................................186 3.2.110. ScaleWidth ...................................................o.............................................186 3.2.111. ScrollBars ...................................................o...............................................187 3.2.112. SellCount...................................................o................................................187 3.2.113. Selected ...................................................o..................................................188 3.2.114. SelLength ...................................................o...............................................188 3.2.115. SelStart ...................................................o...................................................o188 3.2.116. SelText ...................................................o...................................................o189 3.2.117. Shape ...................................................o...................................................o...189 3.2.118. Shortcut ...................................................o..................................................190 3.2.119. ShowInTaskbar ...................................................o......................................190 Spis treści 5 3.2.120. SmallChange ...................................................o..........................................190 3.2.121. Sorted ...................................................o...................................................o..190 3.2.122. Stretch ...................................................o...................................................o.191 3.2.123. StartUpPosition ...................................................o......................................191 3.2.124. Style...................................................o...................................................o.....191 3.2.125. System ...................................................o...................................................o.192 3.2.126. TabIndex ...................................................o................................................193 3.2.127. TabStop ...................................................o..................................................193 3.2.128. Tag...................................................o...................................................o.......193 3.2.129. Text ...................................................o...................................................o.....193 3.2.130. ToolTipText ...................................................o...........................................194 3.2.131. Top ...................................................o...................................................o......194 3.2.132. TopIndex ...................................................o................................................194 3.2.133. UseMaskColor...................................................o........................................195 3.2.134. UseMnemonic ...................................................o........................................195 3.2.135. Value ...................................................o...................................................o...195 3.2.136. Visible ...................................................o...................................................o.196 3.2.137. WhatsThisButton...................................................o....................................196 3.2.138. WhatsThisHelp...................................................o.......................................196 3.2.138. WhatsThisHelpID ...................................................o..................................197 3.2.139. Width...................................................o...................................................o...197 3.2.140. WindowList...................................................o............................................197 3.2.142. WindowState ...................................................o..........................................198 3.2.143. WordWrap...................................................o..............................................198 3.2.144. X1, Y1 — X2,Y2 ...................................................o...................................198 3.3. Zdarzenia kontrolek standardowych...................................................o.....................199 3.3.1. Activate ...................................................o..................................................199 3.3.2. Change...................................................o...................................................o.199 3.3.3. Click ...................................................o...................................................o....199 3.3.4. DblClick ...................................................o.................................................200 3.3.5. DeActivate...................................................o..............................................200 3.3.6. DragDrop...................................................o................................................200 3.3.7. DragOver...................................................o................................................201 3.3.8. DropDown...................................................o..............................................201 3.3.9. Error ...................................................o...................................................o....202 3.3.10. GotFocus ...................................................o................................................202 3.3.11. Initialize...................................................o..................................................202 3.3.12. ItemCheck ...................................................o..............................................203 3.3.13. KeyDown ...................................................o...............................................203 3.3.14. KeyPress...................................................o.................................................203 3.3.15. KeyUp ...................................................o...................................................o.204 3.3.16. LinkClose ...................................................o...............................................204 3.3.17. LinkError...................................................o................................................205 3.3.18. LinkExecute ...................................................o...........................................205 3.3.19. LinkNotify...................................................o..............................................206 3.3.20. LinkOpen...................................................o................................................206 3.3.21. Load...................................................o...................................................o.....206 3.3.22. LostFocus ...................................................o...............................................206 3.3.23. MouseDown ...................................................o...........................................207 3.3.24. MouseMove...................................................o............................................208 3.3.25. MouseUp ...................................................o................................................208 3.3.26. Paint...................................................o...................................................o.....209 3.3.27. PathChange ...................................................o............................................209 3.3.28. PatternChange ...................................................o........................................210 3.3.29. QueryUnload ...................................................o..........................................210 6 Visual Basic. Leksykon 3.3.30. Reposition ...................................................o..............................................211 3.3.31. Resize ...................................................o...................................................o..211 3.3.32. Scroll ...................................................o...................................................o...211 3.3.33. Terminate ...................................................o...............................................212 3.3.34. Timer ...................................................o...................................................o...212 3.3.35. Unload ...................................................o...................................................o.212 3.3.36. Validate ...................................................o..................................................213 3.4. Metody kontrolek standardowych ...................................................o........................213 3.4.1. AddItem...................................................o..................................................213 3.4.2. Arrange...................................................o...................................................o214 3.4.3. Assert...................................................o...................................................o...214 3.4.4. Circle ...................................................o...................................................o...215 3.4.5. Clear ...................................................o...................................................o....215 3.4.6. Cls ...................................................o...................................................o.......216 3.4.7. Drag...................................................o...................................................o.....216 3.4.8. EndDoc...................................................o...................................................o216 3.4.9. GetData ...................................................o..................................................217 3.4.10. GetFormat ...................................................o..............................................217 3.4.11. GetText...................................................o...................................................o218 3.4.12. Hide ...................................................o...................................................o.....218 3.4.13. Line ...................................................o...................................................o.....218 3.4.14. LinkExecute ...................................................o...........................................219 3.4.15. LinkPoke ...................................................o................................................219 3.4.16. LinkRequest ...................................................o...........................................220 3.4.17. LinkSend ...................................................o................................................220 3.4.18. Move ...................................................o...................................................o...220 3.4.19. NewPage ...................................................o................................................221 3.4.20. OLEDrag ...................................................o................................................221 3.4.21. PaintPicture ...................................................o............................................221 3.4.22. Point ...................................................o...................................................o....222 3.4.23. PopupMenu ...................................................o............................................222 3.4.24. Print ...................................................o...................................................o.....223 3.4.25. PrintForm ...................................................o...............................................223 3.4.26. PSet ...................................................o...................................................o.....224 3.4.27. Refresh ...................................................o...................................................o224 3.4.28. RemoveItem ...................................................o...........................................224 3.4.29. Scale ...................................................o...................................................o....225 3.4.30. ScaleX ...................................................o...................................................o.225 3.4.31. ScaleY ...................................................o...................................................o.226 3.4.32. SetData ...................................................o...................................................o226 3.4.33. SetFocus ...................................................o.................................................227 3.4.34. SetText ...................................................o...................................................o227 3.4.35. Show...................................................o...................................................o....228 3.4.36. ShowColor...................................................o..............................................228 3.4.37. ShowFont ...................................................o...............................................228 3.4.38. ShowHelp ...................................................o...............................................228 3.4.39. ShowOpen ...................................................o..............................................229 3.4.40. ShowPrinter...................................................o............................................229 3.4.41. ShowSave ...................................................o...............................................229 3.4.42. ShowWhatsThis ...................................................o.....................................229 3.4.43. TextHeight...................................................o..............................................230 3.4.44. TextWidth ...................................................o..............................................230 3.4.45. WhatsThisMode ...................................................o.....................................230 3.4.46. ZOrder ...................................................o...................................................o.231 Rozdział 2. Czy zdarzyło się Wam kiedyś, że zapomnieliście nazwsy lub składni jakiejś funkcji lub instrukcji? Na pewno tak! Rozdział ten jest właśnie takim „przypominaczem”, który zawiera wszystkie funkcje i instrukcje dostępne w jsęzyku Visual Basic. Ponadto prawdziwy programista nigdy nie ogranicza się do znajomości tylko i wyłącznie jednego języka programowania — a pamięć, jak wiadomo,s bywa czasami zawodna. 2.1. Instrukcje sterujące 2.1.1. Do Do While Wykonuje blok instrukcji tak długo, jak długo warunesk pętli będzie spełniony. Składnia 3 /(cid:2) +692/(cid:3) 327869- 334 Blok instrukcji może nie zostać wykonany w przypadku, gdy zadany warunek nigdy nie będzie spełniony. Przykład 3 //22+ /22+ 334 48 Do Loop While Visual Basic. Leksykon Wykonuje blok instrukcji, dopóki warunek pętli będzsie prawdziwy. Składnia 3 327869- 334 /(cid:15) +692/(cid:16) Blok instrukcji musi zostać wykonany przynajmniej raz, ponieważ pętla zakłada, że w pierwszym przebiegu warunek jest spełniony. Przykład 3 392+8 3.+-,(cid:28)3..3 -2-2(cid:31) 334 /-2 Do Until Wykonuje blok instrukcji tak długo, dopóki warunek psętli nie będzie spełniony. Składnia 3 28(cid:15) +692/(cid:16) 327869- 334 Blok instrukcji może nie zostać wykonany w przypadku, gdy zadany warunek będzie spełniony. Przykład 3 28-,+ 392+8 463;+.32+-,+/78;(cid:28)7+2  334 Do Loop Until Wykonuje blok instrukcji, dopóki warunek pętli okażse się prawdziwy. Składnia 3 327869- 334 28(cid:15) +692/(cid:16) Blok instrukcji musi zostać wykonany przynajmniej raz, ponieważ pętla zakłada, że w pierwszym przebiegu warunek nie jest spełniony. Rozdział 2. Podstawy programowania w VB 49 Przykład 3 392+8 47-,(cid:28)2/72 334 28-,+ Exit Do Instrukcja pozwalająca na natychmiastowe przerwanie działania dowolnej pętli 3, bez względu na prawdziwość zadanego warunku. Przykład 1. 3 28-,+24983(cid:15) 3.+-,(cid:28)-+o3;8. 463;+. -,(cid:28)(cid:16) 0(cid:15)28-,+28#8++(cid:16)$/2 83 2.0 721 2 (cid:15)28#8++428-,+(cid:16) 28 +.337-713(cid:15)721 2(cid:16) 334 /(cid:15)28-,+ (cid:16) Przykład 2. 3 392+8 3.+-,(cid:28)3..3 -2-2(cid:31) 0-2 8/2 83 2.0 334 /-2 2.1.2. For For Pozwala na powtarzanie bloku instrukcji zadaną liczbsę razy. Składnia 36-2 +683 3-83;+$3 +6833q-3;+#8/463 327869- /8-2 gdzie: -2 — musi być zmienną, więc specjalnie dla potrzeb pętlsi 36 trzeba ją zadeklarować (najlepiej typu 28/1/6). Jest ona wykorzystywana przez pętlę jako licznik powtórzeń; +683 3-83;+ — liczba całkowita, wyrażenie lub zmienna określajsąca początek odliczania; 50 Visual Basic. Leksykon  +6833q-3;+ — liczba całkowita, wyrażenie lub zmienna określajsąca koniec odliczania; 63 (opcja) — liczba całkowita, wyrażenie lub zmienna oksreślająca wartość skokową, wykorzystywaną przez pętlę do odliczania ods wartości początkowej do końcowej. Przykład 36 33-2-+ $3 #8/4 /22+ /22+(cid:31) 33-2-+ /8 33-2-+ Exit For Instrukcja pozwalająca na natychmiastowe przerwanie działania dowolnej pętli 36, bez względu na dotychczasowy stan wykonania pętli. Przykład 36 33-2-+ $3 #8/4 0/22+ $/2 836 2.0 /22+ /22+(cid:31) 33-2-+ /8 33-2-+ 2.1.3. If If Wykonuje określony blok instrukcji w przypadku, gdy zadany warunek będzie spełniony. Składnia 0 +692/$/2 327869- 2.0 Przykład 0/22+ /22/$/2 /22+ /22+ (cid:31) 2.0 If Else W przypadku spełnienia warunku określonego po słowie kluczowym 0 wykonany zostanie blok instrukcji po słowie 7/. Rozdział 2. Podstawy programowania w VB 51 Składnia instrukcji: 0 +692/$/2 327869- 7/ 327869- 2.0 Przykład 0/22+$/2 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+83(cid:16) 7/ 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+/7869 2+3.(cid:16) 2.0 If ElseIf Pozwala na sprawdzanie wielu warunków oprócz pierwszego 0. W przypadku speł- nienia warunku określonego po nim zostaną sprawdzone wszystkie warunki po kolej- nych słowach 7/0. Wykonany może być jednak tylko jeden blok instrukcji, wystę- pujący po odpowiadającym mu słowie 0, 7/0 lub 7/. Sprawdzanych warunków może być wiele. Składnia 0 +692/ $/2 327869- 7/0 +692/$/2 327869- 7/0 +692/$/2 327869- 7/ 327869- 2.0 Przykład 0/22+$/2 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+83(cid:16) 7/0/22+ $/2 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+83 (cid:16) 7/0/22+ $/2 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+83 (cid:16) 7/ 392+8713(cid:15) 463;+.32+-,+2//782+2+(cid:16) 2.0 TypeOf Sprawdzenie typu podanego obiektu. 52 Visual Basic. Leksykon Składnia $4/0+;+,/897$4,/89 Przykład 0$4/03;+32863+7/-3$/2 392+8713(cid:15),/8849/-3(cid:16) 7/ 392+8713(cid:15),/82//78849/-3(cid:16) 1..+23,/8,(cid:28)./849/-3.378+2/;;/832392+8 2.0 2.1.4. Select Case Select Case Instrukcja sprawdza wartość podanego wyrażenia i wybiera jeden odpowiedni blok kodu do wykonania. Sprawdzanych warunków może być wielse. Składnia #//-8+7/ 6+ /2/ +7/ +683 327869- +7/ +683 327869- +7/ +683 327869- +7/7/ 327869- 2.#//-8 Przykład #//-8+7/+6+ +7/ 392+8713(cid:15)$;9+63,/,(cid:28)./7o+,98(cid:16) +7/ 392+8713(cid:15)$;9+63,/,(cid:28)./-+o/.3,6(cid:16) +7/ 392+8713(cid:15)$;9+63,/,+6.3.3,6(cid:16) +7/7/ 392+8713(cid:15)+,8+o3 49(cid:16) 2.#//-8 Select Case Case Is Instrukcja sprawdza prawdziwość różnych relacji, zachodzących pomiędzy podanym wyrażeniem a wartością, i w zależności od wyniku wybiera jeden odpowiedni blok kodu do wykonania. Sprawdzanych relacji może być wieles. Rozdział 2. Podstawy programowania w VB 53 Składnia #//-8+7/ 6+ /2/ +7/7 /+-+ 327869- +7/7 /+-+ 327869- +7/7 /+-+ 327869- +7/7/ 327869- 2.#//-8 Przykład #//-8+7/;38+ +7/7 392+8713(cid:15)/4//q46+-(cid:28)(cid:16) +7/7 .7 392+8713(cid:15)#o+,/8/$;3/+63,(cid:16) +7/7 .7 392+8713(cid:15)3 /,.+/43;2/2//;(cid:28)-/(cid:16) +7/7/ 392+8713(cid:15)/,2/4o+-+;7/,(cid:28)./+o3(cid:16) 2.#//-8 Select Case Case To Instrukcja sprawdza prawdziwość różnych przedziałów podanych po słowie kluczo- wym +7/ i w zależności od wyniku wybiera jeden odpowiedni blok kodu do wyko- nania. Sprawdzanych warunków może być wiele. Składnia #//-8+7/ 6+ /2/ +7/ +683 +$3 +683 , 327869- +7/ +683+$3 +683, 327869- +7/7/ 327869- 2.#//-8 Przykład #//-8+7/ / +7/ $3 392+8713(cid:15)/78//7-/,+6.3+98(cid:16) +7/$3 392+8713(cid:15)/78//7-/./-/(cid:16) +7/ $3 392+8713(cid:15)+/ 7.3o3./ (cid:16) +7/7/ 392+8713(cid:15)/78/9 .3637o+6+,+2+7/,/(cid:16) 2.#//-8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic. Leksykon
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: