Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00275 004909 20486010 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic .NET. Encyklopedia - książka
Visual Basic .NET. Encyklopedia - książka
Autor: Liczba stron: 564
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-822-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wcześniejsze wersje języka Visual Basic tworzone były z myślą o projektowaniu aplikacji klienckich Microsoft® Windows®. Tworząc Visual Basic .NET, pomyślano także o zastosowaniu tego języka do tworzenia aplikacji internetowych i serwisów XML. Właśnie dlatego Visual Basic .NET generuje kod dla wspólnego środowiska uruchomieniowego, co spowodowało wprowadzenie zmian w obrębie samego języka.

Książka zawiera szczegółowe omówienie wszystkich elementów języka Visual Basic .NET opisanych w oficjalnej, elektronicznej dokumentacji. Jeżeli zajmujesz się programowaniem w VB .NET możesz być pewien, że szybko nie odłożysz jej na półkę.

Poznaj wszystkie szczegóły języka i środowiska uruchomieniowego:

Visual Basic .NET został zaprojektowany jako najprostsze, a przy tym efektywne narzędzie do tworzenia aplikacji i serwisów Microsoft .NET. Użyj Encyklopedii, a poznasz moc i elastyczność tego języka.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic .NET. Opis jêzyka Autor: Microsoft Corporation T³umaczenie: Agata Bulandra ISBN: 83-7197-822-7 Tytu³ orygina³u: Microsoft Visual Basic .Net Language Reference Format: B5, stron: 562 Wczeġniejsze wersje jêzyka Visual Basic tworzone by³y z myġl¹ o projektowaniu aplikacji klienckich Microsoft® Windows®. Tworz¹c Visual Basic .NET, pomyġlano tak¿e o zastosowaniu tego jêzyka do tworzenia aplikacji internetowych i serwisów XML. W³aġnie dlatego Visual Basic .NET generuje kod dla wspólnego ġrodowiska uruchomieniowego, co spowodowa³o wprowadzenie zmian w obrêbie samego jêzyka. Ksi¹¿ka zawiera szczegó³owe omówienie wszystkich elementów jêzyka Visual Basic .NET opisanych w oficjalnej, elektronicznej dokumentacji. Je¿eli zajmujesz siê programowaniem w VB .NET mo¿esz byæ pewien, ¿e szybko nie od³o¿ysz jej na pó³kê. Poznaj wszystkie szczegó³y jêzyka i ġrodowiska uruchomieniowego: • Atrybuty • Sta³e • Typy danych • Dyrektywy • Funkcje • S³owa kluczowe • Metody • Obiekty • Operatory • W³aġciwoġci • Polecenia Visual Basic .NET zosta³ zaprojektowany jako najprostsze, a przy tym efektywne narzêdzie do tworzenia aplikacji i serwisów Microsoft .NET. U¿yj Encyklopedii, a poznasz moc i elastycznoġæ tego jêzyka. Spis treści Zanim zaczniesz 13 Konwencje typograficzne i konwencje kodu ...................................................y...............................13 Rozdział 1. Visual Basic .NET — wprowadzenie 15 Zmiany w języku Visual Basic...................................................y.....................................................15 Krótki przegląd zmian w implementacji elementów języka ...................................................y..15 Zmiany w deklaracjach ...................................................y...................................................y.......22 Zmiany w funkcjach.................................y...................................................y..............................26 Zmiany w obiektach i komponentach ...................................................y....................................30 Zmiany w procedurach...................................................y...................................................y........35 Zmiany w przebiegu sterowania ...................................................y............................................39 Zmiany w tablicach...................................................y...................................................y.............41 Zmiany w typach danych ...................................................y...................................................y....44 Zmiany we właściwościach ...................................................y...................................................y47 Inne zmiany...................................................y...................................................y.........................50 Przegląd pojęć języka Visual Basic ...................................................y.............................................52 Słowa kluczowe języka Visual Basic...................................................y...........................................58 Rozdział 2. Opis A – Z 61 #Const — dyrektywa...................................................y...................................................y.................61 #ExternalSource — dyrektywa ...................................................y....................................................62 #If...Then...#Else — dyrektywy ...................................................y...................................................62 #Region — dyrektywa ...................................................y...................................................y..............64 — operator ...................................................y...................................................y............................65 = — operator ...................................................y...................................................y..........................66 ∗ — operator...................................................y...................................................y..............................66 ∗= — operator ...................................................y...................................................y...........................67 + — operator ...................................................y...................................................y.............................68 += — operator ...................................................y...................................................y...........................71 – — operator...................................................y...................................................y..............................72 –= — operator ...................................................y...................................................y...........................73 / — operator ...................................................y...................................................y..............................74 /= — operator ...................................................y...................................................y............................75 = — operator ...................................................y...................................................y.............................76 — operator ...................................................y...................................................y..............................77 = — operator ...................................................y...................................................y............................78 4 Spis treści ^ — operator...................................................y...................................................y..............................79 ^= — operator ...................................................y...................................................y...........................80 Add — metoda ...................................................y...................................................y..........................81 AddHandler — polecenie...................................................y...................................................y..........83 AddressOf — operator ...................................................y...................................................y..............84 Alias ...................................................y...................................................y..........................................85 And — operator...................................................y...................................................y.........................85 AndAlso — operator ...................................................y...................................................y.................87 Ansi ...................................................y...................................................y...........................................89 AppActivate — funkcja ...................................................y...................................................y............89 AppWinStyle — wyliczenie...................................................y...................................................y......90 As ...................................................y...................................................y..............................................91 Asc, AscW — funkcje...................................................y...................................................y...............91 Assembly ...................................................y...................................................y................. ..................92 Auto ...................................................y...................................................y..................... ......................93 Beep — funkcja...................................................y...................................................y.........................93 Boolean — typ danych ...................................................y...................................................y..............93 ByRef ...................................................y...................................................y........................................94 Byte — typ danych...................................................y...................................................y....................94 ByVal ...................................................y...................................................y........................................95 Call — polecenie ...................................................y...................................................y.......................95 CallByName — funkcja ...................................................y...................................................y............96 CallType — wyliczenie...................................................y...................................................y.............98 Case ...................................................y...................................................y...........................................98 Char — typ danych ...................................................y...................................................y...................99 ChDir — funkcja ...................................................y...................................................y.......................99 ChDrive — funkcja ...................................................y...................................................y.................100 Choose — funkcja ...................................................y...................................................y...................101 Chr, ChrW — funkcje ...................................................y...................................................y.............102 Class — polecenie ...................................................y...................................................y...................104 Clear — metoda ...................................................y...................................................y......................107 Collection — obiekt ...................................................y...................................................y................108 ComClassAttribute — klasa...................................................y...................................................y....109 ComClassAttribute — konstruktor...................................................y.............................................110 ComClassAttribute.ClassID — właściwość...................................................y...............................111 ComClassAttribute.EventID — właściwość ...................................................y..............................112 ComClassAttribute.InterfaceID — właściwość ...................................................y.........................112 ComClassAttribute.InterfaceShadows — właściwość ...................................................y...............113 Command — funkcja ...................................................y...................................................y..............113 CompareMethod — wyliczenie ...................................................y.................................................114 Const — polecenie ...................................................y...................................................y..................114 Count — właściwość...................................................y...................................................y...............117 CreateObject — funkcja...................................................y...................................................y..........118 CType — funkcja ...................................................y...................................................y....................120 CurDir — funkcja...................................................y...................................................y....................121 Date — typ danych...................................................y...................................................y..................122 DateAdd — funkcja ...................................................y...................................................y................122 DateDiff — funkcja...................................................y...................................................y.................125 DateFormat — wyliczenie ...................................................y...................................................y......129 DateInterval — wyliczenie...................................................y...................................................y......129 Spis treści 5 DatePart — funkcja ...................................................y...................................................y.................130 DateSerial — funkcja ...................................................y...................................................y..............133 DateString — właściwość ...................................................y...................................................y.......135 DateValue — funkcja...................................................y...................................................y..............136 Day — funkcja ...................................................y...................................................y........................137 DDB — funkcja ...................................................y...................................................y......................138 Decimal — typ danych...................................................y...................................................y............141 Declare — polecenie ...................................................y...................................................y...............141 Default ...................................................y...................................................y.....................................146 Delegate — polecenie ...................................................y...................................................y.............146 DeleteSetting — funkcja ...................................................y...................................................y.........150 Description — właściwość...................................................y...................................................y......152 Dim — polecenie ...................................................y...................................................y....................152 Dir — funkcja...................................................y...................................................y..........................159 DirectCast...................................................y...................................................y................................160 Do...Loop — polecenia ...................................................y...................................................y...........161 Double — typ danych ...................................................y...................................................y.............162 DueDate — wyliczenie ...................................................y...................................................y...........163 Each ...................................................y...................................................y.........................................163 Else ...................................................y...................................................y..................... .....................164 ElseIf ...................................................y...................................................y.......................................164 End ...................................................y...................................................y...................... ....................164 End — polecenie ...................................................y...................................................y.....................167 Enum — polecenie ...................................................y...................................................y..................168 Environ — funkcja ...................................................y...................................................y..................171 EOF — funkcja ...................................................y...................................................y.......................172 Erase — polecenie...................................................y...................................................y...................174 Erl — właściwość...................................................y...................................................y....................174 Err — obiekt...................................................y...................................................y............................175 Error ...................................................y...................................................y........................................176 Error — polecenie ...................................................y...................................................y...................176 ErrorToString — funkcja ...................................................y...................................................y........178 Event — polecenie ...................................................y...................................................y..................179 Exit — polecenie ...................................................y...................................................y.....................183 Explicit ...................................................y...................................................y....................................185 False ...................................................y...................................................y.................... ....................185 FileAttr — funkcja ...................................................y...................................................y..................185 FileAttribute — wyliczenie ...................................................y........................................................186 FileClose — funkcja...................................................y...................................................y................187 FileCopy — funkcja ...................................................y...................................................y....... .........188 FileDateTime — funkcja...................................................y...................................................y.........189 FileGet — funkcja ...................................................y...................................................y...................189 FileGetObject — funkcja ...................................................y...................................................y........194 FileLen — funkcja ...................................................y...................................................y..................198 FileOpen — funkcja ...................................................y...................................................y................199 FilePut — funkcja ...................................................y...................................................y...................201 FilePutObject — funkcja...................................................y...................................................y.........206 FileWidth — funkcja...................................................y...................................................y...............210 Filter — funkcja ...................................................y...................................................y......................211 FirstDayOfWeek — wyliczenie ...................................................y.................................................213 6 Spis treści FirstWeekOfYear — wyliczenie ...................................................y................................................214 For ...................................................y...................................................y...........................................215 For Each...Next — polecenie ...................................................y.....................................................215 For...Next — polecenie ...................................................y...................................................y...........216 Format — funkcja ...................................................y...................................................y...................218 FormatCurrency — funkcja ...................................................y...................................................y....220 FormatDateTime — funkcja ...................................................y...................................................y...222 FormatNumber — funkcja ...................................................y...................................................y......223 FormatPercent — funkcja ...................................................y...................................................y.......225 Formaty przeznaczone dla różnych wartości numerycznych (funkcja Format)............................226 FreeFile — funkcja...................................................y...................................................y..................227 Friend ...................................................y...................................................y................... ...................228 Function — polecenie ...................................................y...................................................y.............228 Funkcje konwersji typu ...................................................y...................................................y... ........235 Funkcje matematyczne ...................................................y...................................................y............240 Funkcje wywodzące się z funkcji matematycznych............................................y..........................243 FV — funkcja...................................................y...................................................y..........................244 Get — polecenie...................................................y...................................................y......................246 GetAllSettings — funkcja ...................................................y...................................................y.......248 GetAttr — funkcja...................................................y...................................................y...................249 GetChar — funkcja ...................................................y...................................................y.................251 GetEnumerator — metoda ...................................................y...................................................y......252 GetException — funkcja ...................................................y...................................................y.........252 GetObject — funkcja ...................................................y...................................................y..............253 GetSetting — funkcja...................................................y...................................................y..............256 GetType — operator...................................................y...................................................y................258 GoTo — polecenie ...................................................y...................................................y..................258 Handles...................................................y...................................................y....................................259 HelpContext — właściwość ...................................................y...................................................y....261 HelpFile — właściwość ...................................................y...................................................y..........262 Hex — funkcja ...................................................y...................................................y........................263 Hour — funkcja...................................................y...................................................y.......................264 If...Then...Else — polecenia...................................................y.......................................................264 IIf — funkcja ...................................................y...................................................y...........................267 Implements ...................................................y...................................................y..............................268 Implements — polecenie...................................................y...................................................y.........268 Imports — polecenie ...................................................y...................................................y...............270 In...................................................y...................................................y..............................................271 Inherits — polecenie ...................................................y...................................................y...............272 Input — funkcja ...................................................y...................................................y......................272 InputBox — funkcja...................................................y...................................................y................274 InputString — funkcja...................................................y...................................................y.... .........276 InStr — funkcja ...................................................y...................................................y.......................277 InStrRev — funkcja ...................................................y...................................................y................278 Int, Fix — funkcje ...................................................y...................................................y....... ............280 Integer — typ danych ...................................................y...................................................y..............281 Interface — polecenie ...................................................y...................................................y.............282 IPmt — funkcja ...................................................y...................................................y........... ............285 IRR — funkcja ...................................................y...................................................y........................287 Is ...................................................y...................................................y..............................................289 Spis treści 7 Is — operator...................................................y...................................................y...........................289 IsArray — funkcja...................................................y...................................................y...................290 IsDate — funkcja ...................................................y...................................................y....................291 IsDBNull — funkcja ...................................................y...................................................y...............292 IsError — funkcja...................................................y...................................................y....................293 IsNothing — funkcja ...................................................y...................................................y...............294 IsNumeric — funkcja ...................................................y...................................................y..............295 IsReference — funkcja...................................................y...................................................y............296 Item — właściwość ...................................................y...................................................y.................297 Join — funkcja ...................................................y...................................................y........................298 Kill — funkcja...................................................y...................................................y........... ..............299 LastDLLError — właściwość ...................................................y...................................................y.300 LBound — funkcja...................................................y...................................................y..................301 LCase — funkcja...................................................y...................................................y.....................302 Left — funkcja ...................................................y...................................................y........................303 Len — funkcja...................................................y...................................................y.........................304 Lib ...................................................y...................................................y...................... .....................305 Like — operator ...................................................y...................................................y......................305 LineInput — funkcja ...................................................y...................................................y...............308 Loc — funkcja...................................................y...................................................y.........................309 Lock, Unlock — funkcje ...................................................y...................................................y.........310 LOF — funkcja ...................................................y...................................................y.......................312 Long — typ danych...................................................y...................................................y.................313 Loop ...................................................y...................................................y..................... ...................313 LSet — funkcja ...................................................y...................................................y.......................314 LTrim, RTrim i Trim — funkcje...................................................y................................................314 Me...................................................y...................................................y............................................315 Mid — funkcja ...................................................y...................................................y........................316 Mid — polecenie ...................................................y...................................................y.....................317 Minute — funkcja ...................................................y...................................................y...................318 MIRR — funkcja...................................................y...................................................y.....................318 MkDir — funkcja ...................................................y...................................................y....................320 Mod — operator ...................................................y...................................................y......................321 Module ...................................................y...................................................y................... .................322 Module — polecenie ...................................................y...................................................y...............322 Month — funkcja ...................................................y...................................................y....................324 MonthName — funkcja...................................................y...................................................y...........325 MsgBox — funkcja ...................................................y...................................................y.................326 MsgBoxResult — wyliczenie...................................................y...................................................y..329 MsgBoxStyle — wyliczenie...................................................y...................................................y....329 MustInherit ...................................................y...................................................y..............................330 MustOverride ...................................................y...................................................y..........................330 MyBase...................................................y...................................................y....................................331 MyClass...................................................y...................................................y.................. .................331 Namespace — polecenie ...................................................y...................................................y.........332 New ...................................................y...................................................y.........................................333 Next ...................................................y...................................................y.........................................334 Not — operator...................................................y...................................................y........................334 Nothing...................................................y...................................................y.................. ..................336 NotInheritable...................................................y...................................................y..........................336 8 Spis treści NotOverridable...................................................y...................................................y........................336 Now — właściwość...................................................y...................................................y.................337 NPer — funkcja...................................................y...................................................y.......................338 NPV — funkcja ...................................................y...................................................y.......................340 Number — właściwość ...................................................y...................................................y...........342 Obiekty ...................................................y...................................................y.................. ..................343 Object — typ danych...................................................y...................................................y...............343 Oct — funkcja ...................................................y...................................................y.........................343 Off ...................................................y...................................................y...........................................344 On ...................................................y...................................................y............................................345 On Error — polecenie ...................................................y...................................................y.............345 OpenAccess — wyliczenie...................................................y...................................................y......349 OpenMode — wyliczenie...................................................y...................................................y........349 OpenShare — wyliczenie...................................................y...................................................y........350 Operatory — krótki przegląd ...................................................y.....................................................350 Option...................................................y...................................................y................... ...................351 Option Compare — polecenie...................................................y....................................................351 Option Explicit — polecenie...................................................y......................................................352 Option Strict — polecenie...................................................y...................................................y.......354 Optional ...................................................y...................................................y................. ..................355 Or — operator ...................................................y...................................................y.........................355 OrElse — operator ...................................................y...................................................y..................357 Overloads ...................................................y...................................................y................................358 Overridable...................................................y...................................................y..............................359 Overrides ...................................................y...................................................y.................................359 ParamArray ...................................................y...................................................y.............................359 Partition — funkcja ...................................................y...................................................y.................360 Pmt — funkcja ...................................................y...................................................y............ ............362 PPmt — funkcja ...................................................y...................................................y........... ...........364 Predefiniowane formaty daty i czasu (Funkcja Format) ...................................................y............367 Predefiniowane formaty numeryczne (funkcja Format) ...................................................y............368 Preserve ...................................................y...................................................y...................................369 Print, PrintLine — funkcje ...................................................y.........................................................369 Private...................................................y...................................................y.................. ....................371 Property — polecenie...................................................y...................................................y..............372 Protected...................................................y...................................................y..................................376 Public...................................................y...................................................y................... ....................377 PV — funkcja...................................................y...................................................y..........................377 QBColor — funkcja ...................................................y...................................................y................379 Raise — metoda ...................................................y...................................................y......................380 RaiseEvent — polecenie ...................................................y...................................................y.........383 Randomize — polecenie ...................................................y...................................................y.........385 Rate — funkcja...................................................y...................................................y........................386 ReadOnly...................................................y...................................................y.................................389 ReDim — polecenie ...................................................y...................................................y................389 REM — polecenie ...................................................y...................................................y...................391 Remove — metoda...................................................y...................................................y..................392 RemoveHandler — polecenie ...................................................y...................................................y.393 Rename — funkcja...................................................y...................................................y..................394 Replace — funkcja ...................................................y...................................................y..................395 Reset — funkcja ...................................................y...................................................y......................397 Spis treści 9 .................397 Resume ...................................................y...................................................y................... Resume — polecenie...................................................y...................................................y...............398 Return — polecenie...................................................y...................................................y.................399 RGB — funkcja...................................................y...................................................y.......................400 Right — funkcja ...................................................y...................................................y.......... ............401 RmDir — funkcja...................................................y...................................................y....................402 Rnd — funkcja ...................................................y...................................................y........................403 RSet — funkcja ...................................................y...................................................y........... ............405 SaveSetting — funkcja...................................................y...................................................y............405 ScriptEngine — właściwość...................................................y...................................................y....407 ScriptEngineBuildVersion — właściwość ...................................................y.................................407 ScriptEngineMajorVersion — właściwość ...................................................y................................408 ScriptEngineMinorVersion — właściwość ...................................................y................................409 Second — funkcja ...................................................y...................................................y...................410 Seek — funkcja ...................................................y...................................................y.......................410 Select...Case — polecenie ...................................................y...................................................y.......413 Set — polecenie ...................................................y...................................................y......................415 SetAttr — funkcja ...................................................y...................................................y...................417 Shadows ...................................................y...................................................y..................................418 Shared...................................................y...................................................y......................................419 Shell — funkcja...................................................y...................................................y.......... .............419 Short — typ danych...................................................y...................................................y.................421 Single — typ danych ...................................................y...................................................y...... .........422 SLN — funkcja ...................................................y...................................................y.......................422 Source — właściwość ...................................................y...................................................y.............424 Space — funkcja ...................................................y...................................................y.....................425 ............426 SPC — funkcja...................................................y...................................................y............ Split — funkcja ...................................................y...................................................y.......... .............427 Stałe drukowania i wyświetlania...................................................y................................................428 .....................429 Static...................................................y...................................................y................... Step...................................................y...................................................y..................... .....................429 Stop — polecenie ...................................................y...................................................y....................429 Str — funkcja ...................................................y...................................................y..........................430 StrComp — funkcja ...................................................y...................................................y........ ........431 StrConv — funkcja...................................................y...................................................y..................433 StrDup — funkcja ...................................................y...................................................y...................435 String — typ danych ...................................................y...................................................y...... .........436 StrReverse — funkcja ...................................................y...................................................y.............437 Structure — polecenie ...................................................y...................................................y.............437 Sub — polecenie ...................................................y...................................................y.....................440 Switch — funkcja...................................................y...................................................y....................446 SYD — funkcja ...................................................y...................................................y.......................447 SyncLock — polecenie ...................................................y...................................................y...........449 SystemTypeName — funkcja ...................................................y...................................................y.450 TAB — funkcja ...................................................y...................................................y.......................451 Then...................................................y...................................................y.........................................452 Throw — polecenie ...................................................y...................................................y.................452 TimeOfDay — właściwość ...................................................y...................................................y.....453 Timer — właściwość...................................................y...................................................y...............454 TimeSerial — funkcja ...................................................y...................................................y.............454 TimeString — właściwość ...................................................y...................................................y......456 10 Spis treści TimeValue — funkcja ...................................................y...................................................y.............457 To ...................................................y...................................................y....................... .....................458 Today — właściwość ...................................................y...................................................y..............458 Tristate — wyliczenie ...................................................y...................................................y.............459 True ...................................................y...................................................y.........................................460 Try...Catch...Finally — polecenia ...................................................y..............................................460 TypeName — funkcja ...................................................y...................................................y.............462 TypeOf ...................................................y...................................................y....................................464 Typy danych zdefiniowane przez użytkownika ...................................................y.........................464 UBound — funkcja ...................................................y...................................................y.................465 UCase — funkcja ...................................................y...................................................y....................466 Unicode ...................................................y...................................................y...................................467 Until...................................................y...................................................y.................... .....................467 Val — funkcja ...................................................y...................................................y.........................467 VariantType — wyliczenie ...................................................y...................................................y.....469 VarType — funkcja...................................................y...................................................y.................470 VBFixedArrayAttribute — klasa ...................................................y...............................................471 VBFixedArrayAttribute — konstruktor ...................................................y.....................................472 VBFixedArrayAttribute.FirstBound — pole...................................................y..............................473 VBFixedArrayAttribute.SecondBound — pole ...................................................y.........................473 VBFixedStringAttribute — klasa...................................................y...............................................473 VBFixedStringAttribute — konstruktor...................................................y.....................................474 VBFixedStringAttribute.SizeConst — pole ...................................................y...............................475 VbStrConv — wyliczenie ...................................................y...................................................y.......475 VbTypeName — funkcja ...................................................y...................................................y........476 Wartości zwracane przez funkcję CStr ...................................................y......................................477 Weekday — funkcja...................................................y...................................................y................477 WeekdayName — funkcja ...................................................y...................................................y......479 When ...................................................y...................................................y.......................................480 While ...................................................y...................................................y.................... ...................481 While...End While — polecenia...................................................y.................................................481 With...End With — polecenia ...................................................y....................................................482 WithEvents ...................................................y...................................................y..............................483 Write, WriteLine — funkcje ...................................................y......................................................484 WriteOnly...................................................y...................................................y................................485 Xor — operator ...................................................y...................................................y.......................486 Year — funkcja ...................................................y...................................................y.......................488 Zdefiniowane przez użytkownika formaty daty i czasu (funkcja Format)....................................488 Zdefiniowane przez użytkownika formaty numeryczne (funkcja Format) ...................................491 Dodatek A Operatory 495 Podział operatorów ze względu na funkcjonalność ...................................................y...................495 Priorytet operatorów w języku Visual Basic...................................................y..............................495 Operatory arytmetyczne ...................................................y...................................................y..........497 Operatory logiczne (bitowe)...................................................y.......................................................497 Operatory porównania...................................................y...................................................y.............498 Operatory przypisania ...................................................y...................................................y.............500 Operatory sklejania ...................................................y...................................................y.................501 Inne operatory ...................................................y...................................................y.........................501 Spis treści 11 Dodatek B Podsumowania 503 Błędy — podsumowanie ...................................................y...................................................y..... ....503 Data i czas — podsumowanie ...................................................y....................................................503 Deklaracje i stałe — podsumowanie ...................................................y..........................................504 Dyrektywy kompilatora — podsumowanie ...................................................y...............................505 Funkcje finansowe — podsumowanie ...................................................y.......................................505 Funkcje matematyczne — podsumowanie...................................................y.................................506 Interakcje z otoczeniem — podsumowanie..................................................y.................................506 Katalogi i pliki — podsumowanie ...................................................y.............................................507 Konwersja — podsumowanie ...................................................y...................................................y.507 Obiekt kolekcji — podsumowanie ...................................................y.............................................508 Operacje na łańcuchach — podsumowanie..................................................y.................................508 Przebieg sterowania — podsumowanie ...................................................y.....................................509 Rejestr — podsumowanie ...................................................y...................................................y.......510 Tablice — podsumowanie...................................................y...................................................y.......510 Typ danych — podsumowanie...................................................y...................................................y511 Typy danych — podsumowanie...................................................y.................................................513 Wejście-wyjście — podsumowanie ...................................................y...........................................513 Dodatek C Zestawienie składowych 515 Składowe biblioteki wykonawczej języka Visual Basic ...................................................y............515 Składowe obiektu Err ...................................................y...................................................y..............518 Składowe obiektu Collection ...................................................y.....................................................518 Składowe klasy ComClassAttribute...................................................y...........................................519 Składowe klasy VBFixedArrayAttribute ...................................................y...................................519 Składowe klasy VBFixedStringAttribute...................................................y...................................520 Podział słów kluczowych i składowych według zadań...................................................y..............520 Dodatek D Funkcje konwersji Dodatek E Opcje kompilatora języka Visual Basic 523 525 Opcje kompilatora języka Visual Basic w porządku alfabetycznym ............................................525 Opcje kompilatora języka Visual Basic według funkcjonalności .................................................527 @ (Określa plik odpowiedzi) ...................................................y.....................................................529 /addmodule ...................................................y...................................................y............... ...............530 /baseaddress...................................................y...................................................y.............................531 /bugreport ...................................................y...................................................y................................532 /debug ...................................................y...................................................y................... ...................533 /define...................................................y...................................................y......................................534 /delaysign ...................................................y...................................................y............... .................535 /help, /? ...................................................y...................................................y................ ....................536 /imports...................................................y...................................................y................. ...................537 /keycontainer ...................................................y...................................................y...........................537 /keyfile...................................................y...................................................y................. ....................538 /libpath...................................................y...................................................y.....................................539 /linkresource ...................................................y...................................................y............................540 ....................541 /main...................................................y...................................................y.................... /nologo...................................................y...................................................y.................. ...................542 /nowarn...................................................y...................................................y....................................543 /optimize...................................................y...................................................y..................................543 12 Spis treści /optioncompare...................................................y...................................................y........................544 /optioncompare:binary ...................................................y...................................................y......544 /optioncompare:text ...................................................y...................................................y..........545 /optionexplicit...................................................y...................................................y.......... ................546 /optionstrict...................................................y...................................................y..............................547 /out...................................................y...................................................y..................... ......................547 /quiet...................................................y...................................................y................... .....................548 /recurse ...................................................y...................................................y....................................549 /reference ...................................................y...................................................y.................................550 /removeintchecks...................................................y...................................................y.....................551 /resource ...................................................y...................................................y..................................552 /rootnamespace...................................................y...................................................y........................553 /target...................................................y...................................................y.......................................554 /target:exe...................................................y...................................................y..........................555 /target:library...................................................y...................................................y.....................556 /targe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic .NET. Encyklopedia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: