Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00133 002605 20677436 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic .NET. Wzorce projektowe - książka
Visual Basic .NET. Wzorce projektowe - książka
Autor: , Liczba stron: 576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0270-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zasady stosowania wzorców projektowych

Wzorce projektowe to opisy rozwiązań problemów programistycznych. Ich stosowanie podczas tworzenia oprogramowania pozwala uzyskać oszczędności czasowe, zwiększyć efektywność pracy i zoptymalizować działanie programów. Wiele wzorców już udokumentowano, a proces odkrywania nowych ciągle trwa. Programista dysponujący wiedzą o wzorcach projektowych może łatwo rozpoznawać problemy, dla których te wzorce znajdują zastosowanie, i natychmiast przystępować do opracowywania rozwiązań, bez konieczności wstrzymywania projektu, analizowania problemu i rozważania możliwych strategii.

Książka 'Visual Basic .NET. Wzorce projektowe' to kompendium wiedzy o stosowaniu wzorców projektowych podczas programowania w języku Visual Basic. Zawiera szczegółowe omówienie najpopularniejszych wzorców, reguły ich wykorzystywania oraz przykłady kodu na nich opartego. Przy opisie każdego wzorca znajdziesz również argumenty przemawiające za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Nauczysz się tworzyć własne wzorce i dokumentować je w postaci diagramów UML.

Naucz się rozwiązywać rzeczywiste problemy,
wykorzystując wzorce projektowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Autorzy: Mark Grand, Brad Merrill T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-246-0270-4 Tytu³ orygina³u: Visual Basic .NET Design Patterns Format: B5, stron: 576 Poznaj zasady stosowania wzorców projektowych (cid:129) Wykorzystaj notacjê UML (cid:129) U¿yj wzorców projektowych w swojej pracy (cid:129) Napisz w³asne wzorce Wzorce projektowe to opisy rozwi¹zañ problemów programistycznych. Ich stosowanie podczas tworzenia oprogramowania pozwala uzyskaæ oszczêdnoœci czasowe, zwiêkszyæ efektywnoœæ pracy i zoptymalizowaæ dzia³anie programów. Wiele wzorców ju¿ udokumentowano, a proces odkrywania nowych ci¹gle trwa. Programista dysponuj¹cy wiedz¹ o wzorcach projektowych mo¿e ³atwo rozpoznawaæ problemy, dla których te wzorce znajduj¹ zastosowanie, i natychmiast przystêpowaæ do opracowywania rozwi¹zañ, bez koniecznoœci wstrzymywania projektu, analizowania problemu i rozwa¿ania mo¿liwych strategii. Ksi¹¿ka „Visual Basic .NET. Wzorce projektowe” to kompendium wiedzy o stosowaniu wzorców projektowych podczas programowania w jêzyku Visual Basic. Zawiera szczegó³owe omówienie najpopularniejszych wzorców, regu³y ich wykorzystywania oraz przyk³ady kodu na nich opartego. Przy opisie ka¿dego wzorca znajdziesz równie¿ argumenty przemawiaj¹ce za jego stosowaniem lub unikaniem w konkretnych przypadkach. Nauczysz siê tworzyæ w³asne wzorce i dokumentowaæ je w postaci diagramów UML. (cid:129) Podstawowe elementy jêzyka UML (cid:129) Proces projektowania oprogramowania (cid:129) Miejsce wzorców projektowych w procesie tworzenia oprogramowania (cid:129) Wzorce podstawowe (cid:129) Wzorce konstrukcyjne (cid:129) Wzorce partycjonuj¹ce (cid:129) Wzorce strukturalne (cid:129) Wzorce behawioralne (cid:129) Wzorce przetwarzania wspó³bie¿nego Naucz siê rozwi¹zywaæ rzeczywiste problemy, wykorzystuj¹c wzorce projektowe O autorach ..................................................................................... 13 Wprowadzenie ................................................................................ 15 Krótka historia wzorców projektowych ...........................................................................16 Organizacja niniejszej książki ..........................................................................................17 Opis wzorców projektowych ............................................................................................18 Nazwa wzorca ............................................................................................................18 Streszczenie ................................................................................................................18 Kontekst .....................................................................................................................19 Zalety .........................................................................................................................19 Rozwiązanie ...............................................................................................................19 Implementacja ............................................................................................................19 Skutki stosowania ......................................................................................................20 Zastosowania w technologii .NET .............................................................................20 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................20 Wzorce pokrewne ......................................................................................................20 Kto powinien przeczytać tę książkę? ...............................................................................20 Rozdział 1. Przegląd języka UML ....................................................................... 23 Diagram klas ....................................................................................................................24 Diagram współpracy ........................................................................................................36 Diagram stanów ................................................................................................................45 Rozdział 2. Cykl życia oprogramowania ............................................................. 47 Studium przypadku ..........................................................................................................50 Przypadek biznesowy .................................................................................................51 Definiowanie specyfikacji wymagań .........................................................................52 Opracowanie kluczowych przypadków użycia wysokiego poziomu ........................54 Analiza obiektowa .....................................................................................................56 Projekt obiektowy ......................................................................................................58 Rozdział 3. Podstawowe wzorce projektowe ...................................................... 69 Delegation (kiedy nie należy stosować relacji dziedziczenia) .........................................70 Streszczenie ................................................................................................................70 Kontekst .....................................................................................................................70 Zalety .........................................................................................................................73 D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc (17-05-06) — 3 — 4 Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Rozwiązanie ...............................................................................................................75 Implementacja ............................................................................................................75 Skutki stosowania ......................................................................................................75 Zastosowania w technologii .NET .............................................................................76 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................76 Wzorce pokrewne ......................................................................................................78 Interfejs .............................................................................................................................78 Streszczenie ................................................................................................................78 Kontekst .....................................................................................................................78 Zalety .........................................................................................................................79 Rozwiązanie ...............................................................................................................80 Implementacja ............................................................................................................80 Skutki stosowania ......................................................................................................82 Zastosowania w technologii .NET .............................................................................82 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................82 Wzorce pokrewne ......................................................................................................83 Abstract Base Class ..........................................................................................................83 Streszczenie ................................................................................................................83 Kontekst .....................................................................................................................84 Zalety .........................................................................................................................85 Rozwiązanie ...............................................................................................................86 Implementacja ............................................................................................................87 Skutki stosowania ......................................................................................................87 Zastosowania w interfejsie API platformy .NET .......................................................87 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................88 Wzorce pokrewne ......................................................................................................90 Interface and Abstract Class .............................................................................................90 Streszczenie ................................................................................................................90 Kontekst .....................................................................................................................90 Zalety .........................................................................................................................90 Rozwiązanie ...............................................................................................................91 Skutki stosowania ......................................................................................................92 Zastosowania w interfejsie API platformy .NET .......................................................92 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................93 Wzorce pokrewne ......................................................................................................94 Immutable .........................................................................................................................94 Streszczenie ................................................................................................................94 Kontekst .....................................................................................................................94 Zalety .........................................................................................................................96 Rozwiązanie ...............................................................................................................97 Implementacja ............................................................................................................98 Skutki stosowania ......................................................................................................98 Zastosowania w interfejsie API platformy .NET .......................................................99 Przykład kodu źródłowego ........................................................................................99 Wzorce pokrewne ....................................................................................................100 Proxy ..............................................................................................................................100 Streszczenie ..............................................................................................................100 Kontekst ...................................................................................................................100 Zalety .......................................................................................................................102 Rozwiązanie .............................................................................................................102 Implementacja ..........................................................................................................103 Skutki stosowania ....................................................................................................103 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................103 Wzorce pokrewne ....................................................................................................110 — 4 — (17-05-06) D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc Spis treści 5 Rozdział 4. Konstrukcyjne wzorce projektowe ................................................. 113 Factory Method ..............................................................................................................114 Streszczenie ..............................................................................................................114 Kontekst ...................................................................................................................115 Zalety .......................................................................................................................116 Rozwiązanie .............................................................................................................116 Implementacja ..........................................................................................................119 Skutki stosowania ....................................................................................................121 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................122 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................122 Wzorce pokrewne ....................................................................................................127 Abstract Factory .............................................................................................................128 Streszczenie ..............................................................................................................128 Kontekst ...................................................................................................................128 Zalety .......................................................................................................................130 Rozwiązanie .............................................................................................................131 Implementacja ..........................................................................................................133 Skutki stosowania ....................................................................................................133 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................135 Wzorce pokrewne ....................................................................................................139 Builder ............................................................................................................................139 Streszczenie ..............................................................................................................139 Kontekst ...................................................................................................................139 Zalety .......................................................................................................................143 Rozwiązanie .............................................................................................................143 Implementacja ..........................................................................................................145 Skutki stosowania ....................................................................................................147 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................147 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................147 Wzorce pokrewne ....................................................................................................149 Prototype ........................................................................................................................149 Streszczenie ..............................................................................................................149 Kontekst ...................................................................................................................150 Zalety .......................................................................................................................151 Rozwiązanie .............................................................................................................151 Implementacja ..........................................................................................................153 Skutki stosowania ....................................................................................................154 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................155 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................155 Wzorce pokrewne ....................................................................................................159 Singleton .........................................................................................................................159 Streszczenie ..............................................................................................................159 Kontekst ...................................................................................................................160 Zalety .......................................................................................................................161 Rozwiązanie .............................................................................................................161 Implementacja ..........................................................................................................162 Skutki stosowania ....................................................................................................164 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................165 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................165 Wzorce pokrewne ....................................................................................................166 Object Pool .....................................................................................................................166 Streszczenie ..............................................................................................................166 Kontekst ...................................................................................................................166 Zalety .......................................................................................................................169 D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc (17-05-06) — 5 — 6 Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Rozwiązanie .............................................................................................................169 Implementacja ..........................................................................................................171 Skutki stosowania ....................................................................................................174 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................174 Wzorce pokrewne ....................................................................................................178 Rozdział 5. Partycjonujące wzorce projektowe ................................................ 181 Filter ...............................................................................................................................181 Streszczenie ..............................................................................................................181 Kontekst ...................................................................................................................182 Zalety .......................................................................................................................182 Rozwiązanie .............................................................................................................183 Implementacja ..........................................................................................................186 Skutki stosowania ....................................................................................................187 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................187 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................188 Wzorce pokrewne ....................................................................................................191 Composite .......................................................................................................................191 Streszczenie ..............................................................................................................191 Kontekst ...................................................................................................................192 Zalety .......................................................................................................................193 Rozwiązanie .............................................................................................................194 Implementacja ..........................................................................................................195 Skutki stosowania ....................................................................................................196 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................198 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................198 Wzorce pokrewne ....................................................................................................202 Read-Only Interface .......................................................................................................203 Streszczenie ..............................................................................................................203 Kontekst ...................................................................................................................203 Zalety .......................................................................................................................205 Rozwiązanie .............................................................................................................206 Implementacja ..........................................................................................................207 Skutki stosowania ....................................................................................................207 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................207 Wzorce pokrewne ....................................................................................................209 Rozdział 6. Strukturalne wzorce projektowe .................................................... 211 Adapter ...........................................................................................................................212 Streszczenie ..............................................................................................................212 Kontekst ...................................................................................................................212 Zalety .......................................................................................................................214 Rozwiązanie .............................................................................................................214 Implementacja ..........................................................................................................215 Skutki stosowania ....................................................................................................216 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................217 Wzorce pokrewne ....................................................................................................221 Iterator ............................................................................................................................221 Streszczenie ..............................................................................................................221 Kontekst ...................................................................................................................222 Zalety .......................................................................................................................223 Rozwiązanie .............................................................................................................223 Implementacja ..........................................................................................................224 Skutki stosowania ....................................................................................................226 — 6 — (17-05-06) D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc Spis treści 7 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................226 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................227 Wzorce pokrewne ....................................................................................................228 Bridge .............................................................................................................................229 Streszczenie ..............................................................................................................229 Kontekst ...................................................................................................................229 Zalety .......................................................................................................................232 Rozwiązanie .............................................................................................................232 Implementacja ..........................................................................................................234 Skutki stosowania ....................................................................................................234 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................235 Przykład ...................................................................................................................235 Wzorce pokrewne ....................................................................................................239 Façade .............................................................................................................................240 Streszczenie ..............................................................................................................240 Kontekst ...................................................................................................................240 Zalety .......................................................................................................................242 Rozwiązanie .............................................................................................................242 Implementacja ..........................................................................................................243 Skutki stosowania ....................................................................................................244 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................244 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................244 Wzorce pokrewne ....................................................................................................247 Flyweight ........................................................................................................................247 Streszczenie ..............................................................................................................247 Kontekst ...................................................................................................................247 Zalety .......................................................................................................................252 Rozwiązanie .............................................................................................................252 Implementacja ..........................................................................................................253 Skutki stosowania ....................................................................................................254 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................254 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................254 Wzorce pokrewne ....................................................................................................259 Dynamic Linkage ...........................................................................................................259 Streszczenie ..............................................................................................................259 Kontekst ...................................................................................................................259 Zalety .......................................................................................................................261 Rozwiązanie .............................................................................................................262 Implementacja ..........................................................................................................263 Skutki stosowania ....................................................................................................265 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................265 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................265 Wzorce pokrewne ....................................................................................................268 Virtual Proxy ..................................................................................................................269 Streszczenie ..............................................................................................................269 Kontekst ...................................................................................................................269 Zalety .......................................................................................................................271 Rozwiązanie .............................................................................................................271 Implementacja ..........................................................................................................274 Skutki stosowania ....................................................................................................275 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................275 Wzorce pokrewne ....................................................................................................277 Decorator ........................................................................................................................278 Streszczenie ..............................................................................................................278 D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc (17-05-06) — 7 — 8 Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Kontekst ...................................................................................................................278 Zalety .......................................................................................................................280 Rozwiązanie .............................................................................................................281 Implementacja ..........................................................................................................282 Skutki stosowania ....................................................................................................282 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................283 Wzorce pokrewne ....................................................................................................285 Cache Management ........................................................................................................285 Streszczenie ..............................................................................................................285 Kontekst ...................................................................................................................285 Zalety .......................................................................................................................287 Rozwiązanie .............................................................................................................288 Implementacja ..........................................................................................................289 Skutki stosowania ....................................................................................................296 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................297 Wzorce pokrewne ....................................................................................................306 Rozdział 7. Behawioralne wzorce projektowe .................................................. 307 Chain of Responsibility ..................................................................................................308 Streszczenie ..............................................................................................................308 Kontekst ...................................................................................................................308 Zalety .......................................................................................................................310 Rozwiązanie .............................................................................................................310 Implementacja ..........................................................................................................312 Skutki stosowania ....................................................................................................313 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................313 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................313 Wzorce pokrewne ....................................................................................................318 Command .......................................................................................................................318 Streszczenie ..............................................................................................................318 Kontekst ...................................................................................................................318 Zalety .......................................................................................................................319 Rozwiązanie .............................................................................................................320 Implementacja ..........................................................................................................321 Skutki stosowania ....................................................................................................323 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................324 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................324 Wzorce pokrewne ....................................................................................................329 Little Language ..............................................................................................................330 Streszczenie ..............................................................................................................330 Kontekst ...................................................................................................................330 Zalety .......................................................................................................................342 Rozwiązanie .............................................................................................................342 Implementacja ..........................................................................................................344 Skutki stosowania ....................................................................................................345 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................346 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................346 Wzorce pokrewne ....................................................................................................355 Mediator .........................................................................................................................356 Streszczenie ..............................................................................................................356 Kontekst ...................................................................................................................356 Zalety .......................................................................................................................358 Rozwiązanie .............................................................................................................359 Implementacja ..........................................................................................................360 — 8 — (17-05-06) D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc Spis treści 9 Skutki stosowania ....................................................................................................362 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................363 Wzorce pokrewne ....................................................................................................368 Snapshot .........................................................................................................................368 Streszczenie ..............................................................................................................368 Kontekst ...................................................................................................................369 Zalety .......................................................................................................................373 Rozwiązanie .............................................................................................................374 Implementacja ..........................................................................................................376 Skutki stosowania ....................................................................................................384 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................385 Wzorce pokrewne ....................................................................................................387 Observer .........................................................................................................................387 Streszczenie ..............................................................................................................387 Kontekst ...................................................................................................................387 Zalety .......................................................................................................................389 Rozwiązanie .............................................................................................................389 Implementacja ..........................................................................................................391 Skutki stosowania ....................................................................................................394 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................395 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................395 Wzorce pokrewne ....................................................................................................397 State ................................................................................................................................397 Streszczenie ..............................................................................................................398 Kontekst ...................................................................................................................398 Zalety .......................................................................................................................402 Rozwiązanie .............................................................................................................402 Implementacja ..........................................................................................................404 Skutki stosowania ....................................................................................................405 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................405 Wzorce pokrewne ....................................................................................................410 Strategy ...........................................................................................................................410 Streszczenie ..............................................................................................................410 Kontekst ...................................................................................................................411 Zalety .......................................................................................................................412 Rozwiązanie .............................................................................................................412 Implementacja ..........................................................................................................413 Skutki stosowania ....................................................................................................413 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................414 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................414 Wzorce pokrewne ....................................................................................................416 Null Object .....................................................................................................................416 Streszczenie ..............................................................................................................417 Kontekst ...................................................................................................................417 Zalety .......................................................................................................................418 Rozwiązanie .............................................................................................................418 Implementacja ..........................................................................................................419 Skutki stosowania ....................................................................................................419 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................420 Wzorce pokrewne ....................................................................................................421 Template Method ...........................................................................................................422 Streszczenie ..............................................................................................................422 Kontekst ...................................................................................................................422 Zalety .......................................................................................................................424 D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc (17-05-06) — 9 — 10 Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Rozwiązanie .............................................................................................................424 Implementacja ..........................................................................................................425 Skutki stosowania ....................................................................................................426 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................426 Wzorce pokrewne ....................................................................................................428 Visitor .............................................................................................................................428 Streszczenie ..............................................................................................................429 Kontekst ...................................................................................................................429 Zalety .......................................................................................................................432 Rozwiązanie .............................................................................................................433 Implementacja ..........................................................................................................436 Skutki stosowania ....................................................................................................437 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................437 Wzorce pokrewne ....................................................................................................440 Hashed Adapter Objects .................................................................................................441 Streszczenie ..............................................................................................................441 Kontekst ...................................................................................................................441 Zalety .......................................................................................................................444 Rozwiązanie .............................................................................................................445 Implementacja ..........................................................................................................446 Skutki stosowania ....................................................................................................448 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................448 Wzorce pokrewne ....................................................................................................450 Rozdział 8. Wzorce projektowe przetwarzania współbieżnego ........................... 451 Single Threaded Execution ............................................................................................452 Streszczenie ..............................................................................................................453 Kontekst ...................................................................................................................453 Zalety .......................................................................................................................456 Rozwiązanie .............................................................................................................456 Implementacja ..........................................................................................................457 Skutki stosowania ....................................................................................................458 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................459 Wzorce pokrewne ....................................................................................................461 Static Locking Order ......................................................................................................461 Streszczenie ..............................................................................................................461 Kontekst ...................................................................................................................461 Zalety .......................................................................................................................462 Rozwiązanie .............................................................................................................463 Skutki stosowania ....................................................................................................463 Implementacja ..........................................................................................................464 Znane zastosowania .................................................................................................464 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................465 Wzorce pokrewne ....................................................................................................466 Lock Object ....................................................................................................................467 Streszczenie ..............................................................................................................467 Kontekst ...................................................................................................................467 Zalety .......................................................................................................................468 Rozwiązanie .............................................................................................................468 Implementacja ..........................................................................................................469 Skutki stosowania ....................................................................................................471 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................471 Wzorce pokrewne ....................................................................................................473 — 10 — (17-05-06) D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc Spis treści 11 Guarded Suspension .......................................................................................................473 Streszczenie ..............................................................................................................473 Kontekst ...................................................................................................................473 Zalety .......................................................................................................................474 Rozwiązanie .............................................................................................................475 Implementacja ..........................................................................................................476 Skutki stosowania ....................................................................................................478 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................479 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................479 Wzorce pokrewne ....................................................................................................480 Balking ...........................................................................................................................480 Streszczenie ..............................................................................................................480 Kontekst ...................................................................................................................480 Zalety .......................................................................................................................482 Rozwiązanie .............................................................................................................482 Implementacja ..........................................................................................................483 Skutki stosowania ....................................................................................................483 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................483 Wzorce pokrewne ....................................................................................................484 Scheduler ........................................................................................................................484 Streszczenie ..............................................................................................................485 Kontekst ...................................................................................................................485 Zalety .......................................................................................................................488 Rozwiązanie .............................................................................................................488 Implementacja ..........................................................................................................490 Skutki stosowania ....................................................................................................491 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................491 Wzorce pokrewne ....................................................................................................495 Read/Write Lock ............................................................................................................495 Streszczenie ..............................................................................................................496 Kontekst ...................................................................................................................496 Zalety .......................................................................................................................497 Rozwiązanie .............................................................................................................498 Implementacja ..........................................................................................................499 Skutki stosowania ....................................................................................................500 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................501 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................501 Wzorce pokrewne ....................................................................................................506 Producer-Consumer ........................................................................................................506 Streszczenie ..............................................................................................................506 Kontekst ...................................................................................................................506 Zalety .......................................................................................................................507 Rozwiązanie .............................................................................................................507 Implementacja ..........................................................................................................508 Skutki stosowania ....................................................................................................509 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................509 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................509 Wzorce pokrewne ....................................................................................................511 Double Buffering ............................................................................................................511 Streszczenie ..............................................................................................................511 Kontekst ...................................................................................................................512 Zalety .......................................................................................................................513 Rozwiązanie .............................................................................................................514 Implementacja ..........................................................................................................515 D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc (17-05-06) — 11 — 12 Visual Basic .NET. Wzorce projektowe Skutki stosowania ....................................................................................................517 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................518 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................518 Wzorce pokrewne ....................................................................................................530 Asynchronous Processing ..............................................................................................531 Streszczenie ..............................................................................................................531 Kontekst ...................................................................................................................531 Zalety .......................................................................................................................534 Rozwiązanie .............................................................................................................534 Implementacja ..........................................................................................................535 Skutki stosowania ....................................................................................................537 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................537 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................538 Wzorce pokrewne ....................................................................................................540 Future .............................................................................................................................540 Streszczenie ..............................................................................................................540 Kontekst ...................................................................................................................541 Zalety .......................................................................................................................542 Rozwiązanie .............................................................................................................543 Implementacja ..........................................................................................................545 Skutki stosowania ....................................................................................................547 Zastosowania w technologii .NET ...........................................................................547 Przykład kodu źródłowego ......................................................................................549 Wzorce pokrewne ....................................................................................................553 Bibliografia ................................................................................... 555 Skorowidz ..................................................................................... 557 — 12 — (17-05-06) D:\ROBOCZ~1\MAKIET~1\VISUAL~1.WZO\07POPR~1\!spis-04.doc Rozdział 4. Konstrukcyjne wzorce projektowe opisują techniki organizowania procesów tworzenia obiektów w sytuacjach, gdy realizacja tych procesów wymaga podejmowania istotnych decyzji. Tego rodzaju działania zwykle wymagają dynamicznego identyfikowania klas, których egzemplarze mają być tworzone, lub obiektów, do których należy delegować odpowiedzialność. Konstrukcyjne wzorce projektowe opisują struktury mechanizmów podejmowania tych decyzji. Być może nie jest dla Ciebie jasne, dlaczego istnieją wyspecjalizowane wzorce pro- jektowe dotyczące wyłącznie procesów tworzenia obiektów. Tworzenie obiektów klas wiąże się z istotnymi problemami, które nie występują w żadnych innych dziedzinach. Do najbardziej oczywistych problemów należą: t Tworzenie obiektów zwykle polega na wywołaniu operacji new. Nazwa klasy, której egzemplarz tworzymy, występuje bezpośrednio po słowie new. Ponieważ musi to być konkretna, trwale zakodowana nazwa, a nie zmienna łańcuchowa, ten sposób tworzenia obiektów wyklucza możliwość stosowania jakiegokolwiek pośrednictwa. Jeśli decyzja odnośnie klasy tworzonego obiektu powinna być podejmowana w czasie wykonywania programu, należy zastosować inne rozwiązanie. t Konstruowany obiekt może uzyskiwać dostęp wyłącznie do danych dzielonych (zadeklarowanych ze słowem Shared) oraz parametrów przekazanych na wejściu konstruktora. Dostęp do pozostałych informacji musi się odbywać za pośr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic .NET. Wzorce projektowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: