Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 002784 20665252 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic .Net. Szybki start - książka
Visual Basic .Net. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-737-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs tworzenia aplikacji WWW w języku Visual Basic .NET

Visual Basic od dawna cieszy się uznaniem wśród informatyków. Według ostatnich badań, jest wykorzystywany przez ponad 5 milionów programistów z całego świata. Visual Basic jest niezwykle łatwy do opanowania, a jednocześnie posiada ogromne możliwości i elastyczność. Jego najnowsza wersja -- Visual Basic .NET otwiera przed twórcami oprogramowania nowe horyzonty związane z platformą .NET -- szybki i wydajny dostęp do baz danych, stosowanie języka XML oraz możliwość tworzenia aplikacji typu Web Services to tylko niektóre z nich. Język VB .NET jest potężnym, eleganckim i w pełni obiektowym nowoczesnym językiem programowania, w którym jednak została zachowana prostota, która zawsze była cechą charakterystyczną języków z rodziny Basic.

'Visual Basic .NET. Szybki start' to książka dla tych, którzy chcą poznać możliwości najnowszej wersji Visual Basica bez konieczności przebijania się przez tysiące linii przykładowych kodów i setki stron opisów. Każde z omawianych zagadnień przedstawione jest w postaci sekwencji czynności opatrzonej ilustracjami. Nie znajdziesz tu rozważań teoretycznych -- poznasz tajniki środowiska .NET, obiektów i programowania poprzez rozwiązywanie przykładowych zagadnień.

Poznaj język Visual Basic szybko i bez problemów.
Dołącz do ogromnej społeczności programistów VB.NET.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic .Net. Szybki start Autor: Harold Davis T³umaczenie: Krzysztof Jurczyk, Tomasz Walczak ISBN: 83-7361-737-X Tytu³ orygina³u: Visual Basic .Net for Windows Visual Quickstart Guide Format: B5, stron: 600 Kurs tworzenia aplikacji WWW w jêzyku Visual Basic .NET Visual Basic od dawna cieszy siê uznaniem wġród informatyków. Wed³ug ostatnich badañ, jest wykorzystywany przez ponad 5 milionów programistów z ca³ego ġwiata. Visual Basic jest niezwykle ³atwy do opanowania, a jednoczeġnie posiada ogromne mo¿liwoġci i elastycznoġæ. Jego najnowsza wersja — Visual Basic .NET otwiera przed twórcami oprogramowania nowe horyzonty zwi¹zane z platform¹ .NET — szybki i wydajny dostêp do baz danych, stosowanie jêzyka XML oraz mo¿liwoġæ tworzenia aplikacji typu Web Services to tylko niektóre z nich. Jêzyk VB .NET jest potê¿nym, eleganckim i w pe³ni obiektowym nowoczesnym jêzykiem programowania, w którym jednak zosta³a zachowana prostota, która zawsze by³a cech¹ charakterystyczn¹ jêzyków z rodziny Basic. „Visual Basic .NET. Szybki start” to ksi¹¿ka dla tych, którzy chc¹ poznaæ mo¿liwoġci najnowszej wersji Visual Basica bez koniecznoġci przebijania siê przez tysi¹ce linii przyk³adowych kodów i setki stron opisów. Ka¿de z omawianych zagadnieñ przedstawione jest w postaci sekwencji czynnoġci opatrzonej ilustracjami. Nie znajdziesz tu rozwa¿añ teoretycznych -- poznasz tajniki ġrodowiska .NET, obiektów i programowania poprzez rozwi¹zywanie przyk³adowych zagadnieñ. • Ďrodowisko Visual Studio .NET • Projektowanie aplikacji Web Services • Klasy i obiekty • Tworzenie formularzy Windows • Okna komunikatów • Praca z formularzami MDI • Obs³uga wyj¹tków i usuwanie b³êdów • Stosowanie komponentów • Dodawanie menu do aplikacji • Bazy danych oraz technologie ADO.NET i XML • Aplikacje internetowe ASP.NET Poznaj jêzyk Visual Basic szybko i bez problemów. Do³¹cz do ogromnej spo³ecznoġci programistów VB.NET Spis treści Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Poznajemy Visual Studio .NET 15 Strona startowa...........................................................................................16 Konfigurowanie środowiska Visual Studio .NET .....................................22 Solucje, projekty i moduły .........................................................................26 Narzędzia środowiska Visual Studio..........................................................36 Rozdział 2. Tworzenie usług Web Service 43 Poznajemy usługi Web Service .................................................................44 Tworzenie usługi Web Service...................................................................47 Testowanie usług Web Service ..................................................................52 Dodawanie metod Web ..............................................................................53 Testowanie metody Web ............................................................................54 Rozdział 3. Praca z klasami 55 Poznajemy obiekty i klasy..........................................................................56 Dodawanie klasy do usługi Web Service ..................................................58 Dodawanie klasy do aplikacji Windows ....................................................67 Składowe klasy...........................................................................................78 Zasięg ..........................................................................................................90 Przeciążanie metody...................................................................................92 Konstruktory klasy .....................................................................................94 Dziedziczenie .............................................................................................96 Dziedziczenie wizualne..............................................................................99 Rozdział 4. Interfejsy klasy 101 Abstrakcyjne klasy bazowe ......................................................................102 Interfejsy klasy .........................................................................................111 Tworzenie własnego interfejsu klasy .......................................................118 Rozdział 5. Formularze Windows 125 Klasa Form ...............................................................................................126 Właściwości formularza ...........................................................................133 Zmiana kształtu formularza......................................................................151 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Praca z egzemplarzami formularza ..........................................................154 Uruchamianie aplikacji z Sub Main .........................................................167 Rozdział 6. Używanie usług Web Service 173 Tworzenie interfejsu użytkownika ...........................................................174 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika.....177 Dodawanie odnośnika do usługi Web Service ........................................180 Używanie usługi .......................................................................................182 Rozdział 7. Okna komunikatu i instrukcja If 187 Klasa MessageBox ...................................................................................188 Tworzenie interfejsu użytkownika ...........................................................208 Stosowanie instrukcji If............................................................................214 Podłączanie formularza ............................................................................215 Rozdział 8. Praca z formularzami MDI 225 Używanie formularza nadrzędnego..........................................................227 Używanie formularzy potomnych ............................................................230 Używanie tablic........................................................................................237 Klasy pojemnikowe Collection ................................................................245 Rozdział 9. Wyjątki i usuwanie błędów 247 Strukturalna obsługa wyjątków ................................................................248 Używanie instrukcji Try...........................................................................249 Generowanie wyjątków............................................................................261 Praca z obiektami Exception ....................................................................264 Używanie okna dialogowego Exceptions................................................265 Poznajemy różne rodzaje błędów ................................................................267 Korzystanie z metod obiektu Debug ........................................................270 Używanie poleceń Step i Watch...............................................................273 Rozdział 10. Kontrolki umożliwiające interakcję z użytkownikiem 277 Dostosowanie paska narzędzi do własnych wymagań ............................278 Polecenia menu Format ............................................................................284 Praca z grupami kontrolek........................................................................288 Praca z kontrolką paska narzędzi ToolBar ..............................................294 Użycie kontrolki ToolTip.........................................................................303 Obsługa zakładek za pomocą kontrolki TabControl ...............................305 Korzystanie z kontrolki TrackBar ............................................................311 Zarządzanie listami za pomocą kontrolki ListBox..................................313 i c ś e r t s i p S 6 Spis treści Rozdział 11. Komponent Timer 331 Zasada działania komponentu Timer .......................................................332 Wyświetlanie bieżącego czasu .................................................................337 Animacja duszka ......................................................................................342 Rozdział 12. System menu 353 Dodawanie menu......................................................................................354 Definiowanie nazw elementów menu ......................................................361 Doskonalenie systemu menu ....................................................................364 Obsługa zdarzeń dotyczących menu ........................................................369 Modyfikacja menu za pomocą kodu aplikacji.........................................377 Dodawanie menu za pomocą kodu aplikacji ...........................................385 Implementacja menu w aplikacjach MDI................................................388 Rozdział 13. Kontrolki Common Dialog 401 Przykładowa aplikacja..............................................................................403 Okno dialogowe Czcionka .......................................................................408 Okno dialogowe Kolor .............................................................................411 Okna dialogowe File ................................................................................414 Korzystanie z obiektu FileStream ............................................................423 Drukowanie ..............................................................................................428 Rozdział 14. Przeglądarka obiektów Object Browser 437 Otwieranie przeglądarki obiektów ...........................................................438 Interfejs przeglądarki obiektów................................................................442 Pakiety......................................................................................................448 Przestrzenie nazw .....................................................................................451 Ważniejsze przestrzenie nazw .NET ........................................................458 Rozdział 15. XML, zbiory danych i ADO.NET 461 Praca z XML ...........................................................................................463 Praca z bazami danych .............................................................................483 Rozdział 16. Aplikacje internetowe ASP.NET 513 Podstawy ASP.NET .................................................................................515 Warunki niezbędne do tworzenia aplikacji ASP.NET ...........................518 Tworzenie aplikacji internetowych ASP.NET ........................................519 Praca z kontrolkami..................................................................................530 Dodatek A Pomoc w środowisku Visual Studio 557 Korzystanie z systemu pomocy online .....................................................558 Korzystanie z pomocy dynamicznej.........................................................560 7 S p i s t r e ś c i Spis treści Korzystanie z okna zawartości Contents.................................................561 Korzystanie z okna Index .........................................................................563 Korzystanie z okna Search .......................................................................564 Filtrowanie ...............................................................................................566 Dodatek B Słowa kluczowe Visual Basic .NET 569 Dodatek C Typy i konwersja typów 571 Typy Visual Basic .NET ..........................................................................572 Opcja kompilatora Option Strict ..............................................................574 Podstawy silnego typowania ....................................................................576 Korzystanie z konwersji niejawnej...........................................................579 Korzystanie z funkcji CType....................................................................580 Korzystanie z dołączanych funkcji konwersji typów ..............................581 Stosowanie innych metod konwersji........................................................582 Skorowidz 585 i c ś e r t s i p S 8 Tworzenie usług Web Service Tworzenie usług Web Service 2 Rozdział 2 . T wo rz enie usług W eb Se rv ice Teraz, kiedy wiesz już, jak poruszać się w środowisku Visual Studio .NET, pora, abyś stworzył pierwszy program Visual Studio .NET. Jedną z najbardziej spektakularnych cech platformy .NET jest łatwe i szybkie tworzenie usług Web Service. Dlatego też pierwszym programem, jaki utworzysz, będzie opisana w tym rozdziale usługa ASP.NET Web Services. T w o r z e n i e u s ł u g W e b S e r v i c e 43 Dzięki platformie .NET programista nie musi wgłębiać się w szczegóły kodu protokołu SOAP. Ponieważ jednak usługi Web Service korzystają z żądań protokołu SOAP, warto zapoznać się z istotą jego działania. We wcześniejszym fragmencie znalazła się informacja, że usługi Web Service dostarczają uniwersalnego mechanizmu, który informuje o używanych metodach. W celu implementacji tego mechanizmu platforma .NET automatycznie tworzy dokument w języku WSDL (ang. Web Services Description Language), który może zostać odczytany przez aplikację lub człowieka. Dokument ten pozwala zrozumieć, jak działa dana usługa Web Service. Platforma .NET uwalnia programistę od obowiązku tworzenia dokumentów WSDL, warto jednak wiedzieć, że taki dokument istnieje i do czego służy. Usługi Web Service korzystają także ze standardu UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration). Standard ten jest czymś w rodzaju Panoramy Firm dla usług Web Service. Jeśli chcesz odnaleźć usługę Web Service lub jeśli chcesz, aby dana usługa mogła zostać odnaleziona, musisz skorzystać ze standardu UDDI. W następnych paragrafach przedstawione zostaną podstawowe cechy trzech głównych komponentów usług Web Service — SOAP, WSDL oraz UDDI. Podane także zostaną niezbędne informacje, potrzebne do utworzenia zaawansowanej usługi Web Service za pomocą platformy .NET. Rozdział 2. Poznajemy usługi Web Service Czym jest usługa Web Service? W najprostszej postaci usługa Web Service dostarcza metody, które mogą być wywołane przez sieć za pomocą standardowych protokołów, takich jak HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) oraz XML (ang. eXtensible Markup Language). Metoda jest to funkcja lub procedura, która związana jest z danym obiektem. Innymi słowy, wywołanie metody powoduje, że wykonywane jest określone dla niej działanie. Usługi Web Service są o tyle ciekawe, że pozwalają tworzyć programy, które są całkowicie międzyplatformowe. Programy te mogą być uruchamiane poprzez sieć internetową niezależnie od użytych do ich tworzenia narzędzi oraz bez względu na system, na jakim mają działać. Inną charakterystyczną cechą usług Web Service jest to, że dostarczają pełnej informacji o wykonywanych działaniach. Oznacza to, że można sprawdzić, jakie są nazwy metod, których dana usługa dostarcza, jakie argumenty przyjmują poszczególne metody oraz jakie wartości zwracają. Jeśli więc wie się, że dana usługa Web Service istnieje, to można z niej korzystać w tworzonym programie Celem, dla którego utworzono usługi Web Service, jest dostarczenie komponentów o specyficznych cechach. Komponenty te mogą się ze sobą komunikować niezależnie od języka programowania, w którym zostały napisane oraz bez względu na system operacyjny, na którym są uruchamiane. Metody tych komponentów mogą być używane przez inne programy. Aby użyć usługi Web Service, program wysyła żądanie za pomocą protokołu HTTP, i aby posłużyć się konkretną metodą, wywołuje *662) 6, *6622156 lub — najczęściej — używa protokołu SOAP (ang. Simple Object Access Protocol). e c i v r e S b e W i g u ł s u y m e j a n z o P 44 SOAP Standard SOAP, kontrolowany przez konsorcjum W3C (ang. World Wide Web Consortium), jest oparty na standardzie XML. Składa się z trzech części: u Otoczki (ang. envelope), która definiuje reguły opisywania wiadomości i ich przetwarzania. u Zestawu reguł kodowania (ang. encoding rules) struktur danych definiowanych w aplikacjach. u Konwencji (ang. convention) reprezentowania zdalnych wywołań procedur i ich odpowiedzi. Jeśli myślisz, że ręczne tworzenie usług Web Service, które będą zgodne ze standardem SOAP, jest skomplikowane i żmudne, to masz całkowitą rację. Na szczęście w trakcie tworzenia usług Web Service w postaci projektu ASP.NET w środowisku Visual Studio nie trzeba wpisywać kodu. Jeśli jednak ktoś chce dowiedzieć się więcej o szczegółach specyfikacji standardu SOAP, może zapoznać się z nimi na stronie http://www.w3.org/TR/SOAP/. WSDL Standard WSDL używany jest do tworzenia dokumentów, które opisują metody obsługiwane przez usługę Web Service, argumenty przyjmowane przez te metody oraz zwracane przez nie wartości. Innymi słowy dokument WSDL przekazuje programowi lub programiście wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do skorzystania z usługi. Ponieważ dokumenty WSDL odczytywane są zwykle przez komputery, a nie przez ludzi, muszą być formułowane w sposób, który pozwoli na ich przetwarzanie przez oprogramowanie. Dlatego też dokumenty WSDL tworzone są w oparciu o język XML, który służy do opisu formatu innych dokumentów (w tym także i XML). Tworzenie usług Web Service Przy tworzeniu usługi Web Service za pomocą projektu ASP.NET w środowisku Visual Studio nie trzeba się martwić o tworzenie dokumentu WSDL. Zajmuje się tym środowisko Visual Studio w momencie uruchamiania projektu ASP.NET z usługą Web Service. Więcej informacji o standardzie WSDL można znaleźć na stronie http://www.w3.org/TR/WSDL. Jeśli będziesz chciał utworzyć program VB .NET, który używa usług Web Service, ale ich nie udostępnia, wtedy środowisko Visual Studio utworzy usługę proxy w oparciu o dokument WSDL dostarczony przez usługę Web Service. Klasa proxy zawiera kod, który pozwala na użycie metod usług Web Service w kodzie języka Visual Basic. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 6. „Używanie usług Web Services”. UDDI Jeśli w lesie upadło drzewo, ale nikt tego nie widział, to czy rzeczywiście upadło? Ta sama zagadka mogłaby odnosić się do usług Web Service. W tym przypadku istnieje jednak standard UDDI, który przekazuje informacje o istniejących usługach. Jeśli na przykład dysponujesz usługą Web Service, której mogą używać inne osoby, możesz skorzystać z UDDI, aby umieścić usługę na liście. Potencjalni użytkownicy usług mogą ją tam znaleźć. W podobny sposób i Ty możesz znaleźć potrzebną usługę. W przypadku standardów SOAP i WSDL środowisko .NET sprawia, że wystarczy zrozumieć tylko ogólny sens ich działania. Z kolei standard UDDI wymaga działania programisty już na wczesnych etapach pracy. P o z n a j e m y u s ł u g i W e b S e r v i c e 45 Rozdział 2. Aby znaleźć usługę Web Service: 1. Na stronie startowej środowiska Visual Studio na zakładce Online Resources kliknij odnośnik XML Web Services (rysunek 2.1). Pojawi się zakładka Find a Service. 2. Upewnij się, że zaznaczony jest przycisk opcji UDDI Production Environment. 3. Wybierz kategorię z listy rozwijanej Category, na przykład Financial. 4. W polu tekstowym Search For wpisz szukane pojęcie lub zostaw pole puste, jeśli chcesz zobaczyć wszystkie dostępne w danej kategorii usługi. 5. Kliknij przycisk Go. Zostanie wyświetlona lista dostępnych serwisów Web Services wraz z ich opisami. Wskazówki Więcej informacji o stronie startowej środowiska Visual Studio znajduje się w rozdziale 1. Aby uzyskać dostęp do większej ilości opcji, które kontrolują szukanie usług, kliknij przycisk Advanced. Aby zarejestrować własną usługę Web Service za pomocą UDDI, wybierz zakładkę Register a Service, a następnie kliknij odnośnik Register Your XML Web Service Today. Innym sposobem wyszukania usługi Web Service jest użycie Internet Explorera i odwołanie się do strony http://uddi. microsoft.com/visualstudio (rysunek 2.2) e c i v r e S b e W i g u ł s u y m e j a n z o P 46 Rysunek 2.1. Strona XML Web Service służy do odnajdywania istniejących usług Web Service, a także do rejestrowania nowych usług, aby inni użytkownicy mogli z nich korzystać Rysunek 2.2. Strona http://uddi.microsoft.com/ visualstudio umożliwiająca wyszukanie usług Web Service Rysunek 2.3. Aby utworzyć nowy projekt Web Service, wybierz opcję ASP.NET Web Service z panelu Templates Tworzenie usług Web Service Tworzenie usługi Web Service Przy użyciu języka Visual Basic .NET niezwykle łatwo utworzyć usługę Web Service, więc zacznijmy od razu. W rozdziale 1. zostało opisane, że programy opierają się na projektach VB .NET. Tak więc rodzaj tworzonego programu zależy całkowicie od rodzaju projektu, który wybierzesz spośród: Windows Application, ASP.NET Web Application, ASP.NET Web Service oraz innych. Aby rozpocząć tworzenie usługi Web Service, należy utworzyć nowy projekt ASP.NET Web Service. Aby utworzyć nowy projekt ASP.NET Web Service: 1. Otwórz okno dialogowe New Project (rysunek 2.3). Możesz to zrobić wybierając opcję New Project z menu File lub klikając przycisk New Project na stronie startowej. 2. Wybierz opcję Visual Basic Projects z panelu Project Types. 3. Wybierz jako typ projektu ASP.NET Web Service z panelu Templates. 4. W polu tekstowym Location, po adresie URL http://localhost/, wpisz nazwę projektu. 5. Kliknij przycisk OK. Zostanie utworzony nowy projekt ASP.NET Web Service. T w o r z e n i e u s ł u g i W e b S e r v i c e 47 Rozdział 2. Wskazówki Adres URL (ang. Uniform Resource Locator) został uzupełniony w czwartym kroku powyższego zadania przy założeniu, że uruchamiasz i testujesz usługi Web Service na lokalnym serwerze IIS (ang. Internet Information Services). Jeśli korzystasz z odległego komputera macierzystego, wpisz odpowiedni adres URL w polu tekstowym Location. Jeśli w trakcie tworzenia projektu pojawią się komunikaty o błędzie, możesz znaleźć rozwiązania problemów w ramce „Komunikaty o błędach: tworzenie aplikacji sieciowych”, która znajduje się w rozdziale 1. Chociaż pole tekstowe Name jest nieaktywne, to tekst, który wpiszesz w polu tekstowym Location jako uzupełnienie adresu http://localhost, zostanie przypisany jako nazwa projektu i pojawi się w polu tekstowym Name. Domyślnie http://localhost wskazuje na katalog Inetpub/wwwroot. Tak więc przykładowy projekt o nazwie 02VBVQS01 zostanie umieszczony w katalogu Inetpub/ wwwroot/02VBVQS01. Możesz jednak użyć panelu administracyjnego Internet Information Services, aby umieścić projekt w innym miejscu i utworzyć wirtualny adres URL. Aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego IIS, należy otworzyć grupę Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) w Panelu sterowania (Control Panel) komputera. Otwórz teraz okno Solution Explorer (rysunek 2.4) i sprawdź, jakie pliki zostały dodane do utworzonego projektu. Zauważ, że wśród plików znajduje się moduł Web Service, z domyślną nazwą Service1.asmx. Informacje o tym, jak otworzyć okno Solution Explorer, znajdują się w rozdziale 1., w części zatytułowanej „Aby otworzyć okno Solution Explorer”. 48 e c i v r e S b e W i g u ł s u e i n e z r o w T Rysunek 2.4. W oknie Solution Explorer można zauważyć moduł usługi Web Service o rozszerzeniu .asmx Rysunek 2.5. Projektant klasy Web Service może służyć do dodawania komponentów w trybie graficznym Tworzenie usług Web Service Kiedy nowy projekt ASP.NET Web Service jest już otwarty, należy otworzyć edytor kodu, aby zapoznać się ze szczegółami modułu Web Service. Aby otworzyć edytor kodu: 1. W oknie Solution Explorer wybierz moduł Web Service, a następnie opcję Code z menu View. lub Kliknij odnośnik Switch to Code View w projektancie Web Service. Kiedy analizuje się moduł Web Service w edytorze kodu (rysunek 2.6), można zauważyć, że program rozpoczyna się od instrukcji +ORQTVU: +ORQTVU5[UVGO9GD5GTXKEGU Po utworzeniu nowego projektu powinien się w nim otworzyć moduł Web Service. Dzieje się tak, o ile nie zostaną zmienione domyślne ustawienia. Jeśli projekt nie jest otwarty, wystarczy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w oknie Solution Explorer. Projektant usług Web Service może służyć do dodawania komponentów do modułu klasy w trybie graficznym (rysunek 2.5). O ile projektowanie formularzy Windows w trybie graficznym jest sensowne, a większość formularzy Web posiada istotne elementy graficzne, o tyle projektowanie modułów Web Service w ten sposób przeważnie nie jest zasadne. Dzieje się tak, ponieważ usługi Web Service składają się z samego kodu w postaci metod (lub funkcji). Używanie narzędzi, które umożliwiają projektowanie graficzne, nie daje żadnych korzyści. Więcej informacji o używaniu projektantów do przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji Windows i Web znajduje się w rozdziale 5. „Formularze Windows” oraz w rozdziale 16. „Aplikacje internetowe ASP.NET”. T w o r z e n i e u s ł u g i W e b S e r v i c e Rysunek 2.6. W edytorze kodu można zauważyć oznaczoną jako komentarz metodę (WebMethod) HelloWorld 49 Adres Uniform Resource Identifier Domyślnie każda nowa usługa Web Service w środowisku Visual Studio posiada atrybut Namespace w postaci http://tempuri.org. Jest to adres URI (ang. Uniform Resource Identifier), który powinien wskazywać na lokalizację będącą pod kontrolą programisty. W przeciwieństwie do adresu URL, użytkownik nie musi mieć możliwości dostania się do tej lokalizacji. Jeśli pozostawisz domyślny adres URI, każde uruchomienie strony testowej usługi Web Service spowoduje, że wyświetli się propozycja zmiany adresu. Rozdział 2. Instrukcja ta przesyła do kompilatora informację, że w kodzie mogą być używane klasy oraz elementy klas z przestrzeni nazw 5[UVGO9GD5GTXKEGU. Następnie umieszczone są linie kodu, które w rzeczywistości stanowią części jednej instrukcji: 9GD5GTXKEG 0COGURCEGA JVVRVGORWTKQTI A 2WDNKE NCUU5GTXKEG +PJGTKVU5[UVGO9GD5GTXKEGU9GD5GTXKEG Pierwsza część instrukcji, znacznik 9GD5GTXKEG , informuje środowisko Visual Basic, że kod stanowi usługę Web Service. W dalszej części instrukcji znajduje się nazwa klasy (5GTXKEG) oraz określenie klasy, z której dziedziczy (5[UVGO9GD5GTXKEGU9GD5GTXKEGU). Więcej informacji o dziedziczeniu klas zawiera rozdział 3. „Praca z klasami”. Wskazówka W następnej linii edytora kodu znajduje się szary znak (plus), po którym można zobaczyć napis 9GD5GTXKEGU GUKIPGT )GPGTCVGF QFG. Po kliknięciu tego znaku kod, który został utworzony automatycznie przez projektanta, rozwinie się i będzie widoczny. Kod ten ułatwia rozmieszczenie komponentów w projektancie usług Web Service. W dalszej części kodu znajduje się przykładowa usługa Web Service: metoda o nazwie *GNNQ9QTNF, która zwraca łańcuch tekstowy *GNNQ9QTNF. Na rysunku 2.6 fragment ten jest oznaczony jako komentarz za pomocą pojedynczych apostrofów ( ). Po usunięciu symboli komentarza dostępny jest szkielet metody umieszczony w usłudze Web Service. Kod kończy się instrukcją: PF NCUU Kiedy wiadomo już, co znajduje się w module Web Service w konfiguracji standardowej, można przystąpić do pracy nad własną usługą. Na początek zmień domyślny adres URI. 50 e c i v r e S b e W i g u ł s u e i n e z r o w T Tworzenie usług Web Service Aby zmienić domyślny adres URI: 1. Przypisz adresowi URI w znaczniku 9GD5GTXKEG nową wartość: 9GD5GTXKEG 0COGURCEGA JVVRRGCEJRKVEQOYGDUGTXKEGU A 2WDNKE NCUU5GTXKEG +PJGTKVU5[UVGO9GD5GTXKEGU9GD5GTXKEG Następnie dodaj metodę Web do usługi. Aby dodać metodę Web do usługi: 1. Dodaj znacznik atrybutu 9GD/GVJQF . Funkcja oznaczona tym znacznikiem będzie metodą Web. 2. Utwórz funkcję. Funkcja ta jest metodą Web. Na listingu 2.1 pokazany jest cały kod usługi Web Service wraz z nową metodą Web, która zwraca łańcuch znaków. Wskazówka Instrukcja *GNNQ8358KUWCN$CUKE0 6LGUVUWRGT przypisuje łańcuch znaków 8KUWCN$CUKE 0 6LGUVUWRGT do funkcji, która staje się wartością zwracaną przez metodę Web. T w o r z e n i e u s ł u g i W e b S e r v i c e Listing 2.1. Usługa Web Service z metodą, która zwraca łańcuch znaków +ORQTVU5[UVGO9GD5GTXKEGU 9GD5GTXKEG 0COGURCEGJVVRRGCEJRKVEQOYGDUGTXKEGU A 2WDNKE NCUU5GTXKEG +PJGTKVU5[UVGO9GD5GTXKEGU9GD5GTXKEG 9GD/GVJQF 2WDNKE(WPEVKQP*GNNQ835 #U5VTKPI *GNNQ8358KUWCN$CUKE0 6LGUVUWRGT PF(WPEVKQP PF NCUU 51 Rozdział 2. Testowanie usług Web Service Można łatwo testować usługi Web Service, jak też związane z nimi metody, za pomocą środowiska Visual Studio, które tworzy strony testowe. Aby przetestować usługę Web Service i jej metody: 1. Uruchom projekt poprzez wybranie opcji Start z menu Debug lub kliknięcie strzałki Start. Powinna otworzyć się strona testowa (rysunek 2.7). 2. Kliknij odnośnik metody Web, który znajduje się na stronie testowej usługi. Otworzy się strona testowa dla konkretnej metody Web (rysunek 2.8). 3. Kliknij przycisk Invoke. Program zwróci stronę w formacie XML, na której znajduje się wartość zwracana przez metodę Web oraz typ danych — w tym przypadku łańcuch znaków 5VTKPI (rysunek 2.9). e c i v r e S b e W g u ł s u e i n a w o t s e T Rysunek 2.7. Strona testowa, wygenerowana dla usługi Web Service przez środowisko Visual Studio, zawiera odnośniki do metod, które ta usługa udostępnia Rysunek 2.8. Aby przetestować metodę Web, kliknij przycisk Invoke Rysunek 2.9. Wartość zwracana przez metodę Web wyświetlana jest w formacie XML 52 Tworzenie usług Web Service Dodawanie metod Web Usługa Web Service może zawierać wiele metod Web. Żeby robić coś naprawdę pożytecznego, metoda powinna wykonywać coś więcej, niż tylko zwracanie łańcucha znaków. Stworzysz teraz metodę Web, która może przyjmować różne dane wejściowe. Zacznij od dodania metody Web, która oblicza sumę dwóch liczb całkowitych typu NQPI. Aby dodać metodę Web, która sumuje dwie liczby całkowite: 1. Dodaj znacznik atrybutu 9GD/GVJQF . Funkcja oznaczona tym znacznikiem będzie metodą Web. 2. Utwórz funkcję o nazwie #FF6YQ0WOU, która będzie przyjmować jako argumenty dwie liczby całkowite typu NQPI. Zwracaną wartością będzie liczba tego samego typu. 3. Przypisz wynik dodawania do funkcji, jak przedstawiono to na listingu 2.2. Wskazówka Przedstawiony kod nie sprawdza, czy użytkownik rzeczywiście wpisał liczby całkowite. Jeśli użytkownik wprowadzi na stronie testowej tekst zamiast liczby, to program zgłosi wyjątek. W rozdziale 6. „Używanie usług Web Service” znajduje się przykład, jak sprawdzać poprawność wprowadzanych przez użytkownika danych. Aby zrozumieć, jak działają wyjątki, należy zapoznać się z rozdziałem 9. „Wyjątki i usuwanie błędów”. D o d a w a n i e m e t o d W e b Listing 2.2. Metoda, która dodaje dwie liczby całkowite typu long 9GD/GVJQF 2WDNKE(WPEVKQP#FF6YQ0WOU $[8CNPWO1PG#U.QPIA $[8CNPWO6YQ#U.QPI #U.QPI #FF6YQ0WOUPWO1PG PWO6YQ PF(WPEVKQP 53 Rozdział 2. Testowanie metody Web Nową metodę Web można łatwo testować. Wystarczy uruchomić usługę, która zawiera tę metodę. Aby przetestować metodę, która dodaje dwie liczby: 1. Uruchom projekt poprzez wybranie opcji Start z menu Debug lub kliknięcie strzałki Start. Otworzy się strona testowa usługi, na której widać obie metody Web (rysunek 2.10). 2. Na stronie testowej kliknij odnośnik do metody o nazwie AddTwoNums. Otworzy się strona testowa metody AddTwoNums, na której znajdują się miejsca, gdzie użytkownik może wpisać wartości argumentów przyjmowanych przez tę metodę (rysunek 2.11). 3. Wpisz wartości dla argumentów PWO1PG oraz PWO6YQ, a następnie kliknij przycisk Invoke. Program wyświetli stronę w formacie XML. Na stronie tej powinna znaleźć się wartość zwracana przez metodę (suma dwóch wpisanych liczb) oraz typ danych (NQPI) (rysunek 2.12). Podsumowanie W rozdziale nauczyłeś się: u opisywać usługi Web Service, a także związane z nimi standardy, takie jak SOAP, WSDL i UDDI; u tworzyć projekt usługi Web Service; u pracować z modułem Web Service w edytorze kodu; u dodawać metodę do usługi Web Service; u testować usługi i metody za pomocą strony testowej środowiska Visual Studio; u dodawać i testować metodę Web, która przyjmuje dane wprowadzane przez użytkownika. 54 b e W y d o t e m e i n a w o t s e T Rysunek 2.10. Nowa metoda Web pojawia się w postaci odnośnika na stronie testowej usługi Web Service Rysunek 2.11. Strona testowa udostępnia pole do wpisywania argumentów przez użytkownika Rysunek 2.12. Wynik działania metody Web na argumentach, które wprowadził użytkownik, wyświetla się w formacie XML
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic .Net. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: