Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02360 029617 23408862 na godz. na dobę w sumie
Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows - książka
Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0488-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz aplikacje dla platformy .NET 2.0

Środowisko programistyczne Visual C++ 2005 Express Edition to uproszczona i okrojona wersja Visual C++ 2005. Mimo tego jest bardzo przydatnym i wydajnym narzędziem dla programisty chcącego tworzyć aplikacje dla platformy .NET. Umożliwia korzystanie z bibliotek .NET Framework ułatwiających żmudny proces tworzenia aplikacji. Jest świetnym narzędziem nie tylko dla początkującego twórcy aplikacji, ale także dla tych programistów, którzy nie potrzebują zaawansowanych środowisk w wersjach Enterprise.

Książka 'Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows' to podręcznik, dzięki któremu poznasz możliwości tego środowiska programistycznego tworząc własne aplikacje. Dowiesz się, jak zaprojektować interfejs użytkownika korzystając z komponentów zawartych w .NET Framework. Nauczysz się łączyć aplikacje z bazami danych oraz z siecią Internet. Przeczytasz także o obsłudze plików graficznych i dźwiękowych oraz drukowaniu. Znajdziesz tu również dodatek, w którym opisano podstawy programowania w języku C++.

Rozwiń swoje umiejętności programowania
oraz tworzenia profesjonalnych aplikacji dla platformy .NET 2.0

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows Autor: Rafa³ Wileczek ISBN: 83-246-0488-X Format: B5, stron: 168 Przyk³ady na ftp: 195 kB Stwórz aplikacje dla platformy .NET 2.0 (cid:127) Poznaj œrodowisko programistyczne (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci programowania obiektowego (cid:129) Po³¹cz aplikacjê z baz¹ danych i sieci¹ œrodowisko programistyczne Visual C++ 2005 Express Edition to uproszczona i okrojona wersja Visual C++ 2005. Mimo tego jest bardzo przydatnym i wydajnym narzêdziem dla programisty chc¹cego tworzyæ aplikacje dla platformy .NET. Umo¿liwia korzystanie z bibliotek .NET Framework u³atwiaj¹cych ¿mudny proces tworzenia aplikacji. Jest œwietnym narzêdziem nie tylko dla pocz¹tkuj¹cego twórcy aplikacji, ale tak¿e dla tych programistów, którzy nie potrzebuj¹ zaawansowanych œrodowisk w wersjach Enterprise. Dodatkowym atutem œrodowiska Visual C++ 2005 Express Edition jest mo¿liwoœæ pobrania go i u¿ywania za darmo do listopada 2007 roku. Ksi¹¿ka „Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows” to podrêcznik, dziêki któremu poznasz mo¿liwoœci tego œrodowiska programistycznego tworz¹c w³asne aplikacje. Dowiesz siê, jak zaprojektowaæ interfejs u¿ytkownika korzystaj¹c z komponentów zawartych w .NET Framework. Nauczysz siê ³¹czyæ aplikacje z bazami danych oraz z sieci¹ Internet. Przeczytasz tak¿e o obs³udze plików graficznych i dŸwiêkowych oraz drukowaniu. Znajdziesz tu równie¿ dodatek, w którym opisano podstawy programowania w jêzyku C++. (cid:129) Okreœlanie parametrów nowego projektu w Visual C++ 2005 Express Edition (cid:129) Kompilacja i uruchamianie aplikacji (cid:129) Podstawy programowania obiektowego (cid:129) Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika (cid:129) Po³¹czenia z bazami danych i internetem (cid:129) Programowanie wielow¹tkowe (cid:129) Drukowanie grafiki i dokumentów Rozwiñ swoje umiejêtnoœci programowania oraz tworzenia profesjonalnych aplikacji dla platformy .NET 2.0 Spis treści Wstęp .............................................................................................. 5 Co zawiera ta książka? ......................................................................................................6 Dla kogo jest ta książka? ...................................................................................................7 Konwencje i oznaczenia ...................................................................................................7 Rozdział 1. Środowisko Visual C++ 2005 Express Edition — rozpoznanie ............. 9 Platforma .NET ...............................................................................................................10 Tworzenie i konfiguracja projektu ..................................................................................10 Kompilowanie i uruchamianie projektu ..........................................................................17 Rozdział 2. Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika (Windows Forms Application) — zaczynamy .................................... 23 Projekt i okno główne .....................................................................................................24 Elementy kontrolne .........................................................................................................25 Zdarzenia ........................................................................................................................30 Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego ............................... 33 Język C++/CLI ...............................................................................................................34 Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym ....................................35 Definicja klasy ................................................................................................................36 Właściwości ....................................................................................................................46 Dziedziczenie ..................................................................................................................49 Podsumowanie ................................................................................................................54 Rozdział 4. Dostęp do danych ........................................................................... 55 Tworzenie bazy danych ..................................................................................................56 Integracja aplikacji z bazą danych ..................................................................................58 Nie tylko Microsoft SQL Server 2005 ............................................................................66 Rozdział 5. Integracja z siecią Internet ............................................................. 71 Własna przeglądarka WWW ...........................................................................................72 Korzystanie z usług sieciowych XML ............................................................................81 Rozdział 6. Obsługa wyjątków .......................................................................... 87 Przechwytywanie wyjątków ...........................................................................................87 Zgłaszanie wyjątków ......................................................................................................89 Obsługa wyjątków na poziomie graficznego interfejsu użytkownika .............................91 Rozdział 7. Wątki ............................................................................................. 93 Wykonywanie operacji w tle ..........................................................................................94 Synchronizacja wątków — semafory Dijkstry ................................................................98 4 Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows Rozdział 8. Multimedia ................................................................................... 105 Grafika ..........................................................................................................................105 Dźwięk ..........................................................................................................................112 Multimedialne all-in-one, czyli Windows Media Player ...............................................114 Rozdział 9. Drukowanie .................................................................................. 119 Komponent PrintDocument, czyli kwintesencja drukowania .......................................119 Drukowanie tekstu ........................................................................................................120 Drukowanie grafiki .......................................................................................................122 Program demonstracyjny ..............................................................................................122 Podsumowanie ............................................................................. 131 Dodatek A Przystosowanie Visual C++ 2005 Express Edition do tworzenia natywnych aplikacji Windows .................................... 133 Pobieranie i instalacja Windows Server 2003 SP1 Platform SDK ................................133 Wprowadzanie zmian do konfiguracji Visual C++ 2005 Express Edition ....................134 Aplikacja testowa ..........................................................................................................135 Dodatek B Dokumentacja kodu programu ....................................................... 137 Przygotowanie pliku dokumentującego przez środowisko ...........................................137 Komentarze dokumentujące ..........................................................................................138 Konfiguracja i dostosowanie programu NDoc ..............................................................142 Generowanie i przeglądanie dokumentacji ...................................................................143 Dodatek C Podstawy C++ .............................................................................. 145 Pierwszy program .........................................................................................................145 Zmienne ........................................................................................................................146 Operatory ......................................................................................................................148 Instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru ...................................................................150 Pętle ..............................................................................................................................154 Funkcje .........................................................................................................................158 Podsumowanie ..............................................................................................................159 Skorowidz...................................................................................... 161 Rozdział 2. Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika (Windows Forms Application) — zaczynamy W rozdziale 1. zapoznałeś się ze środowiskiem Visual C++ 2005 Express Edition — utworzyliśmy projekt aplikacji okienkowej (Windows Forms Application), ale go nie rozwijaliśmy. W tym rozdziale zajmiemy się podstawami tworzenia graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem komponentów dostarczanych przez platformę .NET w przestrzeni nazw Windows.Forms. Komponenty te pozwalają na utworzenie apli- kacji o dowolnym zastosowaniu, w pełni funkcjonalnej i — co ważniejsze — o przyja- znym i znajomym dla współczesnego użytkownika komputerów wyglądzie. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, tworzenie graficznego interfejsu użyt- kownika jest sztuką i rządzi się ściśle określonymi zasadami. Istnieje wiele opra- cowań prezentujących teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia interfejsów użyt- kownika, poparte badaniami psychologów i socjologów, analizujących zachowania, reakcje i przyzwyczajenia użytkowników. Właśnie przyzwyczajenia użytkowni- ków mają spore znaczenie podczas projektowania wyglądu aplikacji — nieraz spotkaliśmy się z pozytywną reakcją (naszą lub naszych znajomych) na wygląd i obsługę programu, kiedy użytkownik odkrył, że dany program obsługuje się po- dobnie jak inny, np. popularny edytor tekstów. Istotą współczesnych programów jest łatwość i intuicyjność obsługi. Tworząc program, nie chcemy, aby użytkow- nik musiał uczyć się jego obsługi od zera. Bardzo dobrym i pożądanym nawykiem jest podpatrywanie rozwiązań stosowanych przez „wielkich” — chodzi przede wszystkim o układ menu i pasków narzędziowych, stosowanie odpowiednich ele- mentów do informowania użytkownika o stanie aplikacji itp. 24 Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows W tym rozdziale nie będziemy zajmować się teorią tworzenia programów z graficz- nym interfejsem użytkownika, natomiast spróbujemy napisać program, za pomocą którego nauczysz się stosować podstawowe elementy kontrolne (przyciski, pola tek- stowe, etykiety itp.) i programować zdarzenia generowane przez elementy kontrolne. Projekt i okno główne Zaczniemy od otwarcia projektu, który wykorzystaliśmy w rozdziale 1. Najpierw zajmiemy się oknem głównym. Kod okna głównego został wygenerowany przez kreatora aplikacji jako klasa o niefortunnej nazwie Form1 i umieszczony w pliku Form1.h. My zwykle chcemy, żeby nazwy wszelkich klas, zmiennych, stałych i me- tod były znaczące, dlatego też przemianujemy nazwę klasy naszego okna na Okno- Glowne. W tym celu: (cid:141) przejdź do widoku kodu okna głównego i odszukaj w nim nagłówek deklaracji klasy Form1 (public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form); kliknij w ten nagłówek (umieścisz w nim kursor); (cid:141) w oknie Properties, służącym do zmiany właściwości poszczególnych elementów projektu (po pierwszym użyciu będzie już zawsze widoczne i jego zawartość będzie się zmieniała w zależności od tego, który w danym momencie element czy plik będzie wskazany), znajdź właściwość o nazwie Name umieszczoną w nawiasach (właściwości domyślnie podzielone są na kategorie tematyczne, więc czasem łatwiej daną właściwość znaleźć, domyślając się, do jakiej kategorii należy) i zmień jej wartość na OknoGlowne — po zatwierdzeniu zmiany (np. przez naciśnięcie klawisza Enter) nazwa klasy zostanie zmieniona; (cid:141) w następnym kroku musisz zmienić nazwę pliku — przejdź zatem do okienka Solution Explorer i kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku Form1.h; z menu kontekstowego wybierz opcję Rename i wprowadź nowa nazwę pliku, w naszym przypadku OknoGlowne.h; W języku C++/CLI nazwa pliku nie musi odpowiadać nazwie klasy publicznej umieszczonej w tym pliku (pojęcie klasy wyjaśniamy w rozdziale 3.), ale trzymanie się tej zasady może znacznie poprawić przejrzystość projektu. (cid:141) pozostaje wskazać plikowi zawierającemu punkt startowy programu (w naszym przypadku jest to plik o nazwie Projekt.cpp znajdujący się w folderze Source Files), w którym pliku znajduje się definicja okna głównego programu i jaka jest nazwa klasy okna głównego; w tym celu otwórz plik Projekt.cpp, klikając na niego dwukrotnie, i zamień wystąpienie napisu Form1 na OknoGlowne — można to zrobić automatycznie, używając mechanizmu „znajdź i zamień” dostępnego poprzez menu Edit (rysunek 2.1). Rozdział 2. ♦ Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika — zaczynamy 25 Rysunek 2.1. Zmiana nazwy pliku nagłówkowego i klasy w pliku źródłowym projektu Po dokonaniu tych zmian warto projekt przebudować — nie powinno być żadnych problemów. Wprowadziliśmy porządek do naszego projektu, możemy zatem zająć się właściwo- ściami okna głównego. Jeżeli kiedykolwiek odwoływaliśmy się do okna Properties, to jest ono widoczne po prawej stronie w oknie środowiska. Kliknijmy w projekt okna głównego naszej aplikacji — w oknie Properties wyświetlone zostaną właściwości okna głównego. Właściwości te służą przede wszystkim do konfiguracji wyglądu i zachowania naszego okna. Ustalmy, że nasze okno będzie miało rozmiar początko- wy 400 na 300 pikseli i będzie umieszczane każdorazowo po uruchomieniu w cen- trum ekranu. W tym celu musimy w oknie Properties zmienić wartości właściwości Size oraz StartPosition. We właściwości Size zmieniamy domyślne rozmiary okna na założone przez nas, natomiast w przypadku właściwości StartPosition wybieramy z listy rozwijalnej wartość CenterScreen. Teraz, po przebudowaniu i uruchomieniu, okno naszego programu zawsze będzie się pojawiało na środku ekranu. Na pewno zauważyłeś, że na belce programu nadal znajduje się napis Form1. Za napis, który jest wyświetlany na belce okna, odpowiada właściwość Text — zmieńmy jej wartość (poprzez okno Properties), np. na Mój pierwszy program. Warto dokładniej przyjrzeć się właściwościom dostępnym poprzez okno Properties i poeksperymentować z różnymi ustawieniami — efekty mogą być zadziwiające (o czym można się przekonać, czytając dalej tę książkę). Elementy kontrolne Elementy kontrolne to wszystkie składniki interfejsu użytkownika, które mogą mieć za pośrednictwem użytkownika wpływ na działanie programu. Podstawowe elementy kontrolne, z których będziemy korzystać podczas tworzenia interfejsu użytkownika w przykładowym programie, to: (cid:141) przyciski (Button); (cid:141) pola tekstowe (TextBox); (cid:141) pola wyboru (CheckBox); (cid:141) listy rozwijane (ComboBox); 26 Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows (cid:141) etykiety (Label); (cid:141) menu główne programu (MenuStrip); (cid:141) pasek narzędziowy (ToolStrip); (cid:141) pasek stanu (StatusStrip). Platforma .NET poprzez przestrzeń nazw Windows.Forms udostępnia oczywiście o wiele więcej elementów kontrolnych — będziemy je wprowadzać w miarę potrzeby w ko- lejnych rozdziałach. W tym rozdziale będziemy po kolei tłumaczyć, co trzeba zrobić, aby umieścić dany element kontrolny w obszarze okna, i jak zmienić jego właściwo- ści. W następnych rozdziałach wprowadzimy dla ułatwienia tabelkę, która będzie za- wierała typ elementu kontrolnego, jego nazwę oraz zmienione właściwości — wpły- nie to niewątpliwie na przejrzystość rozdziałów. Zacznijmy więc od wyposażenia naszego programu w menu główne. Po prawej stro- nie okna głównego środowiska schowane jest okienko Toolbox (rysunek 2.2) zawie- rające elementy kontrolne, za pomocą których będziemy budować naszą aplikację. Dla ułatwienia pracy można to okienko „przypiąć” — po prawej stronie pojawi się dwuczęściowe okienko składające się z okna Toolbox u góry i okna Properties u dołu. Rysunek 2.2. Okno Toolbox Elementy kontrolne w oknie Toolbox podzielone zostały na kategorie, aby ułatwić wyszukiwanie konkretnego elementu. Znajdźmy element o nazwie MenuStrip, wskażmy go lewym przyciskiem myszy, a następnie przeciągnijmy na projekt okna głównego naszej aplikacji — okno to zostanie wyposażone w menu główne, którego pozycję musimy teraz wprowadzić, wykorzystując bardzo prosty edytor. Najpierw jednak po- Rozdział 2. ♦ Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika — zaczynamy 27 winniśmy zmienić nazwę obiektu naszego menu — w tym celu klikamy w menu i udajemy się do okna Properties, gdzie zmieniamy właściwość Name na menuGlowne. Rysunek 2.3 przedstawia sposób edycji pozycji menu głównego. Rysunek 2.3. Edycja menu głównego Warto pamiętać, że wpisanie symbolu przed literą w nazwie pozycji menu (oraz w przypadku innych elementów kontrolnych) spowoduje podkreślenie tej litery i wprowadzenie klawisza skrótu dla danej opcji (na przykład, aby rozwinąć menu Plik, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+P). Nasze menu będzie się składać z pozycji Plik i Pomoc. Menu Plik będzie zawierało pozycje Otwórz, Zapisz i Zakończ, natomiast menu Pomoc będzie zawierało pozycję O programie... Oprócz nazw poszczególnych pozycji, na etapie edycji menu można zadecydować (przez wybranie opcji z listy rozwijalnej), jakiego typu będzie dana po- zycja menu (np. separator, lista rozwijalna itp.) lub czy dana pozycja będzie podmenu. Teraz wyposażymy nasz program w pasek narzędziowy, który będzie zawierał dwa przyciski dublujące działanie pierwszych dwóch pozycji menu. Odnajdźmy w oknie Toolbox komponent o nazwie ToolStrip i umieśćmy go w oknie głównym programu. Następnie, w podobny sposób jak podczas dodawania nowych pozycji menu, dodaj- my do paska narzędziowego dwa podstawowe elementy (klikając ikonkę dodawania elementu). Podstawowym elementem paska narzędziowego jest przycisk, ale można dodać też inne elementy, np. etykietę, listę rozwijalną, pasek postępu itp. Musimy również pamiętać o zmianie nazwy obiektu paska narzędziowego (właściwości Name przypisać wartość, np. pasekNarzedziowy). Warto przygotować sobie kilka ikonek, które będzie można umieścić na przyciskach paska narzędziowego — ikonki te wprowadzamy za pomocą właściwości Image w oknie Properties dla danego przyci- sku (wybieramy plik graficzny, najlepiej z obrazkiem o rozmiarach 16 na 16 pikseli). Dodatkowo właściwość ToolTipText przycisku zawiera tekst wyświetlany w „dymku” po umieszczeniu kursora myszy nad elementem kontrolnym — warto zmienić ten tekst na rzeczywistą podpowiedź. Rysunek 2.4 przedstawia projekt okna głównego z paskiem narzędziowym i dwoma dodanymi przyciskami. Bardzo przydatnym elementem każdego programu z graficznym interfejsem użytkow- nika jest pasek stanu, umieszczany u dołu okna. Zawiera on najczęściej informacje, którymi użytkownik niekoniecznie chciałby być bombardowany (pod postacią różnych okien dialogowych) — chodzi tu głównie o postęp pobierania pliku, wyświetlanie pod- powiedzi lub statusu operacji itp. 28 Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows Rysunek 2.4. Okno główne z paskiem narzędziowym Pasek stanu dodajemy do okna w podobny sposób jak w przypadku poprzednich komponentów — przez przeciągnięcie i upuszczenie na projekcie okna komponentu StatusStrip. Po umieszczeniu paska stanu w oknie aplikacji powinniśmy zmienić je- go nazwę (właściwość Name — np. pasekStanu). Podstawowym elementem, który może być umieszczony na pasku stanu, jest etykieta — dodaje się ją w analogiczny sposób jak przyciski w pasku narzędziowym, przez kliknięcie ikony dodawania etykiety. Dodajmy zatem jedną etykietę i przypiszmy jej właściwości Text napis Gotowy!. Twoją uwagę na pewno przykuł wygląd paska stanu, znacznie różniący się od wyglą- du pozostałych elementów (paska narzędziowego i menu). Aby dostosować wygląd paska stanu do pozostałych komponentów, kliknijmy piktogram przedstawiający strzałkę, umieszczony w prawym górnym narożniku paska stanu, i w okienku zadań ustawmy RenderMode na Professional (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Zmiana wyglądu paska stanu Pasek stanu mamy przygotowany. Możemy zatem wyposażyć okno naszego progra- mu w pozostałe elementy kontrolne. Dodajmy do naszego okna trzy etykiety (Label) i ustawmy ich właściwości Text jako Imię:, Nazwisko: i Język programowania:. Na- stępnie dodajmy do okna głównego dwa pola tekstowe (TextBox) i nazwijmy je (Name) txtImie i txtNazwisko. Teraz dodajmy jedno pole wyboru (CheckBox) i nazwijmy je cbPoczatkujacy (właściwości Text przypiszmy początkujący programista). Na ko- niec dodajmy jedną listę rozwijalną (ComboBox) i nazwijmy ją cmbJezyk oraz jeden przy- cisk (Button) — nazwiemy go btnOK i właściwość Text ustalimy na OK. Jak te wszystkie operacje wykonać — już wiemy. Rysunek 2.6 przedstawia poprawne rozmieszczenie elementów kontrolnych w oknie programu. Lista rozwijalna zawierać będzie klika nazw języków programowania. Ponadto bę- dziemy chcieli, żeby użytkownik mógł wpisać inny język programowania, niewymie- niony na liście. Najpierw wprowadzimy języki programowania do wyboru. Kliknijmy w widoku projektu naszą listę rozwijalną prawym przyciskiem myszy i wybierzmy pozycję Edit Items. Zostaniemy przeniesieni do okna dialogowego umożliwiającego wprowadzenie elementów listy rozwijalnej, tak jak pokazano na rysunku 2.7. Rozdział 2. ♦ Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika — zaczynamy 29 Rysunek 2.6. Rozmieszczenie elementów kontrolnych w oknie programu Rysunek 2.7. Wprowadzanie elementów listy rozwijalnej Jak pewnie zauważyłeś, wykorzystując klawisz Tab, możemy się przemieszczać w pew- nej logicznej kolejności po elementach kontrolnych okna. Spróbujmy w takim razie ustalić kolejność przechodzenia klawiszem Tab przez elementy kontrolne w naszym programie. W tym celu w widoku projektu okna z menu View wybierzmy pozycję Tab Order. Nasze okno zmieni wygląd tak jak na rysunku 2.8 — obok każdego ele- mentu kontrolnego pojawi się numerek, oznaczający kolejność przechodzenia za po- mocą klawisza Tab. Rysunek 2.8. Ustalanie kolejności przechodzenia między elementami kontrolnymi z wykorzystaniem klawisza Tab Kolejność przejść ustalamy, klikając numerki od pierwszego elementu do ostatniego zgodnie z przyjętym założeniem. Edycję przejść wyłączamy, wybierając ponownie View/Tab Order. 30 Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows Przykładowy program jest już gotowy. Możemy go przebudować i uruchomić; po- winniśmy otrzymać efekt jak na rysunku 2.9. Rysunek 2.9. Działający program Brakuje tylko jednej rzeczy: obsługi zdarzeń generowanych przez elementy kontrolne. Zdarzenia Elementy kontrolne generują zdarzenia — obsługa tych zdarzeń to podstawa działania programów z graficznym interfejsem użytkownika. Zacznijmy od oprogramowania zdarzenia kliknięcia przycisku OK naszego okna głównego. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Można kliknąć przycisk, przenieść się do okna Properties, przełączyć się na widok zdarzeń (ang. Events) za pomocą przycisku z błyskawicą, odnaleźć zda- rzenie Click i kliknąć dwukrotnie puste pole po prawej stronie tego zdarzenia. Można też po prostu kliknąć dwukrotnie przycisk. Obie te akcje spowodują przeniesienie nas do okna edycji kodu, gdzie będziemy mogli oprogramować to zdarzenie. Wygene- rujmy więc w jeden z tych sposobów funkcję obsługi zdarzenia Click przycisku OK i wprowadźmy do niej kod z listingu 2.1. Listing 2.1. Funkcja obsługi zdarzenia kliknięcia w przycisk OK private: System::Void btnPokaz_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { String^ komunikat = txtImie- Text + + txtNazwisko- Text + ; if (cbPoczatkujacy- Checked) { komunikat += Początkujący programista ; } else { komunikat += Zaawansowany programista ; } if (cmbJezyk- Text- Length != 0) { komunikat += Język programowania: + cmbJezyk- Text; } MessageBox::Show(komunikat, Dane programisty , MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); } Rozdział 2. ♦ Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika — zaczynamy 31 W pierwszym wierszu funkcji zmiennej komunikat przypisujemy wartości właściwo- ści pól tekstowych połączone spacją i zakończone znakiem nowego wiersza. Środowiska programistyczne Microsoft wyposażone są w technologię IntelliSense, dzięki której w sposób szybki i efektywny możemy uzyskać podpowiedź dotyczącą wyboru metody czy właściwości dla danego obiektu w oknie edycji kodu. Podpo- wiedź można tez uruchomić ręcznie, za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Spacja. Dalej za pomocą instrukcji warunkowej if sprawdzamy, czy użytkownik zaznaczył pole wyboru cbPoczatkujacy (właściwość Checked przyjmuje wartości True lub False w zależności od tego, czy pole zostało zaznaczone, czy nie). Jeśli tak, do zmiennej komunikat dołączamy informację Początkujący programista, w przeciwnym razie do zmiennej komunikat dołączamy informację Zaawansowany programista. Następnie sprawdzamy, czy z listy rozwijalnej wybrany został język programowania (lub też użytkownik wpisał nazwę języka). Jeśli tak (długość ciągu znaków we właściwości Text jest większa od zera), do zmiennej komunikat dołączamy zawartość pola edycyj- nego listy rozwijalnej. Na koniec wyświetlamy komunikat, używając wygodnego i łatwego w zastosowaniu predefiniowanego okna informacyjnego MessageBox. Efekt działania programu widoczny jest na rysunku 2.10. Rysunek 2.10. Efekt obsługi zdarzenia Click przycisku OK. Obsługę zdarzeń pozostałych przycisków i pozycji menu pozostawiamy Czytelnikowi jako ćwiczenie własne. Podsumujmy: w rozdziale tym nauczyliśmy się tworzyć aplikacje z graficznym inter- fejsem użytkownika i pisać funkcje obsługi zdarzeń. Będziemy teraz mogli — ekspe- rymentując z oknem Properties — tworzyć różne aplikacje oraz rozwijać przykłado- we programy przedstawione w następnych rozdziałach. Ponieważ pewne umiejętności już mamy, począwszy od rozdziału 5., lista komponentów użytych do utworzenia in- terfejsu użytkownika umieszczana będzie we wspomnianej już tabeli.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual C++ 2005 Express Edition. Tworzenie aplikacji dla Windows
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: