Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01094 027063 21126026 na godz. na dobę w sumie
Visual Studio 2010 dla programistów C# - książka
Visual Studio 2010 dla programistów C# - książka
Autor: Liczba stron: 824
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2173-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual studio - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonały przewodnik po świecie programowania w C# dla platformy .NET!

Język C# na dobre zadomowił się już na rynku programistycznym. Zarówno on sam, jak i platforma .NET przydają się do najróżniejszych zastosowań, obejmujących nie tylko projektowanie złożonych aplikacji korzystających z baz danych, ale również usług systemu Windows lub gier. Pora więc zapoznać się z tym językiem programowania, oswoić ze środowiskiem Visual Studio 2010 firmy Microsoft i zorientować się, jak możesz wykorzystać nowe umiejętności. Ta obszerna książka o przekrojowym charakterze ułatwi Ci wejście w świat języka C#, platform .NET i XNA. Poznasz również wiele zaawansowanych technik programistycznych.

Z pierwszej części przewodnika poznasz język C# i bogate środowisko programistyczne Visual Studio 2010. Nauczysz się również jak wydajnie projektować aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika. Kolejne części poruszają kwestie połączenia aplikacji z bazą danych i stosowania technologii LINQ. W dobie komputerów z wieloma procesorami o wielu rdzeniach bardzo ważna jest umiejętność tworzenia aplikacji wielowątkowych. Temu zagadnieniu poświęcona jest część czwarta dotycząca nowej biblioteki TPL. Znajdziesz tu także opis zagadnień związanych z usługami sieciowymi WCF i pracą z wykorzystaniem różnorodnych technologii Windows. Osobną część poświęcono także wprowadzeniu do technologii XNA 4.0 i budowaniu z jej pomocą gier korzystających z grafiki 2D. Jeśli chcesz programować w języku C#, nie możesz przegapić tej książki!

Poznaj platformę .NET i język C# od podszewki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Visual Studio 2010 dla programistów C# Autor: Jacek Matulewski ISBN: 978-83-246-2173-6 Format: 172×245, stron: 824 Doskonały przewodnik po świecie programowania w C# dla platformy .NET! • Środowisko Visual Studio 2010, język C# 4.0 i podstawy projektowania aplikacji • Bazy danych i technologia LINQ • Nowy paradygmat zrównoleglenia aplikacji z biblioteką TPL • Technologie Windows i wprowadzenie do XNA 4.0 Język C# na dobre zadomowił się już na rynku programistycznym. Zarówno on sam, jak i platforma .NET przydają się do najróżniejszych zastosowań, obejmujących nie tylko projektowanie złożonych aplikacji korzystających z baz danych, ale również usług systemu Windows lub gier. Pora więc zapoznać się z tym językiem programowania, oswoić ze środowiskiem Visual Studio 2010 firmy Microsoft i zorientować się, jak możesz wykorzystać nowe umiejętności. Ta obszerna książka o przekrojowym charakterze ułatwi Ci wejście w świat języka C#, platform .NET i XNA. Poznasz również wiele zaawansowanych technik programistycznych. Z pierwszej części przewodnika poznasz język C# i bogate środowisko programistyczne Visual Studio 2010. Nauczysz się również jak wydajnie projektować aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika. Kolejne części poruszają kwestie połączenia aplikacji z bazą danych i stosowania technologii LINQ. W dobie komputerów z wieloma procesorami o wielu rdzeniach bardzo ważna jest umiejętność tworzenia aplikacji wielowątkowych. Temu zagadnieniu poświęcona jest część czwarta dotycząca nowej biblioteki TPL. Znajdziesz tu także opis zagadnień związanych z usługami sieciowymi WCF i pracą z wykorzystaniem różnorodnych technologii Windows. Osobną część poświęcono także wprowadzeniu do technologii XNA 4.0 i budowaniu z jej pomocą gier korzystających z grafiki 2D. Jeśli chcesz programować w języku C#, nie możesz przegapić tej książki! • Środowisko Visual Studio 2010, język C# i debugowanie kodu • Projektowanie zorientowane obiektowo i przegląd komponentów Windows Forms • Podstawy ADO.NET, eksport i prezentacja danych, transakcje i raportowanie • Wprowadzenie do zapytań LINQ i tworzenie źródeł danych LINQ • Programowanie współbieżne – wątki i zadania • Klasa Parallel i dane w programach równoległych, technologia PLINQ • Biblioteka WCF – tworzenie usług sieciowych nowej generacji • Technologie Windows – rejestr systemu, komunikaty, usługi i automatyzacja • Tworzenie gier w XNA 4.0, użycie shakerów HLSL • Użycie wyrażeń regularnych – sposób na weryfikację wprowadzanych danych • Testy jednostkowe – najlepsza metoda sprawdzania poprawności kodu Poznaj platformę .NET i język C# od podszewki! Spis treĈci Wstöp ............................................................................................................ 15 CzöĈè I Projektowanie aplikacji Windows ......................................17 Rozdziaä 1. ćrodowisko Visual Studio 2010 ....................................................................... 19 Projektowanie interfejsu aplikacji .....................................................................................................20 Tworzenie projektu .....................................................................................................................20 Dokowanie palety komponentów Toolbox ..................................................................................22 Tworzenie interfejsu za pomocą komponentów Windows Forms ...............................................22 Zapisywanie i wczytywanie projektu ..........................................................................................24 Analiza kodu pierwszej aplikacji .......................................................................................................24 Metody zdarzeniowe .........................................................................................................................29 Metoda uruchamiana w przypadku wystąpienia zdarzenia kontrolki ..........................................29 Testowanie metody zdarzeniowej ...............................................................................................29 Przypisywanie istniejącej metody do zdarzeĔ komponentów ......................................................31 Edycja metody zdarzeniowej .......................................................................................................32 Modyfikowanie wáasnoĞci komponentów ...................................................................................32 Wywoáywanie metody zdarzeniowej z poziomu kodu ................................................................32 Reakcja aplikacji na naciskanie klawiszy ....................................................................................33 Rozdziaä 2. Debugowanie kodu ......................................................................................... 35 Skąd biorą siĊ báĊdy i jak ich unikaü? ................................................................................................35 Kontrolowane uruchamianie aplikacji w Visual C# ...........................................................................36 ĝledzenie wykonywania programu krok po kroku (F10 i F11) ...................................................37 Run to Cursor (Ctrl+F10) ............................................................................................................38 Breakpoint (F9) ...........................................................................................................................38 Okna Locals i Watch ...................................................................................................................39 Stan wyjątkowy .................................................................................................................................41 Zgáaszanie wyjątków ...................................................................................................................41 Przechwytywanie wyjątków w konstrukcji try..catch ..................................................................42 Rozdziaä 3. Jözyk C# ........................................................................................................ 45 Platforma .NET .................................................................................................................................46 ĝrodowisko uruchomieniowe ......................................................................................................46 Kod poĞredni i podwójna kompilacja ..........................................................................................46 Skróty, które warto poznaü ..........................................................................................................46 Podstawowe typy danych ..................................................................................................................47 Deklaracja i zmiana wartoĞci zmiennej .......................................................................................47 Typy liczbowe oraz znakowy ......................................................................................................48 OkreĞlanie typu zmiennej przy inicjacji (pseudotyp var) ............................................................49 Operatory ....................................................................................................................................49 Konwersje typów podstawowych ................................................................................................51 4 Visual Studio 2010 dla programistów C# Operatory is i as ..........................................................................................................................51 àaĔcuchy .....................................................................................................................................52 Typ wyliczeniowy .......................................................................................................................54 Leniwe inicjowanie zmiennych ...................................................................................................55 Metody ..............................................................................................................................................55 PrzeciąĪanie metod ......................................................................................................................56 DomyĞlne wartoĞci argumentów metod — argumenty opcjonalne (nowoĞü jĊzyka C# 4.0) .......57 Argumenty nazwane (nowoĞü jĊzyka C# 4.0) .............................................................................58 WartoĞci zwracane przez metody ................................................................................................58 Zwracanie wartoĞci przez argument metody ...............................................................................58 Delegacje i zdarzenia ..................................................................................................................59 WyraĪenia lambda .......................................................................................................................60 Typy wartoĞciowe i referencyjne .......................................................................................................61 Nullable .......................................................................................................................................62 Pudeákowanie ..............................................................................................................................63 Typy dynamiczne (nowoĞü jĊzyka C# 4.0) ........................................................................................63 Sterowanie przepáywem ....................................................................................................................66 Instrukcja warunkowa if..else ......................................................................................................66 Instrukcja wyboru switch ............................................................................................................66 PĊtle .............................................................................................................................................67 Wyjątki ..............................................................................................................................................68 Dyrektywy preprocesora ...................................................................................................................70 Kompilacja warunkowa — ostrzeĪenia .......................................................................................70 Definiowanie staáych preprocesora .............................................................................................70 Bloki ............................................................................................................................................71 Atrybuty ............................................................................................................................................71 Kolekcje ............................................................................................................................................72 „Zwykáe” tablice .........................................................................................................................72 PĊtla foreach ................................................................................................................................74 Sortowanie ..................................................................................................................................74 Kolekcja List ...............................................................................................................................75 Kolekcja SortedList i inne sáowniki ............................................................................................77 Kolejka i stos ...............................................................................................................................77 Tablice jako argumenty metod oraz metody z nieokreĞloną liczbą argumentów ........................78 Sáowo kluczowe yield .................................................................................................................79 Nowa forma inicjacji obiektów i tablic ..............................................................................................80 Rozdziaä 4. Projektowanie zorientowane obiektowo ........................................................... 83 Przykáad struktury (Ulamek) .............................................................................................................84 Przygotowanie projektu ...............................................................................................................84 Konstruktor i statyczne obiekty skáadowe ...................................................................................84 Pierwsze testy ..............................................................................................................................85 Konwersje na áaĔcuch (metoda ToString) i na typ double ...........................................................86 Metoda upraszczająca uáamek .....................................................................................................86 WáasnoĞci ....................................................................................................................................87 Operatory arytmetyczne ..............................................................................................................88 Operatory porównania oraz metody Equals i GetHashCode .......................................................89 Operatory konwersji ....................................................................................................................90 Implementacja interfejsu (na przykáadzie IComparable) ...................................................................91 Definiowanie typów parametrycznych ..............................................................................................92 Definiowanie typów ogólnych ....................................................................................................93 OkreĞlanie warunków, jakie mają speániaü parametry ................................................................94 Implementacja interfejsów przez typ ogólny ...............................................................................95 Definiowanie aliasów ..................................................................................................................96 Typy ogólne z wieloma parametrami ..........................................................................................97 Rozszerzenia ......................................................................................................................................98 Typy anonimowe ...............................................................................................................................99 Spis treĈci 5 Rozdziaä 5. Przeglñd komponentów biblioteki Windows Forms ......................................... 101 Notatnik.NET ..................................................................................................................................101 Projektowanie interfejsu aplikacji i menu gáówne .....................................................................101 Okna dialogowe i pliki tekstowe ...............................................................................................106 Edycja i korzystanie ze schowka ...............................................................................................113 Drukowanie ...............................................................................................................................113 Elektroniczna kukuáka .....................................................................................................................120 Ekran powitalny (splash screen) ................................................................................................120 Przygotowanie ikony w obszarze powiadamiania .....................................................................122 Odtwarzanie pliku dĨwiĊkowego ..............................................................................................125 Ustawienia aplikacji ........................................................................................................................126 Dywan graficzny .............................................................................................................................129 Lista uruchomionych procesów .......................................................................................................132 Rozdziaä 6. Przeciñgnij i upuĈè ....................................................................................... 135 Podstawy .........................................................................................................................................135 Interfejs przykáadowej aplikacji ................................................................................................135 Inicjacja procesu przeciągania ...................................................................................................137 Akceptacja upuszczenia elementu .............................................................................................138 Reakcja na upuszczenie elementu .............................................................................................139 CzynnoĞci wykonywane po zakoĔczeniu procesu przenoszenia i upuszczania .........................140 Przenoszenie elementów miĊdzy róĪnymi aplikacjami .............................................................140 Zagadnienia zaawansowane ............................................................................................................140 OpóĨnione inicjowanie procesu przenoszenia ...........................................................................141 Przenoszenie wielu elementów ..................................................................................................142 Przenoszenie plików ..................................................................................................................144 Rozdziaä 7. Przezroczyste okna o dowolnym ksztaäcie ...................................................... 147 Konfiguracja formy .........................................................................................................................147 Wczytywanie obrazu .......................................................................................................................148 PrzezroczystoĞü i áagodne znikanie okna .........................................................................................150 Zamykanie klawiszem Esc ..............................................................................................................151 Przenoszenie formy za dowolny punkt ............................................................................................151 Menu kontekstowe ..........................................................................................................................152 Rozdziaä 8. Projektowanie kontrolek ............................................................................... 155 Komponent FileListBox ..................................................................................................................156 Implementacja podstawowych funkcjonalnoĞci ........................................................................156 Rozbudowa komponentu o moĪliwoĞü zmiany katalogu ...........................................................163 WáaĞciwoĞci ..............................................................................................................................164 Zdarzenia — interakcja z komponentem ...................................................................................168 OdĞwieĪanie komponentu i automatyczne Ğledzenie zmian w prezentowanym katalogu .........173 Kompilacja komponentu do postaci biblioteki DLL .................................................................175 Prosty przykáad wykorzystania komponentu FileListBox: przeglądanie plików tekstowych ....179 Kolorowy pasek postĊpu .................................................................................................................181 Tworzenie projektu ...................................................................................................................182 Rysowanie obramowania kontrolki ...........................................................................................182 Pola i wáasnoĞci .........................................................................................................................182 Rysowanie paska postĊpu ..........................................................................................................185 Metody ......................................................................................................................................186 Zdarzenia ...................................................................................................................................186 Rozdziaä 9. Studium przypadku: implementacja liczb zespolonych i ich uĔycie do rysowania fraktali .................................................................................... 189 Implementacja liczb zespolonych ....................................................................................................189 Projekt struktury ........................................................................................................................190 WáasnoĞci ..................................................................................................................................192 6 Visual Studio 2010 dla programistów C# Operatory ..................................................................................................................................193 Metody statyczne ......................................................................................................................195 Testy ..........................................................................................................................................197 Rysowanie zbiorów Mandelbrota i Julii ..........................................................................................198 TrochĊ teorii ..............................................................................................................................198 Implementacja ...........................................................................................................................200 CzöĈè II Technologie bazodanowe ADO.NET .................................203 Rozdziaä 10. Podstawy ADO.NET .................................................................................... 205 Podstawy relacyjnych baz danych ...................................................................................................205 Technologia ADO.NET ...................................................................................................................206 Instalacja bazy Northwind ...............................................................................................................207 Poáączenie ze Ĩródáem danych .........................................................................................................207 Modyfikacja danych w obiekcie DataSet ........................................................................................211 Tworzenie nowych rekordów ....................................................................................................211 Edycja rekordów .......................................................................................................................215 Wersjonowanie obiektu DataRow i kontrola wprowadzanych danych .....................................216 Usuwanie rekordów ..................................................................................................................220 Obiekt TableAdapter jako pomost miĊdzy DataSet a Ĩródáem danych ............................................221 Parametryzacja kwerend ...........................................................................................................221 Edycja danych przy uĪyciu obiektu TableAdapter ....................................................................224 IntegralnoĞü danych i ich usuwanie ...........................................................................................224 Wstawianie danych z wykorzystaniem obiektu TableAdapter ..................................................228 Rozdziaä 11. Prezentacja danych .................................................................................... 233 Mechanizm DataBinding — wiązanie danych z kontrolkami .........................................................233 Mechanizm DataBinding a komponent Chart ..................................................................................237 Komponent DataGridView ..............................................................................................................239 Formatowanie danych wyĞwietlanych w komponencie DataGridView ....................................240 Tworzenie formularza z podformularzem (Master/Detail Form) ..................................................246 Rozdziaä 12. Eksport danych .......................................................................................... 249 Informacje wstĊpne .........................................................................................................................249 Eksport danych przy uĪyciu schowka systemowego .................................................................250 Wstawianie danych do arkusza kalkulacyjnego z pominiĊciem schowka systemowego ...........253 Transfer danych poprzez plik XML ..........................................................................................254 Eksport danych do formatu HTML ...........................................................................................256 Rozdziaä 13. Transakcje ................................................................................................. 257 Tworzenie i rĊczna kontrola transakcji ............................................................................................257 Automatyczne zarządzanie transakcjami .........................................................................................261 KonkurencyjnoĞü i poziom izolacji transakcji ....................................................................................264 Rozdziaä 14. Bezpieczeþstwo w aplikacjach bazodanowych ............................................. 265 Szyfrowanie poáączenia ...................................................................................................................265 Zabezpieczenie kodu poĞredniego przy uĪyciu Code Access Security (CAS) ................................270 ConnectionString a sposoby uwierzytelnienia w serwerze Microsoft SQL Server ..........................274 Uwagi koĔcowe dotyczące projektowania aplikacji bazodanowych ...............................................275 Rozdziaä 15. Raportowanie ............................................................................................. 277 Pierwszy raport ................................................................................................................................277 Konfiguracja Ĩródáa danych ......................................................................................................278 Projektowanie raportu ...............................................................................................................279 Kolumny obliczeniowe raportu .................................................................................................280 Stosowanie formatu prezentacji danych ....................................................................................281 Grupowanie danych ..................................................................................................................282 Spis treĈci 7 Projektowanie graficznego ukáadu raportu ......................................................................................283 Etykiety, rysunki i listy .............................................................................................................284 Prezentacja danych w postaci macierzowej ...............................................................................287 Parametry raportu i filtrowanie danych ...........................................................................................289 Filtr definiowany na poziomie raportu ......................................................................................289 Filtrowanie raportu na etapie pobierania danych Ĩródáowych ...................................................290 Kluczowe wskaĨniki efektywnoĞci ..................................................................................................292 Wykresy ..........................................................................................................................................294 Tworzenie raportu zawierającego podraport ...................................................................................295 Eksport danych przy uĪyciu raportu ................................................................................................297 CzöĈè III LINQ .............................................................................303 Rozdziaä 16. Wprowadzenie do zapytaþ LINQ na przykäadzie kolekcji (LINQ to Objects) ..... 305 Pobieranie danych (filtrowanie i sortowanie) ............................................................................306 Najprostsza prezentacja pobranych danych ...............................................................................307 Analiza pobranych danych ........................................................................................................307 Wybór elementu ........................................................................................................................307 Weryfikowanie danych .............................................................................................................308 Prezentacja w grupach ...............................................................................................................308 àączenie zbiorów danych ..........................................................................................................308 àączenie danych z róĪnych Ĩródeá w zapytaniu LINQ — operator join ....................................309 MoĪliwoĞü modyfikacji danych Ĩródáa ......................................................................................309 Rozdziaä 17. LINQ to DataSet ......................................................................................... 311 Konfiguracja kontrolki DataSet .......................................................................................................312 LINQ to DataSet, czyli tam i z powrotem .......................................................................................313 Rozszerzenie AsEnumerable klasy DataTable ................................................................................316 Obliczenia wykonywane na danych z tabeli ..............................................................................316 DowolnoĞü sortowania i filtrowania pobieranych danych .........................................................316 Rozdziaä 18. LINQ to SQL ............................................................................................... 317 Klasa encji .......................................................................................................................................317 Pobieranie danych ...........................................................................................................................319 Aktualizacja danych w bazie ...........................................................................................................319 Modyfikacje istniejących rekordów ..........................................................................................320 Dodawanie i usuwanie rekordów ..............................................................................................320 Inne operacje .............................................................................................................................321 Wizualne projektowanie klasy encji ................................................................................................322 O/R Designer .............................................................................................................................322 Wspóápraca z kontrolkami tworzącymi interfejs aplikacji ........................................................325 Kreator Ĩródáa danych i automatyczne tworzenie interfejsu uĪytkownika ................................325 àączenie danych z dwóch tabel — operator join .......................................................................328 Relacje (Associations) ...............................................................................................................328 Korzystanie z procedur skáadowanych ............................................................................................331 Pobieranie danych za pomocą procedur skáadowanych .............................................................331 Modyfikowanie danych za pomocą procedur skáadowanych ....................................................331 Wykonywanie dowolnych poleceĔ SQL ...................................................................................332 Rozdziaä 19. Trzy sposoby na odczytywanie i zapisywanie danych w plikach XML ............. 335 Podstawy jĊzyka XML ....................................................................................................................335 Deklaracja .................................................................................................................................335 Elementy ...................................................................................................................................336 Atrybuty ....................................................................................................................................336 Komentarze ...............................................................................................................................336 8 Visual Studio 2010 dla programistów C# Klasy XmlTextReader i XmlTextWriter .........................................................................................336 Zapis do pliku XML ..................................................................................................................337 Odczyt danych z pliku XML .....................................................................................................338 Analiza i odczyt pliku XML o nieznanej strukturze ..................................................................339 Serializacja obiektów do pliku XML ...............................................................................................341 Serializacja obiektu do pliku XML ...........................................................................................342 Deserializacja obiektu z pliku XML ..........................................................................................343 XML i ADO.NET ............................................................................................................................343 Wczytywanie danych z pliku XML do komponentu DataSet ....................................................344 Zapisywanie zmian do pliku XML za poĞrednictwem DataSet .................................................345 LINQ to XML .................................................................................................................................346 Tworzenie pliku XML za pomocą klas XDocument i XElement ..............................................346 Pobieranie wartoĞci z elementów o znanej pozycji w drzewie ..................................................347 Przenoszenie danych z kolekcji do pliku XML .........................................................................349 Przenoszenie danych z bazy danych (komponentu DataSet) do pliku XML .............................350 Zapytania LINQ ........................................................................................................................350 Modyfikacja pliku XML ...........................................................................................................351 Rozdziaä 20. Tworzenie Ēródeä danych LINQ ..................................................................... 353 ħródáo liczb losowych .....................................................................................................................353 IEnumerable ..............................................................................................................................353 IEnumerable ..........................................................................................................................355 Oddzielenie Ĩródáa od jego interfejsu ........................................................................................357 IQueryable i IOrderedQueryable ...............................................................................................359 IQueryable i IOrderedQueryable ......................................................................................360 Drzewo wyraĪenia .....................................................................................................................361 Tabela w pliku tekstowym, czyli LINQ to TXT ..............................................................................367 Proste rozwiązanie ....................................................................................................................367 Plan projektu „peánego” Ĩródáa danych .....................................................................................370 Klasa odpowiedzialna za odczytanie pliku tekstowego .............................................................370 Modelowanie danych (mapowanie typów) ................................................................................374 Projekt Ĩródáa danych i analizator zapytania .............................................................................377 Przetwarzanie danych z analizatora ...........................................................................................384 Edycja danych w Ĩródle LINQ i dodawanie nowych rekordów ................................................393 Przykáad wykorzystania biblioteki LINQ to TXT .....................................................................397 Rozdziaä 21. Entity Framework ....................................................................................... 401 Podstawy Entity Framework ...........................................................................................................401 Entity Framework — pierwszy projekt .....................................................................................402 Plik .edmx .................................................................................................................................405 Praca z obiektami Entity Framework. LINQ to Entities and Entity SQL ........................................409 Pierwsze zapytanie oparte na modelu encji ...............................................................................409 Filtrowanie danych ....................................................................................................................411 Projekcja danych .......................................................................................................................412 Grupowanie danych ..................................................................................................................414 Związki miĊdzy encjami w zapytaniach ....................................................................................415 Sortowanie wyników zapytania .................................................................................................417 Wykorzystanie programowania równolegáego w zapytaniach LINQ to Entities .......................418 Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów encji ............................................................419 Inne funkcje Entity Framework .......................................................................................................421 Zacháanne i leniwe áadowanie (Eager and lazy loading) ...........................................................421 Wykorzystanie procedur skáadowanych do modyfikacji encji ..................................................424 Wykorzystanie procedur skáadowanych do pobierania danych .................................................428 Tworzenie tabel w bazie danych na podstawie modelu encji ....................................................431 Dziedziczenie typu tabela na hierarchiĊ ....................................................................................434 Dziedziczenie typu tabela na typ ...............................................................................................438 Entity Framework i POCO ........................................................................................................441 Spis treĈci 9 CzöĈè IV Programowanie wspóäbieĔne .........................................447 Rozdziaä 22. Wñtki ......................................................................................................... 449 Monte Carlo .....................................................................................................................................449 Obliczenia bez uĪycia dodatkowych wątków ..................................................................................450 Przeniesienie obliczeĔ do osobnego wątku ......................................................................................451 Usypianie wątku ..............................................................................................................................452 Przerywanie dziaáania wątku (Abort) ..............................................................................................453 Wstrzymywanie i wznawianie dziaáania wątku ....................................................................................454 Wątki dziaáające w tle .....................................................................................................................455 Zmiana priorytetu wątku .................................................................................................................455 UĪycie wielu wątków i problemy z generatorem liczb pseudolosowych .........................................456 Czekanie na ukoĔczenie pracy wątku (Join) ....................................................................................458 Sekcje krytyczne (lock) ...................................................................................................................460 Przesyáanie danych do wątku ..........................................................................................................461 Pula wątków ....................................................................................................................................463 Jeszcze raz o komunikacji miĊdzy wątkami ....................................................................................465 Synchronizacja wątków — rejestr braków ......................................................................................466 Korzystanie z muteksów w celu zapobiegania uruchamianiu wielu instancji aplikacji ...............466 Rozdziaä 23. Zadania — nowy przepis na programowanie wspóäbieĔne w platformie .NET 4.0 ...................................................................................................... 469 Tworzenie zadania ...........................................................................................................................469 Praca z zadaniami ............................................................................................................................470 Dane przekazywane do zadaĔ ..........................................................................................................471 Dane zwracane przez zadania ..........................................................................................................472 Przykáad: test liczby pierwszej ........................................................................................................472 Synchronizacja zadaĔ ......................................................................................................................473 Przykáad: sztafeta zadaĔ ..................................................................................................................474 Przerywanie zadaĔ ...........................................................................................................................475 Stan zadania .....................................................................................................................................478 Fabryka zadaĔ .................................................................................................................................480 Planista i zarządzanie kolejkowaniem zadaĔ ......................................................................................482 Ustawienia zadaĔ .............................................................................................................................485 Rozdziaä 24. Klasa Parallel. Zrównoleglanie pötli ............................................................ 487 Równolegáa pĊtla for .......................................................................................................................487 Równolegáa pĊtla foreach ................................................................................................................489 Metoda Invoke .................................................................................................................................489 Ustawienia pĊtli równolegáych. Klasa ParallelOptions ....................................................................490 Przerywanie pĊtli za pomocą CancellationToken ............................................................................490 Kontrola wykonywania pĊtli ...........................................................................................................491 Synchronizacja pĊtli równolegáych. Obliczanie π metodą Monte Carlo ..........................................492 Wielowątkowa klasa Random .........................................................................................................496 Rozdziaä 25. Dane w programach równolegäych ............................................................... 499 Praca ze zbiorami danych w programowaniu równolegáym ............................................................499 WspóábieĪne struktury danych ..................................................................................................499 Kolekcja CollectionBag ............................................................................................................500 WspóábieĪne kolejka i stos ........................................................................................................501 Praca z BlockingCollection .......................................................................................................501 Wáasna kolekcja wspóábieĪna ...................................................................................................503 Agregacja ..................................................................................................................................506 Agregacje dla kolekcji równolegáych ........................................................................................507 PLINQ — zrównoleglone zapytania LINQ .....................................................................................511 Przykáad zapytania PLINQ ........................................................................................................511 Jak dziaáa równolegáe LINQ? ....................................................................................................512 10 Visual Studio 2010 dla programistów C# Kiedy PLINQ jest wydajne? ......................................................................................................514 Metody przeksztaácające dane wynikowe .................................................................................515 Przerywanie zapytaĔ .................................................................................................................515 Metoda ForAll ...........................................................................................................................517 CzöĈè V Usäugi sieciowe, czyli WCF od A do C .............................519 Potrzeba matką wynalazku ..............................................................................................................520 Rozdziaä 26. WCF — jak to ugryĒè? ................................................................................ 523 Podstawy dziaáania ..........................................................................................................................523 Biblioteki i przestrzenie nazw ...................................................................................................523 WCF = A + B + C ...........................................................................................................................524 C jak contract ............................................................................................................................524 B jak binding .............................................................................................................................524 A jak address .............................................................................................................................528 Pierwszy serwis ...............................................................................................................................529 Hosting ............................................................................................................................................534 Self-Hosting ..............................................................................................................................534 IIS ..............................................................................................................................................538 Serwis windowsowy ..................................................................................................................540 WAS ..........................................................................................................................................542 Klient ...............................................................................................................................................542 Rozdziaä 27. Narzödzia i konfiguracja .............................................................................. 547 NarzĊdzia .........................................................................................................................................547 Konfiguracja kluczem do wszystkiego — bliĪsze spojrzenie ..........................................................550 behaviors ...............................................................................................................................551 bindings ................................................................................................................................551 client .....................................................................................................................................553 commonBehaviors ................................................................................................................553 extensions .............................................................................................................................553 routing ...................................................................................................................................553 serviceHostingEnvironment ..................................................................................................554 service ...................................................................................................................................554 standardEndpoints .................................................................................................................554 Rozdziaä 28. Wybrane nowoĈci WCF w platformie .NET 4.0 ............................................. 557 Uproszczona konfiguracja ...............................................................................................................557 Discovery ........................................................................................................................................558 Serwis routujący ..............................................................................................................................562 CzöĈè VI Technologie Windows ...................................................569 Rozdziaä 29. Rejestr systemu Windows ........................................................................... 571 Korzystanie z rejestru ......................................................................................................................571 Odczytywanie danych z rejestru ................................................................................................571 Zapisywanie oraz odczytywanie poáoĪenia i rozmiaru formy w prywatnym kluczu aplikacji ..573 Usuwanie klucza z rejestru ........................................................................................................575 Przeglądarka skojarzeĔ plików ........................................................................................................575 Informacja o typach plików przechowywana w rejestrze ..........................................................575 Przygotowanie interfejsu ...........................................................................................................577 Odczytywanie listy rozszerzeĔ ..................................................................................................578 Pobieranie opisu, polecenia gáównego i domyĞlnego edytora dla podanego typu plików .........579 Rozdziaä 30. Zarzñdzane biblioteki DLL i mechanizm odzwierciedlenia .............................. 583 Tworzenie zarządzanej biblioteki DLL ...........................................................................................584 Projekt biblioteki DLL ..............................................................................................................584 Dodawanie referencji do biblioteki systemowej platformy .NET ..................................................584 Spis treĈci 11 WyĞwietlanie informacji o systemie i platformie .NET ............................................................585 Statyczne áadowanie bibliotek DLL ................................................................................................586 Doáączanie do projektu bibliotek DLL uĪytkownika .................................................................586 Dynamiczne áadowanie zarządzanych bibliotek DLL i dynamiczne rozpoznawanie typów ...........587 Dynamiczne áadowanie zarządzanej biblioteki .dll ...................................................................587 Analiza zawartoĞci biblioteki zaáadowanej dynamicznie ..........................................................588 Weryfikacja obecnoĞci w bibliotece DLL klasy o znanej nazwie ...................................................589 Lista metod w klasie z biblioteki DLL ......................................................................................589 Weryfikacja obecnoĞci konkretnej metody w klasie z biblioteki DLL ......................................590 Lista argumentów wybranej metody .........................................................................................591 Uruchamianie metody statycznej z klasy wczytanej z biblioteki DLL ......................................593 Uruchamianie metody na rzecz instancji obiektu. Przekazywanie parametrów i odczytywanie zwracanej wartoĞci ..................................................593 UĪycie typu dynamic .......................................................................................................................595 Korzystanie z bibliotek DLL jako wtyczek (MEF) .........................................................................595 Gospodarz i wtyczka w jednej aplikacji ....................................................................................595 Rozdzielenie gospodarza i wtyczki ...........................................................................................598 Katalog ......................................................................................................................................599 Wiele wtyczek implementujących ten sam interfejs ..................................................................600 Metadane ...................................................................................................................................601 Rozdziaä 31. Mechanizm PInvoke ................................................................................... 603 Funkcja bez argumentów .................................................................................................................603 Problemy z argumentami .................................................................................................................605 Zwracanie wartoĞci przez argumenty ..............................................................................................606 Zwracanie tablicy znaków w funkcjach WinAPI ............................................................................608 Rozdziaä 32. Komunikaty Windows ................................................................................. 609 Wysyáanie komunikatów Windows .................................................................................................609 Identyfikacja aplikacji ...............................................................................................................609 Wysyáanie komunikatu do okna o znanym uchwycie ................................................................611 Komunikaty jako sposób porozumiewania siĊ z systemem .......................................................611 Odbieranie komunikatów Windows ................................................................................................612 Monitor komunikatów ...............................................................................................................612 Reakcja na wybrany komunikat ................................................................................................613 Rozdziaä 33. Integracja kodu zarzñdzanego i niezarzñdzanego .......................................... 615 Kod zarządzany (nadzorowany) ......................................................................................................616 Import funkcji z biblioteki systemowej. Wersja bez zabezpieczeĔ ..................................................617 Import funkcji z biblioteki systemowej. Wersja z zabezpieczeniem ...............................................619 Import wielu funkcji z biblioteki DLL. Klasa opakowująca ............................................................621 Import wielu funkcji z biblioteki DLL. àadowanie bibliotek DLL .................................................625 RóĪne wersje funkcji WinAPI .........................................................................................................627 Konwersja typów zarządzanych i niezarządzanych .........................................................................628 Przekazywanie struktur do funkcji niezarządzanych .......................................................................628 Projekt wáasnej biblioteki DLL. Integracja projektu zarządzanego i niezarządzanego ....................632 Przekazywanie ciągów znakowych i wskaĨników bez uĪycia struktury IntPtr ................................634 Wywoáanie zwrotne i kopiowanie obszarów pamiĊci kodu niezarządzanego .................................635 Rozdziaä 34. Usäugi Windows .......................................................................................... 637 Tworzenie usáugi .............................................................................................................................638 Instalacja usáugi ...............................................................................................................................641 Przygotowanie projektu i rĊczna instalacja usáugi .....................................................................641 Projekt instalatora usáugi ...........................................................................................................644 Odczytywanie báĊdów generowanych w trakcie pracy usáugi .........................................................645 Zarządzanie usáugą z poziomu innej aplikacji .................................................................................646 12 Visual Studio 2010 dla programistów C# Rozdziaä 35. Automatyzacja ........................................................................................... 649 Technologie COM ...........................................................................................................................649 Excel jako serwer automatyzacji .....................................................................................................650 Pobranie informacji o aktualnie uruchomionej aplikacji Excel .....................................................651 Uruchamianie i zamykanie serwera automatyzacji MS Excel ...................................................652 Eksplorowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .....................................................................654 Korzystanie z okien dialogowych serwera automatyzacji. Zapisywanie danych w pliku ..........655 Zapisywanie danych z wykorzystaniem okna dialogowego aplikacji klienckiej .......................656 Edycja danych w komórkach Excela .........................................................................................656 Obsáuga zdarzeĔ serwera automatyzacji ....................................................................................658 Korzystanie z funkcji matematycznych i statystycznych Excela .....................................................659 Serwer automatyzacji Microsoft Word ............................................................................................661 Uruchamianie aplikacji Microsoft Word i tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego .....................................................................................................661 Wywoáywanie funkcji Worda na przykáadzie sprawdzania pisowni i drukowania ...................662 Wstawianie tekstu do bieĪącego dokumentu Worda .................................................................663 Zapisywanie bieĪącego dokumentu Worda ...............................................................................663 Zaznaczanie i kopiowanie caáego tekstu dokumentu Worda do schowka .................................664 Kopiowanie zawartoĞci dokumentu Word
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Studio 2010 dla programistów C#
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: