Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 008919 23364413 na godz. na dobę w sumie
Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula - ebook/pdf
Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322634899 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Monografia „Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula”, ma na celu przedstawienie różnorodności badań prowadzonych we współczesnej dydaktyce języka hiszpańskiego dotyczących kształtowania się i rozwijania tożsamości. Znajdziemy w niej dwanaście rozdziałów napisanych przez autorów reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, poświęconych zarówno rozważaniom teoretycznym zawartym w pierwszej części, jak i konkretnym propozycjom wykorzystania badań w praktyce glottodydaktycznej, które opisane zostały w części drugiej.

Pierwszą część publikacji rozpoczyna tekst Evy Álvarez Ramos i Carmen Romero Claudio poświęcony rozwojowi indywidualnemu i jego wpływowi na edukację interkulturową. W dalszej części R. Sergio Balches Arenas i Magdalena Słowik, na bazie analizy porównawczej zdrobnień w języku hiszpańskim i polskim, przedstawiają nowe propozycje pracy na lekcji hiszpańskiego. Mª del Carmen García Manga wyjaśnia mechanizmy motywacyjnych w kształtowaniu i kreowaniu leksyki. Justyna Hadaś analizuje introspekcję jako główną strategię nauczania kultury. Antonio María López González, omawia rolę obserwacji w pracy nauczyciela. Manuel Fco. Romero Oliva, i Ester Trigo Ibáñez przedstawiają kształcenie nowych czytelników. José María Santos Rovira omawia rolę nauczyciela jako motywatora w nauce języków obcych, natomiast Bożena Wisłocka Breit skupia się na kursach typu MOOC’s i omawia ich możliwe zastosowania w nauczaniu języka hiszpańskiego.

Druga część tomu zawiera propozycje wykorzystania badań naukowych w praktyce nauczania języka hiszpańskiego, których autorami są: Roland Campos López, Rafael Fernández Jiménez, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero, Monika Ciesielkiewicz, Raúl Fernández Jódar i Joanna Fernández.

 


R. Sergio Balches Arenas, starszy wykładowca w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator studiów magisterskich filologii hiszpańskiej specjalność nauczycielska. W latach 2001–2002 koordynator Kursu Mediacji Interkulturowej oraz w latach 2003–2004 studiów magisterskich specjalność mediacja interkulturowa prowadzonych przez Uniwersytet w Almerii, wchodzących w skład europejskiego programu EQUAL.

 

Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, językoznawstwo stosowane w dydaktyce, pragmatyka i glottodydaktyka. Jest współautorem podręcznika do nauczania języka hiszpańskiego, współredaktorem monografii dotyczącej nauczania języka hiszpańskiego w Polsce oraz autorem licznych artykułów naukowych. We współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie i polskimi ośrodkami naukowymi koordynuje oraz organizuje liczne konferenyje naukowe na temat nauczania języka hiszpańskiego. [16.05.2018\

 

Cecylia Tatoj, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska. Od początku związana z językiem hiszpańskim na Uniwersytecie Śląskim: jako studentka nowo powstałego kierunku, asystent naukowo-dydaktyczny, a obecnie adiunkt w Zakładzie Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich (dawniej Zakład Hispanistyki).

 

Zainteresowania badawcze: porównywanie różnych pól semantycznych języka hiszpańskiego i polskiego na bazie gramatyki kognitywnej oraz glottodydaktyka ze szczególnym uwzględnieniem roli kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka hiszpańskiego Polaków. Jest współredaktorką pięciu monografii wydanych w Polsce i w Hiszpanii, autorką 18 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, materiałów dla nauczycieli, a także raportu na temat nauczania języka hiszpańskiego w sekcjach dwujęzycznych w Polsce. [16.05.2018\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula Eds. Cecylia Tatoj R. Sergio Balches Arenas Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Językoznawstwo Neofilologiczne Bożena Cetnarowska Recenzent Marek Baran Índice Introducción (Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas) I parte Voces y caminos teóricos Eva Álvarez Ramos, Carmen Romero Claudio Desarrollo y gestión de la identidad personal en el aula plurilingüe: hacia una educación intercultural R. Sergio Balches Arenas, Magdalena Słowik Aproximación al contraste pragmático del diminutivo en español y en polaco como apoyo a la enseñanza de ElE a estudiantes polacos María del Carmen García Manga los mecanismos motivacionales de formación y creación léxica como manifes- tación de procesamiento lingüístico y su aplicación al aprendizaje del léxico en español/lE Justyna Hadaś la conciencia transcultural y la introspección en el aula de lenguas extranjeras. Una mirada hacia la noción de saber comprender de Michael Byram desde la pers- pectiva transcultural Antonio María lópez González El papel de la observación de clases en el desarrollo de la competencia docente: investigación, colaboración, reflexión Manuel Fco. Romero Oliva, Ester Trigo Ibáñez Entre la realidad y la experiencia en la formación de nuevos lectores. Un análisis del discurso de especialistas más allá de la propia teoría José María Santos Rovira El papel del profesor como agente motivador en la enseñanza de lenguas y sus implicaciones a nivel metodológico 9 15 31 61 78 96 119 138 6 Índice Bozena Wislocka Breit los cursos tipo MOOCs y su aprovechamiento en la clase de aprendizaje de idio- mas presencial 155 II parte Voces y caminos prácticos Ronald Campos lópez (Re)descubriendo identidades a partir del dolor, el sufrimiento y la tragedia huma- nos como tópicos poéticos en clases de ElE: Una propuesta didáctica Rafael Jiménez Fernández, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero Estudio comparativo sobre la producción textual escrita en estudiantes universita- rios españoles (L1) y polacos (ELE) Monika Ciesielkiewicz El análisis contrastivo como recurso en la didáctica de ElE Raúl Fernández Jódar, Joanna Fernández la evaluación y la calificación de la expresión escrita y de la comprensión lectora en contexto académico 167 192 205 223 Contents Introduction (Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas) I part Voices and theoretical paths Eva Álvarez Ramos, Carmen Romero Claudio Development and management of personal identity in the multilingual classroom: towards intercultural education R. Sergio Balches Arenas, Magdalena Słowik Approach to the pragmatic contrast of the diminutive in Spanish and in Polish as support to the SFl teaching for Polish students María del Carmen García Manga The motivational mechanisms of lexical formation and creation as a manifestation of linguistic processing and its application to the learning of the lexis in Spanish as a Foreign language Justyna Hadaś Transcultural awareness and introspection in a language classroom. Approaching Michael Byram’s savoir comprendre from a transcultural perspective Antonio María lópez González The role of class observation in the development of teaching competence: research, collaboration, reflection Manuel Fco. Romero Oliva, Ester Trigo Ibáñez Between the reality and the experience of formation of new foreign language assis- tants. An analysis of the discourse of the specialists beyond the theory itself José María Santos Rovira The role of the teacher as a motivator in the teaching language process and its methodological implications 9 15 31 61 78 96 119 138 8 Contents Bozena Wislocka Breit Benefits of MOOCs courses in a face-to-face language learning class II part Voices and practical ways Ronald Campos lópez (Re)discovering identities from the human pain, suffering and tragedy as poetical topics in SSl classes: A didactical proposal Rafael Jiménez Fernández, Hugo Heredia Ponce, Fátima Quirós Rivero Comparative study about textual written production in Spanish and Polish uni- versity students Monika Ciesielkiewicz Contrastive analysis as a resource for Teaching Spanish as a Second language Raúl Fernández Jódar, Joanna Fernández The evaluation and the qualification of written expression and reading comprehen- sion in academic context 155 167 192 205 223 Introducción la didáctica de la enseñanza de español como lengua extranjera (ElE) es una ciencia pujante que, sin lugar a dudas, ha ido teniendo cada vez más ma- yor protagonismo y relevancia en el área de la didáctica de la lengua extranjera o glotodidáctica. Esto se debe a distintos motivos, entre los cuales destacan la rápida expansión que ha tenido el español como segunda lengua en los últimos años, habida cuenta, como señala Fernández (véase D. Fernández (2017): El español: una lengua viva. Informe 2017, Instituto Cervantes [en línea], dispo- nible en: https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_len- gua_viva_2017.pdf [consulta: 08/10/2017]), de que el número de hablantes de español como lengua materna en el mundo asciende a más de 447 millones de personas, causa suficiente para que haya, atendiendo a las cifras ofrecidas por Fernández (2017: 13), más de 21 millones de aprendientes de ELE, hecho que provoca una competencia directa entre el español, el francés y el chino manda- rín por la segunda plaza entre las lenguas más aprendidas en el mundo como lengua extranjera (Fernández, 2017: 13). De esta manera, de las cifras que ofrece Fernández (2017: 14–15) en cuanto al número de estudiantes de ElE en el mundo (comprendidos en las cantidades ofrecidas los estudiantes de enseñanzas regladas básica, secundaria y superior, así como otras modalidades de enseñanza y también alumnos de los centros del Instituto Cervantes), el país que ocupa el primer puesto es Estados Unidos, con unos 7.820.000 aprendientes; mientras tanto, el primer país europeo en cuanto a número de estudiantes de ELE es Francia, con 2.589.717 aprendientes, siendo a su vez el tercer país en la clasificación mundial por número de estudiantes de ELE. En cuanto a Polonia, este país ocupa el puesto 19 en la clasificación mun- dial (Fernández, 2017: 15), con un total de 77.478 aprendices de ELE. Precisamente el esfuerzo más importante de esta monografía sobre didáctica de la enseñanza de ElE, a la cual hemos querido darle el título de Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula, consiste en resaltar las experiencias que se han venido llevando a cabo principalmente 10 Introducción en Polonia y en España, centradas tanto en la investigación académica en torno a esta ciencia, como en la investigación y aplicación de experiencias prácticas, pues tal como señala Salvador (véase F. Salvador (2009): “Estatuto científico de la Glotodidáctica”, Enseñanza Teaching: Revista Interuniversitaria de Di- dáctica [en línea], p. 8, disponible en: http://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/ article/view/3309 [consulta: 10/10/2017]), la glotodidáctica1 es “una metodología constituida por principios universalmente válidos. Para ello habrá que recurrir a la última instancia de verificación: el control científico experimental”, de lo cual hemos de inferir que tanto valor aporta a la didáctica de la enseñanza de ElE una reposada reflexión, seguida de una investigación en la que se expongan diversos aspectos que puedan aportar nuevos marcos teóricos y metodológicos, como llevar a las aulas estos modelos teóricos con el objeto de ponerlos en prác- tica, merced a una explotación en la que se observe y analice toda la gama de fenómenos implícitos en los controles empíricos y experimentales que tiene una ciencia de corte práctico. En el caso que atañe a este volumen, el lector hallará dos partes bien dife- renciadas, ocupándose la primera de ellas del aspecto teórico de la didáctica de la enseñanza de ElE, en la cual se abordan temas centrados en la cultura, tales como le centrado en abordar la interculturalidad en el aula a partir de la iden- tidad personal en el aula plurilingüe o aquel que trata de la introspección como estrategia para el aprendizaje cultural en el aula de lenguas extranjeras. Por otro lado, también en esta primera parte, se tratarán temas focalizados en el apren- dizaje de distintos elementos, destrezas y competencias en el aula de lenguas extranjeras, como, por ejemplo, el versado acerca del procesamiento lingüístico y su aplicación al aprendizaje de léxico, la propuesta, por otra parte, de un análi- sis del discurso de especialistas orientado hacia la formación de nuevos lectores, así como también el aprovechamiento de los cursos de tipo MOOC en la clase de idiomas presencial. En cuanto a la investigación propiamente didáctica, el lector hallará a su disposición, en primera instancia, un estudio que pondrá de manifiesto las relaciones del papel como agente motivador en la enseñanza y las implicaciones metodológicas que ello tiene del profesor, mientras que, por otro lado, se ofrece un pormenorizado análisis en cuanto al papel que desempeña la observación de clases en la competencia docente. Por último, se profundizará en temas relacionados con la aplicación formal de la lengua, tamizada por una pers- pectiva pragmática inserta, tanto en el diminutivo orientado hacia la enseñanza de estudiantes polacos como, por otra parte, en la enseñanza del sistema verbal. En el caso de la parte práctica, aparecen cuatro propuestas muy bien dife- renciadas, a la par que resultan relevantes para explicar diversos fenómenos que, 1 Para nosotros, sin ánimo de ser reduccionistas, establecer una distinción entre glotodidác- tica y didáctica de la lengua extranjera se nos antoja excesivamente intrincado y, a la par, poco convincente (nota de los Coords.). Introducción 11 en el devenir diario de la enseñanza de ElE a estudiantes extranjeros, resultan productivos para poder interpretar distintos elementos metodológicos o de ges- tión del proceso formativo. Así pues, por una lado se plantea una propuesta en torno a los tópicos poéticos centrados en las identidades a partir del dolor para ser llevada a la clase de ElE. A este texto le sigue un artículo centrado en el análisis contrastivo como recurso didáctico, el cual plantea el uso de esta tipo- logía analítica como elemento de explotación en la clase de ElE. Por otra parte, se plantea el papel de la evaluación de la expresión escrita y de la comprensión oral en la educación superior. Por último, se lleva a cabo un análisis de las pro- ducciones de alumnos de educación superior polacos que han llevado a cabo una estancia Erasmus en España, orientándose dicho análisis desde la perspectiva sociolingüística. Consideramos que esta obra monográfica recoge un variado espectro de lí- neas temáticas que pueden convertirse en fuente de investigaciones de nuevo cuño que contribuyan a poner de manifiesto un hecho que, desde nuestra órbita, llevamos defendiendo desde hace ya algunos años: la autonomía científica de la didáctica de enseñanza de lenguas extranjeras y, más concretamente, como rama de la misma, la didáctica de la enseñanza de ElE. Quizá se nos pueda achacar una cierta vehemencia en este aspecto, pero se hace patente que las investigaciones y las experimentaciones en torno a ElE siguen aumentando (tal como ya fue indicado en el prefacio a la monogra- fía dedicada a la didáctica de la enseñanza de ELE publicada en 2015 –véase E. Stala, C. Tatoj y R.S. Balches Arenas, eds. (2015): “Prefacio”, en: Tenden- cias en la enseñanza de español LE. Perspectivas glotodidácticas y metodológicas contemporáneas, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), siendo buena muestra de ello los artículos contenidos en la presente monografía. En relación a dichos textos, no deseamos dejar pasar la ocasión de manifestar nuestro más profundo agradecimiento a las autoras y autores que nos han dado la oportunidad de acceder a sus preciados saberes a través de las aportaciones científicas que han llevado a cabo para que esta obra se haya convertido en reali- dad. Estamos plenamente convencidos de que con estas brillantes colaboraciones estamos, en general, aportando un granito de arena al amplio panorama cien- tífico que continuamente se está desarrollando en torno a la didáctica de ense- ñanza de ElE y, por ello, nos sentimos parte integrante de una gran comunidad de investigadores, docentes y alumnos que, sin duda, se verán en cierta medida reflejados en estos textos. los editores, Cecylia Tatoj R. Sergio Balches Arenas Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Damian Frania Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3488-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3489-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,0. Ark. wyd. 18,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 28 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-63 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Voces y caminos en la enseñanza de español/LE: desarrollo de las identidades en el aula
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: